EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...

Chińskie zioła- czyli jak dawniej bywało....

(dopisek z dnia 18.04.2009 cały poniższy materiał został skopiowany podczas egzaminu przez autora strony, wyjaśnienie tu->protest-pes.pl.tl/DONIESIENIE-DO-PROKURATURY.htm#)

Test wiosna 2008
– prawie w całości (udało się odtworzyć z pamięci , pomimo tego, że państwo strzeże go jak skarbu narodowego)

Może zawierać pojedyńcze błędy, szczególnie odpowiedzi wszkazane jako poprawne (pogrubione i podkreślone)

(kolejność przypadkowa, brakuje 6-u pytań)


Nr 1 -Stosowanie preparatów odchudzających z ziołami chińskimi może spowodować tzw nefropatię po zastosowaniu chińskich ziół.Charakteryzuje się ona szybkim postępem upośledzenia czynności nerek. W badani moczu stwierdzimy:


A-mierny białkomocz , glukozurię , brak zmian w osadzie moczu

B-białkomocz nerczycowy , glukozurię , erytrocyturię

C-mierny białkomocz , erytrocyturię , leukocyturię

D-białkomocz nerczycowy , leukocyturię , glokozurię

E-mierny białkomocz, glukozurię , leukocyturię


Nr 2 -Wskaż z jakich komórek wywodzą się głównie chłoniaki nieziarnicze:

A-limfocyty T

B-limfocyty B

C-komórki NK

D-monocyty

E-komórki dendrytyczneNr 3 - W odniesieniu do doustnych preparatów żelaza prawdziwe są stwierdzenia z wyjątkiem:

A-wchłaniają się głównie w dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego

B-związki taniny (herbata , kakao) zmniejszają wchłanianie żelaza

C-żelazo najlepiej wchłania się w środowisku obojętnym

D-żelazo należy przyjmować 2 godziny przed lekami alkalizującymi i tetracyklinami lub 4 godziny po ich zażyciu

E-żelazo przyjmowane doustnie powoduje ciemne zabarwienie stolca


Nr 4- 16 letni pacjent zgłosił się do lekarza z powodu osłabienia, nudności, obrzęków twarzy.RR 150/90, w badaniu ogólnym moczu białko 2,5 g/d,wyługowane dysmorficzne erytrocyty, wałeczki erytrocytowe.Około 2 tygodnie temu chorował na anginę. Do potwierdzenia rozpoznania przydatne może być:

A-oznaczenie miana antystreptolizyny O

B- oznaczenie stężenia CRP

C- oznaczenie poziomu przeciwciał any nDNA

D-OB

E- oznaczenie poziomu przeciwciał ANA


Nr 5 – 35 letni mężczyzna zgłosił się do szpitala z powodu masywnego krwioplucia, kaszlu, duszności, nudności ,objawów grypopodobnych.Dotychczs nie leczył się z powodu żadnych chorób przewlekłych , nigdy nie palił papierosów.Osłuchowo stwierdzono trzeszczenia u podstawy obu płuc. W RTG klatki piersiowej stwierdzono rozsiane, plamiste nacieki, w CT klatki piersiowej zmiany o charakterze „mlecznej szyby” obrazujące wypełnienie pęcherzyków płucnych.W badaniach dodatkowych Hb 8,9g/L , w moczu krwinkomocz , wa leczki szkliste i erytrocytowe białkomocz 2g/d.Obraz radiologiczny oraz zajęcie przez proces chorobowy nerek sugeruje rozpoznanie :

A-idiopatycznego włóknienia płuc

B-alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych

C-atypowego zapalenia płuc

D-choroby Goodpasteure'a

E-limfangioleiomiomatozy


Nr 6 -54-letnia kobieta ,od 8 lat leczona z powodu niedoczynności tarczycy, od 4 lat dawką 100 mikrogramów tyroksyny. Poprzednie sprzed pół roku wyniki TSH i FT4 były prawidłowe.W trakcie planowej wizyty stwierdzono kliniczne cechy eutyreozy, jednak aktualnie wykonane badania wykazują podwyższone stężenie TSH=12mlU/l(norma 0,40 – 4,90 mlU/l) przy prawidłowym stężeniu FT4.Która z hipotez tłumaczących te wyniki jest najbardziej prawdopodobna ?

A-u chorej rozwija się TSH-oma

B- u chorej rozwinął się zespół oporności na hormony tarczycy

C-chora zaczęła przyjmować lek generyczny, mniej aktywny preparat tyroksyny

D-chora miała dwutygodniową przerwę w przyjmowaniu leku, lecz przed pobraniem krwi ponownie zaczęła przyjmować lek

E-z powodu ciąży zwiększyło się zapotrzebowanie na tyroksynę o ok 25%


Nr 7 -Nowotworem ,w którym zachorowalność wykazuje w Polsce największą dynamikę wzrostu jest rak:

A-płuca B-piersi C-jelita grubego D-gruczołu krokowego E-żołądka


Nr 8 -Które stwierdzenie dotyczące karty oceny ryzyka SCORE jest prawdziwe?

A-za pomocą karty SCORE ocenia się ryzyko wystąpienia zawału serca lub zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej w ciągu 10 lat.

B-karta SCORE służy do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego głównie u osób z potwierdzoną chorobą wieńcową lub chorobą tętnic obwodowych na podłożu miażdżycy

C-według karty SCORE za zwiększone przyjmuje się ryzyko wynoszące >5%

D-karta SCORE nie pozwala na przewidywanie ryzyka w polskiej populacji

E-karta SCORE uwzględnia cukrzycę jako czynnik ryzyka


Nr.9 -Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odc. ST z cukrzycą, otyłością (BMI 34kg/m2) oraz przewlekłą niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 22ml/min) jako leczenie przeciwkrzepliwe powinien otrzymać

A-wlew dożylny heparyny pod kontrolą APTT

B-enoksaparynę s.c.

C-fondaparinuxs.c.

D-biwalirudynę we wlewie dożylnym

E-nadroparynę s.c.


Nr 10 -Bezobjawowy pacjent z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa i blokiem p-k I st. nie wymaga implantacji stymulatora serca ponieważ ryzyko progresji do bloku całkowitego u tego chorego jest małe

A-oba zdania są prawdziwe i istnieje między między nimi związek przyczynowy

B- oba zdania są prawdziwe lecz nie ma między nimi związku przyczynowego

C-pierwsze zdanie jest prawdziwe ,drugie jest fałszywe

D- pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe

E-oba zdania są fałszywe


Nr 11 -Chora lat 81, z wieloletnią chorobą wieńcową, została przyjęta do szpitala z powodu typowego bólu zamostkowego od 8 godzin; 3 tygodnie temu zmarł mąż pacjentki. W EKG stwierdzono uniesienieST w odprowadzeniach V1-V5, I, aVL.Chorą przekazano do pracowni hemodynamicznej, gdzie wykonano koronarografię nie stwierdzając zmian w tętnicach wieńcowych, w echokardiografii stwierdzono akinezę segmentów koniuszkowych wszystkich ścian i przyległych segmentów środkowych,z hiperkinezą segmentów podstawnych, LVEF 28%.W dalszej obserwacji w EKG stwierdzono ewolucję ST-T z wytworzeniem bardzo głębokich ujemnych załamków T z wydłużeniem QT a w echokardiografii stopniowe ustąpienie odcinkowych zaburzeń kurczliwości. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A-zawał w przebiegu dławicy Prinzmetala

B-typowy zawał po samoistnej rekanalizacji tętnicy zawałowej

C-kardiologiczny zespół X

D-zespół Tako-tsubo

E-zapalenie mięśnia sercowego


Nr 12 -U bezobjawowych pacjentów z ciężką stenozą aortalną nigdy nie należy wykonywać próby wysiłkowej,ponieważ mogą wystąpić komorowe zaburzenia rytmu serca i omdlenia podczas takiego badania

A-oba zdania są prawdziwe i istnieje między między nimi związek przyczynowy

B- oba zdania są prawdziwe lecz nie ma między nimi związku przyczynowego

C-pierwsze zdanie jest prawdziwe ,drugie jest fałszywe

D- pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe

E-oba zdania są fałszywe


Nr 13 -39-letni mężczyzna z rozpoznaną przewlekłą umiarkowaną astmą oskrzelową leczony glikokortykosteroidem wziewnym i Beta2mimetykami o długim czasie działania zgłasza objawy duszności ,kaszlu po wysiłku.Modyfikacja farmakoterapii tego pacjenta może polegać na:

1-dodaniu do terapii kromonów wziewnych

2-zwiększeniu dawki stosowanych glikokortykosteroidów wziewnych

3-dodaniu do terapii leków antyhistaminowych

4- dodaniu do terapii leków antyleukotrienowych

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 i 3 B-tylko2 C-tylko3 D-tylko4 E-2 i 4


Nr 14 -We wczesnym rozpoznaniu chorób śródmiąższowych płuc największą przydatność wykazuje:

A-badanie ergospirometryczne

B-gazometria krwi tętniczej w spoczynku

C-ocena zdolności dyfuzyjnej płuc DLCO

D-badanie bodypletyzmograficzne

E-scyntygrafia perfuzyjna płuc


Nr 15 Badanie densytometryczne kości przedramienia metodą DXA (dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej) jest złotym standardem w rozpoznawaniu osteoporozy pomenopauzalnej ponieważ z w badanym fragmencie kośćca przeważa kość beleczkowa. W powyższym stwierdzeniu:


A oba zdania prawdziwe, ale nie ma między nimi związku

B oba zdania prawdziwe i drugie wynika z pierwszego

C oba zdania fałszywe

D pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe

E pierwsze zdanie fałszywe, drugie pradziwe


Nr 16 Leukocyturia przy ujemnym posiewie moczu może występować w :


1) gruźlicy układu moczowego

2) kamicy dróg moczowych

3) nowotworach dróg moczowych

4) zakażeniu dróg moczowych Chlamydia trachomatis

5) obecności cewnika w moczowodzie


Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,3,5 B 2,4 C 1,4 D tylko 1 E wszystkie wymienione


Nr 17 U pacjentki 67-letniej kobiety z wolem guzkowym nadczynnym oraz współistniejącymi zaburzeniami rytmu pod postacią powtarzających się napadów migotania przedsionków niereagujących na leczenie elektryczne przeciwwskazane jest stosowanie:


A propanololu

B polprazolu

C chinidyny

D amiodaronu

E propranololu


Nr 18 U pacjenta lat 41 (BMI=26,7 kg/m2, glikemia na czczo w 2 kolejnych badaniach 105 mg/dl i 108 mg/dl), wykonano test doustnego obciążenia 75g glukozy. Wyniki testu: glikemia na czczo 108 mg/dl, glikemia w 60 mni- 186 mg/dl glikemia w 120 min-129 mg/dl u pacjenta rozpoznasz:

A prawidłową tolerancję glukozy

B nieprawidłową tolerancję glukozy

C nieprwidłową glikemię na czczo

D cukrzycę typu2

E test niediagnostyczny -badanie należy powtórzyć


Nr 19 Hipertyroksynemia wywołana preparatami hormonalnymi- Hyperthyreosis Factica- charakteryzuje się:

1) niską jodochwytnością tarczycy

2) podwyższonymi wartościami stężenia tyreoglobuliny

3) dobrą odpowiedzią na leczenie lekami przeciwtarczycowymi

4) dużym ryzykiem wystąpienia przełomu tarczycowego

5) prawidłowymi wartościami FT3


Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,2,5 B 3,5 C tylko 1 D tylko 5 E 1,5Nr 20 - W ostrym zespole rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC) stwierdza się następujące zmiany w badaniach labolatoryjnych:

tu brak odpowiedziNr 21- W odniesieniu do choroby von Willenbrandta prawdziwe są stwierdzenia z wyjątkiem:

A. dziedziczenie autosomalne

B. występują głównie krwawienia skórno-śluzówkowe

C. jest bardzo rzadką skazą krwotoczną

D. Agregacja płytek pod wpływem rystocetyny jest upośledzona

E. czas częściowej tromboplastyny po katywacji (APTT) jest przedłużonyNr 22-U 58-letniej kobiety, u której od 6 miesięcy występuje zmęczenie i ogólne osłabienie lekarz stwierdził powiększenie węzłów chłonnych szyjnych i nadobojczykowych oraz powiększenie śledziony. Morfologia krwi : Hb 12g/dl ,krwinki czerwone 3,8 T/l ,krwinki białe 32G/l, płytki krwi 158G/l. Wrozmazie krwi obwodowej: granulocyty o jądrze pałeczkowatym 8%, granulocyty o jądrze segmentowanym 18%, limfocyty 75%, monocyty 1%. W biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego limfocyty stanowiły 55%. Badanie cytogenetyczne wykazało obecność trisomii chromosomu 12. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie ?

A-makroglobulinemia Wladenstroma

B-ziarnica złośliwa

C-szpiczak mnogi

D-przewlekła bialaczka limfocytowa B-komórkowa

E-zwłóknienie szpiku


Nr 23-Do przyczyn moczówki prostej nerkopochodnej należą wszystkie wymienione z wyjątkiem:

Azwyrodnienia wodniczkowego kanalików

B-sarkoidozy

C-leczenie litem

D-defektu receptora V2

E-niewyrównanej cukrzycy


Nr 24 -Najczęstszą przyczyną zespołu nerczycowego u dorosłych w Polsce jest/są:

A-nefropatia cukrzycowa

B-glomerulopatie pierwotne

C-nefropatia toczniowa

D-skrobiawica

E-układowe zapalenia naczyńNr 25 -Do bakterii tzw.”atypowych”wywołujących zakażenia układu oddecowego należą:

A-Legionella pneumophilla i Pseudomonas aeruginosa

B-Moraxella catarrhalis i Mycoplasma pneumoniae

C-Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae

D-Klebsiella pneumoniae i Haemophilus influenzae

E-Coxiella burnetti i Acinetobacter spp.Nr 26 -Odnośnie stosowania glikokotykosteroidów w zaostrzeniu POCHP podaj stwierdzenia nieprawdziwe:

1-ogólnoustrojowe stosowanie glikokortykosteroidów jest korzystne w leczeniu zaostrzeń

2-ogólnieustrojowo stosowane glikokortykosteroidy skracają czas trwania zaostrzenia

3-w zaostrzeniach nigdy nie należy stosować wziewnych glikokortykosteroidów w żadnej postaci(MDI,DP,nebulizacja)

4-w zaostrzeniachnależy podać mniej niż 20mg prednizonu doustnieprzez 10-14 dni

5- glikokortykosteroidy podawane dożylnie nie mają zastosowania

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1,2 B-4,5 C-3,4 D-2,4 E-2,3


Nr 27 -Wskaz odpowiedzi nieprawdziwe:

A-za zapalenie płuc najczęściej odpowiada Steptococcus pneumoniae

B-znaczna większość szczepów Steptococcus pneumoniae wykazuje wrażliwość na amoksycylinę

C-cefalosporyny drugiej generacji nie mogą być stosowane w zakażeniach wywołanych przez Steptococcus pneumoniae

D-kotrimoksazol jest mało przydatny w leczeniu empirycznym pozaszpitalnych zakażeń bakteryjnych układu oddechowego

E-Steptococcus pneumoniae może być oporny na makrolidy i fluorochinolony


Nr 28 -50-letni mężczyzna z wywiadem przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa zgłasza krwioplucie. W badaniu przedmiotowym stwierdzono owrzodzenie przegrody nosa ,zapalenie twardówek,trzeszczenia nad polami płucnymi .Radiogram klatki piersiowej wykazał w obu płucach guzki,nacieki,jamy .Stwierdzono białkomocz .Które z badań laboratoryjnych może być pomocne w diagnostyce?

A-komórkiLE B-czynnik reumatoidalny C-ANA D-c- ANCA E-p-ANCA


Nr 29 -60 letnia kobieta,od 6 lat leczona zpowodu cukrzycy typu 2 (metformina 850 mg 3x1 oraz glimepiryd 4mg rano) zgłosiła się do lekarza z powodu niegojącego się od kilku miesięcy owrzodzenia w okolicy kostki bocznej kończyny dolnej prawej.Glikemia na czczo 138 mg/dl, HbA1c 9,8%, ciśnienie 140/90 mmHg.Jakie leczenie hipoglikemizujące należy zastosować u pacjentki w celu uzyskania optymalnej kontroli glikemii?

A-dotychczasowe leczenie jest prawidłowe

B-należy zwiększyć dawkę metforminy

C- należy zwiększyć dawkę glimepirydu

D-należy rozpocząć insulinoterapię

E-należy dołączyć akabrozę


Nr 30 -Chory lat 55 do tej pory zdrowy ,powrócił z wycieczki na Kretę .Wystąpiła wysoka gorączka 40,5 st.C, silna duszność i kaszel.Badanie radiologiczne klatki piersiowej wykazało nacieczenie zapalne w środkowym i dolnym płacie.Leukocytoza 18G/l.Otrzymywał amoksycylinę z kwasem klawulanowym dożylnie i amikacynędomięśniowo.Po 3 dniach stan chorego pogorszył się ,w badaniu radiologicznym zmany naciekowe rozległe w obu płucach i płyn w lewej jamie opłucnowej.W gazometrii znacząca hipoksemia,aktywność transaminazy podwyższona, leukocytoza28000.Jaki patogen prawdopodobnie odpowiada za to zapalenie płuc?

A-Steptococcus pneumoniae

B-Pseudomonas aeruginosa

C-Chlamydia pneumoniae

D-Legionella pneumoniae

E-Escherichia coliNr 31 -U 40letniej pacjentki rozpoznano sarkoidozę płuc w I stadium bez zajęcia innych narządów z towarzyszącą gorączką,zapaleniem stawów i rumieniem guzowatym.Kalcemia i kalciuria oraz badania czynnościowe płuc były w normie.Jakie postępowanie jest najwłaściwsze?

A-obserwacja ,bez potrzeby leczenia

B-niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ)

C-jeżeli NPLZ są nieskuteczne,należy rozpocząć leczenie steroidami

D-należy leczyć od początku steroidami

E-należy leczyć steroidami i metotreksatemNr 32 Typowa biegunka podróżnych najczęściej wywołana jest przez


A. Campylobacter

B. Enteroameba histolytica

C. Aeromonas

D rotawirusy

E Escherichia coli


Nr 33 Przy różnicowaniu patologii jelit charakterystyczny profil przeciwciał: ASCA (+), pANCA(-) przemawia za:


A. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

B. chorobą Whipple'a

C chorobą Leśniowskiego i Crohna

D. Kolagenowym Zapaleniem okrężnicy

E chorobą trzewną


Nr 34 Markerem prognostycznym ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia trzustki (pojedyńczym lub wchodzącym w skład powszechnie używanych skal diagnostycznych) nie jest:


1) białko C-reaktywne

2) transaminaza asparaginianowa

3) dehydrogenaza kwazu mlekowego

4) bilirubina

5)lipaza


Prawidłowa odpowiedź to:

A tylko 2 B 3,4,5 C 1,2,3,4 D 4,5 E tylko ?Nr 35 Najlepszą metodą oceny martwicy trzustki w przebiegu ostrego zapalenia trzustki jest:


A zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

B USG jamy brzusznej

C endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna

D tomografia komputerowa z kontrastem

E endosonografia


Nr 36 Pewne rozpoznanie pierwotnej marskości żółciowej (PBC) możemy postawić u chorego, u którego są spełnione co najmniej następujące kryteria:


1) zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej

2) typowy obraz w wycinku histologicznym wątroby

3) zwiększona aktywnośc AlAT i AspAT

4) obecność AMA

5) zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy

 

Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,2,3 B tylko 2 C 1,2,4 D 3,4,5 E wszystkie wymienione


Nr 37-Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zaostrzenia niewydolności serca u pacjenta z chorobami nerek w okresie schyłkowej niewydolności nerek jest:

A-niedokrwistość

B-przewodnienie

C-nadciśnienie

D-zatrucie mocznikiem

E-kalcyfikacja


Nr 38-Wskaż stan chorobowy , któremu może towarzyszyć gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu(ang.monoclonal gammapathy of undetermined sig. MGUS):

1-makroglobulinemia Waldenstroma

2-toczeń układowy trzewny

3-wirusowe zapalenie wątroby typu C

4-reumatoidalne zapalenie stawów

5-przewlekła białaczka limfocytowa

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 , 2 , 3 B-1 , 3 , 5 C-1 , 5 D-tylko 5 E-wszystkie wymienione
Nr 39 Najczęstszą lokalizacją złamań związanych z osteoporozą jest/są:

A-szyjka kości udowej

B-trzon kości udowej

C-dystalny odcinek przedramienia(złamanie Collesa)

D-trzony kręgów

E-żebra


Nr 40 -U pacjentki z nawracającymi objawami kamicy nerkowej w badaniach obrazowych stwierdzono obecność kamieni odlewowych, w osadzie moczu kryształy kształtu „wieka od trumny” ,wysokie pH moczu, ropomocz i bakteriomocz. Przyczynę zakażenia w drogach moczowych u tej pacjentki stanowić może najprawdopodobniej:

A-Staphylococcus areus MRSA

B-Steptococcus pyogenes

C-Candida

D-Klebsiella

E-żadne z wymienionych


Nr 41- 25-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu obrzęku ,bolesności stawu międzypaliczkowego dalszego IV palca stopy lewej, ,objawów dysurycznych,zapalenia spojówek. W badaniu przedmiotowym stwierdzono również obrączkowate zapalenie żołędzi.Najczęstszym czynnikiem etiologicznym : jest

A-Klebsiella sp.

B-Chlamydia trachomatis

C-Staphylococcus areus MRSA

D-Mycobacterium tuberculosis

E-HPV


Nr 42-W czasie leczenia chorych z niewydolnością sercaprzyczyną oporności na diuretyki może być:

1-ciężka hipoalbuminemia

2-podwyższone stężenie mineralokortykoidów w surowicy krwioplucie

3-zaburzenia wchłaniania leku

4-niwewydolność nerek

5-nadmierna podaż sodu w diecie

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 , 4 , 5 B-1 , 2 C-3 , 4 D-3 , 4 , 5 E-wszystkie wymienione


Nr 43- Chory ze stabilną niewydolnością serca w III klasie wg NYHA leczony trandolaprilem w dawce 2mg/d,furosemidem 40mg/d ,spironolaktonem 25mg/d.Po dołączeniu karwedilolu w małej dawce,w okresie zwiększnia dawki wystapiło zaostrzenie niewydolności serca z objawami retencji płynów .W tej sytuacji należy:

1-zwiększyć dawkę leku betaadrenergicznego

2-zwiększyć dawkę leku moczopędnego lub inhibitora konwertazy angiotensyny

3-zmniejszyć dawkę inhibitora konwertazy angiotensyny

4zmniejszyć dawkę leku betaadrenergicznego

5-odstawić lek betaadrenergiczny

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1,2 B-1,3 C-2,4 D-2,5 E-3,4


Nr 44-Które z poniższych jednostek chorobowych nie jest brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej uniesienia odcinka ST?

A-zawał serca

B-tętniak lewj komory

C-hipokaliemia

D-zapalenie osierdzia

E-przerost ścian lewej komory


Nr 45 -Które z poniższych jednostek chorobowych nie jest brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej uniesienia odcinka ST?

A-zawał serca

B-tętniak lewj komory

C-hipokaliemia

D-zapalenie osierdzia

E-przerost ścian lewej komory


Nr 46-38-letnia kobieta zgłosiła się z objawami zapalenia prawego stawu kolanowego.OB 65mm/godz, RF(+).Oznaczono w surowicy przeciwciała przeciwko cyklicznemu cyrulinowanemu polipeptydowi (anty-CCP) – wynik dodatni.Przemawia to za rozpoznaniem

A-reumatoidalnego zapalenia stawów

B-łuszczycowego zapalenia stawów

C-zespołu Reitera

D-dny moczanowej

E-chondrokalcynozy


Nr 47-Dorosły chory z kardiomiopatią przerostową jest obiążony małym ryzykiem nagłego zgonu, jeżeli spełnia niżej wymienione warunki z wyjątkiem:

A-występuje u niego duszność wysiłkowa w klasie I NYHA

B-rozmiar lewego przedsionka nie przekracza 45mm

C-jest zawodnikiem sportowym uprawiającym intensywny wysiłek fizyczny

D-grubość ściany lewej komory < 20mm

E- nie występują u niego omdlenia wiązane z kardiomiopatią


Nr 48 -67-letnia chora z napadowym trzepotaniem przedsionków i chorobą niedokrwienną serca została przyjęta celem wykonania planowej kardiowersji elektrycznej trzepotania przedsionków utrzymującego się od 4 dni.Jakie leczenie przeciwkrzepliwe powinna otrzymać po skutecznej kardiowersji?

A-nie wymaga leczenia przeciwkrzepliwego

B-ASA300mg/24h przez 4 tygodnie

C-acenokumarol wg.INR(2,0-3,0)przez 4 tygodnie

D-ASA300mg/24h przez 4 tygodnie, a następnie acenokumarol wg.INR(2,0-3,0)

E-acenokumarol wg.INR(2,0-3,0)przez 4 tygodnie, a następnie ASA300mg/24hNr 49 -W celach diagnostycznych wskazane jest u pacjenta leczonego z powodu astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa oznaczenie w surowicy poziomu swoistych przeciwciał anty IgE przeciwko alergenom roztoczy kurzu domowego(Dermatophagoides farinae i Dermatophagoides pteronyssinus).Aby uzyskać wiarygodne wyniki niezbędne jest:

A-odstawienie na 2 tygodnie przed badaniem glikokotykosteroibów wziewnych

B- odstawienie na 2 tygodnie przed badaniem leków antyhistaminowych

C- odstawienie na 2 tygodnie przed badaniem leków antyleukotrienowych

D- odstawienie na 2 tygodnie przed badaniem beta mimetyków wziewnych o długim czasie działania

E-żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowaNr 50 -Pacjent lat 35, chory na astmę ,od roku przyjmuje flutikazon w dawce 2 x 250 mikrogramów dziennie i sporadycznie salbutamol (rzadziej nią 3 razy w tygodniu).Od miesiąca czuje się gorzej, salbutamol musi zażywać 3-4 razy dziennie, a także 2-3 razy w tygodniu w nocy.Wskaż najwłaściwsze postępowanie terapeutyczne:


A-należy podać dodatkowo bromek ipratropium 4 razy dziennie po 3 wdechy

B-należy zwiększyć dwukrotnie dawkę wziewnego glikokortykosteroidu(flutikazon 2 razy po 500mikrogramów)

C-należy dołączyć wolno uwalniającą się teofilinę

D- należy dołączyć do stosowanej dawki wziewnego glikokortykosteroidu długo działającego beta2agonistę

E-należy zamiast salbutamolu zastosować wziewnie 4 razy dziennie fenoterolNr 51 -Które z poniższych jednostek chorobowych nie jest brana pod uwagę w diagnostyce różnicowej uniesienia odcinka ST?

A-zawał serca

B-tętniak lewj komory

C-hipokaliemia

D-zapalenie osierdzia

E-przerost ścian lewej komoryNr 52 -Do uznanych czynników zwiększonego ryzyka wystąpienia kardiomiopatii okołoporodowej zalicza się:

1-starszy wiek kobiet(>30 lat)

2-młody wiek kobiet(<20lat)

3-nadciśnienie tętnicze

4-niedowagę

5-ciążę mnogą

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1,2,3 B-2,3,4 C-3,4,5 D-1,3,5 E-wszystkie


Nr 53 -U chorych z chorobą trzewną jako powikłanie nieprzestrzegania diety możę wystąpić:

1-rak przełyku

2-chłoniak nieziarniczy

3-niepłodność

4-rak jelita grubego

5-osteoporoza

Prawidłowa odpowiedź to:

A-2 , 3 , 4 , 5 B-tylko2 C-2 , 3 , 5 D-1 , 2 , 3 , 5 E-wszystkie wymienione


Nr 54 -W przeciwdziałaniu nudnościom i wymiotom typu póżnego,które występują po przeciwnowotworowej chemioterapii, najważniejszą rolę mają:

A-glikokortykosteroidy

B-blokery receptorów opioidowych

C- blokery receptorów serotoninowych

D-leki przeciwhistaminowe

E-pochodne fenotiazyny


Nr 55 -Kardiotoksyczność w przebiebu przeciwnowotworowej chemioterapii najczęściej polega na występowaniu:

A-przejściowych bólów wieńcowych

B-zapalenia osierdzia

C-zapalenia wsierdzia

D-kardiomiopatii zastoinowej

E-wad zastawkowych


Nr 56 -Markerem wirusologicznym najdłużej wykrywalnym w surowicy krwi pacjenta przewlekle zakażonego HBV jest:

A-HBsAg B-HBeAg C-Anty-HBe D-Anty-HBc E-HBcAg


Nr 57 -Dieta ma podstawowe znaczenie w leczeniu choroby wrzodowej żołądka,ponieważ niektóre pokarmy oraz alkohol mogą zaostrzać objawy dyspeptyczne u chorych.

A-pierwsze zdanie jest fałszywe , drugie prawdziwe

B--pierwsze zdanie jest prawdziwe , drudie fałszywe

C-oba zdania są prawdziwe i zachodzi między nimi związek logiczny

D- oba zdania są prawdziwe , ale nie ma między nimi związku lobicznego

E- oba zdania są fałszywe
Nr 58 -Przez jaki okres nie powinno się przerywać leczenia klopidogrelem od chwili wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST, jeśli nie ma bezwzględnych wskazań?

A-przez 12 miesięcy

B-przez 6 miesięcy

C-przez 4 miesiące

D-przez 2 miesiące

E-przez miesiąc


Nr 59 -Test tuberkulinowy może być ujemny u chorych na grużlicę w przypadku:

1-zakażenia prątkiem do 8 tygodni

2-współistniejącego zakażenia wirusowego

3-wieku powyżej 80 lat

4-zawału mięśnia sercowego

5-u chorego po szczepieniu BCG

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1,4,5 B-2,3,4 C-1,2,5 D1,2,3 E-3,4,5


Nr 60 -Najważniejszym czynnikiem predysponującym do rozwoju raka jelita grubego u chorych z colitis ulcerosa jest:

A-współistnienie stwardniającego zapalenia dróg żółciowych

B-częstość zaostrzeń wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

C-długi czas trwania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

D-rozległe zajęcia jelita procesem zapalnym

E-ciężkość pierwszego rzutu colitis ulcerosa


Nr 61 -U ciężarnej kobiety ze sztuczną zastawką należy:

A-odstawić terapię doustnymi antagonistami witaminy K i włączyć heparynę drobnocząsteczkową

B-kontynuować terapię antagonistami witaminy K aż do rozwiązania

C-kontynuować terapię antagonistami witaminy K do 36 tygodnia ciąży a następnie przejść na leczenie heparyną niefrakcjonowaną

D-dozwolone jest stosowanie tylko leków przeciwpłytkowych

E-w czasie ciąży należy kontynuować podawanie antagonistów witaminy K ale tak zmniejszyć ich dawkę,aby wartość INR zawierała się w granicach 1,5-2,0


Nr 62 -Bezwzględnym wskazaniem do wszczepienia stymulatora na stałe z powodu wystąpienia zaburzeń przewodzenia w przebiegu ostrego zawału serca jest:

A-przetrwały blok p-k II st typu Mobitz II

B-przemijający blok p-k II st. bez bloku odnogi pęczka Hisa

C--przetrwały blok p-k I

D- przetrwały blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa

E-prawdziwe odpowiedzi C i DNr 63 -Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do leczenia fibrynolitycznego w masywnej zatorowości płuc są:

1-czynne krwawienie z narządów wewnętrznych

2-przebyte samoistne krwawienie wewnątrzczaszkowe

3-ciąża

4-zabieg operacyjny w czasie ostatnich 3 tygodni

5-nadciśnienie tętnicze

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1,2 B-1,2,3 C-2,3,4 D-2,4 E-wszystkie wymienione
Nr 64 -Przed wykonaniem szybkiego testu ureazowego w celu wykrycia zakażenia H. Pylori u pacjenta przyjmującego inhibitor pompy protonowej należy odstawić lek na:

A-2 dni

B-7 dni

C-14 dni

D-1 miesiąc

E-nie ma potrzeby odstawiania inhibitora pompy protonowejNr 65 -Chora lat 60 została przyjęta do szpitala z powodu zapalenia żył głębokich kończyn dolnych powikłanego zatorowością płucną.W wywiadzie zatorowość płucna przed 8 laty oraz zapalenie żył głębokich przed 6 miesiącami-zalecono wówczas chorej stosowanie acenokumarolu , które przerwała ze względu na uciążliwość terapii.Jakie powinny być obecne zalecenia dotyczące wtórnej profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u tej chorej?

A-stosowanie acenokumarolu przez 6-12 miesięcy w dawce utrzymującej INR w przedziale 1,5 – 2,5

B-ze względu na uciążliwość terapii można zalecić chorej stosowanie ASA w dawce 150mg 1xdz przewlekle

C-należy chorej wszczepić filtr do żyły głównej dolnej ze względu na nawrót zatorowości płucnej

D-stosowanie acenokumarolu przewlekle w dawce utrzymującej INR w przedziale 2 – 3

E-wykonywanie kontrolnych badań USG żył kończyn dolnych i w razie stwierdzenia przetrwałej skrzepliny stosowanie acenokumarolu w dawce utrzymującej INR w przedziale

1,5 – 2,5Nr 66 -Najczęstszą lokalizacją złamań związanych z osteoporozą jest/są:

A-szyjka kości udowej

B-trzon kości udowej

C-dystalny odcinek przedramienia(złamanie Collesa)

D-trzony kręgów

E-żebraNr 67-Densytometrię techniką DXA powinno wykonać się u wszystkich niżej wymienionych osób z wyjątkiem

A-70-letniej kobiety, u której nie występowały złamania i nie stwierdza się czynników ryzyka osteoporozy

B-50-letniego mężczyzny, u którego stwierdzono złamanie kompresyjne L1, bez współistnienia czynników ryzyka osteoporozy

C-25-letniego mężczyzny chorującego na astmę wymagającego okresowo przyjmowania doustnych glikokortykosteroidów

D-40-letniej ciężarnej , u której wystąpiło złamanie Collesa

E-55-letnej kobiety, bez stwierdzanego złamania, której matka przebyła złamanie szyjki kości udowejNr 68 -U 23-letniej pacjentki rozpoznano naczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa i rozpoczęto leczenie tiamazolem w dawce 30mg/dobę. W morfologii przed rozpoczęciem leczenia stwrdzono liczbę krwinek białych 7,6G/l(65% granulocytów). Po 10 dniach terapii liczba krwinek białych wynosiła 3,6G/l(70%granulocytów)Chora nie zgłaszała bólu gardła lub gorączki.U chorej wskazane jest:

A-kontynuowanie leczenia tiamazolem i kontrola leukocytozy za 7 dni

B--kontynuowanie leczenia tiamazolem , rozpoczęcie leczenia prednizonem (1-2mg/kg/dobę) i kontrola leukocytozy za 7 dni

D-odstawienie tiamazolu, rozpoczęcie leczenia prednizonem (1-2mg/kg/dobę) i skierowanie chorej do pilnej terapii radiojodem

E-odstawienie tiamazolu, rozpoczęcie leczenia węglanem litu i skierowanie chorej do pilnej terapii radiojodemNr 69 - Do tzw. „objawów ogólnych” mogących nieswoiście towarzyszyć układowym chorobom tkanki łącznej należą wszystkie wymienione poniżej z wyjątkiem:


A zmęczenia

B spadku masy ciała

C stanów podgorączkowych

D ogólnie złego samopoczucia

E sztywności porannej
Nr 70 Preparaty kontrastowe mogą wywoływać ostrą niewydolność nerek. Grupami duego ryzyka jej wystąpienia są pacjenci:


1) z kreatyniną >1,5 mg/dl

2) z nefropatią cukrzycową i uposledzeniem funkcji nerek

3) ze szpiczakiem mnogim

4) z zaawansowaną niewydolnością krążenia

5) ze znaczną erytrocyturią


Prawidłowa odpowiedź to:

A wszystkie wymienione B 1,2,3,4 C 1,2,3,5 D 1,3,4,5 E 1,2,4,5


Nr 71 U 26-letniej kobiety 3 lata temu rozpoznano twardzinę układową uogólnioną. Od kilku miesięcy chora uskarża się na napadowy suchy kaszel i ograniczoną tolerancję wysiłku. W badaniu RTG klatki piersiowej nie stwierdzono odchyleń od normy, w tomografii komputerowej uwidoczniono zlokalizowane podopłucnowo siateczkowate zacienienia o typie mlecznego szkła. W opisanym przypadku należy:


A rozpoznać śródmiąższowa chorobę płuc i jako lek z wybory zastosować cyklofosfamid.

B rozpoznać śródmiąższowa chorobę płuc i jako lek z wyboru zastosować metotreksat

C zalecić wykonanie biopsji płuca i leczenie uzależnić od wyniku badania histologicznego

D zalecić kontrolne badanie tomografii komputerowej za 6 miesięcy

E zrewidować dotychczasowe rozpoznanie, ponieważ stwierdzane zmiany nie występują w postaci uogólnionej twardziny układowej.Nr 72 -U chorego w 7 dobie niepowikłanego zawału serca ściany przedniej oznaczono stężenie troponiny I i stwierdzono nadal zwiększoną wartość tego markera .

W tej sytuacji:

A-rozpoznajemy dorzut zawałowy,podajemy alteplazę jeżeli wcześniej podano streptokinazę,chorego ponownie unieruchamiamy

B-wnioskujemy,że oprócz pełnościennego zawału ściany przedniej chory musiał przebyć również zawał bez uniesienia ST(NSTEMI),włączamy wlew heparyny i eptyfibatyd lub tirofiban ,chorego unieruchamiamy

C-przyjmujemy,że wzrost troponiny I,która nie jest białkiem swoistym tylkodla mięśnia sercowego jest związany z dysfunkcją mięśni u chorego zbyt powoli rehabilitowanego lub chory otrzymał injekcję domięśniową

D-podwyższone wartości troponiny I po upływie ok. tygodnia od ostrego epizodu wieńcowego nakazuje sprawdzenie drożności tętnicy zawałowej w badaniu angio-TK lub koronarografii

E-żadne z powyższych nie jest prawidłoweNr 73 -Przesiewowe badania w kierunku raka jelita grubego:

1-należy rozpoczynać od 50 roku życia

2-powinny obejmować badanie obecności utajonej krwi w stolcu w odstępach 12- miesięcznych

3-powinny polegać na badaniu kolonoskopowym w ostępach 24-miesięcznych

4-powinny obejmować badanie obecności utajonej krwi w stolcu i fiberosigmoidoskopię(oba badania w odstępach 24-miesięcznych

5-powinny obejmować wykonanie fiberosigmoidoskopii w ostępach 5-letnich

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 , 2 B-1 , 2 , 5 C-1 , 2 , 3 D-2 , 5 E-1 , 4Nr 74 -U chorego po zabiegu wszczepienia mechanicznej zastawki mitralnej wymagającego ekstrakcji zęba maksymalna wartość wskażnika INR nie wymagająca odstawienia doustnego antykoagulantu wynosi:

A-2,0 B-1,8 C-1,6 D-1,4 E-1,2Nr 75 -Do przeciwwskazań stosowania preparatów naparstnicy w niewydolności serca nie należy:

1-kardiomatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu

2-hiperkalcemia

3-skrobiawica serca

4-bradykardia lub blok A-V u pacjenta zabezpieczonego stymulatorem serca

5-ostry zespół wieńcowy

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 , 2 B-tylko4 C-4 , 5 D-3 , 4 E- 2 , 3 , 5


Nr 76 - Podwyższone stężenie ACTH w osoczu chorego z objawami klinicznymi hiperkortyzolemii możę być spowodowane przez :

A-jatrogenny zespół Cushinga

B-nadmierną podaż sodu

C-niewyrównaną marskość wątroby

D-raka drobnokomórkowego oskrzela

E-raka kory nadnerczy


Nr 77 -72 letnia kobieta z ujemnym wywiadem w kierunku chorób tarczycy, od kilku tygodni hospitalizowana z powodu sepsy po operacji złamania szyjki kości udowej. Wśród wielu badań wykonano oznaczenie hormonów tarczycy. Stężenie tyroksyny i trójjodotyroniny były obniżone a stężenie TSH nieznacznie podwyższone Która z hipotez tłumaczących te wyniki jest najbardziej prawdopodobna ?

A-wyniki są rezultatem typowego błędu laboratoryjnego

B-chora ma guz przysadki typu TSH-oma

C- u chorej rozwinął się zespół oporności na hormony tarczycy

D-chora ma nierozpoznaną od lat ,pierwotną niedoczynność tarczycy

E-aktualnie wyniki są typowe dla okresu zdrowienia po ciężkiej chorobie(zespół niskiej T3 i T4)Nr 78 -U 63 letniego mężczyzny w 10 dniu po arteriografii, która wykazala miażdżycowe zwężenie a tętnicach biodrowych wystąpiła niewydolność nerek, której towarzyszyły zmiany skórne typu livedo reticularis i martwica dystalnej części % palca prawej stopy.Podejrzewać należy:

A-zespół Goodpastuer'a

B-rabdomiolizę

C-dnę

D-nefropatię kontrastową

E-zatorowość cholesterolową


Nr 79 -Zwiększona liczba retikulocytów (retikulocytoza) występuje w następujących stanach chorobowych z wyjątkiem:

A-niedokrwistość hemolityczna

B-po splenektomii

C-niedokrwistość ostra pokrwotoczna

D-niedokrwistość aplastyczna

E-w trakcie leczenia erytropoetyną


Nr 80 -W odniesieniu do zespołów mielodysplastycznych(ang.myelotysplastic syndrome MDS)prawdziwe są stwierdzenia z wyjątkiem:

A-z naciekami?...Nieczytelne klonalnymi układu krwiotwórczego

B-mediana wieku zachorowań wynosi30-45 lat

C-pancytopenia występuje u około 50% chorych

D-ostra białaczka wtórna do MDS leczy się trudniej niż powstała de novo

E-MDS ze zmiana cytogenetyczną 5q- występuje częściej u kobiet


Nr 81-W zespole nerczycowym dochodzi do podwyższenia stężenia cholesterolu i innych zaburzeń lipidowych, które ulegają normalizacji po ustąpieniu białkomoczu.

A-oba twierdzenia są fałszywe

B-tyko pierwsze twierdzenie jest prawdiwe

C- oba twierdzenia są prawdziwe

D-zaburzenia lipidowe są trwałym powikłaniem nawet ostrego zespołu nerczycowego

E-nie ma związku między dyslipidemią a hipoalbumniemiąNr 82 -Wybierz stwierdzenie prawidłowe dotyczące terapii stabilnej choroby wieńcowej:

1-podstawowe leki wieńcowe to: statyna,lek przeciwpłytkowy ,beta bloker,ACE inhibitor

2-beta blokery jedynie u chorych po zawale serca lub z niewydolnością serca poprawiają rokowanie

3-beta blokery u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową bez wywiadu zawału serca czy też bez niewydolności są lekami stosowanymi w celu opanowania objawów podmiotowych i zniesienia niedokrwienia mięśnia sercowego

4-u pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową oraz cukrzycą typu2 terapię hipolipemizującą należy zawsze rozpoczynać przy użyciu fibratów

5--u pacjenta ze stabilną chorobą wieńcową oraz cukrzycą typu2 terapię hipolipemizującą należy zawsze rozpoczynać przy użyciu leczenia skojarzonego statyną i fibratem

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1,2,3 B-1,2,3,4 C1,2,3,5 D-1,5 E-tylko1


Nr 83 -Stężenie kreatyniny może mieścić się jeszcze w przedziale wartości prawidłowych pomimo już obniżonego przesączania kłębuszkowego u:

1-kobiet

2-osób starszych

3-nastolatków

4-osób z niską masa ciała

5- osób otyłych

Prawidłowa odpowiedź to:

A- wszystkie wymienione B-1,2,4 C-1,2,5 D-4,5 E- żadna z wymienionych


Nr 84 -Wskaż przyczyny zwiększenia liczby neutrofilów(neutrofilia .8000/mikrolitr czyli8G/l):

1-ostrev zkażenia bakteryjne

2-białaczki szpikowe

3-nadmiar kortykosteroidów-kortykoterapia,nadczynność kory nadnerczy

4-reumatoidalne zapalenie stawów

5-cukrzycowa kwasica ketonowa

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 , 2 , 3 B-1 , 2 , 3 , 4 , C-2 , 5 D-1 , 2 E- wszystkie wymienione


Nr 85 -Resorpcja podokostnowa jest charakterystyczna dla:

A-nadczynności tarczycy

B-niedoczynności tarczycy

C-pierwotnej nadczynności przytarczyc

D-rzekomej niedoczynności przytarczyc

E pierwotnej niedoczynności przytarczyc


Nr 86 -W odniesieniu do przewlekłej białaczki szpikowej prawdziwe są następujące stwierdzenia z wyjątkiem:

A-stanowi około 60% białaczek dorosłych

B-powiększenie śledziony i wątroby w chwili rozpoznania stwierdza się u 30-40% chorych

C-wykrywa się gen BCR-ABL

D-aktywność fosfatazy alkalicznej granulocytów (FAG) jest zmniejszona , często bliska 0

E-imatinib hamuje kinazę BCR-ABL


Nr 87 -U 38-letniej,otyłej kobiety w trakcie diagnostyki bólów głowy stwierdzono zespół pustego siodła. Jaki profil hormonalny jest najbardziej prawdopodobny u pacjentki?

A-obniżone stężenie prolaktyny

B-podwyższone stężenie ACTH

C-hipogonadyzm hipogonadotropowy

D-niedobór wazopresyny

E-brak odchyleń hormonalnych


Nr 88 -Chory lat 40 z cukrzycą typu2 skarży się na bóle stawów , obniżone libido, w badaniach laboratoryjnych- zwiększona aktywność ALT i AST oraz zwiększone stężenie żelaza w surowicy.Fizykalnie- powiększonawątroba.Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A-choroba Wilsona

B-ostre WZW-B

C-hemochromatoza wrodzona

D-zespół Criglera i Najjara

E-niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby.


Nr 89 -Pacjent z przewlekłą chorobą nerek , kreatynina 2mg/dl , ma nadciśnienie tętnicze. Włączono do leczenia inhibitor konwertazy.Po 1 miesiącu leczenia stwierdzono łagodną hiperkaliemię (K 5,5-5,9 mmol/l).Kreatynina jest stabilna.U takiego pacjenta:

A-nic nie zmienisz w leczeniu

B-odstawisz inhibitor konwertazy i zastosujesz lek z innej grupy

C-zmniejszysz dawkę inhibitora konwertazy o 50% i oznaczać będziesz stężenie potasu co 5-7 dni jeśli nie powróci do wartości prawidłowych po 4 tygodniach odstawisz lek

D-zamienisz inhibitor konwertazy na sartan

E-podasz jednorazowo lek moczopędnyNr 90 -Wskaż stwierdzenia prawidłowe w ostrej białaczce limfoblastycznej (OBL):

1) rokowanie zależy od rodzaju zaburzeń kariotypu

2) chorują głównie osoby <30 r.ż

3) czasami stwierdza się chromosom Filadelfia (Ph)

4) często występuje powiększenie węzłó chłonnych lub śledziony

5) pierwszym objawem może być skaza krwotoczna


Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,3,5 B 2,4 C 1,2,3,4 D tylko 5 E wszystkie wymienioneNr 91 - W odcinku szyjnym kręgosłupa zmianą typową dla reumatoidalnego zapalenia stawów jest/są :

A. Kręgozmyk C4-C5

B. dyskopatia wielopoziomowa

C. podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym

D. syndesmofity w przednich powierzchniach trzonów kręgowych

E guzki SchmorlaNr 92 -Następujące stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do ziarnicy złośliwej z wyjątkiem:


A. istnieją dwa szczyty zachorowań w wieku 25-30 lat i 50-55 lat

B. ryzyko zachorowania u rodzeństwa tej samej płci jest zwiększone 10-krotnie

C. najczęściej zajęte są węzły chłonne poniżej przepony: pachwinowe i zaotrzewnowe

D. utrata masy ciała o 10 w ciągu 6 miesięcy należy do objawów nieswoistych

E. wzrost aktywności dehydrogenazy kwasu mlekowego i aktywności fosfatazy zasadowej świadczy o zaawansowaniu choroby


Nr 93- Spośród poniższych wskaż cechy charakterystyczne dla „zapalnego” bólu okolicy lędźwiowo -krzyżowej kręgosłupa :


1) nagły początek 4) ustąpienie w spoczynku

2) pojawia się po 40 r.ż. 5) towarzyszy mu sztywność

3) zmniejsza się po poranna

czwiczeniach fizycznych


Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,4 B 2,3,5 C. 1,4,5 D. 1,2 E. 4,5Nr 94 52-letnia kobieta choruje od 3-ch lat na reumatoidalne zapalenie stawów. Choroba rozpoczęła się zajęciem stawów nadgarstkowych i barkowych, od kilku tygodni utrzymuje się ból z towarzyszącym obrzękiem w obrębie lewego stawu kolanowego. Aktualnie chora zgłosiła się do Izby Przyjęć z powodu nagłego bólu i obrzęku lewego podudzia, utrudniającego poruszanie się. W badaniu przedmiotowym wysięk w lewym stawie kolanowym, obrzęk, wzmożona spoistość i tkliwość uciskowa całego podudzia z zasinieniem skóry. Tętno na tętnicach: piszczelowej tylnej i grzbietowej stopy zachowane. W rozpoznaniu różnicowym oprócz zakrzepicy żył głębokich należy uwzględnić przede wszystkim:


A różę D złamanie patoligiczne

B zapalenie szpiku kostnego E sarkoidozę

C pęknięcie torbieli podkolanowej (Bekera)

Nr 95 Wskaż, które z poniższych mogą mieć związek z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego:

 

1) udar niedokrwienny 4) zaburzenia czynności poznawczych

2) depresja 5) psychoza

3) napady drgawkowe


Prawidłowa odpopwiedź to:

A wszystkie wymienione B tylko 1 C 2,4,5 D 1,3 E 3,5Nr 96 Fałszywe w odniesieniu do „entezopatii” jest następujące stwierdzenie:


A zapalny odczyn kostniejący w miejscach przyczepów ścięgien i wiązadeł do kości

B objaw charakterystyczny spondyloartropatii seronegatywnych

C jest przyczyną powstawania osteofitów w obrębie kręgosłupa

D dotyczy m.in krawędzi kości kulszowej, talerzy biodrowych, krętarzy kości udowej

E może się objawiać bólem pięt(y)


Nr 97 Do leków zwiększających wydzielanie endogennej insuliny należą wszystkie z wyjątkiem:


A Glimepirydu

B Repaglinidu

C Rosiglitazonu

D Glipizydu

E Gliklazydu


Nr 98 -Osoby mające wskazania do badań przesiewowych w kierunku choroby trzewnej to chorzy z :

1) zespołem Downa

2) niedoborem IgA

3) autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy

4) cukrzyc a tpu 2

5) chorobą Hirschprunga


Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,2,3


Nr 99 -Wskaż przyczynę czerwienicy wtórnej spowodowanej zwiększoną produkcją erytropoetyny niezależną od niedotlenienia tkankowego:

1-wielotorbielowatość nerek

2-zespół Cushinga

3-rak nerki

4-rak wątrobowo komórkowy

5-sarkoidoza

Prawidłowa odpowiedź to:

A-1 , 2 , 3 B-1 , 2 , 3 , 4 C-2 , 4 D-tylko 5 E-wszystkie wymienione


Nr 100 -Wykonanie biopsji u chorego z nerczycowym białkomoczem nie jest celowe , gdy:

A w osadzie moczu występuje krwinkomocz

B współistnieje nadciśnienie tętnicze i szybki ubytek filtracji kłębuszkowej

C białkomocz utrzymuje się od ponad dwóch lat przy prawidłowej filtracji kłębuszkowej

D białkomocz występuje u osoby z wcześniej rozpoznanym toczniem trzewnym

E stężenie kreatyniny w surowicy wynosi 4 mg/dl, a badanie USG wykazuje zmniejszenie wielkości nerekNr 101 Której z wymienionych chorób nie zalicza się do spondyloartropatii ?


A zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

B łuszczycowe zapalenie stwawów

C reaktywne zapalenie stawów

D zpalenie stawów związane z nieswoistym zapaleniem jelit

E wszystkie wymienione chorby należa do spondyloarteopatiiNr 102- Zakrzepica w układzie tętniczym w przebiegu trombofilii jest spowodowana głównie przez:

A. niedobór antytrombiny

B. zespół antyfosfolipidowy

C.niedobór białka C

D. zwiększenie aktywności czynnika VII

E. niedobór białka S


Nr 103 - 28 letni mężczyzna, dotychczas zdrowy, który 3 tygodnie wcześniej przebył chorobę gorączkową, w czasie której zażywał jedynie przeciwgorączkowo niesterydowe leki przeciwzapalne, zgłosił się do swojego lekarza rodzinnego z powodu pobolewań w okolicy lędźwiowej, krwistego zabarwienia moczu i obrzęku pod oczami po spoczynku nocnym. Badanie fizykalne wykazało jedynie niewielki obrzęk podudzi, a ciśnienie krwi wynosiło 165/95. W badaniu ogólnym moczu stwierdzono c.wł 1020. odczyn kwaśny, białko ++, w osadzie moczu liczne erytrocyty, pojedyncze wałeczki szkliste, szklisto -ziarniste i erytrocytarne. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest::


A ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

B ostre śródmiąższowe zapalenie nerek

C kamica układu moczowego

D ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

E zapalenie gruczołu krokowego


Nr 104 Które z wymienionych działań niepożądanych, są charakterystyczne dla diuretyków pętlowych, tiazydowych i tiazydopodbnych?


1) hipokaliemia

2) hiponatremia

3) hipomagnezemia

4) kwasica metaboliczna

5) zasadowica metaboliczna


Prawidłowa odpowiedź to :

A 1,2,3,5 B. 1,2,3,4 C 1,2,5 D. 1,2,4 E. Wszystkie wymienioneNr 105 - U chorych na szpiczaka plazmocytowego występują następujące nieprawidłowości w badaniach dodatkowych z wyjątkiem:


A. czerwienicy

B. rulonizacji erytrocytów (u około 50% chorych)

C. leukopenii (u 20% chorych)

D. niedobór białka C

E. niedobór białka SNr 106 - Według aktualnych europejskich (ESH i ESC 2007r) wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym do leków preferowanych w leczeniu izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku nalezą :


A beta-blokery, antagoniści wapnia

B. diuretyki, antagoniści wapnia

C. Inhibitory Konwertazy angiotensyny, alfa-blokery

D. inhibitory konwertazy angiotensyny , antagoniści wapnia

E. diuretyki, alfa-blokery


Nr 107- Młoda kobieta 7 miesięcy po porodzie zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu labilności emocjonalnej uczucia duszenia w gardle. Tarzyca w badaniu fizykalnym była prawidłowa. TSH- 005 mlU/l. Pacjentce podano metizol w dawce 30 mg/dobę. Po miesiącu endokrynolog zalecił odstawienie metizolu. Po kolejnych 3 tygodniach TSH wynosiło 15,0 mU/l. Przeciwciała przeciw tyreoperoksydazie 450 lU/ml (norma <100 mU/ml). Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:


A fizjologiczne zmiany czynności tarczycy po porodzie

B poporodowe zapalenie tarczycy

C choroba Gravesa-Basedova z niedoczynnością tarczycy po leczeniu tyreostatykiem

D choroba de Quervaine'a

E niedoczynność tarczycy spowodowana większym zapotrzebowaniem na jod w okresie ciąży i karmienia
Nr 108 Wskaż, które z niżej wymienionych leków mających zastosowanie w układowych chorobach tkanki łącznej są bezwzględnie przeciwwskazane w ciąży :


1) metotreksat 4) glikokortykosteroidy

2) cyklofosfamid 5) talidomid

Prawidłowa odpowiedź to:

A 1,2,3,5 B 1,3,4 C 4,5 D tylko 5 E wszystkie wymienione


Nr 109 U 30-letniej kobiety z zakażeniem układu moczowego w domu, obecność dwóch lub więcej bakterii w moczu świadczy najprawdopodobniej o :


A ciężkim zakażeniu dróg moczowych

B kamicy dróg moczowych

C nieprawidłowym pobraniu moczu -prawdopodobnie zanieczyszczenie materiału

D gruźlicy dróg moczowych

E wodonerczu


Nr 110 Do możliwych objawów niepożdanych związanych ze stosowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) nie należą :


A cytopenie

B śródmiąższowe zapalenie nerek

C wzrost aktywności aminotransferaz

D nadciśnienie tętnicze

E hipoglikemieNr 111 Które stwierdzenie dotyczące stosowania Beta-blokerów w stabilnej chorobie wieńcowej jest nieprawdziwe ?


A beta-blokery bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetcznej w istotny sposób zwalniają akcję serca wyłącznie w spoczynku.

B u chorych po zawale mięśnia sercowego zmniejszają ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych

C poprawiają tolerancję wysiłku u pacjentów

D zmniejszają zużycie leków objawowych np. azotanów krótko działających

E w terapii stabilnej choroby wieńcowej preferowane są leki Beta-1-selektywne


Nr 112 19-letni mężczyzna, student kulturoznawstwa zgłosił się do lekarza z powodu występującego od kilku dni bólu okolicy odcinka krzyżowego kręgosłupa i lewego pośladka. Dolegliwości nasilają się w nocy i nad ranem, po przebudzeniu towarzyszy im sztywność poranna. Od kilku dni do ww dołączył się ból prawej pięty. W wywiadzie: rok temu zapalenie tęczówki oka. W badaniach laboratoryjnych: CRP 25 mg/l (n=0,3-10mg/l) czynnika reumatoidalnego nie stwierdzono. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jakie można podejrzewać na podstawie podanych wstępnie danych jest:


A młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

B zespół Reitera

C zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

D spondyloartropatia seronegatywna

E rwa kulszowa


Nr 113 40-letnia nigdy nie paląca papierosów kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu pogorszenia samopoczucia i tolerancji wysiłku, suchego kaszlu, nawracających stanów podgorączkowych od kilkunastu miesięcy. Osłuchowo u podstawy obu płuc stwierdzono symetryczne trzeszczenia. W popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych limfocyty 55%. Stężenie dimeru D w surowicy =450ug/l (norma<500ug/l). W tomografii komputerowej klatki piersiowej, stwierdzono zacienienia typu mlecznej szyby, ogniska mozaikowe, perfuzji i pułapki powietrznej w obu płucach. Mąż pacjentki hoduje gołębie. Lekiem z wyboru w tym przypadku jest:


A wiziewny glikokorykosteroid

B glikokortykosteroid doustnie

C heparyne drobnocząsteczkowa a następnie antykoagulant doustny

D heparyna drobnocząsteczkowa a następnie antykoagulant doustny

D metotreksat

E leczenie należy wdrożyć dopiero przy utrzymywaniu się objawów po usunięciu czynnika wywołującego.


Nr 114 -Które z niżej wymienionych badań diagnostycznych lub zabiegów jest bezwzględnie przeciwwskazane u chorego ze stymulatorem(poza wyjątkowymi przypadkami)?

A-tomografia komputerowa

B-obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

C-użycie elektrokoagulacji podczas zabiegu chirurgicznego wykonywanego w rejonie miednicy małej

D-wykonywanie ablacji elektrycznej w rejonie RF

E-echokardiografia przezprzełykowa


 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (156 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free