EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008

25.02.2008

Założenia do projektu ustawy

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

ważny cytat :"Ponadto proponuje się umożliwienie lekarzom przystępowanie do PES po raz piąty i kolejny aż do pozytywnego złożenia PES."

Wst
ęp:

Istotą projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest

wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy

dentystów mających na celu wyeliminowanie narastających w ostatnim czasie

problemów dotyczących kadry lekarskiej, z których najważniejsze to:

- długotrwały proces kształcenia podyplomowego od momentu uzyskania dyplomu

wyższej uczelni do uzyskania dyplomu specjalisty, będący jedną z zasadniczych

przyczyn migracji młodych lekarzy,

- brak pełnej samodzielności zawodowej lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów,

przez co najmniej kilka lat od zakończenia studiów,

- deficyt kadry lekarskiej, w tym specjalistów i obserwowane zagrożenie związane z

tzw. luką pokoleniową, przede wszystkim wśród lekarzy specjalistów,

- migracja lekarzy szacowana na podstawie liczby zaświadczeń potwierdzających

kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu na terenie krajów Unii

Europejskiej, wydawanych przez samorząd lekarski.

Proponuje się, aby lekarz po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów medycznych i

zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego uzyskał prawo wykonywania zawodu.

Rozwiązanie powyższych problemów wymaga kompleksowych, kompatybilnych ze

sobą działań obejmujących zarówno zmiany przepisów prawnych dotyczących

kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów jak również zmiany programów kształcenia

przed i podyplomowego. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza

dentysty stworzy podstawy prawne do wprowadzenia systemowych rozwiązań w w/w

obszarze.

2

Założenia ogólne:

Do najważniejszych zmian planowanych do wprowadzenia w w/w projekcie

ustawy należą:

I. Likwidacja stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i

umożliwienie specjalizacji w oparciu o tzw „umowę rezydencką” jak

największej liczbie absolwentów kierunku lekarskiego i lekarskodentystycznego

(ilekroć mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również

lekarza dentystę) – spowoduje to wcześniejsze wejście lekarzy w życie

zawodowe, zapewniając przy tym szybszy dopływ wykwalifikowanej kadry

do systemu ochrony zdrowia.

II. Wprowadzenie do ustawy zasad przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu

Państwowego (LEP) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego

(L-DEP) oraz ustawowe uregulowanie uprawnień lekarzy, którzy posiadają

ograniczone prawo wykonywania zawodu, a także wprowadzenie

rozwiązań prawnych mających na celu zlikwidowanie barier utrudniających

lekarzom, którzy nie zdali w pierwszym terminie LEP lub L-DEP podjęcia

tymczasowej pracy do czasu pomyślnego złożenia w/w egzaminu.

III. Wprowadzenie tzw. modułowego systemu specjalizacji z jednoczesną

likwidacją podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe. Moduł

podstawowy powinien zawierać treści uniwersalne dla grupy specjalizacji,

jak również wybrane zagadnienia obecnie nauczane w trakcie stażu

podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin z dziedziny

ratownictwa medycznego). Moduł specjalistyczny, bezpośrednio związany

z przedmiotem specjalizacji, powinien zawierać wiedzę ściśle

specjalistyczną.

IV. Uregulowanie ustawowe warunków i zasad akredytacji jednostek

prowadzących specjalizację/staże kierunkowe, mające na celu

zapewnienie właściwej jakości kształcenia specjalizacyjnego, a

jednocześnie zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych. Zmiana warunków

uzyskiwania akredytacji oraz znaczące uproszczenie procedury uzyskania

akredytacji do prowadzenia specjalizacji powinny doprowadzić do

zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych i udrożnienia systemu, co stanowi

3

obecnie zasadniczą barierę do podejmowania specjalizacji w wybranych

dziedzinach medycyny.

V. Zmiana przepisów dotyczących przyznawania miejsc szkoleniowych na

dane postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich –

przyznawanie i rozdział rezydentur na poszczególne województwa i

dziedziny przez Ministra Zdrowia oraz uruchamianie wszystkich

pozostałych wolnych miejsc szkoleniowych przez właściwego wojewodę.

VI. Uregulowanie ustawowe obowiązków i praw oraz zasad powoływania

kierowników specjalizacji - między innymi wprowadzenie możliwości

powierzenia funkcji kierownika specjalizacji lekarzowi specjaliście

zatrudnionemu w oparciu o umowę cywilnoprawną (tzw. „kontrakt”).

VII. Uregulowanie ustawowe zasad opracowywania programów

specjalizacji, mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,

jednocześnie dostosowanie tych programów do dokonujących się zmian w

systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na

moduł podstawowy i specjalistyczny.

VIII. Uregulowanie ustawowe zasad przeprowadzania Państwowego

Egzaminu Specjalizacyjnego (PES); umożliwienie lekarzom,

przystępowanie do PES po raz piąty i kolejny aż do pozytywnego złożenia

PES (określenie okresu, w którym możliwe będzie zdawanie PES, zostanie

przesądzone po konsultacjach społecznych). Ograniczenie PES do dwóch

części: testowej i ustnej (likwidacja egzaminu praktycznego).

IX. Zróżnicowanie uposażenia rezydenta w zależności od etapu stażu

specjalizacyjnego i dziedziny specjalizacji (co jest już przedmiotem obecnej

nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

X. Wprowadzenie procedur monitorowania systemu specjalizacji, kontrola

realizacji przez jednostki uprawnione programów specjalizacji, jak również

prowadzenie obowiązkowych szkoleń dla osób pełniących funkcje

kierowników specjalizacji.

XI. Wprowadzenie zasad wynagradzania członków Państwowych Komisji

Specjalizacyjnych (PKS).

4

Założenia szczegółowe:

I. Likwidacja stażu podyplomowego

1. Stan obecny

Lekarz, lekarz dentysta otrzymuje prawo wykonywania zawodu po zdaniu LEP/LDEP

i zaliczeniu stażu podyplomowego. Lekarz stażysta przez 12-13 miesięcy

pracuje pod nadzorem innego lekarza zanim uzyska samodzielność zawodową.

Należy zaznaczyć, że w części jednostek prowadzących staż podyplomowy

szkolenie nie jest rzetelnie realizowane. Lekarze stażyści w okresie stażu posiadają

ograniczone prawo wykonywania zawodu”, wskutek czego pracują pod nadzorem

opiekuna stażu. W świetle uregulowań ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

uposażenia lekarzy stażystów są pokrywane ze środków budżetu państwa, a ich

wysokość jest niższa niż średnie uposażenie w gospodarce. Także ten element

stanowi istotne ograniczenie rozwoju zawodowego oraz społecznego tej grupy

lekarzy.

2. Proponowane zmiany

1. Planowane jest zniesienie zawartego w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o zawodach

lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, obowiązku odbycia przez lekarzy i

lekarzy dentystów stażu podyplomowego w celu uzyskania prawa wykonywania

zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

2. Kompatybilnie do tej zmiany planowane jest uchylenie w art.5 ust.5 ustawy oraz

dodanie po art. 5 e art. 5 f regulującego przesłanki do uzyskania przez lekarza

ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Ograniczone prawo wykonywania

zawodu będzie wydawane absolwentom studiów w celu umożliwienia podejmowania

pracy do czasu uzyskania prawa wykonywania zawodu po zdanym egzaminie LEP

lub L-DEP oraz obywatelom innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu

odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności.

3. Wprowadzenie powyższych zmian wymagać będzie odpowiednich zmian m. in.

także w art. 6, art. 6a, art. 7, art. 10, art. 11, art. 14, art. 19 ust. 1 ustawy oraz zmiany

tytułu i treści rozdziału 3. Dotychczasowy tytuł rozdziału 3 „Staż podyplomowy”

otrzyma brzmienie „Lekarski Egzamin Państwowy, Lekarsko-Dentystyczny Egzamin

Państwowy”.

5

3.Skutki społeczne

Likwidacja stażu podyplomowego spowoduje:

1) wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe, zapewniając przy tym

szybszy dopływ kadr do systemu ochrony zdrowia.

2) corocznie uczelnie medyczne opuszcza około 2500 lekarzy i 850 lekarzy

dentystów. Likwidacja stażu spowoduje, ze w pierwszym roku po wejściu w

życie znowelizowanej ustawy liczby te będą dwukrotnie większe, bowiem

prawo wykonywania zawodu będą mogli jednocześnie otrzymać lekarze po

stażu podyplomowym i lekarze bezpośrednio po studiach.

4. Skutki finansowe.

Przygotowanie likwidacji stażu podyplomowego wymaga wcześniejszego

dofinansowania uczelni medycznych związanego z koniecznością zmiany programów

i standardów kształcenia w celu przeniesienia najistotniejszych elementów stażu do

kształcenia przeddyplomowego w szacowanej wysokości 35 mln zł rocznie.

Zakładając, że likwidacja stażu obejmie lekarzy, którzy rozpoczną studia w roku

akademickim 2009/2010, dofinansowanie uczelni powinno obejmować lata 2010-

2016, w których będzie studiował pierwszy rocznik lekarzy nie objętych stażem

podyplomowym. W kolejnych latach środki dotychczas przeznaczane na staż

podyplomowy powinny być kierowane na realizację zmodyfikowanych,

upraktycznionych programów kształcenia. Na rok bieżący na realizację stażu

podyplomowego zaplanowano 148,6 mln zł.

II. Wprowadzenie do ustawy zasad przeprowadzania LEP i L-DEP oraz

ustawowe uregulowanie uprawnień lekarzy, którzy posiadają ograniczone

prawo wykonywania zawodu

1. Stan obecny

Obecnie art.15 ust. 3 ustawy stanowi, że LEP i L-DEP organizuje i przeprowadza

Centrum Egzaminów Medycznych działające przy ministrze właściwym do spraw

zdrowia we współpracy z wojewodą. Zasady przeprowadzania w/w egzaminów

określa rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

6

oraz regulamin przeprowadzania LEP i L-DEP zatwierdzony przez ministra

właściwego do spraw zdrowia.

2. Proponowane zmiany

Konieczność uregulowania zasad przeprowadzania LEP i L-DEP w ustawie,

dotychczas zawartych w aktach wykonawczych, wynika z obowiązujących zasad

stanowienia prawa.

Art.15 oraz nowo dodane art. 15 a – 15 e w nowym brzmieniu regulować będą

zasady przeprowadzania LEP i L-DEP. Przewiduje się wprowadzenie następujących

uregulowań w tym zakresie:

1. Lekarz składa LEP albo L-DEP, w okresie do 5 lat od ukończenia studiów.

Warunkiem złożenia egzaminu po upływie tego terminu będzie odbycie

przeszkolenia, na zasadach określonych w ustawie.

2. Ustawa doprecyzowuje, iż LEP i L-DEP organizuje i przeprowadza Centrum

Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”, działające na podstawie odrębnych

przepisów, w sposób określony w regulaminie przeprowadzania LEP i L-DEP.

3. Rozdział 3 ustawy będzie ponadto określał częstotliwość i miejsca

przeprowadzania LEP i L-DEP, jego formę, sposób przeprowadzania, a także sposób

opracowywania, przetwarzania, dystrybuowania, przechowywania testów i pytań

testowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu,

przechowywaniu.

4. W art. 15b, art. 15c ust. 4 oraz art. 15d planuje się wprowadzenie przepisów

dotyczących komisji egzaminacyjnych powoływanych na każdą sesję egzaminacyjną,

w której przeprowadzany jest LEP i L-DEP, przewidujących między innymi, że:

1) członków w/w komisji egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor CEM po

uzyskaniu akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia, natomiast kandydatów

do komisji zgłaszają dyrektor CEM, rektorzy uczelni medycznych i uczelni z

wydziałem medycznym, wojewodowie i okręgowe rady lekarskie,

2) przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest przedstawiciel dyrektora CEM,

7

3) Dyrektor CEM wyznacza spośród członków komisji egzaminacyjnej zespoły

egzaminacyjne, z zachowaniem reprezentatywności wchodzących w jej skład

podmiotów,

4) warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku LEP i L-DEP będzie, tak jak obecnie,

uzyskanie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie

będzie stanowił decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,

5) lekarz będzie mógł wnieść do dyrektora CEM merytoryczne zastrzeżenia do

pytania testowego, w terminie 3 dni od dnia złożenia LEP albo L-DEP. Zastrzeżenia

do pytania testowego będzie rozpatrywała, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia

ich wniesienia, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród osób, których

wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia

wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia dyrektor CEM określi

maksymalną liczbę punktów za dany egzamin z pominięciem punktu za pytanie,

wobec którego komisja uznała zastrzeżenie,

6) lekarzowi, który złożył LEP albo L-DEP z wynikiem pozytywnym CEM wyda

świadectwo złożenia LEP albo L-DEP, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia

jego złożenia,

7) lekarz, który nie złożył LEP albo L-DEP, albo złożył LEP albo L-DEP z

niesatysfakcjonującym go wynikiem, będzie mógł przystąpić ponownie do jego

złożenia w innym terminie. Za LEP albo L-DEP składany po raz czwarty i kolejny lub

składany w języku obcym lekarz ma ponosić opłatę. Wysokość opłaty ustali dyrektor

CEM na podstawie kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem LEP i LDEP.

Opłata nie może być wyższa niż 25% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ubiegły rok, ogłaszanego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Opłata ta ma stanowić dochód budżetu

państwa,

8) członkom komisji egzaminacyjnych przysługuje wynagrodzenie za udział w

posiedzeniu komisji w wysokości nie wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a także zwrot kosztów

podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach o

należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

8

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze

kraju,

9) proponuje się, że lekarz który posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu

może wykonywać zawód lekarza wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego

prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty,

Uprawnienie do wykonywania zawodu przez lekarza posiadającego ograniczone

prawo wykonywania zawodu obejmuje:

- przedmiotowe i podmiotowe badania pacjenta oraz udzielanie porad lekarskich po

konsultacji z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza,

lekarza dentysty;

- wydawanie, po konsultacji z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu

lekarza, lekarza dentysty, zleceń lekarskich;

- wydawanie, po konsultacji z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu

lekarza, lekarza dentysty, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania

diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i

leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta

- samodzielne stosowanie, na zlecenie lekarza posiadającym prawo wykonywania

zawodu lekarza, lekarza dentysty, metod diagnostycznych i leczniczych, których

praktyczna umiejętność została potwierdzona przez tego lekarza;

- wykonywanie wspólnie z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu

lekarza, lekarza dentysty zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowanie

metod leczniczych i diagnostycznych;

- prowadzenie, pod nadzorem lekarza posiadającym prawo wykonywania zawodu

lekarza, lekarza dentysty, historii choroby i innej dokumentacji medycznej;

- udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z lekarzem

posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty treści tych

informacji;

- zlecanie czynności pielęgnacyjnych;

- w stanach nagłych do doraźnego podanie lub zlecenie podania pacjentowi leków,

a jeżeli są to leki silnie albo bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę

możliwości, opinii jednego lekarza.

Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu nie jest uprawniony

do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.”.

9

5. Przewiduje się, że minister właściwy do spraw zdrowia, określi w drodze

rozporządzenia:

1) wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy

opracowywaniu pytań testowych LEP i L-DEP,

2) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania LEP i L-DEP, w tym terminów

i sposobu składania przez lekarza zgłoszenia o przystąpieniu do LEP albo L-DEP,

3) wzory: świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i

świadectwa złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

4) tryb powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnych.

3. Skutki społeczne.

Większość w/w regulacji nie powoduje skutków społecznych, bowiem rozwiązanie te

są zawarte w obecnie obowiązujących aktach wykonawczych.

Zmiana umożliwiająca rozszerzenie procedury odwoławczej polegająca na

możliwości zgłoszenia zastrzeżenia do pytania testowego, w terminie 3 dni od dnia

złożenia LEP albo L-DEP (a nie jak dotychczas w dniu składania egzaminu).

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zdających, a także sprzyjać podwyższeniu jakości

przygotowywanych pytań egzaminacyjnych. Zastrzeżenia do pytania testowego

będzie rozpatrywała, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ich wniesienia,

dodatkowa komisja powołana przez dyrektora CEM.

Wprowadzenie opłaty za egzamin LEP i L-DEP składany po raz czwarty i kolejny lub

składany w języku obcym zdyscyplinuje lekarzy do przystępowania do egzaminu w

wyznaczonym terminie.

4. Skutki finansowe.

Proponowane zmiany wprowadzają zasadę pobierania opłat od lekarzy za LEP i LDEP

składany po raz czwarty i kolejny lub składany w języku obcym. Opłata ta ma

stanowić dochód budżetu państwa. Maksymalna wysokość wynagrodzenia dla

10

członków komisji egzaminacyjnej, obecnie ustalana przez dyrektora CEM w ramach

środków przyznanych na działalność CEM, będzie uregulowana w ustawie.

Członkom komisji egzaminacyjnych będzie przysługiwało wynagrodzenie za udział w

posiedzeniu komisji w wysokości nie wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a także zwrot kosztów

podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach o

należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze

kraju,

III. Wprowadzenie tzw. modułowego systemu specjalizacji z jednoczesną

likwidacją podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe

1. Stan obecny.

Obecnie odbywanie specjalizacji lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

zgodnie z którym specjalizacje dzielą się na podstawowe i szczegółowe. Warunkiem

rozpoczęcia przez lekarza specjalizacji szczegółowej, jest posiadanie tytułu

specjalisty w odpowiedniej (w rozumieniu w/w rozporządzenia) specjalizacji

podstawowej, przez co okres szkolenia wynosi przeciętnie 7-8 lat w zależności od

rodzaju specjalizacji.

2. Proponowane zmiany

Zgodnie z zasadami stanowienia prawa do ustawy zostaną wprowadzone przepisy

regulujące zasady naboru i odbywania specjalizacji lekarskich oraz prawa i obowiązki

nakładane na lekarzy uczestniczących w procesie specjalizacji, jak również na

wszystkie pozostałe podmioty realizujące zadania związane z procesem

specjalizacji.

11

Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu będzie mógł rozpocząć dowolną

specjalizację (obecnie zaliczaną do podstawowych lub szczegółowych), dzięki czemu

okres odbywania specjalizacji powinien wynosić 5-6 lat.

Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny składać się będzie z

dwóch modułów: podstawowego i specjalistycznego. Tylko niektóre specjalizacje

będą jednomodułowe, składające się z modułu jednolitego, właściwego dla danej

specjalizacji.

Moduł podstawowy powinien zawierać treści uniwersalne dla określonej grupy

specjalizacji, jak również wybrane zagadnienia obecnie nauczane w trakcie stażu

podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin z dziedziny ratownictwa

medycznego). Moduł specjalistyczny będzie bezpośrednio związany z przedmiotem

specjalizacji i powinien zawierać wiedzę ściśle specjalistyczną.

Ponadto przewiduje się, że lekarz uczestnik dziennych studiów doktoranckich będzie

mógł ubiegać się o przyznanie rezydentury.

3. Skutki społeczne

Proponowane zmiany skrócą okres uzyskiwania specjalizacji określanych obecnie

jako szczegółowe. Spowoduje to szybsze uzyskiwanie przez lekarzy specjalizacji,

obecnie zaliczanych do szczegółowych, co spowoduje szybszy dopływ

specjalistycznej kadry lekarskiej do systemu opieki zdrowotnej. Po zaliczeniu modułu

podstawowego, lekarz będzie mógł zmienić specjalizację na inną lub po odbyciu

odpowiedniego modułu specjalistycznego uzyskać kolejną w krótszym czasie.

4. Skutki finansowe.

Proponowane zmiany skracające okres szkolenia w zakresie obecnych specjalizacji

szczegółowych spowodują proporcjonalne zmniejszenie kosztów szkolenia

specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Skróceniu okresu specjalizacji pozwoli na znaczące zwiększenie liczby rezydentur, a

tym samym zwiększy dopływ specjalistów do systemu ochrony zdrowia.

IV. Uregulowanie ustawowe warunków i zasad akredytacji jednostek

prowadzących specjalizację/staże kierunkowe lekarzy i lekarzy dentystów

12

1. Stan obecny

Obecnie zasady akredytacji jednostek prowadzących specjalizację reguluje

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Akredytacja jest postępowaniem, które określa, czy dana placówka i realizowany

program specjalizacji spełniają ustalone wymogi i prowadzi do nadawania

jednostkom uprawnień do szkolenia specjalizacyjnego, po spełnieniu ustalonych

kryteriów.

Podstawowe warunki, które musi spełnić jednostka uprawniona do

specjalizacji:

- zatrudnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach (lekarze posiadający tytuły

specjalisty),

- posiadanie sprzętu i aparatury niezbędnej do realizacji zadań określonych

programem specjalizacji,

- udzielanie odpowiedniego rodzaju świadczeń zdrowotnych,

- zapewnianie realizacji dyżurów medycznych przewidzianych w programie

specjalizacji.

Spełnienie powyższych warunków, po ich pozytywnym zweryfikowaniu, wiąże się z

wpisaniem jednostki na listę Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do

prowadzenia specjalizacji i przyznaniem jej określonej liczby miejsc szkoleniowych.

2. Proponowane zmiany

Większość proponowanych zmian jest obecnie uregulowana w aktach

wykonawczych, natomiast konieczność przeniesienia tych regulacji do ustawy wynika

z obowiązujących zasad stanowienia prawa.

Uregulowanie ustawowe warunków i zasad akredytacji jednostek prowadzących

specjalizację ma na celu zapewnienie właściwej jakości kształcenia

specjalizacyjnego, a jednocześnie zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych.

Proponuje się, aby uregulowania ustawowe dotyczyły warunków zasadniczych,

natomiast warunki szczegółowe związane ze specyfiką danej specjalizacji będą

wynikały z programu specjalizacji, zatwierdzonego dla każdej specjalizacji przez

Ministra Zdrowia. W celu zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych przewiduje się

wprowadzenie możliwości wspólnego ubiegania się przez dwie, trzy lub więcej

13

jednostek o uzyskanie uprawnień do szkolenia. W tym przypadku lekarz rezydent

będzie zawierał umowę z jednostką wiodącą.

3. Skutki społeczne

Wprowadzenie możliwości wspólnego ubiegania się przez dwie, trzy lub więcej

jednostek o uzyskanie uprawnień do szkolenia przyczyni się do zwiększenia liczby

jednostek uprawnionych oraz zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych.

4. Skutki finansowe

Działanie to nie spowoduje skutków finansowych.

V. Zmiana przepisów dotyczących przyznawania miejsc szkoleniowych na dane

postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich – przyznawanie i

rozdział rezydentur na poszczególne województwa i dziedziny przez Ministra

Zdrowia oraz uruchamianie wszystkich pozostałych wolnych miejsc

szkoleniowych przez właściwego wojewodę

1. Stan obecny

Obecnie zarówno rezydentury, jak i pozostałe miejsca szkoleniowe przyznaje

Minister Zdrowia.

2. Proponowane zmiany

Proponuje się przyznawanie i rozdział rezydentur na poszczególne województwa i

dziedziny przez Ministra Zdrowia oraz uruchamianie wszystkich pozostałych wolnych

miejsc szkoleniowych przez właściwego wojewodę.

3. Skutki społeczne

Zmiana ta zwiększy dostęp do specjalizacji lekarskich

4. Skutki finansowe

Zmiana ta nie spowoduje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa.

14

VI. Uregulowanie ustawowe obowiązków i praw oraz zasad powoływania

kierowników specjalizacji

1. Stan obecny

Obecnie prawa i obowiązki oraz zasady powoływania kierownika specjalizacji

reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z którym kierownikiem specjalizacji

może być lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie

medycyny będącej przedmiotem szkolenia specjalizacyjnego oraz wykonujący swój

zawód na podstawie stosunku pracy w wymiarze pełnego etatu.

2. Proponowane zmiany

Proponuje się przeniesienie do ustawy obecnie uregulowanych rozporządzeniem

obowiązków i praw oraz zasad powoływania kierowników specjalizacji. Nowym

rozwiązaniem przewidywanym w ustawie będzie umożliwienie pełnienia funkcji

kierownika specjalizacji przez osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej

(tzw."kontrakt"). Kierownikiem specjalizacji będzie lekarz posiadający II stopień

specjalizacji lub tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem

szkolenia specjalizacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach w pokrewnej

dziedzinie medycyny. Podmiot prowadzący specjalizację będzie zobowiązany do

zawarcia umowy, która będzie regulowała wzajemne zobowiązania między

podmiotem akredytowanym a kierownikiem specjalizacji.

3. Skutki społeczne

Proponowane zmiany zwiększą możliwości prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego

lekarzy, bowiem coraz więcej lekarzy specjalistów (potencjalnych kierowników

specjalizacji) jest zatrudnionych na podstawie "kontraktów”.

4. Skutki finansowe

Proponowane zmiany nie spowodują skutków dla budżetu państwa.

VII. Uregulowanie ustawowe zasad opracowywania programów specjalizacji

1. Stan obecny

15

Obecnie zasady opracowywania programów specjalizacji lekarskich reguluje

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie

specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Proponowane zmiany

Zgodnie z zasadami stanowienia prawa do ustawy zostaną wprowadzone przepisy

określające ramowe zasady konstruowania programu specjalizacji w odniesieniu do

wszystkich dziedzin. Nowy art. 16e będzie stanowił, iż lekarz odbywa szkolenie

specjalizacyjne na podstawie programu specjalizacji ustalonego dla danej dziedziny

medycyny z uwzględnieniem odpowiedniego modułu. Natomiast lekarz będący

żołnierzem w czynnej służbie wojskowej w ramach odbywanego szkolenia

specjalizacyjnego będzie zobowiązany odbyć i zaliczyć szkolenie uzupełniające,

odpowiednie dla danej dziedziny medycyny, w zakresie wynikającym ze specyfiki

służby wojskowej i potrzeb obronności kraju, na podstawie programu

uzupełniającego. Program każdej specjalizacji będzie zawierał: zakres wymaganej

wiedzy teoretycznej i wymaganych umiejętności praktycznych, które lekarz jest

obowiązany opanować w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, z uwzględnieniem

elementów danej dziedziny medycyny oraz dziedzin pokrewnych, w szczególności

elementów farmakologii klinicznej, farmakoekonomiki, onkologii, medycyny

paliatywnej, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i zdrowia publicznego; formy i

metody pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i

doskonalenia umiejętności praktycznych, a w szczególności: kurs specjalizacyjny

wprowadzający w pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

obejmujący podstawy kształcenia opartego na wiarygodnych informacjach

medycznych, kurs w zakresie ratownictwa medycznego, kurs w dziedzinie zdrowia

publicznego, kurs w zakresie prawa medycznego, szkolenie i uczestniczenie w

wykonywaniu oraz wykonywanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów lub

procedur medycznych, staże kierunkowe obejmujące określony zakres wiedzy

teoretycznej i umiejętności praktycznych, pełnienie dyżurów medycznych w

określonych dziedzinach medycyny oraz samokształcenie. Ponadto każdy program

specjalizacji będzie dookreślał okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, formy i

metody kontroli realizacji programu specjalizacji wraz z oceną wiedzy teoretycznej i

nabytych umiejętności praktycznych oraz staż potwierdzający posiadanie

16

umiejętności praktycznych określonych programem, kolejność i sposób składania

poszczególnych części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz ich zakres

merytoryczny. Ustawa będzie także regulowała zasady opracowywania programów

specjalizacji, w tym zasady powoływania, działania i wynagradzania członków

zespołów, którzy będą je opracowywać. Wykaz modułów podstawowych, wykaz

specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy, wykaz modułów jednolitych,

właściwych dla danej specjalizacji oraz ramowe programy specjalizacji – określone

zostaną w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Ponadto w

drodze odrębnego rozporządzenia wydanego przez Ministra Obrony Narodowej, w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, zostaną określone programy

uzupełniające dla danej specjalizacji, uwzględniające nabycie przez lekarza

dodatkowej wiedzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie

medycyny, w zakresie i na warunkach wynikających ze specyfiki służby wojskowej i

potrzeb obronności kraju.

3. Skutki społeczne

Skrócenie okresu specjalizacji oraz modyfikacja programów specjalizacji pozwolą na

szybsze uzyskiwanie tytułu specjalisty, a zatem przyspieszenie dopływu specjalistów

do systemu opieki zdrowotnej.

4. Skutki finansowe

Proponowane zmiany nie spowodują dodatkowych skutków finansowych.

Finansowanie opracowania programów specjalizacji będzie się odbywało na

dotychczasowych zasadach, w ramach środków przekazywanych w dotacji dla

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

VIII. Uregulowanie ustawowe zasad przeprowadzania Państwowego Egzaminu

Specjalizacyjnego

1. Stan obecny

Lekarz uzyskuje tytuł specjalisty po zdaniu trzyczęściowego Państwowego Egzaminu

Specjalizacyjnego (PES), który obejmuje egzamin testowy, egzamin ustny i egzamin

praktyczny. Lekarz może zdawać PES maksymalnie cztery razy.

2. Proponowane zmiany

17

Proponuje się ograniczenie PES do dwóch części: testowej i ustnej (likwidacja

egzaminu praktycznego). Część praktyczna PES może być zawarta w egzaminie

ustnym z wyłączeniem procedur inwazyjnych.

Ponadto proponuje się umożliwienie lekarzom przystępowanie do PES po raz piąty i

kolejny aż do pozytywnego złożenia PES.

3. Skutki społeczne

Po module podstawowym przewiduje się przeprowadzenie testowego egzaminu

zaliczającego ten moduł.

4. Skutki finansowe

Przeprowadzenie testowego egzaminu zaliczającego moduł podstawowy, stanowiący

I część PES, będzie wymagało przeznaczenia dodatkowych środków finansowych

dla CEM. Przyjmując, że egzamin testowy kosztuje obecnie około 38 tys. zł w jednej

dziedzinie, szacunkowy roczny koszt ( dwie sesje) wyniesie około 532 tys. zł( 7

rodzajów modułów x 2 sesje x 38 tys.).

Organizacja i przeprowadzanie PES jest procesem ciągłym, a ewentualne

wprowadzenie opłaty za zdawanie PES po raz czwarty i kolejny będzie stanowiło

dochód budżetu państwa.

IX. Zróżnicowanie uposażenia rezydenta w zależności od etapu stażu

specjalizacyjnego i dziedziny specjalizacji

1. Stan obecny.

Obecnie wszyscy lekarze rezydenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości co

najmniej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku,

2. Proponowane zmiany

18

Ustawa regulować będzie zasady zróżnicowania wynagrodzenia lekarzy rezydentów.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, będzie zróżnicowana ze

względu na:

1) dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach

rezydentury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe;

2) rok odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego będzie określana w drodze

rozporządzenia wydawanego przez Ministra Zdrowia.

3. Skutki społeczne

Zróżnicowanie wynagrodzenia lekarzy rezydentów powinno zachęcić lekarzy do

podejmowania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych, w których konsultanci

krajowi zgłaszają szczególne niedobory kadry specjalistycznej. Dla tej grupy lekarzy

przewiduje się najwyższe wynagrodzenia.

4. Skutki finansowe.

Finansowanie rezydentur będzie się odbywało jak dotychczas w ramach środków

przyznanych na rezydentury.

X. Wprowadzenie procesu monitorowania systemu specjalizacji

1. Stan obecny

Obecne przepisy prawne nie przewidują monitorowania systemu specjalizacji.

2. Proponowane zmiany

Monitorowanie systemu specjalizacji będzie prowadziło Centrum Medyczne

Kształcenia Podyplomowego w oparciu o działające zespoły ekspertów powoływane

do opracowywania programów specjalizacji.

3. Skutki społeczne

Monitorowanie systemu specjalizacji podwyższy jakość szkolenia specjalizacyjnego i

usprawni działanie systemu.

19

4. Skutki finansowe

Proponowane zmiany nie spowodują dodatkowych skutków finansowych.

Finansowanie opracowania programów specjalizacyjnych odbywa się w ramach

środków przekazywanych w ramach dotacji dla CMKP.

XI. Wprowadzenie zasad wynagradzania członków Państwowych Komisji

Specjalizacyjnych

1. Stan obecny

Obecnie przepisy prawne nie regulują wysokości wynagrodzenia członków PKS. PKS

powołuje i wynagradza wojewoda.

2. Proponowane zmiany

Proponuje się, aby członkom PKS przysługiwało wynagrodzenie za udział w

posiedzeniu komisji w wysokości nie wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” a także zwrot kosztów

podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach o

należnościach przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze

kraju.

3. Skutki społeczne i finansowe

Finansowanie członków PKS będzie się odbywało tak jak dotychczas w ramach

środków wojewody, natomiast ustawa ureguluje jej maksymalną wysokość.

XII. Ponadto, do ustawy zostaną przeniesione regulacje z obecnie

obowiązujących aktów wykonawczych, dotyczące:

1) przystępowania do procesu specjalizacji - lekarz będzie mógł składać dokumenty

o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego jeżeli: posiada prawo wykonywania

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; złożył LEP albo LDEP albo posiada

20

tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia; nie toczy się w jego sprawie

postępowanie, o którym mowa w dotychczasowym art. 11 lub 12 ustawy.

2) postępowanie kwalifikacyjne będzie obejmowało ocenę formalną wniosku o

rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe, gdy liczba

kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego będzie większa niż liczba miejsc

szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym uwzględniać się będzie :

a) wynik LEP albo LDEP - jeżeli lekarz nie posiada odpowiedniej specjalizacji I

lub II stopnia bądź tytułu specjalisty;

b) wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo

PES, albo wynik LEP, albo LDEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać

najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu - jeżeli posiada

odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty;

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się

o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie i w tym samym postępowaniu

identycznej liczby punktów za LEP albo L-DEP, albo liczby punktów za

egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES,

dodatkowym kryterium będzie jak dotychczas średnia ocen uzyskana w

okresie studiów liczona do dwóch znaków po przecinku a w przypadku

uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu

studiów będzie przeprowadzać się rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu

dokonanie oceny zaangażowania lekarza w zakres wybranej dziedziny

medycyny oraz motywacji do podjęcia szkolenia specjalistycznego w tej

dziedzinie. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzać będą powoływane przez

wojewodę Państwowe Komisje Specjalizacyjne (PKS). W ustawie zostaną

uregulowane zasady powoływania i działania Państwowej Komisji

Specjalizacyjnej. Ponadto, ustawa uwzględniać będzie także tryb odwoławczy

od decyzji PKS.

3) ustawa regulować będzie także zasady odbywania specjalizacji przez lekarzy

stanowiąc podobnie jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, iż lekarz

będzie mógł odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę

zawartej z podmiotem prowadzącym specjalizację na czas określony wynikający z

programu szkolenia specjalizacyjnego, w której określa się szczegółowy tryb

odbywania szkolenia i zakres wzajemnych zobowiązań, zwanej dalej

rezydenturą”. Lekarz będzie mógł również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w

21

ramach pozostałych wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących

specjalizację:

a) na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony z

podmiotem prowadzącym specjalizację w danej dziedzinie medycyny, w której

określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych

zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;

b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas

trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;

c) na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot

prowadzący specjalizację na czas nieokreślony, zapewniającym realizację

części programu szkolenia specjalizacyjnego w zakresie samokształcenia,

szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby

określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów

medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu

szkolenia specjalizacyjnego, w liczbie określonej w tym programie, nie mniej

niż 3 dyżury w miesiącu, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych

udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej

części programu w podmiocie prowadzącym specjalizację lub odpowiednio w

podmiocie prowadzącym staż kierunkowy;

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z

podmiotem prowadzącym specjalizację, w której określa się szczegółowy tryb

odbywania szkolenia i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania jego

trwania;

e) poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program

szkolenia specjalizacyjnego, zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego

urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów -

w trybie określonym w pkt 1-4.

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej lub pełniący służbę w

zakładzie opieki zdrowotnej, który utworzył Minister Obrony Narodowej, będzie

odbywał szkolenie specjalizacyjne w trybie określonym przez Ministra Obrony

Narodowej, a lekarz będący funkcjonariuszem, pełniący służbę w formacji

podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub w zakładzie opieki

zdrowotnej utworzonym przez tego ministra, będzie odbywał szkolenie

22

specjalizacyjne w trybie określonym przez ministra właściwego do spraw

wewnętrznych. Ponadto ustawa będzie regulowała zasady odbywania

specjalizacji przez lekarzy cudzoziemców.

4) zostanie utrzymana zasada, iż w uzasadnionych przypadkach minister właściwy

do spraw zdrowia będzie mógł uznać dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy

lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie

medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i

podjąć decyzję o dopuszczeniu lekarza do PES.

5) będzie utrzymany dotychczasowy obowiązek odbywania szkolenia

specjalizacyjnego przez cały okres jego trwania w czasie równym czasowi pracy

lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr

14, poz. 89, z późn. zm) oraz pełnienia dyżurów lub pracy w systemie zmianowym

lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o

zakładach opieki zdrowotnej. Wyjątkiem będzie możliwość odbywania specjalizacji w

innym czasie przez lekarzy pełniących czynną służbę wojskową. Ustawa będzie

także określała zasady wynagradzania lekarzy, którzy w czasie realizacji specjalizacji

pełnią dyżury medyczne. Wynagrodzenia za pełnione dyżury medyczne przez

lekarzy rezydentów będą obciążać jednostkę zatrudniającą rezydenta.

6) kolejnym rozwiązaniem zawartym w ustawie będzie możliwość zaliczenia okresu

pracy i szkolenia ( przed rozpoczęciem specjalizacji) do okresu specjalizacji w

wymiarze 1/2 a nie jak dotychczas 1/3 okresu trwania specjalizacji oraz możliwość

uzyskania rezydentury na dokończenie specjalizacji – planowane jest zwiększenie

dotychczasowego okresu z 1/3 na 1/2 okresu odbywania specjalizacji. Jest to

realizacja postulatu lekarzy uczestników studiów doktoranckich, którzy specjalizację

rozpoczynają w trakcie studiów doktoranckich i często do zakończenia pozostaje im

ok. 1/2 okresu specjalizacji, wobec czego są zmuszeni do realizacji pozostałej części

specjalizacji w formie umowy cywilnoprawnej. Zostanie natomiast utrzymana zasada,

iż okres trwania szkolenia specjalizacyjnego może być przedłużony nie więcej niż o

połowę okresu trwania tego szkolenia z wyjątkiem sytuacji, które przewiduje obecnie

obowiązujące rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich. Okres trwania

szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony w stosunku do lekarzy

żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o czas pełnienia służby poza granicami

23

Rzeczypospolitej Polskiej albo oddelegowania do pełnienia służby w innej jednostce

wojskowej.

7) utrzymana zostanie także zasada, iż lekarz w czasie trwania danego szkolenia

specjalizacyjnego może odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne a lekarz, który

uzyskał tytuł specjalisty w trybie rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o

odbywanie innego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury. Wyjątkiem

będzie możliwość odbywania specjalizacji po raz drugi w trybie rezydentury jedynie w

specjalnościach priorytetowych.

8) ustawa będzie także regulowała zadania wojewody w systemie specjalizacji

lekarskich - wojewoda będzie prowadził rejestr lekarzy i lekarzy dentystów

odbywających specjalizację na obszarze danego województwa a CMKP rejestr

lekarzy odbywających specjalizację na terenie całego kraju, obejmujący

przekazywane dane dwa razy do roku przez wojewodę, Ministra Obrony Narodowej

oraz ministra właściwego do spraw administracji.

9) ustawa określi rolę wojewody, CMKP, CEM w organizacji szkolenia

specjalizacyjnego z uwzględnieniem dotychczasowych uprawnień wymienionych

organów oraz zmian wynikających z planowanej nowelizacji.

Rozwiązania szczegółowe dotyczące sposobu realizacji specjalizacji zawarte będą w

rozporządzeniach wykonawczych Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

zdrowia.

Zaproponowane regulacje procesu specjalizacji są korzystne dla lekarzy i powinny

spotkać się z akceptacją środowiska lekarskiego.

Skutki prawne

Wprowadzenie w/w zmian wymaga nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza

dentysty, która oprócz zmian wskazanych powyżej, obejmie uchylenie przepisów,

które nie będą miały zastosowania w przypadku wprowadzenia proponowanych

zmian oraz wprowadzenie przepisów przejściowych takich jak:

24

- wprowadzenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu przez lekarza, który

posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu,

- określenie, iż z uwagi na konieczność dokonania istotnych zmian w programie

studiów, staż podyplomowy nie będzie obowiązywał lekarzy, którzy uzyskają dyplom

po 1 stycznia 2016 r. (w przepisach przejściowych zostanie uregulowana sytuacja

lekarzy, którzy uzyskali dyplom lekarza po dniu wejścia w życie ustawy i nie później

niż do dnia 31 grudnia 2015 r., poprzez zobowiązanie tych lekarzy do odbycia stażu

podyplomowego na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie projektowanej

ustawy),

- w celu utrzymania ciągłości systemu specjalizacji jednostka organizacyjna

uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie

dotychczasowych przepisów będzie podmiotem prowadzącym specjalizację, o

którym mowa w ustawie, komisje egzaminacyjne, powołane na podstawie

dotychczasowych przepisów będą pełniły swoje funkcje do czasu powołania komisji

egzaminacyjnych zgodnie z nowymi przepisami, kierownicy specjalizacji oraz lekarze

specjaliści kierujący stażem kierunkowym wyznaczeni na podstawie

dotychczasowych przepisów będą pełnić swoje funkcje do czasu zakończenia

szkolenia, którym kierują; szkolenie specjalizacyjne, będzie prowadzone zgodnie z

programami specjalizacji ustalonymi na podstawie dotychczasowych przepisów do

czasu wydania rozporządzeń na podstawie nowych przepisów,

- tytuł lekarza specjalisty uzyskany na podstawie dotychczasowych przepisów,

będzie tytułem lekarza specjalisty, o którym mowa w nowych przepisach.

Zgodnie z zasadami stanowienia prawa do ustawy zostaną wprowadzone przepisy

regulujące zasady naboru i odbywania specjalizacji lekarskich oraz prawa i obowiązki

nakładane na lekarzy uczestniczących w procesie specjalizacji, jak również na

wszystkie pozostałe podmioty realizujące zadania związane z procesem specjalizacji.

 
Dokument pochodzi ze strony Ministerstwa Zdrowia ->www.mz.gov.pl


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (86 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free