EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  => 11.02.2009 stan prawny
  => Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomoweg o lekarza i lekarza stomatologa z dnia 24 marca 2004
  => Ustawa o slużbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008
  => Paragraf 16 i nast.
  => Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty- z dnia 8.01.2009
  => ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 pazdziernika 2005 roku
  => Statut CEM
  => § 36 ROZPORZADZENIA z dn. 20.10.2005
  => Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Paragraf 16 i nast.

§ 16. 1.  Lekarski egzamin państwowy, zwany dalej "LEP", oraz lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy, zwany dalej "LDEP", jest składany w formie pisemnego testu jednolitego w całym kraju, ustalanego na każdy termin odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

2.  (uchylony).

3.  LEP i LDEP odbywają się jednocześnie w całym kraju - LEP w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego, LDEP w okresie od dnia 1 września do dnia 15 września i od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego.

3a-4.  (uchylone).

5.  Ze względu na liczbę osób przystępujących do LEP albo LDEP liczba miejsc przeprowadzenia egzaminów może być mniejsza niż liczba województw.

6. Egzaminy przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 16a.  1. Lekarz, lekarz dentysta zamierzający przystąpić odpowiednio do LEP albo LDEP składa wniosek w tej sprawie do dyrektora CEM, w terminie do dnia 30 czerwca albo do dnia 30 grudnia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1)  imiona i nazwisko;

  2)  adres korespondencyjny;

  3)  numer PESEL, jeżeli posiada;

  4)  datę urodzenia;

  5)  miejsce urodzenia;

  6)  numer dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

  7)  numer rejestracyjny izby lekarskiej;

  8)  nazwę ukończonej uczelni;

  9)     własnoręczny podpis wnioskodawcy.

3. Formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych na wniosku danych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w wersji papierowej lekarz, lekarz dentysta przesyła do właściwej okręgowej izby lekarskiej.

5. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, CEM przekazuje elektronicznie dane wskazane w ust. 2 właściwym okręgowym izbom lekarskim.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania danych okręgowa izba lekarska przekazuje do CEM listę osób, które nie posiadają ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, albo będących w trakcie uzyskiwania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, wraz z uzasadnieniem, oraz przesyła do CEM złożone wnioski, o których mowa w ust. 4, lub informacje o terminie uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

7. CEM zawiadamia niezwłocznie osoby niespełniające wymagań niezbędnych do przystąpienia do LEP albo LDEP o braku możliwości składania egzaminu.

§ 16b.  1. Lekarz, lekarz dentysta, który ukończył studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym prowadzonym w polskiej uczelni medycznej w innym języku niż język polski, zamierzający przystąpić do LEP albo LDEP w tym języku, składa do dyrektora CEM wniosek, o którym mowa w § 16a, zawierający dodatkowo wskazanie języka, w którym zamierza składać LEP albo LDEP.

2. Lekarz, lekarz dentysta zamierzający przystąpić do LEP albo LDEP w innym języku niż język polski składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

3. Przepisy § 16a ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§ 17. 1.  Test przeznaczony na LEP zawiera 200 zadań z zakresu:

  1)  chorób wewnętrznych (w tym zadania z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego) - 39 zadań,

  2)  pediatrii (w tym z zakresu neonatologii) - 29 zadań,

  3)  chirurgii (w tym z zakresu chirurgii urazowej) - 27 zadań,

  4)  położnictwa i ginekologii - 26 zadań,

  5)  psychiatrii - 14 zadań,

  6)  medycyny rodzinnej - 20 zadań,

  7)  medycyny ratunkowej i intensywnej terapii - 20 zadań,

  8)  bioetyki i prawa medycznego - 10 zadań,

  9)     orzecznictwa lekarskiego - 7 zadań,

10)  zdrowia publicznego - 8 zadań

- przy czym wśród zadań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 zadań z dziedziny onkologii.

1a.  Test przeznaczony na LDEP zawiera 200 zadań z zakresu:

  1)     stomatologii zachowawczej - 46 zadań,

  2)     stomatologii dziecięcej - 35 zadań,

  3)  chirurgii stomatologicznej - 25 zadań,

  4)  protetyki stomatologicznej - 25 zadań,

  5)     periodontologii - 14 zadań,

  6)  ortodoncji - 20 zadań,

  7)  medycyny ratunkowej - 10 zadań,

  8)  bioetyki i prawa medycznego - 10 zadań,

  9)     orzecznictwa lekarskiego - 7 zadań,

10)  zdrowia publicznego - 8 zadań

- przy czym wśród zadań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji co najmniej 20 zadań z dziedziny onkologii.

2. Zadania do testu są opracowywane przez zespoły ekspertów. Członków zespołów powołuje i odwołuje dyrektor CEM spośród osób zaproponowanych przez właściwych konsultantów krajowych, przewodniczących właściwych towarzystw naukowych, Konferencję Rektorów Uczelni Medycznych oraz Naczelną Radę Lekarską.

3. Merytoryczną ocenę zadań, o których mowa w ust. 2, dyrektor CEM powierza ekspertom zaproponowanym przez właściwych konsultantów krajowych.

4. Zadania testowe muszą być zachowane w tajemnicy przez wszystkie osoby uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu i dystrybucji.

§ 18.  1. LEP i LDEP jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną.

2. Kandydatów do komisji egzaminacyjnej zgłaszają: Dyrektor CEM, rektorzy wyższych uczelni medycznych lub wyższych uczelni z wydziałem medycznym, wojewodowie i okręgowe rady lekarskie. Zgłoszonych kandydatów akceptuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor CEM spośród osób, o których mowa w ust. 2.

4. W celu przeprowadzenia egzaminu w ustalonych miejscach i terminie dyrektor CEM wyznacza spośród członków komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, zespoły egzaminacyjne w następującym składzie:

  1)     przewodniczący zespołu - przedstawiciel CEM;

  2)  członkowie:

a) przedstawiciel lub przedstawiciele rektora właściwej uczelni medycznej,

b) przedstawiciel lub przedstawiciele właściwego wojewody,

c) przedstawiciel lub przedstawiciele właściwej okręgowej rady lekarskiej.

5. W skład zespołu egzaminacyjnego nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby przystępującej do LEP/LDEP w danym terminie.

§ 19.  Lekarz, lekarz dentysta przystępujący odpowiednio do LEP albo LDEP przedkłada w dniu egzaminu zespołowi egzaminacyjnemu, o którym mowa w § 18 ust. 4:

  1)  dokument potwierdzający tożsamość;

  2)  dokument "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".

§ 19a.  Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu CEM publikuje na swojej stronie internetowej treść zadań wykorzystanych podczas danego LEP albo LDEP wraz z poprawnymi odpowiedziami.

§ 20.  1. CEM dokonuje obliczenia wyników testu, o którym mowa w § 16 ust. 1.

2. Za wynik pozytywny uważa się uzyskanie przez lekarza, lekarza dentystę co najmniej 56 % maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów z testu, o którym mowa w § 16 ust. 1.

3. CEM niezwłocznie po obliczeniu wyników LEP oraz LDEP ogłasza je na swojej stronie internetowej, podając nadany przez CEM numer kodowy zdającego oraz wyrażoną w procentach liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi.

4. O wynikach egzaminu CEM zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwą okręgową izbę lekarską oraz Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego, a w odniesieniu do lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 2, Wojskową Izbę Lekarską.

5. Wynik LEP i LDEP nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 21.  1. Lekarz, który złożył LEP z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Lekarz dentysta, który złożył LDEP z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, CEM przekazuje lekarzowi, lekarzowi dentyście w terminie do 21 dni od dnia złożenia LEP albo LDEP.

3. Kopię świadectwa, o którym mowa w ust. 1, CEM przekazuje właściwej okręgowej izbie lekarskiej w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. CEM prowadzi rejestr wydanych świadectw.

§ 22.  1. Lekarz, lekarz dentysta, który nie złożył odpowiednio LEP albo LDEP z wynikiem pozytywnym, może do niego przystąpić ponownie w innym terminie.

2. Lekarz, lekarz dentysta, który złożył odpowiednio LEP albo LDEP z niesatysfakcjonującym go wynikiem, może przystąpić do LEP albo LDEP ponownie w innym terminie.

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (259 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=