EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007

 

Pytania z testu jesień 2007
znakiem '*' oznaczono odpowiedź poprawną wg CEM

 

Nr 13 68-letniego mężczyznę,u którego rozpoznano ostry zespół wieńcowy, bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), z cukrzycą typu II, stabilnego hemodynamicznie należy:

A. zakwalifikować do grupy niskiego ryzyka progresji choroby niedokrwiennej serca i leczyć zachowawczo.
B. zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka progresji choroby niedokrwiennej serca a diagnostykę inwazyjną uzależnić od poziomu markerów nekrozy mięśniowej.
C. zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka progresji choroby niedokrwiennej serca i przetransportować do ośrodka kardiologii inwazyjnej w ciągu 12 godzin.
*D. zakwalifikować do grupy wysokiego ryzyka progresji choroby niedokrwiennej serca i przetransportować do ośrodka kardiologii inwazyjnej w ciągu 48 godzin.
E. zastosować leczenie fibrynolityczne alteplazą lub streptokinazą

Nr 14 Prawidłowym postępowaniem u pacjenta we wstrząsie kardiogennym z zawałem mięśnia serca z uniesieniem odc. ST (STEMI), w 20 godzinie od początku bólu jest:

A. leczenie fibrynolityczne i nie transportowania do ośrodka kardiologii inwazyjnej ze względu na czas trwania bólu ponad 12 godzin
B. podanie heparyny niefrakcjonowanej i.v. i nie transportowanie do ośrodka kardiologii inwazyjnej ze względu na czas trwania bólu ponad 12 godzin.
*C. jak najszybszy transport do ośrodka kardiologii inwazyjnej.
D. podanie antagonisty receptora glikoproteinowego Iib/IIIa i nie transportowanie do ośrodka kardiologii inwazyjnej ze względu na czas trwania bólu ponad 12 godzin.
E. wybór sposobu leczenia uzależniony jest od poziomu markerów nekrozy mięśniowej.

Nr 15 U 58-letniego mężczyzny, z bólem w klatce piersiowej od 4 godzin i uniesieniem odc. ST w odprowadzeniach V1-V3 w zapisie ekg, bez przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego należy:

A. zastosować leczenie fibrynolityczne streptokinazą.
B. zastosować leczenie fibrynolityczne alteplazą
C. zastosować leczenie fibrynolityczne tenekteplazą.
*D. jak najszybciej przetransportować do ośrodka kardiologii inwazyjnej.
E. leczenie uzależnić od stężenia wskaźników matrwicy.

Nr 16 Lekiem przeciwdławicowym , będącym inhibitorem węzła zatokowego i wykazującym ujemne działanie chronotropowe, stosowanym jako alternatywa u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową którzy nie tolerują betablokerów jest:

A. ranolazyna
B. trimetazydyna
*C. iwabradyna
D. molsydomina
E. żaden w wymienionych

Nr 17. U chorego z utrwalonym migotaniem przedsionków, u którego wystąpił niedokrwienny udar mózgu w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego o standardowej intensywności (INR 2,0-3,0) należy:

*A. zwiększyć intensywność leczenia przeciwkrzepliwego do maksymalnego docelowego INR 3,0-3,5
B. zwiększyć intensywność leczenia przeciwkrzepliwego do maksymalnego docelowego INR 4,0-5,0
C. dodać lek przeciwpłytkowy
D. utrzymać dotychczasowe leczenie.
E. zwiększyć intensywność leczenia przeciwkrzepliwego do maksymalnego docelowego INR 3,0-3,5 oraz dołączyć lek przeciwpłytkowy.

Nr 18 Rutynowa profilaktyka IZW jest zalecana u chorego z :

A. ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II przed ekstrakcją zęba.
B. wypadaniem płatka zastawki mitralnej bez niedomykalności przed ekstrakcją zęba.
*C. wypadaniem płatka zastawki mitralnej z niedomykalnością przed ekstrakcją zęba.
D. umiarkowaną niedomykalnością mitralną przed gastroskopią.
E. umiarkowaną niedomykalnością mitralna przed koronarografią.

Nr 19 Niewydolność serca jest odwracalna w przypadku gdy jest ona spowodowana:

 


1)wieloletnią chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym;
2)sklerodermią;
3)terapią herceptyną w przebiegu raka piersi;
4)skrobiawicą wtórną;
5)nadczynnością tarczycy;

 


A. 1,2
B. 2,5
C. 3,4
*D. 3,5
E. tylko 5


Nr 20 U 22-letniej kobiety zawodniczo uprawiającej koszykówkę, bez dolegliwości stwierdzono w okresowych badaniach szmer nad zastawką aortalną. W badaniu echokardiograficznym uwidoczniono niedomykalność dwupłatkowej zastawki aortalnej, określoną jako umiarkowaną przy poszerzeniu opuszki aortalnej do 40 mm, niepowiększonej lewej komorze. LVEF=65% . Aorta wstępująca była nieposzerzona. Istnieją wobec tego wskazania do:

A. wymiany zastawki aortalnej.
B. zaprzestania uprawiania sportu oraz kontroli echokardiograficznej za 12 miesięcy.
C. wykonania próby wysiłkowej celem oceny tolerancji stonowanego obciążenia fizycznego.
D. włączenia inhibitorów konwertazy angiotensyny.
*E. badania echokardiograficznego za 2-3 miesiące.

Nr 21. Markerami nowotworowymi, które są pomocne w rozpoznaniu raka jelita grubego jest:

A. PSA.
B. CA125
*C. CEA
D. TIMP-1
E. AFP

Nr 22. Zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu w rodzinie dotyczy wymienionych nowotworów, z wyjątkiem raka :

A. piersi.
*B. płuca.
C. jajnika
D. tarczycy
E. jelita grubego

Nr 23. Profilaktyczna tyreoidektomia jest uzasadniona u nosicieli mutacji protoonkogenu RET, ponieważ u tych osób występuje pęcherzykowy rak tarczycy.

A. oba stwierdzenia są prawdziwe i pozostają w związku przyczynowym.
B. oba stwierdzenia są prawdziwe, ale nie pozostają w związku przyczynowym.
*C. pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, a drugie stwierdzenie jest fałszywe.
D. pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, a drugie stwierdzenie jest prawdziwe.
E. oba stwierdzenia są fałszywe.

Nr 24. Która z niżej wymienionych metod z uwagi na najwyższą czułość może być przydatna w bardzo wczesnym wykrywaniu zmian zapalnych w stawach krzyżowo-biodrowcyh i ułatwiać rozpoznanie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa?

A. USG.
B. RTG.
C. scyntygrafia.
*D. rezonans magnetyczny
E. zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych nie jest stałym elementem obrazu klinicznego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Nr 25. Wskaż zdanie fałszywe :

A. lekami pierwszego wyboru w zapaleniu wielomięśniowym i polimialgii reumatycznej są glikokortykosteroidy.
*B. w prewencji pierwotnej powikłań ze strony przewodu pokarmowego zaleca się stosowanie koksybów.
C. przed planowanym długotrwałym leczeniem NSLPZ należy przeprowadzić eradykację Helicobacter pylori
D. obecność przeciwciał przeciwjądrowych ANA jest przeciwwskazaniem do stosowania sulfasalazyny i złota.
E. postępowaniem objawowym w suchym zapaleniu spojówek i rogówki w zespole Sjögrena jest suplementacja łez.

Nr 26. ?

Nr 27. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce trójdzielnej u 20-letniego narkomana:

1) wymaga natychmiastowej wymiany zastawki
2) występuje częściej u osób wstrzykujących sobie narkotyki
3) często jest wywołane przez bakterie Gram-ujemne.
4) jest częstym powodem zakażonych zatorów płucnych.
5) powoduje zatorowość obwodową, w tym do ośrodkowego układu nerwowego

Prawidłowa odpowiedź to :

A. 1,3,5.
B. 1,3
*C. 2,4
D. wszystkie wymienione.
E. tylko 5

Nr 28. 26-letnia chora w 10 dniu po cięciu cesarskim zgłosiła się do Izby Przyjęć z powodu nagłej duszności bronchospastycznej. W wywiadzie alergiczny nieżyt nosa. W badaniu przedmiotowym osłuchowo monofoniczne świsty, tachykardia i hipotonia, brak poprawy po podaniu salbutamolu i hydrokortyzonu. Które badanie będzie rozstrzygające dla ustalenia rozpoznania ?

A. test nadreaktywności oskrzeli.
B. poziom IgE.
C. poziom kwasu indolo-octowego.
*D. spiralna tomografia klatki piersiowej
E. badanie spirometryczne

Nr 29. Które stwierdzenie dotyczące niedodmy płuc jest nieprawidłowe?

A. do cech charakterystycznych niedodmy należy przemieszczenie szczelin płatowych w obrazie RTG oraz uniesienie jednej kopuły przepony.
*B. do głównych objawów niedodmy należy ból i wzmożenie odgłosu opukowego.
C. najczęstszą postacią niedodmy jest niedodma resorpcyjna.
D. niedodma płytkowa widoczna głównie u podstawy płuc jest wynikiem hypowentylacji

Nr 30. Które zdanie dotyczące zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carini jest nieprawdziwe?

A. występuje u chorych z wrodzonym zespołem niedoborów odpornościowych.
B. u ponad połowy chorych badanie przedmiotowe nie wykazuje odchyleń.
*C. u ciężko chorych preparaty plwociny barwione metodą Giemzy, barwnikami srebrnymi lub błękitem toluidynowym dają wyniki dodatnie u około 90 % CHORYCH.
D. najważniejszym czynnikiem predysponującym do zachorowania jest nabyty zespół niedoboru odporności.
E. ?

Nr 39 U 30-letniej kobiety, dotychczas zdrowej, po porodzie rozwiązanym cesarskim cięciem powikłanym zatorem tętnicy płucnej minimalny czas leczenia doustnym antykoagulantem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinien wynosić (wykluczono

*A. 3-6 miesięcy.
B. 9 miesięcy
C. 12 miesięcy
D. wskazane jest bezterminowe leczenie antykoagulantem
E. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

Nr 40. 30-letnia kobieta dotychczas zdrowa została przywieziona do Szpitala przez Pogotowie Ratunkowe, z powodu trwającej od kilku godzin nagłej duszności spoczynkowej z towarzyszącym suchym kaszlem i bólem zamostkowym. Dwa dni wcześniej wróciła z wakacji spędzonych w Australii, od 10 lat pali ok. 20 szt. papierosów dziennie, poza doustną antykoncepcją nie przyjmowała innych leków. W badaniu fizykalnym stwierdzono temp. Ciała 38 °C, tachypnoe 26/min., czynność serca 110/min, RR 110/60 mm Hg, osłuchowo prawidłowe tony serca. Nie stwierdzono patologicznych objawów osłuchowych nad polami płucnymi oraz klinicznych cech zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. W badaniach laboratoryjnych wykonanych w Izbie Przyjęć stwierdzono leukocytozę we krwi obwodowej 12.tyś/mm³, obniżony poziom płytek krwi 135 tyś/mm³, podwyższone poziomy troponiny I i LDH oraz poziom D-dimerów=450 ng/ml. W gazometrii krwi tętniczej saturacja o2 91 % Pa o2 60 mmHg, PaCo2 28 mmHg. W rtg klatki piersiowej opisano dyskretne zagęszczenia miąższowe w dolnym polu płuca prawego oraz płytki niedodmy. W EKG stwierdzono tachykardię zatokową i blok prawej odnogi pęczka Hisa. ECHO – bez zaburzeń kurczliwości, bez płynu osierdziu (trudne warunki oceny). Jakie będzie najbardziej prawdopodobne rozpoznanie wstępne determinujące dalsze decyzje diagnostyczno-terapeutyczne?

A. atypowe zapalenie płuc o ciężkim przebiegu.
*B. zatorowość płucna.
C. zapalenie mięśnia sercowego
D. ostry zespół wieńcowy powikłany lewokomorową niewydolnością serca.
E. ARDS


Nr 41. Mężczyzna lat 60 palący papierosy od 20 roku życia średnio 1 paczkę dziennie, zgłosił się do lekarza z powodu duszności wysiłkowej. W wykonanym badaniu spirometrycznym stwierdzono:

FVC-82% N ; FEV1 -51% N ; FEV1 % VC -62 %

Uzyskany wynik świadczy o:

A. zaburzeniach mieszanych.
B. restrykcji.
*C. obturacji.
D. jest prawidłowy.
E. pseudorestrykcji

Nr 42. Według wytycznych GINA 2006 astmę ciężką rozpoznajemy gdy:

A. pomimo prawidłowego leczenia lekiem doraźnym w połączeniu z jednym lekiem kontrolującym nie można uzyskać kontroli astmy.
B. chory wymaga codziennej inhalacji krótkodziałającego β2 – mimetyku
*C. pomimo właściwego leczenia lekami doraźnymi w połączeniu z co najmniej dwoma lekami kontrolującymi nie można uzyskać kontroli astmy.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.


Nr 43. Chory 56 lat przyjęty z powodu duszności, suchego kaszlu, zwyżki ciepłoty ciała do 38 °C. W badaniu przedmiotowym bez odchyleń. Liczba krwinek czerwonych 4.5 mln/ mm³ liczba krwinek białych 5 tyś/ mm³, liczba płytek 300 tyś/ mm³,obecność precypityn w surowicy, w plwocinie zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych. W badaniu spirometrycznym zmniejszona pojemność życiowa, prawidłowa reaktywność mięśni gładkich. Obraz RTG płuc prawidłowy. Które rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne ?

*A. alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
B. zaostrzenie astmy.
C. zaostrzenie POCHP.
D. alergiczne zapalenie oskrzeli.
E. mykoplazmatyczne zapalenie płuc.


Nr 44. 27-letni chory przyjęty do szpitala z powodu bólów w klatce piersiowej utrzymujących się od 6 tygodni. W ostatnich dniach dołączyła niewielka duszność. W badaniu przedmiotowym osłabienie szmeru pęcherzykowego po stronie prawej od kąta łopatki. W RTG pyn w prawej jamie opłucnowej sięgający do 4 żebra, płyn ma charakter wysięku zwiększony odsetek limfocytów, niski poziom glukozy. W płynie stwierdzono obecność dezaminazy adenozyny, posiew płynu jałowy. Które rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne ?

A. reumatoidalne zapalenie stawów.
B płyn odczynowy w przebiegu zespołu nerczycowego.
*C. gruźlica płuc.
D. odma opłucnowa z płynem
E. międzybłoniak opłucnej.

Nr 45. Która odpowiedź jest nieprawdziwa ? Dla niewydolności prawokomorowej charakterystyczne jest:

A. zwiększenie przestrzeni zamostkowej przez cień sylwetki serca na radiogramie klatki piersiowej w pozycji bocznej.
B. dwufazowy załamek P w EKG w odprowadzeniach kończynowych.
C. podwyższone ciśnienie żylne
D. przepełnione żyły szyjne.
E. powiększenie wątroby.

Nr 46. 56-letni chory zgłosił się do szpitala z powodu bólu w lewej połowie klatki piersiowej, podwyższonej ciepłoty ciała i utraty masy ciała. W badaniu przedmiotowym stwierdzono palce pałeczkowate i osteoartoapatię przerostową w obrębie kości piszczelowych i strzałkowych. W RTG masy wychodzące z opłucnej. Które badanie ma największą wartość diagnostyczną ?

A. bronchoskopia
B. tomografia komputerowa
C. rezonans magnetyczny
*D. torakoskopia
E scyntygrafia kości

 

 

 

Nr 47 Który pacjent nie będzie wymagał stosowania antykoagulacji doustnej ?

A. 65-letni mężczyzna z migotaniem przedsionków i nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą po przebytym TIA.
B. 30-letnia kobieta po zabiegu implantacji sztucznej zastawki w pozycji mitralnej.
C. 50- letni mężczyzna, palący papierosy po przebytym 2m-ce temu incydencie zatory żył głębokich kończyny górnej.
*D. 60-letnia kobieta z fibromialgią.
E 75-letnia kobieta z utralonym migotaniem przedsionków.

Nr 48. Wszczepienie ICD jest uzasadnione u chorego:


1)po przebytym 30 dni temu zawale serca z LEF 40% II klasa NYHA;
2)z kardiomiopatią przerostową, po przebytym omdleniu;
3)z rozpoznaniem LQTS po przebytym zatrzymaniu czynności serca;
4)z niewydonościa serca w klasie NYHA II z LVEF 40% po przebytym epizodzie VT z omdleniem.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3
B. 1,3,4
*C. 2,3,4
D. 3,4
E. wszystkie wymienione.


Nr 49 U kobiety ze sztuczną zastawką w 14 tygodniu ciąży, należy :

A. odstawić leczenie doustnymi antagonistami witaminy K i włączyć heparynę drobnocząsteczkową.
B. kontynuować terapię antagonistami witaminy K aż do rozwiązania.
*C. kontynuować leczenie antagonistami witaminy K do 36 tygodnia ciąży, a następnie przejść na leczenie heparyną niefrakcjonowaną.
D. dozwolone jest stosowanie tylko leków przeciwpłytkowych.
E. w czasie ciązy należy kontynuować podawanie antagonistów witaminy K, ale tak zmniejszyć ich dawkę, aby wartość INR zawierała się w granicach 1.5-2.0

Nr 50. W odniesieniu do niedokrwistości chorób przewlekłych prawdziwe są poniższe stwierdzenia z wyjątkiem :

A. czas przeżycia krwinek czerwonych jest skrócony.
*B. stężenie ferrytyny surowicy jest obniżone.
C. stężenie erytropoetyny (EPO) w surowicy jest prawidłowe lub obniżone.
D. może wystąpić w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
E. stężenie żelaza w surowicy jest prawidłowe lub zmniejszone.

Nr 51. Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek (nefropatia błoniasta):

?

Nr 52. 24-letnia kobieta choruje od 3 lat na reumatoidalne zapalenie stawów. Choroba ma charakter szybko postępujący pomimo intensywnego leczenia hamującego. W dotychczasowej farmakoterapii: sulfasalazyna, infliksymab (przeciwciało antyTNFα ). Od początku choroby ponadt o glikokortykosteroidy doustne. Aktualnie w badaniach dodatkowych RTG stawów rąk i stóp- III okres wg Steinbrockera, CRP 65 mg/l, Hgb 10,5 g/dl. Po wykluczeniu przeciwwskazań u ww. chorej w dalszym leczeniu należy uwzględnić:

A. glikokortykosteroidy w pulsach dożylnych.
B. Chlorochinę (Arechin)
C. erytropoetynę
D. sole złota
*E. przeciwciało anty CD20 (rituksymab)


Nr 53. 62-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu dolegliwości bólowych i „trzeszczenia” w obu stawach kolanowych. Zawód chorego – posadzkarz. W badaniu przedmiotowym: stawy kolanowe w ustawieniu szpotawym, o poszerzonych obrysach, bez obrzęków, umiarkowana bolesność uciskowa i ruchowa, zakres ruchomości prawidłowy. W badaniach laboratoryjnych: CRP 2.3 mg/l, L 6,5 G/l, Hgb 15,2 g/dl, AlAT 18 U/l, AspAT 23 U/l, kreatynina 88 µmol/l (1/0 mg/dl). Chory dotychczas nie pobierał leków, okresowo korzysta z fizjoterapii. W farmakoterapii bólu u ww. mężczyzny w pierwszej kolejności należy zastosować:

A. glikokortykosteroid w iniekcji domięśniowej.
B. glikokortykosteroid doustny.
*C. paracetamol
D. NSLPZ (niesteroidowy lek przeciwzapalny)
E. tramadol

Nr 54. 52-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z wynikiem wykonanego (w ramach bezpłatnej akcji profilaktycznej) badania osteodensytometrycznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa: T-score 2,2. Zapytała czy powinna być leczona. Lekarz przeprowadził badanie podmiotowe i przedmiotowe, uzyskując m.in. następujące informacje: kobieta z BMI 19,0 kg/m2 , paląca papierosy, pijąca 4 filiżanki kawy dziennie, przebyła menopauzę w wieku 45 lat, bez złamań kości. U matki kobiety w wywiadzie złamanie szyjki koeści udowej. Kobieta choruje na astmę oskrzelową sporadycznie przyjmuje glikokortykosteroidy doustnie. Obliczono indywidualne bezwzględne ryzyko złamania w ciągu 10 lat, uzyskując wartość >10%. W opisanym przypadku należy zastosować:

*A. leczenie bisfosfonianem, suplementację wit D i wapnia.
B. suplementację wit. D i wapniem.
C. hormonalną terapię zastępczą.
D. leczenie kalcytoniną.
E. nie ma wskazań do jakiegokolwiek leczenia.

Nr 55. 54-letni mężczyzna, kierowca zawodowy, zgłosił się do lekarza z powodu nasilającego się od 2 tygodni bólu kręgosłupa w dolnym odcinku z promieniowania do jednego pośladka oraz okresowo wzdłuż prawej nogi do kolan. W badaniu przedmiotowym: BMI 29 kg/ m2 , ograniczenie ruchomości kręgosłupa w zgięciu do przodu, objaw Lasegue'a dodatni po stronie prawej (przy 60°). W RTG odc. lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa: znaczne osteofity na krawędziach trzonów kręgowych, zwężenie przestrzeni międzykręgowej L4-L5-S1. W bad. laboratoryjnych: CRP 2,5 mg/l. U opisanego chorego należy:

A. oznaczyć antygen HLA B27.
B. oznaczyć występowanie przeciwciał przeciwjądrowych ANA.
C. wykonać RTG stawów krzyżowo-biodrowych.
D. wykonać badanie osteodensytometryczne kręgosłupa.
*E. zalecić redukcję masy ciała, odpowiednią fizjoterapię, ew leki przeciwbólowe i miorelaksanty.

Nr 56 Wskaż zdanie nieprawdziwe :

A. łuszczycowe zapalenie stawów można rozpoznać również przy braku współistniejącej łuszczycy skóry i paznokci.
B. charakterystyczne dla reumatoidalnego zapalenia stawów jest symetryczne zajęcie stawów śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych.
C. guzki Heberdena i Boucharda są typowe dla choroby zwyrodnieniowej stawów rąk.
*D. osteofity są to zwapniałe więzadła i tkanki około kręgosłupowe tworzące tzw. mosty kostne między trzonami kręgów w nieusztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
E. pseudodna dotyczy najczęściej stawu kolanowego.

Nr 57. 51 letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z następującym problemem: „na własną rękę” oznaczył sobie stężenie kwasu moczowego w surowicy (wynik: 8,8 mg/dl). Ponieważ jego brat choruje na dnę moczanową, pacjent obawia się, że również jest nią zagrożony i z tego powodu chciałby się leczyć. Mężczyzna bez przewlekłych chorób w wywiadzie. Incydentów zapalenia stawów, dolegliwości bólowych ze strony narządu ruchu ani epizodów kolki nerkowej nie podaje. Do tej pory nie pobierał żadnych leków poza witaminami. W badaniu przedmiotowym bez istotnych odchyleń od normy, BMI 24,0 kg/ m2 . Wskaż postępowanie właściwe w przedstawionym przypadku:

A. zalecić leczenie allopurynolem w dawce początkowej 100 mg/d.
B. zlecić RTG stawów kolanowych i stawów stóp
*C. w przypadku bezobjawowej hiperurykemii do wartości 12 mg/dl nie ma wskazań do farmakoterapii.
D. zalecić leczenie kolchicyną w dawce 0,5 mg/d.
E. zalecić lek moczopędny.

Nr 58 Najskuteczniejszym z obecnie dostępnych leków kontrolujących przebieg astmy są:

A. metyloksantyny.
B. β2 -mimetyki.
*C. glikokortykoidy.
D. antybiotyki.
E. leki antyleukotrienowe.

Nr 59. W leczeniu IZW podczas ciązy jest bezwzględnie przeciwwskazane stosowanie :

A. amfoterycyny B.
B. amoksycyliny.
C. wankomycyny.
*D. chinolonów.
E. wszystkich wymienionych.

Nr 60. Przeciwwskazaniem bezwzględnym dla stosowania ACE i antagonistów AT1 (sartanów) jest:

*A. obustronne zwężenie tętnicy nerkowej.
B. jednoczesne stosowanie spironolaktonu.
C. stężenie kreatyniny w surowicy =2,2 mg/dl.
D. okres karmienia piersią.
E. kardiomiopatia przerostowa bez zwężenia drogi odpływu.

Nr 61 Wymiana zastawki aortalnej, u pacjenta z dużym zwężeniem ujścia aorty (ze średnim gradientem > 40 mmHg) wskazana jest u:

 

1)każdego pacjenta, nawet bezobjawowego;
2)u pacjenta z objawami klinicznymi;
3)pacjenta przed 50 r.ż.;
4)pacjenta z dysfunkcją skurczową lewej komory (LVEF<0,50)
5)wywiadem gorączki reumatycznej;

 

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3
*B. 2,4
C. 1,2,3,4
D. tylko 2
E. żadna z wymienionych.

Nr 62 Lekiem, którym można zastosować w celu kontroli częstotliwości rytmu komór, u chorych z migotaniem przedsionków, z dodatkową drogą przewodzenia jest:

*A. amiodaron.
B. adenozyna
C. digoxyna
D. werapamil
E diltiazem


Nr 63 Pacjent po ostrym zespole wieńcowym, bez uniesienia odc.ST powinien w leczeniu przciwpłytkowym otrzymać:

A. tylko kwas acetylosalicylowy w dawce 70-150 mg/d przewlekle
B. kwas acetylosalicylowy w dawce 70-150 mg/d przewlekle, oraz klopidogrel 1x75 przewlekle.
C. kwas acetylosalicylowy w dawce 70-150 mg/d oraz tiklopidynę w dawce 2x250mg przewlekle
D. kwas acetylosalicylowy w dawce 70-150 mg/d przez 12 miesięcy
*E. kwas acetylosalicylowy w dawce 70-150 mg/d przewlekle oraz klopidogrel 1x75 przez 9-12 miesięcy.

Nr 64 Które z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe ?

*A. hiperkaliemia powoduje wydłużenie odstępu QT
B. antybiotyki makrolidowe mogą wydłużać odstęp QT.
C. doksepina może wydłużać odstęp QT.
D bodźce akustyczne mogą wywołać arytmię u chorych z wrodzonym zespołem wydłużonego QT
E. hiperkalcemia powoduje skrócenie odstępu QT.

Nr 65 Które choroby predestynują do wystąpienia migotania przedsionków?


1)zespół WPW
2)nadczynność tarczycy
3)zespół wydłużonego QT
4)kardiomiopatia przerostowa
5)wady zastawki mitralnej

Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,2;
*B 1,2,4,5;
C 2,5;
D 2,3,4;
E tylko 2

Nr 66 Stymulacja typu VDD to:

A. stymulacja komorowa blokowana własnymi pobudzeniami komór.
*B. stymulacja komorowa synchronizowana rytmem przedsionków, blokowana rytmem komór.
C. stymulacja przedsionkowa blokowana własnymi pobudzeniami przedsionka.
D. stymulacja dwujamowa z dwujamowym sterowaniem
E. stymulacja komorowa blokowana własnymi pobudzeniami komór z adaptowaną częstotliwością stymulacji.


Nr 67 23-letnia kobieta została przyjęta do szpitala z powodu częstoskurczu 200/min- w EKG wąskie zespoły QRS. Po przywróceniu rytmu zatokowego stwierdzono w EKG cechy zespołu WPW. Dotychczasowe leczenie antyarytmiczne nie zapobiegło nawrotom częstoskurczu. Corej należy zaproponować:

*A przezskórną ablację (możliwość zabiegu za 2 miesiące), do tego czasu stosować propafenon.
B. dalsze stosowanie werapamilu
C stosowanie digoksyny
D. przezskórną ablację (możliwość zabiegu za 2 miesiące), do tego czasu stosować amiodaron.
E stosowanie amiodaronu.

Nr 68 Ekstrasystolia komorowa wywodząca się z drogi odpływu prawej komory charakteryzuje się morfologią zespołów QRS:

A. jak w bloku prawej odnogi z dekstrogramem.
B. jak w bloku lewej odnogi z lewogramem
*C. jak w bloku lewej odnogi z dekstrogramem.
D. jak w bloku prawerj odnogi z lewogramem
E. nie istnieją charakterystyczne objawy.

Nr 69 U 44-letniej pacjentki z klinicznymi objawami zespołu Cushinga stwierdzono zwiększone stężenie kortyzolu i ACTCH w próbie krwi pobranej przed północą. Następny kroko to:

A. CT lub MRI przysadki
B. scyntygrafia z oktreotydem
*C. test z hamowania z deksometazonem (dużą dawką)
D. powtórzenie oznaczenia w innych godzinach.
E. CT/MRI nadnerczy.

Nr 70 U 29-letnia kobieta wymacała na szyi zmianę, która okazała się w badaniu USG homogennym, normoechogennym guzkiem o średnicy 13mm, pozostała część gruczołu niezmieniona. Stężenie TSH 1,8 mlU/l (norma = 0,3- 5,0 mlU/l), fT4 – 15 ng/l (norma = 8-20 ng/l). W następnej kolejności zalecisz:

A. oznaczenie stężenia przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) i tyeroglobulinie (anty -Tg) i fT3 . .
B. kontrolę USG za 6 miesięcy.
*C. biopsję cienkoigłową zmiany.
D. scyntygrafię tarczycy.
E. pobranie wycinka z guzka.

 

 

Nr 71 Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i hipokaliemią jest diagnozowany w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu. W trakcie oceny hormonalnej czynności nadnerczy chory nie powinien otrzymywać :

 

1)beta-adrenolityków
2)antagonistów wapnia
3)leków moczopędnych
4)preparatów chlorku potasu
5)inhibitorów AC

 

Prawidłowa odpowiedź to :

*A. 1,3,5
B. 2,4
C. 1,3,4,5
D. wszystkie wymienione
E. tylko 5

Nr 72 39-letnia chora skarży się na nietolerancję zimna, osłabienie, zaparcia od (?-„od” niesfotografowane) 3 miesięcy; miesiączkuje nieregularnie. Cierpi na nadciśnienie tętnicze, podobnie jak jej rodzice, otrzymuje amlodypinę. Przedmiotowo tętno 58/min, RR 135/90 mm HG, skóra sucha, opóźnione odruchy nerwowo mięśniowe. W badaniach laboratoryjnych: Aktywność CK 300 U/L (norma 26-140 U/L), fT4 =5ng/L (norma 8-20 ng/L), TSH= 1,5 mlU (norma 0,3-5,0 mlU) Jakie badanie zalecisz w następnej kolejności ?

A oznaczenie stężenia wolnej trójodotyroniny
B. USG tarczycy
C. scyntygrafia tarczycy
D. test na obecność autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie.
*E. badanie obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (rezonans magnetyczny lub TK)

Nr 73 Jeżeli astma nie powoduje ograniczenia aktywności chorego, napady duszności występują tylko w ciągu dnia, raz czasami 2 razy w tygodniu, a wartości PEF wynoszą przeciętnie 70% wartości należnej to według wytycznych GINA 2006 można u takiego chorego rozpoznać astmę:

A. kontrolowaną
*B. częściowo kontrolowaną
C. sporadyczną
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B, C

Nr 74 Które stwierdzenie dotyczące alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych jest prawdziwe?

A. najczęstszymi czynnikami etiologicznymi są alergeny traw.
*B. cechą radiologiczną czynnego zapalenia jest obraz „plastra miodu”.
C. lekiem z wyboru jest metotreksat.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B
E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C

Nr 75 W leczeniu polimialgii reumatycznej lekiem z wyboru jest:

*A. glikokortykosteroid.
B. niesteroidowy lek przeciwzapalny.
C. paracetamol.
D. sulfasalazyna.
E. żaden z wymienionych leków

Nr 76 Które stwierdzenie dotyczące leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa jest fałszywe ?

A. lekami pierwszego wyboru w celu zniesienia bólu i sztywności są niesteroidowe leki przeciwzapalne.
*B. w osiowej postaci choroby potwierdzono skuteczność metotreksatu.
C. w obwodowej postaci choroby poprawę może przynieść leczenie sulfasalazyną.
D. leczenie lekami anty-TNF należy rozważyć w razie dużej aktywności choroby pomimo leczenia standardowego.
E. korzystny wpływ na sprawność chorych mają ćwiczenia fizyczne i balneoterapia.

Nr 77 U chorego z rozpoznaniem zaawansowanego szpiczaka plazmocytowego gwałtownie wystąpiło ogólne osłabienie, brak łaknienia oraz nudności i wymioty. W badaniu przedmiotowym stwierdzono cechy odwodnienia i bradykardię, a w badaniu elektrokardiograficznym skrócenie odcinka QT. W tej sytuacji należy w pierwszej kolejności podejrzewać, że u chorego wystąpiła:

A. hiponatremia.
B. hipoglikemia
C. hipokalcemia
D. hipokaliemia
*E. hiperkalcemia

Nr 78. Pierwotna nadczynność przytarczyc jest najczęściej rozpoznawana:

*A. w następstwie rutynowego oznaczenia stężenia wapnia we krwi
B. w trakcie poszukiwania przyczyny nawracającej kamicy moczowej
C. w trakcie diagnostyki ciężkiej osteopenii.
D. gdy poszukuje się przyczyny patologicznych złamań
E. w trakcie diagnostyki poliurii.

Nr 79 Chorobę refleksową rozpoznajemy, gdy refluks treści żołądkowej powoduje kłopotliwe objawy i/lub powikłania. Powyższe stwierdzenie jest:

A nieprawdziwe
B nieprawdziwe, gdyż dla rozpoznania choroby refleksowej konieczne jest oprócz objawów stwierdzenia w badaniu endoskopowym nadżerek w przełyku
C nieprawdziwe, ponieważ powinna uwzględnić tylko ciężkie objawy.
D nieprawdziwe, ponieważ rozpoznanie nie uwzględnia powikłań.
*E prawdziwe.

Nr 80. W ostrej niewydolności nerek (ONN).

A istnieie ścisła zależność między zmianami histologicznymi a ciężkością ONN.
*B nie zawsze dochodzi do martwicy cewek nerkowych.
C zwykle występuje duży białkomocz.
D charakteryzuje się białkomoczem i erytrocyturią.
E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Nr 81. W odniesieniu do hemofilii A prawdziwe są następujące stwierdzenia, z wyjątkiem:

A. wrodzonej skazy krwotocznej.
*B wywiadu rodzinnego zawsze dodatniego
C gdy stężenie czynnika VIII wynosi<1% normy rozpoznaje się postać ciężką choroby.
D dotyczy głównie mężczyzn, a kobiety są nosicielkami.
E występuje częściej niż hemofilia B

Nr 82 W odniesieniu do immunologicznej plamicy małopłytkowej, prawdziwe są następujące stwierdzenia, z wyjątkiem :

A. liczba megakariocytów w szpiku kostnym jest zwykle zwiększona
*B. czas przeżycia płytek jest wydłużony.
C u dorosłych jest chorobą przewlekłą
D w leczeniu stosuje się glikokortykosteroidy
E. przeciwciała przeciwpłytkowe przechodzą przez łożysko

Nr 83. Wskaż stwierdzenie, prawdziwe w odniesieniu do przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej :

 

*A. jest najczęstszą postacią białaczki w Europie i Ameryce Pólnocnej
B chorują głównie osoby < 30 r ż
C. występuje chromosom Philadelphia (ph)
D. powiększenie węzłów chłonnych występuje sporadycznie
E. śledziona rzadko się powiększa

Nr 84. U pacjenta 30-letniego okresowo stwierdza sio krwinkomocz bez innych zmian w osadzie moczu. U pacjenta nie stwierdza się nadciśnienia tętniczego a funkcja nerek jest prawidłowa (kreatynina 0.75 mg/dl). Wykonano biopsję nerki. W biopsji obraz histopatologiczny odpowiada nefropatii cienkich błon podstawnych. W leczeniu zastosujesz:

A. kortykosteroidy.
B. cyklosporynę A
C. cyklofosfamid i kortykosteroidy.
*D leczenie nie jest konieczne
E inhibitory konwertazy

Nr 85. W zatruciu glikolem etylenowym (składnik płynu chłodnicowego) jako środek przyspieszający jego eliminacje zastosujesz:

A. forsowaną diurezę.
*B. hemodializę.
C. hemoperfuzję .
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B
E. wszystkie są skuteczne.

Nr 86. Cefalosporyny są grupą szeroko stosowanych antybiotyków. Naturalnie oporne na wszystkie cefalosporyny (wszystkich generacji) są:

*A. enterokoki i Listeria monocytogenes.
B. enterokoki i Pseudomonas aeuroginosa.
C. enterokoki i Staphylococcus aureus.
D. Borrelia burgdorferi i Listeria monocytogenes.
E. Borrelia burgdorferi i enterokoki.

Nr 87. Przetoka tętniczo-żylna stosowana do hemodializy jest najczęściej zakłada na przedramieniu i ramieniu. Jednym z częstych powikłań założenia takich przetok, szczególnie, gdy jest założona na ramieniu jest niewydolność:

A. wątroby.
B. naczyń mózgowych.
*C serca.
D. nerek.
E. naczyń wieńcowych.


Nr 88. Wskazania do wszczepienia dwukomorowego stymulatora resynchronizującego istnieją u chorego z:

A niewydolnością serca w III klasie wg NYHA z omdleniami.
*B. niewydolnością serca w III klasie wg NYHA mimo optymalnej terapii farmakologicznej, z frakcją wyrzutową lewej komory 25% i zespołem QRS 170 ms.
C. blokiem prawej odnogi, blokiem przedniej wiązki lewej odnogi i napadami MAS.
D utrwalonym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca na podłożu kardiomiopatii przerostowej .
E niewydolnością serca w II klasie wg NYHA, frakcją wyrzutową lewej komory 35% i zaspołem QRS 100 ms.

Nr 89 O migotaniu przedsionków mówimy, że jest napadowe, gdy czas trwania jest krótszy niż:

A 14 dni.
B 48 godzin
C 24 godziny
*D 7 dni
E 12 godzin

Nr 90. Zespół Gilberta charakteryzuje

1) brak cech uszkodzenia wątroby;
2) zwiększone stężenie w surowicy bilirubiny niesprzężonej
3) dobre rokowanie,
4) nadmierna wrażliwość na niektóre leki przeciwnowotworowe
5) nasilenie dolegliwości w okresie chorób przebiegających z gorączką

Prawidłowa odpowiedź to.

A 1,3.5.
B. 1,2,3,4.
C. 2,4
D. tylko 5.
*E. wszystkie wymienione

Nr 91. W ostrym zapaleniu trzustki dla oceny stanu ciężkości oraz rokowania nie ma znaczenia :

A liczba leukocytów w krwi obwodowej
*B aktywność diastazy w surowicy
C stężenie wapnia w surowicy.
D. ciśnienie parcjalne tlenu
E. aktywność aminotransferaz

Nr 92. Rak żołądka.

1) w ostatniej dekadzie zapadalność na raka żołądka maleje,
2) powstaje na podłożu przewlekłego zapalenia błony śluzowej.
3) częściej chorują mężczyźni;
4) w pewnych grupach pacjentów istnieją wskazania do badań przesiewowych i wzmożonego nadzoru,
5) rak wczesny zazwyczaj przebiega bez dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Prawidłowa odpowiedź to.

A. 1,3,5
B. 1,2,3,4.
C. 2,4.
*D. wszystkie wymienione.

Nr 93 Po nieskutecznej eradykacji H.pylori zestawem amoksycylina, klarytromycyna, omeprazol kolejną próbę należy przeprowadzić podając zestaw:

A famotydyna (w maksymalnej dawce), amoksycylina. klarytromycyna
B amoksycylina, klarytromycyna, omeprazol i ranitydyna.
*C preparat bizmutu, omeprazol, metronidazol, tetracyklina
D. amoksycylina, klarytromycyna, omeprazol, preparat bizmutu
E. amoksycylina, klarytromycyna, ranitydyna, preparat bizmutu

Nr 94 Zaznacz cechy charakteryzujące rozkurczową niewydolność serca:

1) występuje częściej u mężczyzn;
2) rokowanie odległe jest gorsze niż w niewydolności z upośledzeniem czynności lewej komory
3) jest rzadką postacią niewydolności serca
4) nie obserwuje się zwiększonego stężenia BNP w surowicy
5) zwykle poprzedza ją nadciśnienie

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3,5.
B. 1,3.
C. 2,4.
*D. tylko 5
E. wszystkie wymienione.


Nr 95. W przypadku wystąpienia małopłytkowości wywołanej heparyną-HIT (heparyn induced trombocytopenia), a liczba płytek krwi nadal nie przekracza 100x 103 zaleca się kontynuowanie leczenia przeciwkrzepliwego jednym z następujących leków z wyjątkiem:

A. lepirudyny
B. argatrobanu
*C. acenocumarolu
D. danaparoidu sodu
E. biwalirudyny


Nr 96. Do Kliniki przyjęto 21-letnią kobietę po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Od kilku lat ma kołatania serca i omdlenia Rozpoznano zespół wydłużonego QT. Leczeniem z wyboru dla tej chorej będzie :

A. stosowanie amiodaronu.
B. stosowanie leku beta-adrenolitycznego.
C. wszczepienie kardiowertera/defibrylatora serca.
*D. wszczepienie kardiowertera/defibrylatora serca i stosowanie leku beta-adrenolitycznego
E. wszczepienie stymulatora serca.


Nr 97. Które stwierdzenie dotyczące związku obturacyjnego bezdechu z nadciśnieniem tętniczym jest prawdziwe?

*A obturacyjny bezdech podczas snu jest częstą przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego.
B. obturacyjny bezdech podczas snu jest rzadką przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego
C. nadciśnienie tętnicze spowodowane obturacyjnym bezdechem podczas snu na ogół udaje się opanować jednym lekiem hipotensyjnym
D. leczenie protezą powietrzną (CPAP) powoduje normalizację ciśnienia tętniczego
E. leki moczopędne są przeciwwskazane ze względu na zwiększone ryzyko cukrzycy


Nr 98. Które stwierdzenie dotyczące stosowania glikokortykosteroidów doustnych w zaostrzeniach astmy jest fałszywe?

*A. powinno się je stosować tylko w ciężkich zaostrzeniach, po wyczerpaniu innych możliwości
B. typowe krótkotrwałe doustne leczenie glikokortykosteroidem w zaostrzeniu astmy trwa 5-R dni
C na ogół jest tak samo skuteczne jak podawanie dożylne
D. poprawy klinicznej można oczekiwać po upływie co najmniej 4 godzin od doustnego podania glikokortykosteroidu.
E. nie ma korzyści ze stopniowego zmniejszania dawki doustnego glikokortykosteroidu w porównaniu z odstawieniem leku od razu.

Nr 99. Zwiększone wydzielanie kortyzolu może wystąpić w przebiegu :

1) ciężkiego zakażenia bakteryjnego;
2) pacjentów z depresją,
3) u osób z otyłością trzewną
4) ciężkiej choroby alkoholowej
5) zespołu policyklicznych jajników

Prawidłowa odpowiedź to

A. 1,3,5
*B. 1,3
C. 2,4
D. wszystkie wymienione.
E. tylko 5


Nr 100 Preferowanymi beta-adrenolitykami w prewencji pierwotnej krwawienia z żylaków przełyku u pacjenta z marskością wątroby są:

1) propranolol
2) karwedilol;
3) nadolol;
4) labetalol;
5) preparaty kardioselektywne

Prawidłowa odpowiedź to :

A 1,3,5
*B. 1,3
C. 2,4.
D. 1,2,3,4
E. tylko 5.

Nr 101 24-letnia kobieta została przywieziona przez męża do izby przyjęć, podaje że przed 2 godzinami połknęła 10 tabletek acetaminofenu. Poza nudnościami nie zgłasza dolegliwości, nigdy nie była w szpitalu, dotychczas nie chorowała W pierwszej kolejność, należy:

A poczekać na oznaczenie stężenia acetaminofenu we krwi
B poczekać na wyniki badań oceniających czynność wątroby.
*C podać węgiel aktywowany w dawce 50 g jednorazowo.
D Podać acetylocysteinę w dawce 1 40 mg/kg m.c
E rozpocząć diurezę forsowaną


Nr102 Zaznacz cechy typowe dla zespołu jelita nadwrażliwego:

 

1)ustępowanie bólów po oddaniu stolca
2)zmiana charakteru wypróżnień z chwilą wystąpienia dolegliwości
3)wrażenie niepełnego wypróżnienia
4)wzdęcie
5)występowanie dolegliwości spoza przewodu pokarmowego

 

Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,3,5
B 2,4
C 1,2,3,4
*D wszystkie wymienione
E tylko ?


Nr 103 We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego :

 

1)szansa zajścia w ciążę i pomyślnego jej donoszenia w okresie remisji nie jest zmniejszona.
2)Ciąża zaostrza przebieg choroby.
3)W ciąży dopuszczalne jest stosowanie glikokortykosteroidów
4)dopuszczalne są wyłącznie glikokortykosteroidy w okresie ciężkich zaostrzeń;
5)w ciąży dopuszczalne jest stosowanie sulfa- i mesalazyny 

 


Prawidłowa odpowiedź to:

*A 1,3,5
B 2,4
C 1,2,3,4
D tylko 1
E wszystkie

Nr 104. U 60-letniej kobiety z kamicą żółciową wykonane badanie USG wykazało obecność guzka o średnicy 3 cm w lewym nadnerczu. Od lat leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego, dobrze kontrolowanego połączeniem diuretyku z inhibitorem ACE. Poza okresowo występującymi dolegliwościami które pacjentka określa mianem „kolki wątrobowej" i wiąże z błędem dietetycznym nie zgłasza innych dolegliwości. Dalszy wywiad, badanie kliniczne -bez znaczących danych. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie zmiany w nadnerczu to:

A. gruczolak wydzielający aldosteron.
*B. gruczolak nieczynny hormonalnie
C. guz chromochłonny.
D. rak pierwotny nadnercza
E. przerzut z odległego ogniska


Nr 105. Zaznacz przeciwwskazane połączenie leków przeciwcukrzycowych:

A. metformina + akarboza.
B. sulfonylomocznik + insulina.
*C sulfonylomocznik krótkodziałający+ sulfonylomocznik o zmodyfikowanym uwalnianiu.
D. sulfonylomocznik + akarboza.
E. tiazolidynodion + metformina.

Nr 106. Propyltiouracyl odróżnia od tiamazolu (metimazolu)-

A. dłuższy czas działania.
B. silne hamowanie peroksydazy tarczycowej.
C. szybsze uzyskiwanie eutyreozy.
*D. większe bezpieczeństwo stosowania w ciąży i w trakcie karmienia piersią
E. dostępna postać dożylna leku.

Nr 107. Zalecanym lekiem hipotensyjnym u kobiety z osteoporozą jest

A. furosemid
B. enalapryl.
*C. hydrochlorotiazyd.
D. werapamil.
E. telmisartan


Nr 108. Do objawów wtórnej niewydolności nadnerczy nie należy:

A. eozynofilia
B hipotonia.
C zmniejszenie libido.
D. hipoglikemia.
*E hipokalemia


Nr 109. Zaznacz cechy pomocne w różnicowaniu wrzodziejącego zapalenie jelita ego i chorobę Leśniowskiego Crohna jelita grubego (przemawiające za większym prawdopodobieństwem jednej z tych chorób):

1)obecność przeciwciał przeciwko Saccharomyces cerevisiae
2) krwawienie z przewodu pokarmowego;
3) wyczuwalny guz brzucha;
4) objawy zwężenia jelita;
5) gorączka

Prawidłowa odpowiedź to

A 1,3,5
B 1,3
C. 2,5
*D. 1,2,3,4
E. wszystkie wymienione.


Nr 110 Bakteriomocz bezobjawowy u kobiety leczymy :

A zawsze gdy go stwierdzamy
B u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym
*C w ciąży
D przed cewnikowaniem
E. prawdziwe są odpowiedź C i D


Nr 111. Najczęściej występującym powikłaniem uchyłków jelita grubego jest:

A krwawienie z przewodu pokarmowego
B niedokrwistość mikrocytarna.
C perforacja
D. ropień środbrzuszny
*E. ostre zapalenie

Nr 112 W czasie pobierania krwi od pacjenta zakażonego HCV pielęgniarka zakuła się igłą Należy:

1) obficie spłukać miejsce skaleczenia,
2) natychmiast pobrać krew na badanie HCV RNA;
3) natychmiast pobrać krew celem badania na obecność przeciwciał anty-HCV i oznaczenie aktywności aminotransferaz.
4) podać preparat immunoglobulin; 
5) rozpocząć podawanie rybawiryny.

Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,3
*B 1,3.
C. 2,4.
D. 1,3,4.
E. wszystkie wymienione


Nr 113 Pierwszym objawem encefalopatii wrotnej jest zazwyczaj:

A. pobudzenie.
B splątanie.
C napad drgawek uogólnionych
D nieodpowiednie do sytuacji i okoliczności zachowania.
*E odwrócenie dobowego rytmu snu i czuwania.


Nr 114 Zalecenia dla każdego pacjenta z wyrównaną marskością wątroby powinny obejmować:

A suplementację metioniny.
B podanie leków hepatoprotekcyjnych
C ograniczenie ilości przyjmowanych płynów.
D wyłączenie z pożywienia pokarmów wysokobiałkowych
*E. kategoryczny zakaz picia alkoholu

Nr 115. Hemochromatoza wrodzona:

A. dotyczy częściej kobiet.
*B. badanie genetyczne ma znaczenie dla postawienia rozpoznania
C. leczenie z wyboru polega na podawaniu związków chelatujących żelazo
D objawy pojawiają się w chwili zaawansowanego uszkodzenia wątroby
E. dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący ale nosicielstwo choroby jest bardzo rzadkie.


Nr 116 Rak jelita grubego u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego:

A występuje z równą częstością niezależnie od stopnia zajęcia jelita.
*B występuje częściej u osób ze współistniejącym pierwotnym stwardniejącym zapaleniem dróg żółciowych.
C występuje przede wszystkim w odbytnicy
D jest przeciwwskazaniem do rozważania chemioterapii jako leczenia uzupełniającego.
E występuje u około 50% pacjentów z chorobą podstawową trwającą dłużej niż 8 (?) lat

Nr 117 infekcja G. lamblia

A w ciąży może być leczona metronidazolem
B w przypadkach opornych może być leczona metronidazolem z paramomycyną
*C występuje przede wszystkim w pod postacią biegunki, rzadziej jest przyczyną utraty łaknienia i masy ciała.
D dotyczy około 90% populacji krajów uprzemysłowionych
E występuje szczególnie często u osób po wcześniejszej antybiotykoterapii

Nr 118 Według aktualnych zaleceń Europejskiej Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori (ustalenia Maastricht III ) inhibitor pompy protonowej u pacjenta, u którego planujemy ocenę skuteczności eradykacji należy odstawić:

A wraz z ostatnią dawką antybiotyków
B na 6 tygodni przed planowaną oceną
C na 4 tygodnie przed planowaną oceną
*D na 2 tygodnie przed planowaną oceną
E dopiero po negatywnym wyniku testu na Helicobacter pylori

Nr 119 U 41-letniej Kobiety badaniem tomografii komputerowej stwierdzono w wątrobie cień okrągły o średnicy 3 cm, stopniowo wysycający się kontrastem na obwodzie zmiany. Poza kamicą nerkową, która była powodem badania dotychczasowy wywiad negatywny, z leków przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to :

A pierwotny rak wątroby
B gruczolak
*C naczyniak
D rak dróg żółciowych
C przerzut nowotworu

Nr 120 51-letnia kobieta z cukrzycą typu 2 jest leczona metforminą. Przed 6 miesiącami dołąćzono sulfonylomocznik ze względu na złą kontrolę glikemii (HgbA1C 8,5%) oraz przepisano hormonalną terapię zastępczą ze względu na dokuczliwe objawy wypadowe. Wówczas stężenie cholesterolu całkowitego 210 mg/dl, trójglicerydów 300 mg/dl. W trakcie obecnej wizyty zwraca uwagę znaczna hipertrójglicerydemia (1250 mg/dl), przebyła na wadze 0,5 kg, HgbA1C 8,6% , TSH- 2,3 mlU/l, badanie ogólne moczu – prawidłowe. Najbardziej przwdopodobną przyczyną hipertrójglicerydemii jest :

A subkliniczna niedoczynność tarczycy
B zła kontrola cukrzycy
C nierozpoznana mieszana rodzinna dyslipidemia
*D podawanie estrogenów
E podanie sulfynylomocznika

Tabela odpowiedzi (ze strony www.cem.edu.pl):Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (262 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=