EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  => postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej
  => skarga do Ministerstwa Zdrowia
  => postępowanie w sprawie skargi
  => wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia
  => Aneks do skargi
  => Pismo do NIK
  => Wniosek o ujawnienie pytań
  => Zażalenie
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Aneks do skargi

                                                                                  Miejscowość, dnia 28.10.2008r.

Nadawca:

Dr n. med./lek.med. …

Adres + mail

 

                                                                                  Minister Zdrowia

                                                                                  Sz.P. Doktor Ewa Kopacz

                                                                                  ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

 

 

 

 

Szanowna Pani Minister

 

 

 

W odpowiedzi na złożoną do Pani  w dniu 28.10.2008 skargę  na działanie  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych w dniu 16.10.2008r. w Warszawie otrzymałem/am pismo z Centrum Egzaminów Medycznych, którego nie uważam za wiążącą odpowiedź i nadal oczekuję odpowiedzi od Pani Minister.

 

Podtrzymuję poprzednie zarzuty i formę zadośćuczynienia, szczególnie w świetle informacji, które uzyskałem/am po wysłaniu skargi do Pani Minister.

 

Proszę zwrócić uwagę, że nie odwołuję się od wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, lecz mam zastrzeżenia do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu o randze PAŃSTWOWEGO. Niezależnie od metod i możliwości CEM do weryfikacji testu przed jego wykorzystaniem, ze względu na powagę sytuacji, nie powinny mieć miejsca żadne uchybienia. Trudno nazwać „drobnymi uchybieniami” tak złą jakość pytań, że jedno jest unieważnione w trakcie trwania egzaminu, aż pięć pytań zostaje z niewiadomych względów wycofanych po egzaminie, a kolejne (już siódme) okazuje się mieć błędną odpowiedź w efekcie błędu drukarskiego nie dostrzeżonego przez członków PKE. W świetle błędu drukarskiego, zmieniona została treść pytania i prawidłowa wg klucza odpowiedź na pytanie stała się niepoprawna. Niewiarygodna jest również wykraczająca poza regulamin reakcja CEM uznająca drugą poprawną odpowiedź w zakwestionowanym po egzaminie pytaniu i utrzymanie punktu osobom, które udzieliły niepoprawnej w tej sytuacji odpowiedzi.

 

Fakty nie ujęte w skardze:

  • Złożenie w Prokuraturze Rejonowej Łódź Górna zawiadomienia o „wycieku pytań”. Ponieważ pytania są niejawne, można je sprawdzać jedynie na miejscu w CEM, bez możliwości reprodukowania ich w żaden sposób – w świetle powyższych faktów pojawienie się po egzaminie w internecie kilku pytań z części testowej PES z chorób wewnętrznych  z kluczem prawidłowych odpowiedzi budzi wątpliwości odnośnie szczelności systemu chronienia bazy pytań
  • Próba udowodnienia w piśmie przysłanym nam w odpowiedzi na skargę wystosowaną do Ministra Zdrowia przez prawnika CEM (podpisanym przez doktora Klenckiego), że 3 dni przed egzaminem to 16, 15 i 14 października. Dzień 16.10.2008 jako data egzaminu nie może być rozpatrywany jako dzień „przedegzaminacyjny”. Zgodnie z regulaminem informacja ta powinna ukazać się w dniu 13.10.2008
  • „Niezwłoczne powiadomienie” pisemne o decyzji PKE zmieniającej klucz odpowiedzi w teście nosi datę 23-24 października. Powiadomienia elektroniczne nie dotarły praktycznie do nikogo. Informacja na stronie CEM pojawiła się z datą 02.11.2008 (w niedzielę), czyli ponad dwa tygodnie od dnia egzaminu. Większość z osób które uzyskały ocenę niedostateczną do dnia 08.11.2008 nie dostała pisemnej informacji o nie zdanym egzaminie
  • Pomimo „zgodnego z regulaminem” powiadomienia o terminie egzaminu, proszę mieć na uwadze, że przygotowanie do egzaminu to dla wszystkich z nas co najmniej 3 miesiące intensywnej nauki, którą musimy sobie zaplanować w związku z naszymi obowiązkami zawodowymi – wszyscy jesteśmy czynni zawodowo  i osobistymi. Informacja o planowanym terminie egzaminu testowego powinna znaleźć się odpowiednio wcześnie na stronach internetowych CEM, najkorzystniej dla zdających byłoby, gdyby pojawiała się pod koniec poprzedniej sesji egzaminów specjalizacyjnych
  • Należy zwrócić uwagę również na fakt nierentowności dla Państwa utrudniania sfinalizowania wieloletniego procesu uzyskiwania tytułu specjalisty. Czy nie jest korzystniej z czysto finansowych względów ograniczyć dostępność do otwarcia specjalizacji niż po wielu latach pracy zawodowej, odbytych stażach, kursach i szkoleniach ustawić tak wysoko poprzeczkę, że dla wielu lekarzy z olbrzymim doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi jest ona nie do przeskoczenia?

 

 

Nadal wnioskuję o:

  • Udostępnienie w formie elektronicznej pytań z ostatniej sesji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. Prośbę swą opieram o prawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 19.02.2008 sygn akt II SA/Wa 1907/07 w podobnej kwestii, która nakazywała ujawnienie pytań w formie żądanej przez zdającego. W chwili obecnej nic mi nie wiadomo o odwołaniu się od wyroku do NSA. Zasłanianie się prawami autorskimi w świetle publikowania pytań z Lekarskiego Egzaminu Państwowego uważam również za niespójne. Proszę o wyjaśnienie powyższej sytuacji
  • Poddanie analizie jakości testu bez wgłębiania się w treść pytań przy pomocy dostępnych narzędzi statystycznych oraz analizę treści pytań po ich opublikowaniu przez ekspertów wskazanych przez zdających
  • W przypadku potwierdzenia moich wcześniejszych zastrzeżeń nadal wnioskuję jak wyjściowo o unieważnienie części testowej PES i zaliczenie jej wszystkim zdającym oraz
  • Powołanie komisji, która będzie władna wdrożyć postępowanie rewizyjne a także wyciągnąć konsekwencje za postępowanie  związane z poważnymi niedopatrzeniami w dopilnowaniu przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych przez Konsultanta Krajowego, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej  i Dyrekcji Centrum Egzaminów Medycznych
  • Powołanie struktur mających zająć się wdrażaniem zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i uzyskiwania tytułów specjalisty wieńczącego wieloletni proces kształcenia, w której będą uczestniczyć przedstawiciele nowo powstającego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kształcenia Ustawicznego Lekarzy

 

 

Zdając sobie sprawę z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych w przypadku potwierdzenia moich zarzutów odnośnie jakości pytań egzaminacyjnych oraz dowolności interpretacji regulaminu przeprowadzania PES, na niekorzyść zdających,  proszę o możliwość rozwiązania adekwatnego do stwierdzonych nieprawidłowości. Uważam, że zadośćuczynieniem za poniesione straty moralne i materialne nasze, i naszych rodzin będzie unieważnienie części testowej egzaminu, i dopuszczenie do części praktycznej i ustnej egzaminu wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu.

 

Proszę również o znalezienie rozwiązań przed następną sesją egzaminacyjną, pamiętając o tym ze termin składania dokumentów na egzamin w sesji wiosennej 2009 upływa 15.12.2008.

 

Z poważaniem,

 

Dr n. med./ lek.med.   …………………………..


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (173 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free