EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  => postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej
  => skarga do Ministerstwa Zdrowia
  => postępowanie w sprawie skargi
  => wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia
  => Aneks do skargi
  => Pismo do NIK
  => Wniosek o ujawnienie pytań
  => Zażalenie
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Zażalenie

                                                                                Miejscowość, dnia ....................

Dr n. med./lek. med. …

Adres + mail

 

                                                                                    Minister Zdrowia

                                                                                    Sz.P. Doktor Ewa Kopacz

                                                                                    ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

 

            Na podstawie art. 144 i 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem nr 11/08/OD z dnia 17.11.2008 r. w sprawie nieprawidłowości związanych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych przeprowadzonym  w dniu 16.10.2008r.

 

            W rozpatrywanej sprawie proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 1k ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. Nr 136 poz. 857) "Państwowy Egzamin Specjalizacyjny organizuje CEM". Podobny zapis znajduje się  również w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213 poz. 1779 z późn. zm.) "PES dla danej specjalności organizuje CEM",  a także w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia Centrum Egzaminów Medycznych (Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 51) "Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych". Powyższe przepisy świadczą jednoznacznie, że organem odpowiedzialnym za PES jest Centrum Egzaminów Medycznych.                 

Ponadto stwierdzić należy, że w myśl § 3 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia Centrum Egzaminów Medycznych "CEM jest podporządkowane Ministrowi Zdrowia", a przepisy § 3 Statutu Centrum Egzaminów Medycznych mówią, że "Organem jednoosobowym CEM jest dyrektor. Dyrektor reprezentuje CEM na zewnątrz.  Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie CEM. Do obowiązków dyrektora CEM należy w szczególności(...) realizacja zadań statutowych CEM"- a jednym z zadań statutowych jest (§ 2. Zadaniem CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy").

Ustosunkowując się do stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, będącego kluczowym dla tej sprawy "Minister Zdrowia nie jest organem właściwym do rozpatrywania ewentualnych zastrzeżeń i skarg na sposób przeprowadzania PES w danej dziedzinie" cytuję § 10 w/cyt. statutu "wątpliwości dotyczące wykładni zapisów niniejszego statutu oraz działania CEM rozstrzyga Minister Zdrowia"

 

Dr n.med./ lek med…………….

 

 

 Do wiadomości:

  1. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  2. Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP VI kadencji
  3. Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP VI kadencji
  4. Przewodniczący OZZL
  5. Dyrektor CEM

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (94 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free