EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  => 11.02.2009 stan prawny
  => Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomoweg o lekarza i lekarza stomatologa z dnia 24 marca 2004
  => Ustawa o slużbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008
  => Paragraf 16 i nast.
  => Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty- z dnia 8.01.2009
  => ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 pazdziernika 2005 roku
  => Statut CEM
  => § 36 ROZPORZADZENIA z dn. 20.10.2005
  => Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Statut CEM
 STATUT  CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH

§ 1.
1. Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 
2. Siedzibą CEM jest Łódź. 
3. Obszarem działania CEM jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

CELE STATUTOWE § 2 (uwagę dopisał  autor strony) :
§ 2.
1. Przedmiotem działalności CEM jest realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzanie egzaminów medycznych. 
2. Do działalności podstawowej CEM należy organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. 

§ 3.
1. Działalnością CEM kieruje Dyrektor, który reprezentuje CEM na zewnątrz. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
3. Dyrektor kieruje działalnością CEM przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Głównego Specjalisty do Spraw Konstrukcji Testów. 

§ 4.
W skład CEM wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy: 
1)  Sekcja Banków Zadań Testowych; 
2)  Sekcja Bazy Danych Osobowych; 
3)  Sekcja Ewaluacji i Analiz; 
4)  Sekcja Kadr i Płac; 
5)  Sekcja Księgowości; 
6)  Sekcja Konstrukcji Testów; 
7)  Sekcja Poligrafii; 
8)  Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej; 
9)  Sekretariat. 

§ 5.
1. Działalność CEM finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność. 
2. CEM może uzyskiwać środki finansowe z innych tytułów, w szczególności z opłat egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach szczególnych. 
3. Podstawą gospodarki finansowej CEM jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
4. CEM sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową. 

§ 6.
1. Do osób zatrudnionych w CEM stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. 
2. Zasady wynagradzania Dyrektora CEM oraz pozostałych pracowników CEM regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.3)). 

3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415, z 2004 r. Nr 45, poz. 423, z 2005 r. Nr 38, poz. 351 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 305.


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (243 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=