EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

Poniżej podaję "przeciek" od osoby podajaącej się za "Jana Nowaka"-wraz z jego komentarzem


Szanowni Panstwo,
 
Pragne poinformowac o wycieku pytan egzaminacyjnych Panstwowego Egzaminu Specjalistycznego z chorob wewnetrznych w sesji jesien 2008. Ponizej przesylam pytania jakie wyciekly przed egzaminem. Przepraszam za brak polskich znakow, niemniej tekst jest w 100% czytelny. Kilka z ponizszych pytan pojawilo sie na tescie. Ponizej  tresc pytan jakimi dysponowala CEM wraz ze zrodlem, klasyfikacja trudnosci i prawidlowa odpowiedzia. Mysle, ze jest to podstawa do uniewaznienia testu. Jest to dowod na nieszczelnosc i nieprofesjonalnosc sysyemu przygotowania egzaminu panstwowego, ktory decyduje o zyciu prawie 2000 tysiecy lekarzy rocznie.

P y t a n i e L P
 
U c h o r e g o z e s z t u c z n z a s t a w k s e r c a l e c z o n e g o d o u s t n y m a n t y k o a g u l a n t e m , u k t ó r e g o z p o w o d u g r o z n e j a r y t m i i k o m o r o w e j w B c z o n o d o l e c z e n i a a m i o d a r o n m o | n a s i s p o d z i e w a :
A. W z r o s t u w a r t o [ c i w s k a z n i k a I N R
B. O b n i | e n i a w a r t o [ c i w s k a z n i k a I N R
C. B r a k u i s t o t n e g o w p B y w u n a w s k a z n i k I N R
D. Z m i a n y w a r t o [ c i w s k a z n i k a I N R m o g w y s t p i d o p i e r o p r z y w s p ó B i s t n i e n i u z a b u r z e D c z y n n o [ c i w t r o b y
E. Z m i a n a w a r t o [ c i w s k a z n i k a I N R m o | e n a s t p i d o p i e r o p o d B u g o t r w a B e j t e r a p i i
 
 
 
P y t a n i e s p r a w d z a z n a j o m o [ i n t e r a k c j i l e k o w y c h d o u s t n y c h a n t y k o a g u l a n t ó w .
 
M e d y c y n a p o d y p l o m i e . S t p i D s k a J : Z a s a d y l e c z e n i a p r z e c i w k r z e p l i w e g o u c h o r y c h p o w s z c z e p i e n i u z a s t a w k i . 2 0 0 6 , 1 1 ; 1 8 - 2 4 .
 
T r u d n o [ p y t a n i a : w y s o k a
 
T a k s o n o m i a w g S k a l i B l o o m a : p o z i o m d r u g i
 
 
 
 
 
 
 
O d p o w i e d z p r a w i d B o w a A
 
 
 
P y t a n i e L P
 
 
 
 
N a j c z ęs t s z ą p r z y c z y n n a g B e j [ m i e r c i s e r c o w e j j e s t :
A. k a r d i o m i o p a t i a p r z e r o s t o w a
B. z w | e n i e z a s t a w k i a o r t y
C. z e s p ó B W P W
D. c h o r o b a n i e d o k r w i e n n a s e r c a
E. n i e p r a w i d B o w e o d e j [ c i e t t n i c w i e D c o w y c h
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e : z d e c y d o w a n i e n a j c z s t s z p r z y c z y n n a g B e j [ m i e r c i s e r c o w e j j e s t c h o r o b a n i e d o k r w i e n n a s e r c a , k t ó r a o d p o w i a d a z a o k o B o 8 0 % p r z y p a d k ó w . P o z o s t a B e w y m i e n i o n e j e d n o s t k i c h o r o b o w e n a l e | d o r z a d s z y c h p r z y c z y n n a g B e j [ m i e r c i s e r c o w e j .
 
y r ó d B o :   C h o r o b y w e w n t r z n e , r e d . A . S z c z e k l i k , w y d a n i e I , 2 0 0 5 , r o z d z . I . G . 2 . 8 , s t r . 2 1 4 .
 
P y t a n i e s p r a w d z a : w i e d z z z a k r e s u p o d s t a w e p i d e m i o l o g i i c h o r ó b u k B a d u k r | e n i a .
 
S k a l a t r u d n o [ c i : B a t w e .
 
T a k s o n o m i a w g B l o o m a : I .
 
 
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : D
 
 
 
 
 
 
 
P y t a n i e L P
6 0 - l e t n i c h o r y , z g r u c z o l a k o r a k i e m g r u c z o B u k r o k o w e g o w t r a k c i e r a d i o t e r a p i i , z o s t a B h o s p i t a l i z o w a n y z p o w o d u m i e r n i e n a s i l o n e j d u s z n o [ c i i b ó l u w k l a t c e p i e r s i o w e j o c h a r a k t e r z e o p B u c n o w y m . N a p o d s t a w i e p r z e p r o w a d z o n e j d i a g n o s t y k i ( m . i n . U K G , U S G | y B g B b o k i c h k o D c z y n d o l n y c h , a n g i o - T K t t n i c p B u c n y c h ) r o z p o z n a n o n i e m a s y w n z a t o r o w o [ p B u c n z w i z a n z z a k r z e p i c d y s t a l n | y B g B b o k i c h l e w e j k o D c z y n y d o l n e j . Z a s t o s o w a n o l e c z e n i e h e p a r y n d r o b n o c z s t e c z k o w w t y p o w y c h d a w k a c h t e r a p e u t y c z n y c h p r z e z 7 d n i z d o b r y m e f e k t e m k l i n i c z n y m . W k o n t r o l n y m b a d a n i u U S G w y k o n a n y m p r z e d w y p i s a n i e m c h o r e g o z e s z p i t a l a n i e s t w i e r d z o n o o b e c n o [ c i z a k r z e p ó w w u k B a d z i e | y B g B b o k i c h k o D c z y n d o l n y c h . B y B t o p i e r w s z y e p i z o d | y l n e j c h o r o b y z a k r z e p o w o - z a t o r o w e j w | y c i u c h o r e g o , p a c j e n t n i e j e s t o b c iążo n y i n n y m i c z y n n i k a m i r y z y k a r o z w o j u t e j c h o r o b y . J a k i e j e s t n a j w B a [ c i w s z e p o s t p o w a n i e w r a m a c h p r o f i l a k t y k i w t ó r n e j | y l n e j c h o r o b y z a k r z e p o w o - z a t o r o w e j ?
A. a c e n o k u m a r o l p r z e z 3 m i e s i ąc e
B. a c e n o k u m a r o l p r z e z 1 2 m i e s i ęc y
C. a c e n o k u m a r o l p r z e w l e k l e
D. p o c z ąt k o w o h e p a r y n a d r o b n o c z ąs t e c z k o w a p r z e z 3 - 6 m i e s i c y , a n a s t p n i e a c e n o k u m a r o l p r z e w l e k l e
E. c h o r y n i e w y m a g a z a s t o s o w a n i a p r o f i l a k t y k i w t ó r n e j , g d y | r y z y k o w y s t p i e n i a u n i e g o k o l e j n e g o e p i z o d u | y l n e j c h o r o b y z a k r z e p o w o - z a t o r o w e j j e s t m ałe .
 
 
 
U z a s a d n i e n i e : W s z y s c y c h o r z y p o e p i z o d z i e | y l n e j c h o r o b y z a k r z e p o w o - z a t o r o w e j w y m a g a j w t ó r n e j p r o f i l a k t y k i z u | y c i e m l e k ó w p r z e c i w k r z e p l i w y c h z e w z g l d u n a d u | e r y z y k o n a w r o t u z a k r z e p i c y . U c h o r y c h n a n o w o t w ó r z B o [ l i w y r y z y k o t o j e s t p r a w i e 2 - k r o t n i e w i k s z e n i | w p o p u l a c j i o g ó l n e j , s t d k o n i e c z n e j e s t d B u g o t r w a B e s t o s o w a n i e l e k ó w p r z e c i w k r z e p l i w y c h . A k t u a l n i e z a l e c a s i u t a k i c h c h o r y c h z a s t o s o w a n i e p o c z t k o w o h e p a r y n y d r o b n o c z s t e c z k o w e j p r z e z o k r e s 3 - 6 m i e s i c y , a n a s t p n i e a c e n o k u m a r o l u p r z e w l e k l e l u b d o c z a s u w y l e c z e n i a n o w o t w o r u . P o s t p o w a n i e t a k i e j e s t z a r ó w n o s k u t e c z n i e j s z e , j a k i b e z p i e c z n i e j s z e , w p o r ó w n a n i u z z a s t o s o w a n i e m s a m e g o a c e n o k u m a r o l u .
 
y r ó d B o :   C h o r o b y w e w n t r z n e , r e d . A . S z c z e k l i k , w y d a n i e I , 2 0 0 5 , r o z d z . I . R . 3 , s t r . 4 1 5 - 4 1 9 .
 
P y t a n i e s p r a w d z a : p r a k t y c z n z n a j o m o [ z a s a d p r o w a d z e n i a p r o f i l a k t y k i w t ó r n e j | y l n e j c h o r o b y z a k r z e p o w o - z a t o r o w e j u c h o r y c h n a n o w o t w ó r z B o [ l i w y .
 
S k a l a t r u d n o [ c i : t r u d n e .
 
T a k s o n o m i a w g B l o o m a : I I I .
 
 
 
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : D
 
 
 


P y t a n i e L P
W e d B u g a k t u a l n y c h w y t y c z n y c h E u r o p e a n S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n i E u r o p e a n S o c i e t y o f C a r d i o l o g y d o t y c z c y c h p o s t p o w a n i a w n a d c i [ n i e n i u t t n i c z y m , p r e f e r o w a n y m i l e k a m i p r z e c i w n a d c i [ n i e n i o w y m i u c h o r y c h z z e s p ołe m m e t a b o l i c z n y m są:
1. b- b l o k e r y
2. a n t a g o n i [ c i w a p n i a
3. i n h i b i t o r y k o n w e r t a z y a n g i o t e n s y n y
4. a n t a g o n i [ c i r e c e p t o r a a n g i o t e n s y n o w e g o
5. d i u r e t y k i t i a z y d o w e
A. 1 , 2
B. 1 , 3 , 4
C. 2 , 3 , 4
D. 2 , 3 , 4 , 5
E. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
 
 
U z a s a d n i e n i e : P r e f e r o w a n y m i l e k a m i p r z e c i w n a d c i [ n i e n i o w y m i u c h o r y c h z z e s p o B e m m e t a b o l i c z n y m s i n h i b i t o r y k o n w e r t a z y a n g i o t e n s y n y l u b a n t a g o n i [ c i r e c e p t o r a a n g i o t e n s y n o w e g o , p o n i e w a | i c h s t o s o w a n i e w i | e s i z r z a d s z y m w y s t p o w a n i e m c u k r z y c y w p o r ó w n a n i u z i n n y m i l e k a m i p r z e c i w n a d c i [ n i e n i o w y m i i m o | e m i e k o r z y s t n y w p B y w n a u s z k o d z e n i a n a r z d o w e . Z a l e c a n e j e s t p o n a d t o s t o s o w a n i e a n t a g o n i s t ó w w a p n i a , g d y | l e k i t e s m e t a b o l i c z n i e n e u t r a l n e i r ó w n i e | w y k a z u j k o r z y s t n y w p B y w n a u s z k o d z e n i a n a r z d o w e . N i e p o l e c a s i s t o s o w a n i a ˛- b l o k e r ó w i d i u r e t y k ó w t i a z y d o w y c h j a k o l e k ó w p i e r w s z e g o w y b o r u w o m a w i a n e j g r u p i e c h o r y c h , z e w z g l d u n a i c h n i e k o r z y s t n e d z i a B a n i e m e t a b o l i c z n e .
y r ó d B o : P o s t p o w a n i e w n a d c i [ n i e n i u t t n i c z y m w y t y c z n e 2 0 0 7 E u r o p e a n S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n i E u r o p e a n S o c i e t y o f C a r d i o l o g y . M e d y c y n a P r a k t y c z n a 7 - 8 / 2 0 0 7 , s t r . 1 9 - 1 5 6 .
P y t a n i e s p r a w d z a : p r a k t y c z n z n a j o m o [ z a s a d f a r m a k o t e r a p i i n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o u c h o r y c h z z e s p o B e m m e t a b o l i c z n y m . S k a l a t r u d n o [ c i : [ r e d n i o t r u d n e . T a k s o n o m i a w g B l o o m a : I I .
 
 P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : C
 
 
 
 
P y t a n i e L P
 
 
 
K t ó r y z w y m i e n i o n y c h l e k ó w m o | e o s B a b i p r z e c i w k r z e p l i w e d z i a B a n i e a c e n o k u m a r o l u ?
A.e r y t r o m y c y n a
B.c h o l e s t y r a m i n a
C.c y m e t y d y n a
D.f l u k o n a z o l
E. w s z y s t k i e w y m i e n i o n e
 
 
U z a s a d n i e n i e : C h o l e s t y r a m i n a j e s t | y w i c j o n o w y m i e n n , m o | e z a t e m h a m o w a w c h B a n i a n i e i n n y c h l e k ó w z p r z e w o d u p o k a r m o w e g o , m . i n . a c e n o k u m a r o l u , c o s k u t k u j e o s B a b i e n i e m j e g o d z i a B a n i a p r z e c i w k r z e p l i w e g o . P o z o s t a B e w y m i e n i o n e l e k i m o g n a s i l a d z i a B a n i e p r z e c i w k r z e p l i w e a c e n o k u m a r o l u .
 
y r ó d B o :   C h o r o b y w e w n t r z n e , r e d . A . S z c z e k l i k , w y d a n i e I , 2 0 0 5 , r o z d z . I . R . 4 , s t r . 4 2 2 .
 
P y t a n i e s p r a w d z a : w i e d z n a t e m a t m o | l i w y c h i n t e r a k c j i l e k o w y c h w t r a k c i e l e c z e n i a p r z e c i w k r z e p l i w e g o a c e n o k u m a r o l e m .
 
S k a l a t r u d n o [ c i : [ r e d n i o t r u d n e .
 
T a k s o n o m i a w g B l o o m a : I I .
 
 
 
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : B
 
 
 
 
 
 
P y t a n i e L P
 
K t ó r e z e s t w i e r d z e D d o t y c z c y c h z a k r z e p o w o - z a r o s t o w e g o z a p a l e n i a n a c z y D ( c h o r o b y B u e r g e r a ) n i e j e s t p r a w d z i w e ?
A. j e s t t o c h o r o b a z a p a l n a m ały c h i śred n i c h tęt n i c i żył kończyn
B. p r z e b i e g a z w y k l e z o k r e s a m i z a o s t r z eń i r e m i s j i
C. w y s tęp u j e g B ó w n i e u m B o d y c h m | c z y z n p a l c y c h t y t o D
C. z ło t y m s t a n d a r d e m d i a g n o s t y c z n y m j e s t b i o p s j a t t n i c y z o b s z a r u n i e d o k r w i e n i a
D. w l e c z e n i u s t o s u j e s i w l e w y d o | y l n e l u b d o t t n i c z e p r o s t a n o i d ó w
 
 
 
U z a s a d n i e n i e : Z a k r z e p o w o - z a r o s t o w e z a p a l e n i e n a c z y D j e s t c h o r o b z a p a l n m a B y c h i [ r e d n i c h t t n i c i | y B k o D c z y n , p r z e b i e g a j c z w y k l e z o k r e s a m i z a o s t r z e D i r e m i s j i . W y s t p u j e g B ó w n i e u m B o d y c h m | c z y z n p a l c y c h t y t o D , a j e d n y m z e s p o s o b ó w j e j l e c z e n i a s d o | y l n e l u b d o t t n i c z e w l e w y p r o s t a n o i d ó w . N i e w o l n o w y k o n y w a b i o p s j i t t n i c y z o b s z a r u n i e d o k r w i e n i a , g d y | p o s t p o w a n i e t a k i e w i | e s i z n i e b e z p i e c z e D s t w e m a m p u t a c j i k o D c z y n y .
 
y r ó d B o :   C h o r o b y w e w n t r z n e , r e d . A . S z c z e k l i k , w y d a n i e I , 2 0 0 5 , r o z d z . I . O . 4 , s t r . 3 7 3 - 3 7 6 .
P y t a n i e s p r a w d z a : w i e d z n a t e m a t e t i o l o g i i , o b r a z u k l i n i c z n e g o o r a z m e t o d d i a g n o s t y k i i l e c z e n i a z a k r z e p o w o - z a r o s t o w e g o z a p a l e n i a n a c z y D .
 
S k a l a t r u d n o [ c i : [ r e d n i o t r u d n e .
 
T a k s o n o m i a w g B l o o m a : I I
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : D
 
 
 
P y t a n i e L P
 
L e c z e n i e m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w m a n a s t p u j c e c e l e :
 
1 ) . K o n t r o l c z s t o [ c i r y t m u
2 ) . B e z w z g l d n e z a s t o s o w a n i e w t e r a p i i k a r d i o w e r s j i e l e k t r y c z n e j
3 ) . Z a p o b i e g a n i e p o w i k B a n i o m z a k r z e p o w o z a t o r o w y m
4 ) . D o p r o w a d z e n i a r y t m u d o c z s t o [ c i p o n i | e j 5 0 / m i n
5 ) . K o r y g o w a n i e z a b u r z e n i a r y t m u
 
a ) . w s z y s t k i e w y m i e n i o n e
b ) . 1 , 3 , 5
c ) . 2 , 4
d ) . 1 , 5
e ) . 1 , 2 , 3 , 4
 
 
U z a s a d n i e n i e : z g o d n i e z n a j n o w s z y m i w y t y c z n y m i l e c z e n i a m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w u c h o r y c h z n a j w a | n i e j s z y m c e l e m t e r a p i i j e s t k o n t r o l a c z s t o [ c i r y t m u k o m ó r , n a s t p n i e z a p o b i e g a n i e i n c y d e n t o m z a t o r o w o z a k r z e p o w y m o r a z p r z y w r ó c e n i e r y t m u z a t o k o w e g o .
 
 
y r ó d B o : A C C / A H A / E S C 2 0 0 6 G u i d e l i n e s f o r t h e m a n a g m e n t o f p a t i e n t s w i t h a t r i a l f i b r y l a t i o n
J A C C 2 0 0 6 ; 4 8 : e 1 4 9 - 2 4 6
 
 
P y t a n i e s p r a w d z a : z n a j o m o [ p o d s t a w o w y c h z a B o | e D a k t u a l n e g o l e c z e n i a m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w ,
 
S k a l a t r u d n o [ c i : B a t w e
 
T a k s o n o m i a B l o o m a : I
 
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : B
 

 
P y t a n i e L P
7 6 l e t n i a k o b i e t a z n a d c i [ n i e n i e m t t n i c z y m z g B o s i B a s i d o I z b y p r z y j z p o w o d u u c z u c i a k o B a t a n i a s e r c a , p i e r w s z y r a z w | y c i u . W w y w i a d z i e p r z e d k i l k u l a t y n a d c z y n n o [ t a r c z y c y n a t l e w o l a t o k s y c z n e g o l e c z o n a j o d e m r a d i o a k t y w n y m , o b e c n i e w s t a n i e e u t y r e o z y . W w y k o n a n y m E K G t r z e p o t a n i e p r z e d s i o n k ó w z a k c j k o m ó r 1 4 0 / m i n . W y k o n a n o k a r d i o w e r s j e l e k t r y c z n u z y s k u j c p o w r ó t r y t m u z a t o k o w e g o . P o w y p i s i e z e s z p i t a l a z a s t o s u j e s z n a s t p u j c p r o f i l a k t y k powikłań z a t o r o w o- z a k r z e p o w y c h :
a ) c h o r a n i e w y m a g a t a k i e j p r o f i l a k t y k i p o n i e w a | b y B t o p i e r w s z y e p i z o d t r z e p o t a n i a p r z e d s i o n k ó w
b ) . d o u s t n y a n t y k o a g u l a n t ( I N R 2 , 0 3 , 0 ; docelowo > 2 , 5 )
c ) . d o u s t n y a n t y k o a g u l a n t ( I N R 2 , 0 3 , 0 ; docelowo 2 , 5 )
d ) . k w a s a c e t y l o s a l i c y l o w y 8 1 3 2 5 m g / d
e ) . d o u s t n y a n t y k o a g u l a n t ( I N R 1 , 6 2 , 5 ; docelowo 2 , 0 )
 
 
U z a s a d n i e n i e : z g o d n i e z n a j n o w s z y m i w y t y c z n y m i l e c z e n i a m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w p r o f i l a k t y k a p o w i k B a D z a t o r o w o z a k r z e p o w y c h u c h o r y c h z t r z e p o t a n i e m p r z e d s i o n k ó w p o w i n n a b y t a k a s a m a j a k u c h o r y c h z m i g o t a n i e m p r z e d s i o n k ó w [ k l a s a I C ] . D o b ó r o d p o w i e d n i e j t e r a p i i p r z e c i w k r z e p l i w e j z a l e | y o d o b e c n o [ c i c z y n n i k ó w r y z y k a p o w i k B a D z a t o r o w o z a k r z e p o w y c h . O b e c n o [ w i c e j n i | j e d n e g o c z y n n i k a r y z y k a u m i a r k o w a n e g o ( w t y m p r z y p a d k u w i e k > 7 5 l a t o r a z n a d c i [ n i e n i e t t n i c z e ) w y m a g a s t o s o w a n i a d o u s t n e g o a n t y k o a g u l a n t u ( I N R 2 , 0 3 , 0 ; d o c e l o w o 2 , 5 )
P y t a n i e s p r a w d z a : znajomość a k t u a l n y c h w y t y c z n y c h l e c z e n i a m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w , w a s p e k c i e s t o s o w a n i a o d p o w i e d n i e j p r o f i l a k t y k i p o w i k B a D z a t o r o w o z a k r z e p o w y c h .
S k a l a t r u d n o [ c i : t r u d n e
T a k s o n o m i a B l o o m a : I I I
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : C
 
 
 
 
P y t a n i e L P
 
U c h o r e g o z z e s p o B e m W P W i c z s t o s k u r c z e m z w i z a n y m z p r e e k s c y t a c j n i e p o d a s z d o | y l n i e :
 
1 ) . m e t o p r o l o l u
2 ) . w e r a p a m i l u
3 ) . p r o p a f e n o n u
4 ) . a d e n o z y n y
5 ) . d i l t i a z e m u
 
a ) . 1 , 2 , 3 , 4
b ) . 1 , 3 , 5
c ) . 1 , 2 , 4 , 5
d ) . 3
e ) . 1 , 2 , 3 , 5
 
 
U z a s a d n i e n i e : z g o d n i e z n a j n o w s z y m i w y t y c z n y m i l e c z e n i a m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w u c h o r y c h z z e s p o B e m W P W i c z s t o s k u r c z e m z w i z a n y m z p r e e k s c y t a c j n i e w o l n o p o d a w a d o | y l n i e l e k ó w t a k i c h j a k : B - b l o k e r y , g l i k o z y d y n a p a r s t n i c y , n i e d y h y d r o p i r y d y n o w e B l o k e r y k a n a B ó w w a p n i o w y c h , a d e n o z y n a , l i d o k a i n a p o n i e w a | u B a t w i a j o n e d o k o m o r o w e p r z e w o d z e n i e p r z e z d r o g d o d a t k o w p o d c z a s m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w c o m o | e p r o w a d z i d o p r z y s p i e s z e n i a r y t m u k o m ó r h i p o t o n i i i m i g o t a n i a k o m ó r
 
y r ó d B o : A C C / A H A / E S C 2 0 0 6 G u i d e l i n e s f o r t h e m a n a g m e n t o f p a t i e n t s w i t h a t r i a l f i b r y l a t i o n
J A C C 2 0 0 6 ; 4 8 : e 1 4 9 - 2 4 6
P y t a n i e s p r a w d z a : z n a j o m o [ a k t u a l n y c h w y t y c z n y c h l e c z e n i a m i g o t a n i a p r z e d s i o n k ó w , w a s p e k c i e l e c z e n i a r ó | n y c h p o p u l a c j i c h o r y c h .
Sk a l a t r u d n o [ c i : [ r e d n i o t r u d n e
T a k s o n o m i a B l o o m a : I
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : C
 
 
P y t a n i e L P
 
W p r z e b i e g u f a z y z B o [ l i w e j n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o m o g w y s t p i
 
1. z a b u r z e n i a w i d z e n i a
2. h e m o l i z a
3. r o z k u r c z o w e c i [ n i e n i e t t n i c z e o w a r t o [ c i 1 4 0 m m H g
4. z e s p ó B r o z s i a n e g o k r z e p n i c i a w e w n t r z n a c z y n i o w e g o
5.z a b u r z e n i a [ w i a d o m o [ c i
a ) . 1 , 2 , 4 , 5
b ) . 2 , 4 , 5
c ) . 1 , 2 , 4 , 5
d ) . 5
e ) . 1 , 2 , 3 , 4 , 5
 
U z a s a d n i e n i e : W p r z e b i e g u f a z y z B o [ l i w e j n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o m o | e m o g w y s t p i o b j a w y e n c e f a l o p a t i i n a d c i [ n i e n i o w e j , w t y m z a b u r z e n i a w i d z e n i a i [ w i a d o m o [ c i o r a z p o w i k B a n i a h e m a t o l o g i c z n e t a k i e j a k h e m o l i z a , r o z p a d e r y t r o c y t ó w o r a z z e s p ó B r o z s i a n e g o k r z e p n i c i a w e w n t r z n a c z y n i o w e g o . T a k a p o s t a c h o r o b y n a d c i [ n i e n i o w e j c h a r a k t e r y z u j e s i p o n a d t o w a r t o [ c i c i [ n i e n i a r o z k u r c z o w e g o p o w y | e j 1 2 0 - 1 4 0 m m H g .
 
y r ó d B o : 2 0 0 7 G u i d e l i n e s f o r t h e m a n a g m e n t o f a r t e r i a l h y p e r t e n s i o n
J o u r n a l o f H y p e r t e n s i o n , 2 0 0 7 ; 2 5 : 1 1 0 5 - 1 1 8 7
P y t a n i e s p r a w d z a : z n a j o m o [ k l i n i c z n y c h o b j a w ó w t o w a r z y s z c y c h f a z i e z B o [ l i w e j n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o
S k a l a t r u d n o [ c i : [ r e d n i o t r u d n e
T a k s o n o m i a B l o o m a : I
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : E
 
 
 
 
 
P y t a n i e L P
 
D o I z b y P r z y j z g B o s i B s i 7 9 l e t n i m | c z y z n a z p o w o d u s i l n e g o b ó l u g B o w y . W w y k o n a n y c h b a d a n i a c h n i e s t w i e r d z o n o n i e p r a w i d B o w o [ c i w z a p i s i e E K G o r a z p o d s t a w o w y c h b a d a n i a c h l a b o r a t o r y j n y c h . Z m i e r z o n e c i [ n i e n i e t t n i c z e w y n i o s B o 1 7 0 / 8 5 m m H g . P o z a s t o s o w a n i u f a r m a k o t e r a p i i u z y s k a n o s p a d e k c i [ n i e n i a t t n i c z e g o d o w a r t o [ c i 1 3 0 / 8 0 m m H g o r a z u s t p i e n i e d o l e g l i w o [ c i . W p r z e w l e k B e j t e r a p i i u t e g o c h o r e g o , z g o d n i e z z a l e c e n i a m i E u r o p e j s k i e g o T o w a r z y s t w a N a d c i [ n i e n i a T t n i c z e g o i E u r o p e j s k i e g o T o w a r z y s t w a K a r d i o l o g i c z n e g o n a j k o r z y s t n i e j s z e b d z i e s t o s o w a n i e :
1 ) . D i u r e t y k u t i a z y d o w e g o
2 ) . D i u r e t y k u p t l o w e g o
3 ) . B l o k e r a k a n a B u w a p n i o w e g o
4 ) I n h i b i t o r a A C E
5 ) B e t a - b l o k e r a
 
a ) . 1 , 2 , 4 , 5
b ) . 1 , 3
c ) . 1 , 5
d ) . 3 , 4 ,
e ) . 2 , 4 , 5
 
U z a s a d n i e n i e : I z o l o w a n e n a d c i [ n i e n i e t t n i c z e w y s t p u j e n a j c z [ c i e j o o s ó b w s t a r s z y m w i e k u . L e k a m i o n a j w i k s z e j s k u t e c z n o [ c i w l e c z e n i u i z o l o w a n e g o n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o s d i u r e t y k i t i a z y d o w e o r a z a n t a g o n i [ c i w a p n i a .
J o u r n a l o f H y p e r t e n s i o n , 2 0 0 7 ; 2 5 : 1 1 0 5 - 1 1 8 7
P y t a n i e s p r a w d z a : z n a j o m o [ k r y t e r i ó w r o z p o z n a n i a i z o l o w a n e g o s k u r c z o w e g o n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o o r a z s t o s o w a n i a n a j k o r z y s t n i e j s z e j t e r a p i i w t y m s c h o r z e n i u
S k a l a t r u d n o [ c i : [ r e d n i o t r u d n e
T a k s o n o m i a B l o o m a : I I I
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : B
 
 
 
P y t a n i e L P
Z g o d n i e z a k t u a l n y m i w y t y c z n y m i A m e r i c a n H e a r t A s s o c i a t i o n , a r t e r i o g r a f i t t n i c n e r k o w y c h n a l e | y w y k o n a w p r z y p a d k u :
1 . n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o p o n i | e j 3 0 r o k u | y c i a ,
2 . n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o p o n i | e j 5 5 r o k u | y c i a ,
3 . p o t w i e r d z o n e j c h o r o b y w i e D c o w e j ,
4 . p o t w i e r d z o n e j w i e l o n a c z y n i o w e j c h o r o b y w i e D c o w e j ,
5 . o p o r n e g o n a l e c z e n i e n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o ,
6 . u w s z y s t k i c h c h o r y c h n i e w y d o l n o [ c i n e r e k ,
7 . u w s z y s t k i c h c h o r y c h z a s t o i n o w n i e w y d o l n o [ c i s e r c a ,
8 . p o g o r s z e n i a f u n k c j i n e r e k p o z a s t o s o w a n i u w t e r a p i i A L E I l u b A T 1 .
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z t o :
A . 1 , 3 , 5 , 7 .
B . 2 , 4 , 6 , 8 .
C . 1 , 4 , 5 , 8 .
D . 4 , 5 , 6 , 8 .
E . 2 , 3 , 6 , 7 .
U z a s a d n i e n i e : z g o d n i e z z a l e c e n i a m i A m e r i c a n H e a r t A s s o c i a t i o n z 2 0 0 6 r . a r t e r i o g r a f i t t n i c n e r k o w y c h n a l e | y w y k o n a w p r z y p a d k u n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o p o n i | e j 3 0 r o k u | y c i a , c i | k i e g o n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o p o 5 5 r o k u | y c i a , o p o r n e g o l u b z B o [ l i w e g o n a d c i [ n i e n i a t t n i c z e g o , n i e j a s n e j p r z y c z y n y z a s t o i n o w e j n i e w y d o l n o [ c i s e r c a , n i e w y d o l n o [ c i n e r e k , z a n i k u n e r k i , o b r z k u p B u c o n i e j a s n e j e t i o l o g i i , p o g o r s z e n i a f u n k c j i n e r e k p o z a s t o s o w a n i u i n h i b i t o r a k o n w e r t a z y a n g i o t e n s y n o w e j l u b i n h i b i t o r a r e c e p t o r a a n g i o t e n s y n o w e g o , p o t w i e r d z o n e j w i e l o n a c z y n i o w e j c h o r o b y w i e D c o w e j , o p o r n e j d B a w i c y p i e r s i o w e j , o b j a w o w e j c h o r o b i e t t n i c o b w o d o w y c h .
P y t a n i e s p r a w d z a : w i e d z z z a k r e s u d i a g n o s t y k i c h o r y c h z n a d c i [ n i e n i e m t t n i c z y m , c h o r o b w i e D c o w , n i e w y d o l n o [ c i a k r | e n i a i n i e w y d o l n o [ c i n e r e k w [ w i e t l e a k t u a l n y c h z a l e c e D .
S k a l a t r u d n o [ c i : t r u d n e . T a k s o n o m i a B l o o m a : I I .
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : C .
 
 
 
 
 
 
P y t a n i e L P
 
Z g o d n i e z w y t y c z n y m i A C C / A H A / E S C z 2 0 0 6 r . l e k a m i z w y b o r u u c h o r y c h z z a g r a | a j c y m i | y c i u k o m o r o w y m i z a b u r z e n i a m i r y t m u i w p r e w e n c j i n a g B e g o z g o n u s e r c o w e g o s :
A . b l o k e r y w o l n y c h k a n a B ó w w a p n i o w y c h ,
B . b e t a - b l o k e r y ,
C . a m i o d a r o n l u b s o t a l o l ,
D . i n h i b i t o r y k o n w e r t a z y a n g i o t e n s y n o w e j ,
E . p r o k a i n a m i d .
 
 
U z a s a d n i e n i e : w e d B u g z a l e c e D A C C / A H A / E S C z 2 0 0 6 r . b e t a - b l o k e r y s l e k a m i z w y b o r u u c h o r y c h z z a g r a | a j c | y c i u a r y t m i k o m o r o w i j a k o p r e w e n c j a n a g B e g o z g o n u s e r c o w e g o . A m i o d a r o n i s o t a l o l w y k a z u j s i l n i e j s z y e f e k t p r o a r y t m i c z n y , n i e z w i k s z a j i s t o t n i e p r z e | y w a l n o [ c i , p r z e d B u | o n e z a [ s t o s o w a n i e a m i o d a r o n u w i | e s i z d u | y m r y z y k i e m w y s t p i e n i a p o w a | n y c h o b j a w ó w u b o c z n y c h .
 
 
y r ó d B o : P o s t p o w a n i e w k o m o r o w y c h z a b u r z e n i a c h r y t m u s e r c a i z a p o b i e g a n i e n a g B e j [ m i e r c i s e r c o w e j . W y t y c z n e 2 0 0 6 A C C , A H A i E S C . M e d y c y n a P r a k t y c z n a , n r 5 , 2 0 0 7 .
P y t a n i e s p r a w d z a : z n a j o m o [ a k t u a l n y c h z a l e c e D o d n o [ n i e l e c z e n i a a r y t m i i k o m o r o w y c h .
 
S k a l a t r u d n o [ c i : B a t w e .
 
T a k s o n o m i a B l o o m a : I .
 
 
P r a w i d B o w a o d p o w i e d z : B .
 
 
P y t a n i e L P
 
W e d B u g z a l e c e D E u r o p e j s k i e g o T o w a r z y s t w a K a r d i o l o g i c z n e g o w s k a z a n i e m k l a s y I I a p r z y p o z i o m i e w i a r y g o d n o [ c i C d o o p e r a c y j n e g o l e c z e n i a ciężkiej niedomykalności aortalnej są:

A.C h o r z y b e z o b j a w o w i z e s p o c z y n k o w f r a k c j w y r z u t o w l e w e j k o m o r y d' 5 0 %
B. C h o r z y p o d d a w a n i C A B G l u b o p e r a c j i a o r t y w s t p u j c e j l u b i n n e j z a s t a w k i
C. C h o r z y b e z o b j a w o w i z e s p o c z y n k o w f r a k c j w y r z u t o w l e w e j k o m o r y > 5 0 % z w y m i a r e m k o D c o w o r o z k u r c z o w y m > 7 0 m m l u b k o D c o w o s k u r c z o w y m > 5 0 m m
D. C h o r z y o b j a w o w i w I I k l a s i e d o l e g l i w o [ c i w e d B u g k l a s y f i k a c j i N Y H A
E. C h o r z y o b j a w o w i w I I k l a s i e d o l e g l i w o [ c i w e d B u g k l a s y f i k a c j i C C S
 
 
P y t a n i e s p r a w d z a z n a j o m o [ w s k a z a D d o o p e r a c y j n e g o l e c z e n i a n i e d o m y k a l n o [ c i z a s t a w k i a o r t a l n e j .
 
K a r d i o l o g i a P o l s k a . W y t y c z n e E S C d o t y c z c e p o s t p o w a n i a w z a s t a w k o w y c h w a d a c h s e r c a . 2 0 0 7 ; 6 5 ( 5 ) , 2 3 0 - 2 6 8 .
 
T r u d n o [ p y t a n i a : [ r e d n i a
 
T a k s o n o m i a w g S k a l i B l o o m a : p o z i o m d r u g i
 
 
O d p o w i e d z p r a w i d B o w a C .
 
 
 
 
 
P y t a n i e L P
 
U c h o r e g o z f r a k c j w y r z u t o w l e w e j k o m o r y 3 3 % , z w s z c z e p i o n m e c h a n i c z n z a s t a w k m i t r a l n o w y s o k i m s t o p n i u t r o m b o g e n n o [ c i z a l e c a n a w a r t o [ w s k a z n i k a I N R w y n o s i :
 
A. 2 , 5
B. 3 , 0
C. 3 , 5
D. 4 , 0
E. 4 , 5
 
 
 
P y t a n i e s p r a w d z a z n a j o m o [ d o c e l o w y c h w a r t o [ c i m i d z y n a r o d o w e g o z n o r m a l i z o w a n e g o w s k a z n i k a d l a p r o t e z m e c h a n i c z n y c h .
 
K a r d i o l o g i a P o l s k a . W y t y c z n e E S C d o t y c z c e p o s t p o w a n i a w z a s t a w k o w y c h w a d a c h s e r c a . 2 0 0 7 ; 6 5 ( 5 ) , 2 3 0 - 2 6 8 .
 
T r u d n ość p y t a n i a : w y s o k a
 
T a k s o n o m i a w g S k a l i B l o o m a : p o z i o m d r u g i
 
 
O d p o w i e d z p r a w i d B o w a D .Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (26 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free