EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  => Zagadnienia do częśći ustnej PES w dziedzinie chorób wewnętrznych.
  => Województwo dolnośląskie
  => Województwo lubelskie
  => Województwo lubuskie
  => Województwo łódzkie
  => Województwo małopolskie
  => Województwo mazowieckie
  => Województwo opolskie
  => Województwo podlaskie
  => Województwo pomorskie
  => Województwo śląskie
  => Województwo świętokrzyskie
  => Województwo warmińsko-mazurskie
  => Województwo wielkopolskie
  => Województwo zachodniopomorskie
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Zagadnienia do częśći ustnej PES w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Zagadnienia do częśći ustnej PES w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Zagadnienia pochodzą z 2004 roku. (->www.cmkp.edu.pl/informacja_ch_wew.htm )

Pomimo deklaracji złożonej wiosną 2009 przez Pana prof.dr.hab. Jacka Imielę ,konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych :" Planuję rozesłanie do wszystkich komisji w kraju kilkuset pytań, które będą uwzględniane w czasie egzaminu ustnego. Co ważne, te pytania będą opublikowane w Internecie. Ci, którzy zdają, muszą wiedzieć, o co będą pytani. To zrobię z całą pewnością. " - do dziś według mojej wiedzy nic się nie zmieniło (że nie wspomnę złożonej jesienią 2009 deklaracji  zniesienia limitów podejść do PES).Proponuję zwrócić także uwagę na sformułowanie :"do wakacji wszystko  powinno być gotowe."( przy czym chodzi tu o wakacje 2009).
 Całość wywiadu tutaj->www.mp.pl/temat_miesiaca/index.php )

Dlaczego nikt nas nie traktuje poważnie, przecież to wszystko odbywa się za nasze (podatników) pieniądze....?

/Wojciech Buczyński/Informacja dotycząca egzaminu na II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych  w sesji wiosennej 2004 r.

Egzamin z chorób wewnętrznych składa się z następujących części:

1.      Egzaminu testowego zawierającego 120 pytań dotyczących zagadnień z zakresu chorób wewnętrznych zawartych w programie specjalizacji.
 
2.      Egzaminu praktycznego, który obejmuje:
Pisemny sprawdzian ze znajomości EKG, który odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu testowego. Książeczka zawiera 10 zapisów EKG w standardowych 12 odprowadzeniach przy podanej prędkości zapisu. Należy wybrać jedną z 5 odpowiedzi, która zawiera wyłącznie prawidłowe cechy przedstawionego obrazu EKG. Aby zaliczyć ten sprawdzian należy udzielić 7 prawidłowych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie sprawdzianu z EKG wynosi 30 minut, w trakcie sprawdzianu można posługiwać się linijką EKG i cyrklem.
Sprawdzian ze znajomości EKG – wyłącznie dla osób, które nie zaliczyły pisemnego sprawdzianu EKG przeprowadzonego po egzaminie testowym. Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum ze sprawdzianu pisemnego będą mogły zinterpretować zapisy EKG w trakcie egzaminu praktycznego w swojej komisji w tegorocznej sesji egzaminacyjnej (wiosna 2004). Zdający ocenia, co najmniej 3 zapisy EKG przygotowane przez Komisję. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania, co najmniej oceny dobrej. Lista zapisów EKG w załączeniu. Zaliczenie sprawdzianu z EKG w sesji jesiennej 2003 zwalnia z konieczności zdawania EKG w sesji wiosennej 2004.
Zbadanie przez egzaminowanego 2 chorych wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Badanie pacjenta powinno być przeprowadzone w obecności, co najmniej 1 członka Komisji. W tej części zostaje poddana ocenie umiejętność zbierania wywiadu i badania pacjenta, referowania przypadku, postawienie rozpoznania wstępnego i proponowane postępowanie w diagnostyce różnicowej i terapii. W trakcie dyskusji Komisja powinna ocenić umiejętność interpretacji wyników badań laboratoryjnych, zapisów EKG czy radiogramów dotyczących badanych chorych.
Ocena radiogramów przygotowanych przez Komisję. Zdający ocenia, co najmniej 2 radiogramy, w tym 1 powinien przedstawiać zdjęcie klatki piersiowej. Lista proponowanych radiogramów w załączeniu.
Interpretacja wyników laboratoryjnych
Zdający powinien ocenić wyniki, co najmniej 3 różnych badań laboratoryjnych (przykładowo: morfologia krwi, badania biochemiczne surowicy, analiza moczu, gazometria, badanie płynu z jam ciała etc.) Zdający powinien podać wskazania do wykonania powyższego badania, zidentyfikować nieprawidłowości, określić choroby, które mogą wiązać się z obserwowanymi nieprawidłowościami).
 
3.      Egzaminu ustnego
Przedstawienie wybranych problemów z zakresu chorób wewnętrznych. Zdający losuje zestaw, co najmniej 3 pytań wybranych z listy zagadnień tematycznych przygotowanej przez Konsultanta Krajowego w 1999 roku (w załączeniu). Zestaw zawiera jedno pytanie z zakresu kardiologii oraz 2 pytania dotyczące wybranych zagadnień zamieszczonych w częściach tematycznych listy: pulmonologia i alergologia, gastroenterologia, endokrynologia, hematologia, nefrologia, reumatologia, różne.
Powyższa forma egzaminu obejmuje osoby zdające wg nowego i starego trybu.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
Konsultant Krajowy ds. Chorób Wewnętrznych

Warszawa 6 lutego 2004 r.
 


Załączniki:  1, 2, 3, 4

Załącznik:  1

 
Poniżej przykładowe pytanie:
 
31-letni mężczyzna z napadowym kołataniem serca w wywiadzie. Wybierz odpowiedź zawierającą wszystkie prawidłowe cechy zapisu ekg przedstawionego poniżej
 
rytm zatokowy, zespół WPW
rytm węzłowy, przerost prawej komory serca
rytm zatokowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, przebyty zawał ściany bocznej
rytm zatokowy, niepełny blok lewej odnogi pęczka Hisa
rytm zatokowy, przebyty zawał tylny
 
 5mm=0,20 s

 

 

 

Załącznik 2
 
Tematy do sprawdzianu z EKG
 
Zawał serca: ściany przedniej. bocznej. dolnej, tylnej, bez i z załamkiem Q
Zawał serca przy współistniejącym bloku prawej odnogi pęczka Hisa
Objawy niedokrwienia mięśnia serca
Objawy zapalenia osierdzia
Blok przedsionkowo-komorowy I, II, III stopnia
Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego, bloki odnóg i wiązek
Zaburzenia rytmu serca:
            Migotanie przedsionków
            Trzepotanie przedsionków
            Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
            Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
            Pobudzenia przedwczesne pochodzenia nadkomorowego, w tym zablokowane i z aberacją
Pobudzenia przedwczesne pochodzenia nadkomorowego
Cechy zespołu preekscytacji
Przerost przedsionków i komór
Ostre serce płucne
Rytm stymulatora : AAI, DDD. VVI, cechy nieskutecznej stymulacji
Wydłużenie QT
 
 
 
Załącznik:  3
 
Zastaw radiogramów na egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych
 
1.      Zapalenie zatok obocznych nosa (płyn w zatokach)
2.      Wole zamostkowe (przesunięcie, ucisk tchawicy)
3.      Zapalenie płuc
4.      Gruźlica płuc (postać włóknisto-jamista)
5.      Odma opłucnej
6.      Płyn w jamie opłucnej
7.      Rak oskrzela
8.      „Cień okrągły” w płucu
9.      Rozedma płuc
10.  Niedodma płuca
11.  Złamanie żeber
12.  Guz śródpiersia (chłoniak, sarkoidoza)
13.  Powiększenie wymiarów serca
14.  Obrzęk płuc
15.  Przewlekły zastój w krążeniu małym
16.  Niedrożność przewodu pokarmowego
17.  Choroba wrzodowa żoładka
18.  Choroba wrzodowa dwunastnicy
19.  Rak przełyku
20.  Rak żoładka
21.  Uchyłek przełyku
22.  Perforacja przewodu pokarmowego
23.  Guz jelita grubego
24.  Uchyłkowatość jelita grubego
25.  Osteoporoza (złamanie kompresyjne kręgu)
26.  Zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie
27.   Zmiany zwyrodnieniowe w stawów biodrowych
28.   Reumatoidalne zapalenie stawów (III i IV stopień zaawansowania zmian)
29.  Kamica moczowa
30.  Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek (pyelonephritis) – urografia
 
 
 
Załącznik:  4
 
Zagadnienia tematyczne na egzamin ustny
 
KARDIOLOGIA

1. Czynniki ryzyka i patogeneza miażdżycy
2. Różnicowanie bólu w klatce piersiowej
3. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca
4. Prewencja wtórna choroby niedokrwiennej serca
5. Stabilna dławica piersiowa
6. Niestabilna dławica piersiowa i zawał serca bez załamka Q
7. Biochemiczne markery martwicy mięśnia sercowego
8. Ostre powikłania świeżego zawału serca
9. Późne powikłania zawału serca
10. Leczenie świeżego zawału serca
11. Zawał prawej komory
12. Inwazyjne i nieinwazyjne sposoby poprawy perfuzji wieńcowej
13. Leczenie przeciwzakrzepowe w chorobie niedokrwiennej serca
14. Kardiologiczny zespół X
15. Wskazania do koronarografii
16. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
17. Nagła śmierć sercowa
18. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia
19. Wstrząs kardiogenny
20. Kardiogenny obrzęk płuc
21. Zastoinowa niewydolność serca
22. Nadciśnienie tętnicze pierwotne
23. Nadciśnienie tętnicze wtórne
24. Przełom nadciśnieniowy
25. Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
26. Kardiomiopatia przerostowa
27. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
28. Migotanie przedsionków
29. Częstoskurcz nadkomorowy
30. Bradyarytmie
31. Napady MAS
32. Nagłe utraty przytomności
33. Częstoskurcz komorowy
34. Zespół WPW
35. Wskazania do badań elektrofizjologicznych
36. Kardiowersja i defibrylacja
37. Sztuczna stymulacja serca
38. Szmery sercowe
39. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej
40. Niedomykalność mitralna
41. Zwężenie ujścia mitralnego
42. Niedomykalność zastawki aortalnej
43. Zwężenie ujścia aorty
44. Wadu zastawki trójdzielnej
45. Tętniak rozwarstwiający aorty
46. Wady zastawkowe u kobiet ciężarnych
47. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
48. Gorączka reumatyczna
49. Zaciskające zapalenie osierdzia
50. Zapalenie mięśnia sercowego
51. Zapalenie osierdzia
52. Rola echokardiografii w diagnostyce chorób serca
53. Inhibitory konwertazy angiotensyny
54. Beta-blokery
55. Blokery receptora angiotensynowego
56. Azotany
57. Glikozydy naparstnicy
58. Kwas acetylosalicylowy w chorobach układu sercowo-naczyniowego
59. Leki przeciwpłytkowe w leczeniu choroby niedokrwiennej serca
60. Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe
61. Antagoniści wapnia
62. Leki przeciwarytmiczne
63. Hiperlipidemie - podział i leczenie

GASTROENTEROLOGIA

1. Zaburzenia połykania
2. Choroba refluksowa przełyku
3. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
4. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
6. Zakażenie Helicobacter pylori
7. Powikłania choroby wrzodowej
8. Nowotwory żołądka
9. Zespół złego wchłaniania
10. Zespół jelita drażliwego
11. Zaparcie - przyczyny i leczenie
12. Biegunki - przyczyny i leczenie
13. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
14. Choroba Crohna
15. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
16. Choroba uchyłkowa jelita grubego
17. Rak jelita grubego
18. Diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby
19. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
20. Polekowe uszkodzenia wątroby
21. Markość wątroby - przyczyny i powikłania
22. Przyczyny hepatomegalii
23. Marskość żółciowa
24. Różnicowanie żółtaczek
25. Wodobrzusze
26. Nadciśnienie wrotne
27. Nowotwory wątroby
28. Hemochromatoza
29. Kamica żółciowa
30. Zapalenie dróg żółciowych
31. Ostre zapalenie trzustki
32. Przewlekłe zapalenie trzustki
33. Rak trzustki
34. Badania endoskopowe w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego
35. Miażdżyca i inne choroby naczyń jako przyczyny dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
36. Różnicowanie bólu brzucha

PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA

1. Ostra niewydolność oddechowa
2. Zespół niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS)
3. Przewlekła niewydolność oddechowa
4. Zator tętnicy płucnej
5. Nadciśnienie płucne
6. Zwłóknienie płuc
7. Zapalenia płuc
8. Odma opłucnowa
9. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
10. Rozstrzenie oskrzeli
11. Astma oskrzelowa
12. Astma oskrzelowa z nadwrażliwością na aspirynę
13. Gruźlica płuc
14. Sarkoidoza
15. Nowotwory płuc
16. Płyn w jamie opłucnej
17. Śródbłoniak opłucnej
18. Zespół bezdechu sennego
19. Wskazania do bronchoskopii
20. Badania czynnościowe płuc
21. Kaszel przewlekły - diagnostyka różnicowa
22. Krwioplucie - diagnostyka różnicowa
23. Duszność napadowa - diagnostyka różnicowa
24. Cień okragły w płucu - diagnostyka różnicowa
25. Diagnostyka różnicowa zaburzeń wentylacji typu obturacyjnego
26. Diagnostyka różnicowa zaburzeń wentylacji typu restrykcyjnego
27. Choroby alergiczne jako przyczyny ostrej niewydolności oddechowej
28. Wstrząs anafilaktyczny

ENDOKRYNOLOGIA

1. Niedoczynność tarczycy
2. Nadczynność tarczycy i jej powikłania kardiologiczne
3. Choroba Gravesa i Basedowa
4. Przełom tyreotoksyczny
5. Zapalenia tarczycy
6. Nowotwory tarczycy
7. Niedoczynność przysadki
8. Akromegalia
9. Endokrynologiczne zespoły paranowotworowe
10. Hiperaldosteronizm pierwotny
11. Niedoczynność kory nadnerczy
12. Zespół i choroba Cushinga
13. Hipoglikemie
14. Klasyfikacja i rozpoznawanie cukrzycy
15. Cukrzyca typu 1
16. Cukrzyca typu 2 oraz jej narządowe powikłania
17. Cukrzyca ciężarnych
18. Zespół metaboliczny
19. Śpiączki cukrzycowe
20. Doustne leki przeciwcukrzycowe
21. Zasady insulinoterapii
22. Pierwotna nadczynność przytarczyc
23. Wtórna nadczynność przytarczyc
24. Przełom hiperkalcemiczny
25. Moczówka prosta
26. Zespół Zollingera i Ellisona
27. Menopauza i andropauza
28. Przewlekła kortykoterapia - zasady i powikłania

HEMATOLOGIA

1. Niedokrwistości aplastyczne
2. Niedokrwistości hemolityczne
3. Niedokrwistości niedoborowe
4. Policytemia
5. Eozynofilia
6. Neutropenie
7. Limfopenia
8. Chłoniaki nieziarnicze
9. Ziarnica złośliwa
10. Przewlekła białaczka limfatyczna
11. Przewlekła białaczka szpikowa
12. Ostre białaczki limfoblastyczne
13. Ostre białaczki szpikowe
14. Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych
15. Splenomegalia
16. Szpiczak mnogi
17. Pancytopenia polekowa
18. Osoczowe skazy krwotoczne
19. Płytkowe skazy krwotoczne
20. Wrodzone i nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej i tętniczej
21. Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
22. Wskazania do biopsji i trepanobiopsji szpiku

NEFROLOGIA

1. Krwinkomocz i krwiomocz
2. Wielomocz
3. Białkomocz
4. Zespół nerczycowy
5. Ostra niewydolność nerek
6. Przewlekła niewydolność nerek
7. Zakrzep tętnicy nerkowej
8. Ostre zapalenie kłębuszków nerkowych
9. Przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
10. Śródmiąższowe zapalenia nerek
11. Gruźlica nerek
12. Zakażenia układu moczowego
13. Kamica nerkowa
14. Diagnostyka różnicowa leukocyturii
15. Glikozuria nerkowa
16. Nefropatia IgA
17. Zespół Goodpasture'a
18. Submikroskopowe zapalenie kłębuszków nerkowych
19. Nefropatie wtórne
20. Leczenie nerkozastępcze
21. Guzy nerek

REUMATOLOGIA

1. Reumatoidalne zapalenie stawów
2. Toczeń rumieniowaty układowy
3. Zespół antyfosfolipidowy
4. Zespół Sjoegrena
5. Zapalenie wielomięśniowe
6. Twardzina układowa
7. Przyczyny rumienia guzowatego
8. Układowe zapalenia naczyń (vasculitis)
9. Ziarniniak Wegenera i inne zespoły nerkowo-płucne
10. Skrobiawica
11. Choroba zwyrodnieniowa stawów
12. Reaktywne zapalenie stawów
13. Zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa
14. Osteoporoza
15. Niesteroidowe leki przeciwzapalne

RÓŻNE

1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
2. Hipo- i hipernatremia
3. Hipo- i hiperkaliemia
4. Gorączka o niejasnej etiologii
5. Otyłość - przyczyny i leczenie
6. Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych i choroba Buergera
7. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
8. Łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego
9. Leczenie bólu nowotworowego
10. Grupy antybiotyków i zasady antybiotykoterapii
11. Diagnostyka różnicowa obrzęków obwodowych
12. Niedobory immunologiczne u dorosłych
13. AIDS
14. Choroba wibracyjna
15. Zatrucie związkami foforoorganicznymi
16. Zatrucie glikolem etylenowym
17. Zatrucie tlenkiem węgla
18. Zatrucie etanolem i zespół abstynencyjny
19. Zatrucie lekami uspokajającymi i nasennymi
 
 
 


Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Monika, 22.03.2018, o 08:39 (UTC):
Proszę o informacje w sprawie ustnego CSK Klinika chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej
kontakt:sybilinak1@gmail.comDodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 24 odwiedzający (90 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=