EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  => postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej
  => skarga do Ministerstwa Zdrowia
  => postępowanie w sprawie skargi
  => wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia
  => Aneks do skargi
  => Pismo do NIK
  => Wniosek o ujawnienie pytań
  => Zażalenie
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej

Zastrzeżenia do bieżącej sesji:

1. Późne ogłoszenie na stronie internetowej CEM terminu egzaminu

2. Nie umieszczenie do dnia 14.10.2008 czasu trwania egzaminu na stronie internetowej CEM

3.Anulowanie 6 pytań (z czego 5 po egzaminie), co w efekcie obniżyło "próg zdawalności" – (jak zinterpretować punkty 1-3 w świetle regulaminu) i jednocześnie „podwyższyło” liczbę osób, które zdały egzamin. Być może końcowy wynik  bez unieważnienia pytań byłby jeszcze bardziej wymowny

4. Merytoryczne nieścisłości w pytaniach, niejednoznaczność odpowiedzi, wykorzystanie materiałów stanowiących elementy postępowania wysokospecjalistycznego

5. Możliwość kwestionowania pytań jedynie po zakończeniu testu

 

6. Niewytłumaczalny opór pracowników CEM przed opublikowaniem treści egzaminu a tym samym brak możliwości zweryfikowania jakości treści przez niezależne, niezaangażowane w trudną sytuację emocjonalnie osoby

 

7. Nieprecyzyjne sformułowania regulaminowe dotyczące powiadamiania o terminach egzaminu, dające CEM możliwość dowolnego postępowania spełniającego warunki regulaminowe umożliwiające nie respektowanie indywidualnych PRAW osób przystępujących do egzaminu do rzetelnej informacji oraz właściwego rozplanowania zarówno życia zawodowego i osobistego

 

8.Brak zapisu regulaminowego o formie odwołania od niesatysfakcjonującego wyniku egzaminu


Postulaty dotyczące bieżącej sesji:

1. Opublikowanie pytań egzaminacyjnych i ich analiza przez niezależnych od środowiska medycznego dydaktyków, bez zasłaniania się prawami autorskimi - niech autorzy dostaną za nie swoje honoraria i podpiszą się pod nimi imieniem i nazwiskiem

2. UNIEWAŻNIENIE części testowej egzaminu specjalizacyjnego i dopuszczenie wszystkich zdających do części praktycznej i ustnej w pierwotnie wyznaczonych komisjach egzaminacyjnych, bez wyznaczania specjalnych komisji weryfikujących protestujących
3..

4. ZMIANA KONSULTANTA KRAJOWEGO DO SPRAW CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ze względu na niedopilnowanie merytorycznej strony egzaminu co zaważyło na losach zawodowych i osobistych ponad 300 osób, które nie zdały źle opracowanego testu

 

Postulaty dotyczące zmian w systemie PES dla wszystkich specjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem chorób wewnętrznych:

1. Utworzenie ogólnopolskich banków pytań testowych (wraz z kluczami
poprawnych odpowiedzi) przed wiosenną sesją egzaminacyjną , przy czym bank powinien zawierać WSZYSTKIE pytania, nie tylko wcześniej wykorzystane

 

2.Upercyzyjnienie regulaminu CEM dotyczącego PES: podania konkretnych terminów powiadamiania o egzaminie i czasie jego trwania nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającej sesji; możliwości odstąpienia od sztywnej zasady 60% poprawnych odpowiedzi zalicza zdanie egzaminu, dostosowanie zasad zdawalności by odsetek osób zdających w taki sposób by NIE przekraczał 20%,

3. Decentralizacja kształcenia podyplomowego

 

4.Zniesienie zasady "do trzech razy sztuka" – nie wprowadzania żadnych dodatkowych szkoleń dla osób które nie są w stanie zdać niepoprawnie skonstruowanego pod względem merytorycznym testu

5. W przypadku nie zdania egzaminu zaliczenie w kolejnej sesji części
zdanej

6. Regulaminowe określenie liczby pytań z każdej dziedziny wchodzącej w
skład danej specjalizacji, z procentowym udziałem pytań określanych jako
"łatwe, średnie i trudne"

7. Zweryfikowanie procentu osób nie zdających części ustnej w
poszczególnych komisjach

 

8. Uwzględnienie w prawie pracy płatnych, co najmniej 4 tygodniowych egzaminów szkoleniowych przed egzaminem specjalizacyjnym

 

9.Informacje dodatkowe które również powinny być uwzględnione:

 

  • ścisłe określenia co wchodzi  w zakres specjalizacji podstawowej, którą  są choroby wewnętrzne; nie wykorzystywanie w państwowym egzaminie specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych niuansów diagnostycznych będących domeną specjalizacji szczegółowych

 

  • jako klucza do udzielania odpowiedzi używać jedynie zaaprobowanych i dostosowanych do polskich realiów wytycznych

 

  • starannej weryfikacji poprawności pytań i odpowiedzi przez niezależnych od CEM konsultantów przed wprowadzeniem ich do oficjalnego banku pytań

 

  • ujawnienia pytań po każdym teście, pomimo oficjalnego banku danych,

 

  • ujawnienia nazwisk osób układających poszczególne pytania

 

  • podaniem źródła, z którego pytanie zostało zaczerpnięte oraz listy publikacji, z których korzystają układający pytania jako literatury obowiązującej do egzaminu

 

Ponieważ zarzuca się nam niewłaściwe przygotowanie do egzaminu - rozwiązanie testu indywidualnie (może być anonimowo) przez każdą osobę ze
składu komisji decydującej o ich zatwierdzeniu, w czasie przeznaczonym dla
nas lub 15 min. krótszym, co mogłoby zobrazować rzeczywistą skalę trudności pytań, ponieważ członkowie komisji uczestniczą w przygotowywaniu wielu sesji PES


 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 19 odwiedzający (171 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free