EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych CZERWIEC 2020r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  => postulaty zebrane na Forum Medycyny Praktycznej
  => skarga do Ministerstwa Zdrowia
  => postępowanie w sprawie skargi
  => wniosek o udostępnienie testów-do ściągnięcia
  => Aneks do skargi
  => Pismo do NIK
  => Wniosek o ujawnienie pytań
  => Zażalenie
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
skarga do Ministerstwa Zdrowia

                                                                                    Miejscowość, dnia 28.10.2008r.

Skarżący:

Dr n. med./lek.med. …

Adres + mail

 

                                                                                    Minister Zdrowia

                                                                                    Sz.P. Doktor Ewa Kopacz

                                                                                    ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

 

 

za pośrednictwem:

Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

Sz.P. Prof.dr hab.n.med. Stanisława Orkisza

Ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

 

 

Skarga na działanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych odpowiedzialnej za przeprowadzenie

Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych z dnia 16.10.2008.r powołanej przez Ministra Zdrowia

 

Działając na podstawie art. 121 kodeksu postępowania administracyjnego niniejszym składam skargę  na działanie  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych odpowiedzialnej za przeprowadzenia w dniu 16.10.2008r Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych.

 

Działaniom tym zarzucam:

·        Późne ogłoszenie na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych terminu przeprowadzenia egzaminu

·        nie umieszczenie do dnia 14.10.2008 czasu trwania egzaminu na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych

·        anulowanie 6 pytań (z czego 5 po egzaminie), co w efekcie obniżyło "próg  zdawalności" i jednocześnie powiększyło liczbę osób, które nie zdały egzaminu.

·         merytoryczne nieścisłości w pytaniach, niejednoznaczność odpowiedzi, wykorzystanie materiałów stanowiących elementy postępowania wysokospecjalistycznego

·        brak zgody pracowników CEM na opublikowaniem pytań egzaminacyjnych a tym samym brak możliwości zweryfikowania treści przez niezależnych specjalistów

·        nieprecyzyjne sformułowania regulaminowe dotyczące powiadamiania o terminach egzaminu, dające CEM możliwość dowolnego postępowania spełniającego warunki regulaminowe umożliwiające nie respektowanie indywidualnych PRAW osób przystępujących do egzaminu do rzetelnej informacji oraz właściwego rozplanowania zarówno życia zawodowego i osobistego

·        brak zapisu regulaminowego o formie odwołania od nie satysfakcjonującego wyniku egzaminu

·        możliwość kwestionowania pytań jedynie bezpośrednio w trakcie trwania lubpo zakończeniu testu i jednocześnie:

·        uznanie zastrzeżenia zgłoszonego w związku nieprawidłową odpowiedzią na pytanie 43 (wersja I)/ 36(werja II) w dniu 17.10.2008, zmiana klucza odpowiedzi - zmiana punktacji  i nie przekazanie tej informacji do wiadomości publicznej na stronie internetowej CEM ani w żaden inny sposób

 

 

W związku z powyższym wnoszę o:

·        opublikowanie pytań egzaminacyjnych i ich analizę przez niezależnych dydaktyków i specjalistów i określonych dziedzin chorób wewnętrznych

·        unieważnienie części testowej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i dopuszczenie wszystkich, którzy przystąpili testu do części praktycznej i ustnej w pierwotnie wyznaczonych komisjach egzaminacyjnych.

·         Zmianę Konsultanta Krajowego Do Spraw Chorób Wewnętrznych ze względu na niedopilnowanie merytorycznej strony egzaminu co zaważyło na losach zawodowych i osobistych ponad 300 osób, które nie zdały źle opracowanego testu

·        zmianę członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych ze względu na niedopilnowanie merytorycznej strony egzaminu co zaważyło na losach zawodowych i osobistych ponad 300 osób, które nie zdały źle opracowanego testuPowyższe rażące uchybienia w sposobie przeprowadzenia w dniu 16.10.2008r części pisemnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie dotyczącym chorób wewnętrznych przez Państwowa Komisja Egzaminacyjna Centrum Egzaminów Medycznych (zwana dalej komisją) zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego obowiązującego od dnia 08.03.2007r.sprawiają, że w mojej ocenie komisja ta utraciła cechy profesjonalności i bezstronności niezbędne do przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. W tym stanie rzeczy wniosek o zmianę  członków komisji staje się szczególnie uzasadniony.

 

Powyższa argumentacja zachowuje swą aktualność w odniesieniu do Konsultanta Krajowego Do Spraw Chorób Wewnętrznych. Biorąc pod uwagę jego stanowisko zajęte w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy iż jego działania są wysoce nieprofesjonalne, a nawet stronnicze. Okoliczności te również uzasadniają wniosek o jego zmianę.

 

Przy utrzymaniu dotychczasowej formy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych  wnioskuję o :

 • ścisłe określenie co wchodzi  w zakres specjalizacji podstawowej, którą  są choroby wewnętrzne; nie wykorzystywanie w państwowym egzaminie specjalizacyjnym z chorób wewnętrznych niuansów diagnostycznych będących domeną specjalizacji szczegółowych
 • utworzenie ogólnopolskich banków pytań testowych (wraz z kluczami
  poprawnych odpowiedzi) przed wiosenną sesją egzaminacyjną w 2009r , przy czym bank powinien zawierać WSZYSTKIE pytania, nie tylko wcześniej wykorzystane
 • uprecyzyjnienie regulaminu CEM dotyczącego PES: m. in. podania konkretnych terminów powiadamiania o egzaminie i czasie jego trwania nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającej sesji egzaminacyjnej
 • możliwości odstąpienia od sztywnej zasady 60% poprawnych odpowiedzi zalicza zdanie egzaminu, dostosowanie zasad zdawalności do trudności testu zgodnie z dostępnymi narzędziami statystycznymi
 •  zniesienie zasady trzykrotnego podejścia do egzaminu z możliwością zdawania egzaminu do czasu uzyskania pozytywnego wyniku bez dodatkowych szkoleń
 • regulaminowe określenie liczby pytań z każdej dziedziny wchodzącej w
  skład danej specjalizacji, z procentowym udziałem pytań określanych jako
  "łatwe, średnie i trudne
 • zweryfikowanie procentu osób nie zdających części ustnej w
  poszczególnych komisjach
 • decentralizacja kształcenia podyplomowego
 • przy uzyskaniu oceny niedostatecznej, zaliczanie przy następnym podejściu zdanych pozytywnie składowych egzaminu
 • uwzględnienie przy tworzeniu banku pytań

Ø      starannej weryfikacji poprawności pytań i odpowiedzi przez niezależnych od CEM konsultantów

Ø      używanie jedynie zaaprobowanych i dostosowanych do polskich realiów wytycznych jako klucza do udzielania odpowiedzi

Ø      ujawnienia pytań po każdym teście, pomimo oficjalnego banku danych

Ø      ujawnienia nazwisk osób układających poszczególne pytania

Ø      podaniem źródła, z którego pytanie zostało zaczerpnięte oraz listy publikacji, z których korzystają układający pytania jako literatury obowiązującej do egzaminu

 

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi w terminie administracyjnym

 

Dr n.med./ lek med…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 2. Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP VI kadencji
 3. Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP VI kadencji
 4. Przewodniczący OZZL
 5. Dyrektor CEM

 

 

 

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (128 wejścia) tutaj!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free