EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  => 11.02.2009 stan prawny
  => Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomoweg o lekarza i lekarza stomatologa z dnia 24 marca 2004
  => Ustawa o slużbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008
  => Paragraf 16 i nast.
  => Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty- z dnia 8.01.2009
  => ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 pazdziernika 2005 roku
  => Statut CEM
  => § 36 ROZPORZADZENIA z dn. 20.10.2005
  => Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty- z dnia 8.01.2009

Projekt 8.01.2009

USTAWA

z dnia ...................... 2008 r.

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o

zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z

2008 r. Nr 136, poz. 857) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 h otrzymuje brzmienie:

„1h. Lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze

wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na

podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat

nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze

obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70 % tego

wynagrodzenia.”;

2) po ust.1h dodaje się ust.1ha i 1hb w brzmieniu:

„1ha. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1h, jest zróżnicowana

ze względu na:

1) dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury, ze

szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe;

2) rok, na którym lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury.

1hb. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość

zasadniczego wynagrodzenia z podziałem na wynagrodzenie w poszczególnych dziedzinach

medycyny, w których jest odbywana specjalizacja w ramach rezydentury, z uwzględnieniem

przepisów ust. 1h i 1ha, kierując się koniecznością zapewnienia dostępności pacjentów do

świadczeń specjalistycznych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza

dentysty (Dz.U. Nr 58, poz. 351) art. 2 otrzymuje brzmienie.

 

,,Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8,

art. 16 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a, art. 16 ust. 2 oraz

art. 41 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie

dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.

Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia wyda rozporządzenie, o którym mowa w art.

16 ust. 1hb ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30

marca 2009 r.

2. Zasadnicze wynagrodzenie określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,

przysługuje od dnia 1 stycznia 2009 r. w tym również lekarzom, którzy ukończyli

specjalizację przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.

3. Do dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zasadnicze

wynagrodzenie miesięczne jest wypłacane lekarzom odbywającym specjalizację w ramach

rezydentury na dotychczasowych zasadach.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

 

UZASADNIENIE

Zmiana wprowadzona projektowaną regulacją ma na celu zróżnicowanie wynagrodzenia

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

Zróżnicowanie to uzależnione byłoby od dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej

specjalizacji.

Przesłanką do wprowadzenia tej regulacji, jest między innymi zachęcanie młodych

lekarzy do podejmowania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych, w których jest

obserwowane ograniczenie dostępności świadczeń lekarzy specjalistów. Do deficytowych

specjalności należą: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna,

patomorfologia oraz rehabilitacja medyczna, jak również anestezjologia i intensywna terapia,

neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, chirurgia i inne.

Regulacja ta pozwoli na zachęcenie lekarzy do podejmowania specjalizacji, co zapewni

poprawę dostępności pacjentów do świadczeń specjalistycznych, jak również zapobiegnie

tzw. „luce pokoleniowej” w wielu specjalnościach i ograniczy migracje młodych lekarzy.

Zasadne i słuszne jest również rozwiązanie, aby lekarze i lekarze dentyści, odbywający

specjalizację na np. trzecim roku, otrzymywali wyższe wynagrodzenie, stosownie do

nabytych w poprzednich latach umiejętności, od tych lekarzy, którzy specjalizację

rozpoczynają.

Przedmiotowa ustawa nie powoduje skutków dla budżetu państwa oraz samorządu

terytorialnego ponieważ, zróżnicowanie wynagrodzenia będzie dokonywane w ramach

zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu Pracy środków na rezydentury w kwocie

402.983 tys. zł. Wysokość tych środków pozwoli na zaplanowanie wynagrodzenia

zasadniczego na rok 2009 na poziomie 110% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2007 (Zgodnie z art. 16 ust 1h

ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Dla potrzeb różnicowania wynagrodzeń przyjęto, iż mnożnik wynagrodzenia będzie

większy o 15 punktów procentowych dla lekarza specjalizującego się w dziedzinie uznanej za

priorytetową i wyniesie 125%.

Dodatkowo po drugim roku specjalizacji mnożnik ten będzie większy o 10 punktów

procentowych i wyniesie odpowiednio 120% dla lekarza w dziedzinie medycyny nieuznanej

za dziedzinę priorytetową oraz 135% dla lekarza w dziedzinie priorytetowej.

 

Zmiana zawarta w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach

lekarza i lekarza dentysty polegająca na wydłużeniu okresu obowiązywania dotychczasowych

rozporządzeń z 12 do 24 miesięcy ma na celu niedokonywanie ciągłych zmian w odniesieniu

do sposobu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W Ministerstwie

Zdrowia zostały podjęte prace nad opracowaniem nowej regulacji ustawowej dotyczącej

wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, konsumującej w znacznym stopniu przepisy

dotyczące kształcenia lekarzy, zawarte dotychczas w utrzymanych w mocy aktach

wykonawczych. Intencją projektodawcy jest nie tylko przeniesienie przepisów zawartych w

rozporządzeniach, które stanowią, zgodnie z wymogami Konstytucji, materię ustawową, ale

przede wszystkim daleko idąca reorganizacja systemu kształcenia, w tym odbywania

specjalizacji. Wobec tego, iż specjalizacje są procesem ciągłym, nie jest zasadne i korzystne

dla obywateli dokonywanie ciągłych zmian prawnych w tym zakresie, w efekcie czasowych i

fragmentarycznych, które mogłyby podważać zaufanie obywateli do państwa. Zgodnie z

Planem prac Rady Ministrów na I półrocze 2009 r. projekt założeń do w/w ustawy ma zostać

rozpatrzony przez Radę Ministrów w I kwartale 2009 r., podczas gdy zgodnie z

dotychczasowym brzmieniem art. 2 ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza

dentysty dotychczasowe rozporządzenia wygasłyby z dniem 23 kwietnia 2009 r. Termin 23

kwietnia 2010 r. jest wystarczający na opracowanie kompleksowej regulacji ustawowej i jej

wejścia w życie. Wprowadzenie powyższej zmiany zabezpieczy przed powstaniem

ewentualnej luki prawnej.

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania Krajowego Systemu

Notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039).

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje

Projekt ustawy swoim zakresem wywiera wpływ na lekarzy i lekarzy dentystów

odbywających specjalizacje lekarskie.

2. Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych projekt został zaopiniowany przez Naczelną Radę

Lekarską. Uwagi NRL nie zostały uwzględnione, ze względu na wykraczanie poza zakres

proponowanej nowelizacji.

Projekt ustawy - stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) - został opublikowany

na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji

Publicznej. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet

jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa ustawa nie powoduje skutków dla budżetu państwa oraz samorządu

terytorialnego ponieważ, zróżnicowanie wynagrodzenia będzie dokonywane w ramach

zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu Pracy środków na rezydentury w kwocie

402.983 tys. zł. Wysokość tych środków pozwoli na zaplanowanie wynagrodzenia

zasadniczego na rok 2009 na poziomie 110% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2007 (Zgodnie z art. 16 ust 1h

ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Dla potrzeb różnicowania wynagrodzeń przyjęto, iż mnożnik wynagrodzenia będzie większy

o 15 punktów procentowych dla lekarza specjalizującego się w dziedzinie uznanej za

priorytetową i wyniesie 125%.

Po przyjęciu proponowanej kalkulacji, przewiduje się, że wynagrodzenia zasadnicze lekarzy

rezydentów będą się kształtowały następująco:

Wynagrodzenie

zasadnicze

w 2009r.

W pierwszych dwóch latach rezydentury

Rezydent w zwykłej dziedzinie medycyny 3.170zł

Rezydent w priorytetowej dziedzinie medycyny 3.602zł

6

Po dwóch latach rezydentury

Rezydent w zwykłej dziedzinie medycyny 3.458zł

Rezydent w priorytetowej dziedzinie medycyny 3.890zł

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowana regulacja może mieć wpływ na rynek pracy poprzez zachęcenie lekarzy do

podejmowania specjalizacji lekarskich, zwłaszcza w dziedzinach uznanych deficytowe.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia

Projektowana regulacja zachęci lekarzy i lekarzy dentystów do podejmowania szkolenia

specjalizacyjnego i zwiększy liczbę specjalistów na rynku pracy w dziedzinach medycyny

uznanych za deficytowe, co poprawi sytuację w ochronie zdrowia i dostępność do

specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności

Projekt nie będzie miał wpływu na warunki życia ludności.

 


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (229 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=