EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  => 11.02.2009 stan prawny
  => Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomoweg o lekarza i lekarza stomatologa z dnia 24 marca 2004
  => Ustawa o slużbie medycyny pracy z dnia 17 października 2008
  => Paragraf 16 i nast.
  => Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty- z dnia 8.01.2009
  => ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 pazdziernika 2005 roku
  => Statut CEM
  => § 36 ROZPORZADZENIA z dn. 20.10.2005
  => Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 pazdziernika 2005 roku
Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z pózn. zm.
ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA1
z dnia 20 pazdziernika 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. z dnia 28 pazdziernika 2005 r.)
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pózn. zm.2)) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) wykaz specjalnosci lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
2) ramowe programy specjalizacji;
3) sposób odbywania specjalizacji;
4) sposób i tryb składania Panstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES";
5) warunki, jakie powinna spełniac jednostka organizacyjna prowadzaca specjalizacje;
6) warunki i tryb uznawania równoważnosci tytułu specjalisty uzyskanego za granica.
§ 2. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumiec również lekarza
dentyste.
Rozdział 2
Wykaz specjalnosci lekarskich i lekarsko-dentystycznych
§ 3. 1. Ustala sie wykaz specjalnosci:
1) lekarskich:
a) w podstawowych dziedzinach medycyny,
b) w szczegółowych dziedzinach medycyny;
2) lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, okresla załacznik nr 1 do rozporzadzenia.
Rozdział 3
Ramowe programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych
§ 4. 1. Ustala sie ramowy program specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny,
zawierajacy:
1) zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wymaganych umiejetnosci praktycznych, które lekarz
jest obowiazany opanowac w trakcie specjalizacji, z uwzglednieniem elementów danej dziedziny
medycyny oraz dziedzin pokrewnych, w szczególnosci elementów farmakologii klinicznej,
farmakoekonomiki, onkologii, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i
zdrowia publicznego;
2) formy i metody pogłebiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia
umiejetnosci praktycznych;
3) okres trwania specjalizacji;
4) formy i metody kontroli wraz z ocena wiedzy teoretycznej i nabytych umiejetnosci praktycznych;
5) zakres praktycznej znajomosci co najmniej jednego z nastepujacych jezyków: angielskiego,
francuskiego, niemieckiego lub hiszpanskiego;
6) kolejnosc składania poszczególnych czesci PES oraz jego zakres i strukture.
2. Ustala sie ramowy program specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny,
zawierajacy:
1) elementy programu specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny, o których mowa w ust.
1, § 5 ust. 1, § 6 i 7;
2) okres trwania specjalizacji nie krótszy niż 2 lata, z tym że w przypadku specjalizacji odbywanych
przez lekarza posiadajacego:
a) wyłacznie specjalizacje w zakresie medycyny rodzinnej, która uzyskał albo rozpoczał odbywac
przed dniem 29 kwietnia 1999 r. - dłuższy co najmniej o 2 lata od czasu trwania odpowiedniej
specjalizacji,
b) wyłacznie tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej uzyskany na podstawie
dotychczasowych przepisów albo na podstawie rozporzadzenia - dłuższy co najmniej o rok od
czasu trwania odpowiedniej specjalizacji.
§ 5. 1. Formy i metody pogłebiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i
doskonalenia umiejetnosci praktycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, obejmuja w
szczególnosci:
1) kurs specjalizacyjny wprowadzajacy w pierwszym roku odbywania specjalizacji, z wyłaczeniem
lekarzy posiadajacych I stopien specjalizacji tożsamej ze specjalizacja aktualnie odbywana,
obejmujacy w szczególnosci:
a) podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i aktualnych
publikacjach,
b) podstawy farmakoekonomiki,
c) formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy,
d) podstawy onkologii,
e) wprowadzenie do medycyny rodzinnej,
f) wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objetych programem danej specjalizacji;
2) jednolity dla wszystkich specjalnosci, z wyjatkiem specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego,
kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego - zakonczony kolokwium, obejmujacy w
szczególnosci nastepujace zagadnienia:
a) promocje zdrowia,
b) prawo medyczne,
c) bioetyke,
d) organizacje i ekonomike zdrowia,
e) orzecznictwo lekarskie;
3) samokształcenie, w tym napisanie pracy pogladowej lub opublikowanie w recenzowanym
czasopismie medycznym pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi własciwej
specjalizacji, zwanej dalej "praca oryginalna";
4) szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie okreslonych
zabiegów lub procedur medycznych:
a) wykonywanych z asysta lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty
przez niego wyznaczonego - oznaczonych kodem "A",
b) w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta - oznaczonych kodem "B",
c) w których lekarz uczestniczy jako druga asysta - oznaczonych kodem "C";
5) staże kierunkowe obejmujace szczegółowo okreslony zakres wiedzy teoretycznej i umiejetnosci
praktycznych, które lekarz jest obowiazany zrealizowac w ramach danego stażu, w tym
uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie okreslonych zabiegów lub
procedur medycznych, o których mowa w pkt 4, a w szczególnosci:
a) w specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii - staż kierunkowy w zakresie
otorynolaryngologii, obejmujacy okres pierwszych 24 miesiecy odbywania specjalizacji,
b) w specjalizacji w dziedzinie neonatologii - staż kierunkowy w zakresie pediatrii, obejmujacy
okres pierwszych 30 miesiecy odbywania specjalizacji,
c) w specjalizacji w dziedzinach: kardiologii, medycyny nuklearnej oraz onkologii klinicznej - staż
kierunkowy w zakresie chorób wewnetrznych, obejmujacy okres pierwszych 24 miesiecy
odbywania specjalizacji,
d) w specjalizacji w dziedzinach ortopedii i traumatologii narzadu ruchu oraz położnictwa i
ginekologii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, obejmujacy okres pierwszych 12
miesiecy odbywania specjalizacji,
e) w specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej i
w innych odpowiednich dziedzinach chirurgicznych, obejmujacy okres pierwszych 12 miesiecy
odbywania specjalizacji,
f) w specjalizacji w dziedzinach: chirurgii klatki piersiowej, chirurgii plastycznej oraz urologii -
staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, obejmujacy okres pierwszych 24 miesiecy
odbywania specjalizacji,
g) w specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej oraz
w innych odpowiednich dziedzinach chirurgicznych, obejmujacy okres pierwszych 24 miesiecy
odbywania specjalizacji, z zastrzeżeniem, że staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej nie
może trwac krócej niż 12 miesiecy,
h) w specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczekowo-twarzowej - staże kierunkowe w zakresie
chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narzadu ruchu oraz otorynolaryngologii, obejmujace
okres pierwszych 12 miesiecy odbywania specjalizacji, a w przypadku lekarza posiadajacego
wyłacznie prawo wykonywania zawodu lekarza - również w zakresie chirurgii stomatologicznej,
ortodoncji, stomatologii dzieciecej i protetyki stomatologicznej, obejmujace okres 8 miesiecy
odbywania specjalizacji, natomiast w przypadku lekarza posiadajacego wyłacznie prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty - również w zakresie chorób wewnetrznych, chirurgii
dzieciecej, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, psychiatrii, diagnostyki laboratoryjnej i
transfuzjologii, obejmujace okres 11 miesiecy odbywania specjalizacji,
i) w specjalizacji w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki
stomatologicznej, stomatologii dzieciecej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncja -
staże kierunkowe w zakresie innych niż dana specjalnosc dziedzin stomatologii, obejmujace
okres co najmniej 12 miesiecy odbywania specjalizacji,
j) w specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii klinicznej - staż kierunkowy w zakresie chorób
wewnetrznych, obejmujacy okres pierwszych 12 miesiecy odbywania specjalizacji;
6) pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiazany pełnic w czasie realizacji programu
odpowiedniej specjalizacji, w liczbie okreslonej w tym programie, nie mniej niż 3 dyżury w
miesiacu.
2. Program kursu specjalizacyjnego w zakresie zdrowia publicznego ustala zespół ekspertów, o
którym mowa w § 9 ust. 1, i zatwierdza minister własciwy do spraw zdrowia.
§ 6. Okres trwania specjalizacji jest:
1) w dziedzinach: periodontologia, stomatologia dziecieca i stomatologia zachowawcza z
endodoncja - nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarzy dentystów posiadajacych specjalizacje
I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej lub odpowiednia specjalizacje II stopnia albo tytuł
specjalisty w innej dziedzinie stomatologii - nie krótszy niż 2 lata;
2) w dziedzinach: medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz chirurgia stomatologiczna,
ortodoncja, protetyka stomatologiczna - nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku lekarzy albo lekarzy
dentystów posiadajacych odpowiednia specjalizacje I stopnia lub specjalizacje I i II stopnia lub
tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny - nie krótszy niż 3 lata;
3) w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecieca, chirurgia klatki piersiowej,
chirurgia ogólna, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narzadu ruchu,
otorynolaryngologia, położnictwo i ginekologia, urologia - nie krótszy niż 6 lat, a w przypadku
lekarzy posiadajacych odpowiednia specjalizacje I stopnia - nie krótszy niż 4 lata, natomiast w
przypadku lekarzy posiadajacych odpowiednia specjalizacje I i II stopnia lub tytuł specjalisty w
odpowiedniej dziedzinie medycyny - nie krótszy niż 3 lata;
4) w dziedzinie chirurgia szczekowo-twarzowa - nie krótszy niż 6 lat, natomiast jeżeli lekarz posiada
jednoczesnie prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
albo odpowiednia specjalizacje I stopnia - nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku lekarza
posiadajacego odpowiednia specjalizacje II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie
medycyny - nie krótszy niż 4 lata;
5) w specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej dla lekarzy posiadajacych specjalizacje II stopnia
w dziedzinie chemioterapii nowotworów - nie krótszy niż 6 miesiecy;
6) w zakresie pozostałych specjalnosci podstawowych - nie krótszy niż 5 lat, w przypadku lekarzy
posiadajacych odpowiednia specjalizacje I stopnia - nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarzy
posiadajacych odpowiednia specjalizacje II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie
medycyny - nie krótszy niż 2 lata.
§ 7. Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i nabytych umiejetnosci praktycznych, o którym mowa w §
4 ust. 1 pkt 4, obejmuje w szczególnosci:
1) złożenie kolokwiów czastkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczanie sprawdzianów z
umiejetnosci praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i
procedurami medycznymi;
2) złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z umiejetnosci
praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami
medycznymi, objetych programem stażu kierunkowego;
3) złożenie sprawdzianu z zakresu okreslonego programem kursu szkoleniowego;
4) ocene złożonych opracowan teoretycznych, pracy pogladowej lub pracy oryginalnej.
§ 8. 1. Praktyczna znajomosc jezyków, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, umożliwia wykazanie sie
umiejetnoscia:
1) rozumienia tekstu pisanego, w szczególnosci dotyczacego literatury fachowej i pismiennictwa
lekarskiego;
2) porozumienia sie z pacjentem, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych;
3) pisania zgodnie z zasadami ortografii tekstów medycznych, w szczególnosci opinii i orzeczen
lekarskich.
2. Praktyczna znajomosc jezyka, o której mowa w ust. 1, powinna byc potwierdzona zaliczeniem
w Studium Jezyków Obcych uczelni medycznej albo uczelni prowadzacej działalnosc dydaktyczna i
badawcza w dziedzinie nauk medycznych.
§ 9. 1. Program specjalizacji opracowuje i aktualizuje zespół ekspertów powołany przez ministra
własciwego do spraw zdrowia. Program specjalizacji opiniuje Naczelna Rada Lekarska, zwana dalej
"NRL", redaguje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", i zatwierdza
minister własciwy do spraw zdrowia.
2. Minister własciwy do spraw zdrowia powołuje zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 1, na
wniosek Dyrektora CMKP, sposród lekarzy posiadajacych specjalizacje w dziedzinie medycyny, dla
której ma byc opracowany program specjalizacji, lub w dziedzinach pokrewnych, w szczególnosci
sposród osób zgłoszonych przez konsultanta krajowego danej dziedziny medycyny oraz konsultantów
krajowych dziedzin pokrewnych, stowarzyszenia lekarskie, zwane dalej "towarzystwami naukowymi",
CMKP oraz NRL.
3. Na przewodniczacego zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, minister własciwy do spraw
zdrowia powołuje konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny, dla której ma byc opracowany
program specjalizacji.
4. CMKP koordynuje i organizuje działania zwiazane z opracowaniem oraz aktualizacja
programów specjalizacji.
5. CMKP podaje do wiadomosci zatwierdzone programy specjalizacji, w formie publikacji i
informacji na stronie internetowej CMKP.
§ 10. 1. Program specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny w przypadku lekarza
posiadajacego specjalizacje I stopnia lub I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie
medycyny powinien uwzgledniac zakres wiedzy teoretycznej lub umiejetnosci praktycznych lekarza
oraz okres odbytej specjalizacji.
2. Program specjalizacji w dziedzinach: balneologii i medycyny fizykalnej, geriatrii, medycyny
paliatywnej i transfuzjologii w przypadku lekarza, który posiada wyłacznie specjalizacje lub tytuł
specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, uwzglednia zakres wiedzy teoretycznej i umiejetnosci
praktycznych lekarza oraz okres odbytej specjalizacji, z uwzglednieniem § 4 ust. 2 pkt 2.
Rozdział 4
Warunki, jakim powinny odpowiadac jednostki organizacyjne prowadzace specjalizacje
§ 11. 1. Specjalizacja może byc prowadzona przez jednostki organizacyjne, o których mowa w
art. 19:
1) ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej
dalej "ustawa", po uzyskaniu przez te jednostki wpisu na liste prowadzona przez ministra
własciwego do spraw zdrowia,
2) ust. 1 pkt 3 ustawy, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzacych kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
- jeżeli spełniaja warunki okreslone w ust. 2.
2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, ubiegajaca sie o prowadzenie specjalizacji
jest obowiazana spełniac nastepujace warunki:
1) jest jednostka, której działalnosc odpowiada profilowi prowadzonej specjalizacji, albo ma w swojej
strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne o profilu
odpowiadajacym prowadzonej specjalizacji, a jeżeli zamierza prowadzic specjalizacje w
dziedzinie:
a) medycyna rodzinna:
– regionalny osrodek kształcenia lekarza rodzinnego albo
– osrodek kształcenia lekarza rodzinnego,
b) zdrowie publiczne - osrodek kształcenia lekarzy w zakresie zdrowia publicznego;
2) jest szpitalem klinicznym oraz zawarła umowy o prowadzenie odpowiedniej specjalizacji z
własciwymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych lub jednostkami badawczorozwojowymi,
jeżeli zamierza prowadzic specjalizacje w dziedzinie: farmakologia kliniczna,
immunologia kliniczna, medycyna sadowa, mikrobiologia lekarska i patomorfologia;
3) zapewnia warunki merytoryczne i organizacyjne, umożliwiajace realizacje programu specjalizacji
okreslonej liczbie lekarzy;
4) powołała komisje sprawujace nadzór lub zapewnia pełnienie nadzoru w ramach istniejacej
struktury organizacyjnej:
a) w przypadku szpitali - nad jakoscia działalnosci dydaktycznej i leczniczej, a w szczególnosci
nad:
– kształceniem podyplomowym lekarzy,
– analiza skutecznosci leczenia,
– analiza przyczyn zgonów,
– zakażeniami szpitalnymi,
b) w przypadku innych jednostek organizacyjnych - nad jakoscia działalnosci dydaktycznej w
zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów;
5) zatrudnia lub posiada zatrudnionych na stanowisku służbowym w oddziałach szpitalnych lub w
komórkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1:
a) co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub z drugim stopniem specjalizacji w
odpowiedniej dziedzinie medycyny lub
b) co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub drugim stopniem specjalizacji w dziedzinie
pokrewnej - w przypadku specjalnosci, dla których przepisy obowiazujace przed dniem wejscia
w życie rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302 i Nr 61, poz. 676
oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 84) nie przewidywały uzyskania II stopnia specjalizacji lub tytułu
specjalisty, lub
c) co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub drugim stopniem specjalizacji w
odpowiedniej dziedzinie stomatologii - w przypadku jednostek organizacyjnych lub komórek
organizacyjnych realizujacych specjalizacje w dziedzinach stomatologii, z wyjatkiem chirurgii
szczekowo-twarzowej;
d) co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub drugim stopniem specjalizacji w
dziedzinie farmakologii klinicznej, w przypadku specjalizacji w dziedzinie farmakologii
klinicznej;
6) zapewnia:
a) pełnienie obowiazków kierowników specjalizacji przez lekarzy:
– posiadajacych specjalizacje lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
prowadzacych indywidualne specjalistyczne praktyki lekarza rodzinnego lub udzielajacych
swiadczen zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej albo
– zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej w poradniach lekarza rodzinnego lub
poradniach udzielajacych swiadczen zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza
rodzinnego,
b) prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy posiadajacych II stopien specjalizacji
lub tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny okreslonych programem specjalizacji w zakresie
medycyny rodzinnej, zatrudnionych w poradniach specjalistycznych zakładów opieki
zdrowotnej lub prowadzacych indywidualna specjalistyczna praktyke lekarska w tej dziedzinie
medycyny, jeżeli jest jednostka organizacyjna posiadajaca w swojej strukturze osrodek
kształcenia lekarza rodzinnego;
7) zapewnia pełnienie obowiazków kierownika specjalizacji przez lekarzy posiadajacych II stopien
specjalizacji w zakresie epidemiologii, organizacji ochrony zdrowia, jeżeli jest jednostka
organizacyjna posiadajaca w swojej strukturze osrodek kształcenia lekarzy w zakresie zdrowia
publicznego;
8) ma w swojej strukturze organizacyjnej oddział anestezjologii i intensywnej terapii, jeżeli jest
szpitalem i zamierza prowadzic specjalizacje w dziedzinie medycyny, w której wykonywane sa
zabiegi operacyjne lub inne zabiegi, lub procedury medyczne wykonywane w znieczuleniu
ogólnym, albo jeżeli wymóg ten jest okreslony jako niezbedny do realizacji programu w danej
specjalizacji;
9) posiada sprzet i aparature medyczna niezbedne do realizacji zadan okreslonych programem
specjalizacji;
10) udziela swiadczen zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i liczbie,
umożliwiajacych zrealizowanie programu specjalizacji okreslonej liczbie lekarzy;
11) posiada odpowiedni sprzet dydaktyczny i posiada albo zapewnia baze dydaktyczna, niezbedne
do realizacji programu specjalizacji;
12) udziela całodobowych swiadczen zdrowotnych osobom hospitalizowanym i niewymagajacym
hospitalizacji, w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w innych przypadkach niecierpiacych
zwłoki, jeżeli jest zakładem opieki zdrowotnej i zamierza prowadzic specjalizacje w dziedzinie
medycyny wymagajacej pełnienia dyżurów medycznych;
13) zapewnia lekarzom odbywajacym specjalizacje pełnienie dyżurów medycznych w liczbie
okreslonej programem danej specjalizacji;
14) zawarła porozumienie z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w celu umożliwienia zrealizowania
przez lekarza staży kierunkowych okreslonych programem specjalizacji, których realizacji nie
może zapewnic w ramach swojej struktury organizacyjnej;
15) uzyskała opinie konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny o spełnieniu warunków,
o których mowa w pkt 1-14.
3. Staże kierunkowe moga byc prowadzone przez jednostki organizacyjne spełniajace warunki, o
których mowa w ust. 2:
1) po uzyskaniu wpisu na liste podmiotów prowadzacych staż kierunkowy, prowadzona przez
ministra własciwego do spraw zdrowia - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy;
2) po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy dentystów - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.
4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, albo podmiot
prowadzacy rejestr podmiotów prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w
przypadku jednostki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, na wniosek tej jednostki, przedstawia
CMKP, w celu uzyskania opinii powołanego przez ministra własciwego do spraw zdrowia zespołu
ekspertów o spełnieniu przez jednostke warunków, o których mowa w ust. 2, informacje zawierajaca
dane i opinie okreslone w ust. 2 oraz dane o podmiotach, o których mowa w ust. 3.
5. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 4, minister własciwy do spraw zdrowia
powołuje pieciu lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny lub w dziedzinie pokrewnej:
1) przewodniczacego zespołu - lekarza zaproponowanego przez konsultanta krajowego w danej
dziedzinie medycyny;
2) 4 członków zespołu:
a) 2 - sposród osób zaproponowanych przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie
medycyny,
b) 1 - sposród osób zaproponowanych przez towarzystwo naukowe,
c) 1 - sposród osób zaproponowanych przez NRL.
6. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 4, zbiera sie w miare potrzeby nie czesciej niż raz na
kwartał celem wydania opinii o spełnieniu przez jednostke warunków, o których mowa w ust. 2.
7. Minister własciwy do spraw zdrowia, na podstawie przedstawionej przez Dyrektora CMKP
opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 4, dokonuje wpisu jednostki organizacyjnej, o której
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, na liste, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 1, i
okresla maksymalna liczbe miejsc szkoleniowych w zakresie danej specjalizacji dla lekarzy mogacych
odbywac te specjalizacje w komórce organizacyjnej wchodzacej w jej skład. W przypadku jednostki, o
której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, Dyrektor CMKP informacje i opinie zespołu ekspertów, o
którym mowa w ust. 4, przekazuje niezwłocznie podmiotowi prowadzacemu rejestr podmiotów
prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
8. Przed wpisaniem albo odmowa wpisu jednostki na liste, o której mowa w ust. 1, minister
własciwy do spraw zdrowia może zwrócic sie do konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny
o wydanie dodatkowej opinii, na podstawie której może wpisac jednostke na te liste albo odmówic
wpisu.
9. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio do podmiotu prowadzacego rejestr podmiotów
prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku jednostek, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.
10. Minister własciwy do spraw zdrowia, dokonujac wpisu na liste podmiotów prowadzacych staż
kierunkowy, okresla maksymalna liczbe miejsc szkoleniowych dla lekarzy odbywajacych staż
kierunkowy w tych podmiotach. Przepisy ust. 4-7 stosuje sie odpowiednio. W przypadku jednostek, o
których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, maksymalna liczbe miejsc szkoleniowych dla lekarzy
odbywajacych staż kierunkowy w tych jednostkach okresla podmiot prowadzacy rejestr podmiotów
prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
11. Aktualne listy, o których mowa w ust. 1 i 3, minister własciwy do spraw zdrowia publikuje na
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
12. W przypadku zmiany formy prawnej jednostki organizacyjnej wpisanej na liste, o której mowa
w ust. 1 i 3, albo jej reorganizacji jednostka ta może prowadzic specjalizacje lub staż kierunkowy,
jeżeli złoży oswiadczenie do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, zwanego dalej "WCZP",
o spełnianiu wymagan okreslonych w ust. 2.
13. Jednostka, o której mowa w ust. 1 i 3, niezwłocznie po zmianie formy prawnej wystepuje do
CMKP o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4.
14. W przypadku negatywnej opinii zespołu, o której mowa w ust. 4, wydanej jednostce, o której
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, minister własciwy do spraw zdrowia wykresla jednostke
organizacyjna z listy, o której mowa w ust. 1 i 3.
15. Jednostka, o której mowa w ust. 1 i 3, w przypadku gdy przestaje spełniac warunki niezbedne
do uzyskania wpisu na liste, o której mowa w ust. 1 i 3, powiadamia niezwłocznie o tym fakcie WCZP i
CMKP, a jednostka, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, ponadto powiadamia niezwłocznie
podmiot prowadzacy rejestr podmiotów prowadzacych kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów.
16. Maksymalna liczba miejsc szkoleniowych, o której mowa w ust. 7, ulega zmniejszeniu w
zakresie danej specjalizacji w przypadku nieprzyjecia lekarza skierowanego do odbywania
specjalizacji w trybie, o którym mowa w § 22 ust. 6 pkt 1, przez jednostke, o której mowa w § 22 ust. 7,
odpowiednio do liczby nieprzyjetych osób.
§ 12. 1. Kursy szkoleniowe objete programem danej specjalizacji moga byc prowadzone przez
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii
konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz:
1) wpisu na liste prowadzona przez CMKP, o której mowa w ust. 5 - w przypadku jednostek, o
których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
2) po uzyskaniu pozytywnej opinii CMKP, wydanej na podstawie danych, o których mowa w ust. 2
lub 3 - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2. Podmiot zamierzajacy prowadzic kurs szkoleniowy objety programem danej specjalizacji
przedstawia CMKP, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje zawierajace dane
obejmujace:
1) nazwe i siedzibe jednostki organizacyjnej lub imie, nazwisko i adres osoby fizycznej
zamierzajacej prowadzic kurs;
2) imie i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe osoby majacej byc kierownikiem kursu;
3) zakres i sposób organizacji szkolenia;
4) tryb szkolenia;
5) program kursu szkoleniowego okreslajacy:
a) cel szkolenia,
b) wymagane kwalifikacje uczestników kursu,
c) okres i sposób realizacji programu szkolenia,
d) zakres tematyczny oraz tresc szkolenia teoretycznego i praktycznego;
6) regulamin kursu szkoleniowego okreslajacy:
a) sposób organizacji szkolenia,
b) zasady i sposób naboru uczestników,
c) wzór karty przebiegu szkolenia,
d) prawa i obowiazki uczestników szkolenia,
e) zakres obowiazków wykładowców i innych prowadzacych szkolenie teoretyczne i zajecia
praktyczne,
f) sposób sprawdzania nabytej wiedzy i umiejetnosci praktycznych,
g) sposób oceny organizacji i przebiegu szkolenia przez uczestników kursu;
7) charakterystyke bazy dydaktycznej i szkolenia praktycznego;
8) kwalifikacje kadry dydaktycznej;
9) termin, miejsce oraz liczbe osób mogacych uczestniczyc w kursie.
3. W przypadku kursów szkoleniowych, o których mowa w ust. 2, trwajacych nie dłużej niż 5 dni,
podmiot zamierzajacy prowadzic ten kurs zgłasza corocznie CMKP, w terminie do dnia 15 listopada
roku poprzedzajacego rozpoczecie kursu, nastepujace informacje:
1) nazwe i siedzibe jednostki organizacyjnej lub imie, nazwisko i adres osoby fizycznej
zamierzajacej prowadzic kurs;
2) imie i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe osoby majacej byc kierownikiem kursu;
3) program kursu szkoleniowego okreslajacy:
a) cel szkolenia,
b) wymagane kwalifikacje uczestników kursu,
c) zakres tematyczny i tresc szkolenia teoretycznego i praktycznego;
4) sposób sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejetnosci praktycznych;
5) sposób oceny organizacji i przebiegu szkolenia przez uczestników kursu;
6) termin, miejsce oraz liczbe osób mogacych uczestniczyc w kursie.
4. CMKP koordynuje organizacje kursów zgodnie z wymogami odpowiednich specjalizacji oraz
liczba i rozmieszczeniem regionalnym lekarzy odbywajacych specjalizacje w poszczególnych
dziedzinach medycyny.
5. CMKP publikuje, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie internetowej CMKP,
liste podmiotów prowadzacych okreslonego rodzaju kurs szkoleniowy objety programem specjalizacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.
Rozdział 5
Specjalizacja
§ 13. 1. Lekarz w tym samym czasie może odbywac tylko jedna specjalizacje.
2. Lekarz odbywa specjalizacje zgodnie z programem specjalizacji.
3. Lekarz odbywajacy specjalizacje jest obowiazany do zrealizowania wszystkich elementów
programu specjalizacji danej specjalnosci, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4.
4. Specjalnosci, w których lekarz posiadajacy odpowiednia specjalizacje I lub I i II stopnia lub tytuł
specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny może uzyskac tytuł specjalisty w okreslonej
podstawowej dziedzinie medycyny po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem, o którym mowa w
ust. 2, okresla załacznik nr 2 do rozporzadzenia.
5. Specjalnosci, w których lekarz posiadajacy odpowiednia specjalizacje II stopnia lub
specjalizacje w zakresie medycyny rodzinnej może uzyskac tytuł specjalisty w okreslonej
szczegółowej dziedzinie medycyny albo lekarz posiadajacy tytuł specjalisty w odpowiedniej
podstawowej dziedzinie medycyny może uzyskac tytuł specjalisty w okreslonej szczegółowej
dziedzinie medycyny, okresla załacznik nr 3 do rozporzadzenia.
§ 14. 1. Lekarz może odbywac specjalizacje na podstawie umowy o prace, w pełnym wymiarze
czasu pracy, zawartej z jednostka organizacyjna prowadzaca specjalizacje na czas okreslony, w celu
doskonalenia zawodowego, obejmujacego realizacje programu specjalizacji, zwanej dalej
"rezydentura".
2. Lekarz może również odbywac specjalizacje w ramach:
1) umowy o prace, zawartej na czas nieokreslony lub okreslony okresem trwania specjalizacji z
jednostka organizacyjna prowadzaca specjalizacje;
2) płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania okreslonej
specjalizacji na podstawie odrebnych przepisów;
3) poszerzenia zajec programowych dziennych studiów doktoranckich o program specjalizacji
zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a
po ukonczeniu tych studiów - w trybie okreslonym w pkt 1, 2, 4 lub 5;
4) umowy o prace, zawartej na czas nieokreslony, z jednostka organizacyjna inna niż wymieniona w
§ 11 ust. 1, zapewniajaca realizacje czesci programu specjalizacji w zakresie form, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych
pracownikowi na czas niezbedny do zrealizowania pozostałej czesci programu specjalizacji w
jednostce organizacyjnej prowadzacej specjalizacje lub odpowiednio prowadzacej staż
kierunkowy;
5) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostka organizacyjna
prowadzaca specjalizacje; jednostka organizacyjna prowadzaca specjalizacje nie pobiera od
lekarza opłat za to szkolenie.
3. Lekarz uczestnik dziennych studiów doktoranckich nie może odbywac specjalizacji w ramach
rezydentury.
4. Lekarz cudzoziemiec zamierzajacy wykonywac lub wykonujacy zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyłacznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia
naukowego, posiadajacy wize pobytowa lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, po
uzyskaniu zgody ministra własciwego do spraw zdrowia, może odbywac specjalizacje na zasadach
okreslonych w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i
szkoleniach przez osoby niebedace obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatnosci za te studia i
szkolenia.
5. Lekarz cudzoziemiec posiadajacy prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przyznane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy odbywa specjalizacje na zasadach
obowiazujacych obywateli polskich.
§ 15. 1. Lekarz odbywa specjalizacje przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy
lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pózn. zm.3)).
2. Lekarzowi pełniacemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu danej specjalizacji
przysługuje wynagrodzenie:
1) na podstawie umowy o prace, jeżeli lekarz odbywa specjalizacje odpowiednio w trybie, o którym
mowa w § 14 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 4, albo
2) na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, w okreslonej liczbie, z jednostka organizacyjna
prowadzaca specjalizacje lub staż kierunkowy, jeżeli lekarz odbywa specjalizacje odpowiednio w
trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, albo na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 4,
albo odbywa staż szkoleniowy lub kierunkowy w tej jednostce w ramach urlopu szkoleniowego.
§ 16. 1. Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4,
może byc przedłużony nie wiecej niż o połowe okresu trwania specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2, może byc
dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawce urlopu wychowawczego na
zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.
3. Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 i 4, ulega
przedłużeniu o okres oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli jednostka szkolaca
przestaje spełniac wymagania okreslone w § 11 ust. 2.
§ 17. 1. Umowa o prace w ramach rezydentury zawierana jest na podstawie skierowania, o
którym mowa w § 22 ust. 5 pkt 1.
2. Okres, na jaki zawierana jest umowa o prace w ramach rezydentury, odpowiada okresowi
trwania specjalizacji.
3. Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega przedłużeniu o czas nieobecnosci w
pracy:
1) w przypadkach okreslonych w art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;
2) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach
pienieżnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr
31, poz. 267 oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615);
3) z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawce, jednak nie dłużej niż 3 miesiace w
okresie trwania specjalizacji.
4. Przedłużenie okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury łacznie nie może byc dłuższe
niż o rok, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury może ulec dodatkowo przedłużeniu o czas:
1) udzielonego przez pracodawce urlopu wychowawczego na zasadach okreslonych w odrebnych
przepisach, nie dłuższy jednak niż o rok;
2) urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż rok, udzielonego przez pracodawce w celu odbycia stażu
zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika
specjalizacji - w przypadku nieuzyskania zgody ministra własciwego do spraw zdrowia na uznanie
tego stażu za równoważny ze zrealizowaniem odpowiedniej czesci programu specjalizacji, z
zastrzeżeniem § 26 ust. 4-6;
3) oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli macierzysta jednostka szkolaca
przestaje spełniac wymagania okreslone w § 11 ust. 2, na skutek czego zostaje rozwiazana
umowa o prace.
6. W przypadku przedłużenia okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury, o którym mowa
w ust. 3 i 5, jednostka organizacyjna prowadzaca specjalizacje zawiera z lekarzem umowe o prace na
czas okreslony, odpowiadajacy sumie okresów przedłużajacych specjalizacje.
7. Umowa o prace w ramach rezydentury zawierana jest odpowiednio z dniem 1 marca albo 1
sierpnia każdego roku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 6 oraz § 28 ust. 1 pkt 3.
8. W przypadku rozwiazania umowy o prace w ramach rezydentury przed ukonczeniem
specjalizacji, lekarz powinien kontynuowac odbywanie tej specjalizacji w trybie okreslonym w § 14 ust.
2, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.
9. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w
ramach rezydentury, nie może ubiegac sie ponownie o odbywanie innej specjalizacji, odpowiednio w
podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny.
9a. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny w ramach
rezydentury, może ubiegac sie o odbycie jeszcze jednej specjalizacji w tym trybie, z uwzglednieniem
przepisów załacznika nr 2 do rozporzadzenia, w nastepujacych podstawowych dziedzinach medycyny:
1) audiologia i foniatria;
2) chirurgia klatki piersiowej;
3) chirurgia plastyczna;
4) epidemiologia;
5) kardiochirurgia;
6) kardiologia;
7) medycyna nuklearna;
8) neonatologia;
9) onkologia kliniczna;
10) psychiatria dzieci i młodzieży;
11) transfuzjologia kliniczna.
10. Lekarzowi odbywajacemu specjalizacje w trybie § 14 ust. 2:
1) z którym została rozwiazana umowa o prace, z wyjatkiem rozwiazania umowy w trybie art. 52 § 1
Kodeksu pracy, albo
2) który ukonczył studia doktoranckie
- a do zakonczenia specjalizacji pozostało mu nie wiecej niż 1/3 okresu jej odbywania, minister
własciwy do spraw zdrowia może przyznac na ten okres, na wniosek kierownika specjalizacji, etat
rezydencki w celu dokonczenia specjalizacji - w ramach posiadanych srodków na rezydentury.
11. Do wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w ust. 10, dołacza sie kopie
dokumentów potwierdzajacych okolicznosci okreslone w tym przepisie, a w szczególnosci karte
szkolenia specjalizacyjnego, zaswiadczenie o ukonczeniu studiów doktoranckich, dokument
potwierdzajacy rozwiazanie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, poswiadczenie
zatrudnienia w jednostce prowadzacej specjalizacje lub oddelegowania do tej jednostki.
12. Za zgoda kierownika specjalizacji lekarz odbywajacy specjalizacje w ramach rezydentury
może wnioskowac do pracodawcy o skrócenie okresu przedłużenia umowy, o którym mowa w ust. 3 i
5 pkt 1, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni.
13. Przepisy ust. 3 i 12 stosuje sie również do lekarzy odbywajacych specjalizacje w trybie innym
niż rezydentura.
14. W uzasadnionych przypadkach minister własciwy do spraw zdrowia może wyrazic zgode na
dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji odbywanej w trybie okreslonym w § 14 ust. 1 i 2.
§ 18. 1. Lekarz może rozpoczac specjalizacje w wybranej specjalnosci, jeżeli posiada prawo
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został
zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postepowania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarza
cudzoziemca, o którym mowa w § 14 ust. 4, jeżeli uzyskał zgode ministra własciwego do spraw
zdrowia na odbywanie danej specjalizacji oraz posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznane na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy.
2. W celu przystapienia do postepowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczecie
specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do WCZP, na którego obszarze zamierza odbywac
specjalizacje, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 wrzesnia każdego roku.
3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w § 14 ust. 4, lekarz cudzoziemiec składa wniosek do
ministra własciwego do spraw zdrowia, w terminach okreslonych w ust. 2.
4. Lekarz pozostajacy w stosunku pracy, zamierzajacy odbywac specjalizacje w innym trybie niż
rezydentura, może wystapic z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody pracodawcy
na odbywanie specjalizacji w okreslonym trybie, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Lekarz bedacy uczestnikiem studiów doktoranckich może wystapic z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody kierownika studiów doktoranckich, a jeżeli pozostaje w stosunku
pracy - również pracodawcy na odbywanie specjalizacji w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3.
6. Lekarz cudzoziemiec może wystapic z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu
zgody kierownika własciwej jednostki organizacyjnej na odbywanie specjalizacji w ramach
posiadanych przez nia wolnych miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie medycyny.
7. Lekarz ubiegajacy sie o odbywanie specjalizacji może byc w danym terminie dopuszczony do
postepowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym WCZP.
8. Lekarz ubiegajacy sie o odbywanie specjalizacji składa oswiadczenie, że złożył wniosek o
rozpoczecie specjalizacji tylko w jednym WCZP.
9. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, okreslaja załaczniki nr 4 i 5 do rozporzadzenia.
§ 19. 1. Postepowanie kwalifikacyjne przeprowadza WCZP dwa razy w roku w terminach: od dnia
1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 pazdziernika do dnia 31 pazdziernika.
2. Postepowanie kwalifikacyjne obejmuje ocene formalna wniosku o rozpoczecie specjalizacji
oraz postepowanie konkursowe.
3. Postepowanie konkursowe obejmuje i uwzglednia:
1) w przypadku lekarza, który wystepuje o rozpoczecie specjalizacji:
a) jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia badz tytułu specjalisty -
wynik Lekarskiego Egzaminu Panstwowego, zwanego dalej „LEP”, albo, w przypadku lekarza
dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Panstwowego, zwanego dalej „L-DEP”,
b) jeżeli posiada odpowiednia specjalizacje I lub II stopnia badz tytuł specjalisty - wynik egzaminu
w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LEP/LDEP, na
podstawie którego lekarz może uzyskac najkorzystniejsza liczbe punktów w tym postepowaniu,
2) srednia ocen uzyskana w okresie studiów liczona do dwóch znaków po przecinku - w przypadku
uzyskania przez dwóch lub wiecej kandydatów ubiegajacych sie o miejsce szkoleniowe w tej samej
dziedzinie i w tym samym WCZP identycznej liczby punktów za LEP/LDEP albo liczby punktów za
egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES;
3) rozmowe kwalifikacyjna - w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za srednia
ocen z okresu studiów.
4. Wynik postepowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych
z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES i
dodatkowo sredniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w
przypadkach okreslonych w ust.3 pkt 2 i 3.
5. Maksymalna liczba punktów w postepowaniu konkursowym:
1) za LEP/LDEP uwzglednia maksymalna liczbe punktów za LEP/ LDEP okreslona w przepisach
wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy;
2) z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES
wynosi 200 punktów, przy czym:
a) za ocene 3,0 otrzymuje sie 116 punktów,
b) za ocene 3,1-3,5 otrzymuje sie 128 punktów,
c) za ocene 3,6-3,9 otrzymuje sie 140 punktów,
d) za ocene 4,0 otrzymuje sie 152 punkty,
e) za ocene 4,1-4,5 otrzymuje sie 164 punkty,
f) za ocene 4,6-4,9 otrzymuje sie 176 punktów,
g) za ocene 5,0 otrzymuje sie 188 punktów,
h) za ocene 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje sie 200 punktów;
3) za srednia ocen uzyskanych w okresie studiów wynosi 6 punktów;
4) z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 15 punktów (3 pytania po 5 punktów);
5) w przypadku braku dokumentu potwierdzajacego ocene za test stanowiacy czesc składowa za
egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych
lekarzowi za zaliczenie testu;
6) w przypadku braku dokumentu potwierdzajacego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie
odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za
posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.
6. Do odbywania specjalizacji kwalifikuje sie lekarzy, w liczbie odpowiadajacej liczbie wolnych
miejsc przyznanych na dane postepowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym
województwie, w kolejnosci od najwyższego wyniku uzyskanego w postepowaniu konkursowym, z
wyjatkiem lekarzy, których komisja, o której mowa w ust. 8, nie zakwalifikowała do jej odbywania w
poszczególnych trybach.
7. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust.3
pkt 3, postepowanie kwalifikacyjne przeprowadzaja powoływane i odwoływane przez własciwego
wojewode Panstwowe Komisje Specjalizacyjne, zwane dalej „PKS”.
8. W skład PKS wchodza lekarze specjalisci w dziedzinie medycyny objetej postepowaniem
kwalifikacyjnym , a w szczególnosci;
1) własciwy konsultant wojewódzki, jako przewodniczacy komisji;
2) przedstawiciel własciwej Okregowej Rady Lekarskiej, zwanej dalej ORL;
3) przedstawiciel własciwego towarzystwa naukowego;
4) przedstawiciel WCZP.
9. WCZP kieruje lekarza ubiegajacego sie o rozpoczecie specjalizacji do odpowiedniej komisji, o
której mowa w ust. 7.
10. Od wyniku postepowania kwalifikacyjnego lekarz może sie odwołac do własciwego wojewody
w terminie 14 dni od dnia zakonczenia postepowania kwalifikacyjnego.
§ 20. 1. Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach
rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postepowania kwalifikacyjnego w tym
trybie, może wystapic z wnioskiem do ministra własciwego do spraw zdrowia, za posrednictwem
WCZP, po uzyskaniu pozytywnej opinii własciwego konsultanta wojewódzkiego, o przyznanie
rezydentury w tej dziedzinie medycyny.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, lekarz może złożyc w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia
15 wrzesnia, po uzyskaniu informacji z WCZP o wolnych miejscach szkoleniowych w danej dziedzinie
medycyny oraz o możliwosci odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
3. Własciwe WCZP przekazuje ministrowi własciwemu do spraw zdrowia wniosek lekarza, o
którym mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem posiadania wolnego miejsca szkoleniowego w danej
dziedzinie medycyny na obszarze województwa i informacja o terminie, w jakim lekarz przeszedł
postepowanie kwalifikacyjne, oraz liczbie punktów uzyskanych przez lekarza w postepowaniu
kwalifikacyjnym.
4. Minister własciwy do spraw zdrowia po otrzymaniu wniosku i danych, o których mowa w ust. 3,
może przyznac rezydenture lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, w ramach posiadanych srodków na
rezydentury, o czym informuje lekarza i własciwe WCZP.
5. Rezydentura, o której mowa w ust. 4, przyznawana jest na podstawie wyniku postepowania
kwalifikacyjnego lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali najwyższe wyniki.
6. WCZP kieruje lekarza, któremu minister własciwy do spraw zdrowia przyznał rezydenture, do
odbycia specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej przyznania.
7. Lekarz, który otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 6, zgłasza sie do jednostki
organizacyjnej wskazanej w skierowaniu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania
skierowania.
8. Jednostka organizacyjna wskazana w skierowaniu zawiera z lekarzem, któremu minister
własciwy do spraw zdrowia przyznał rezydenture, umowe o prace nie pózniej niż do dnia 31
pazdziernika.
§ 21. 1. Lekarz, lekarz dentysta posiadajacy prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, który zamierza przystapic do egzaminu, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 lit. a, składa w
WCZP wniosek o przystapienie do egzaminu, zawierajacy:
1) imie i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer PESEL albo date i miejsce urodzenia w odniesieniu do lekarza cudzoziemca;
4) numer rejestracyjny izby lekarskiej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyc w terminach okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy.
3. WCZP przekazuje Centrum Egzaminów Medycznych, zwanemu dalej "CEM", liste lekarzy
zawierajaca dane, o których mowa w ust. 1, nie pózniej niż po upływie 5 dni od odpowiedniego
terminu wskazanego w ust. 2.
4. Dyrektor CEM zawiadamia zdajacego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nie
pózniej niż 14 dni przed jego rozpoczeciem.
§ 22. 1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego oraz uwzgledniajac
liczby miejsc szkoleniowych, o których mowa w § 30 ust. 3, PKS sporzadza listy lekarzy
zakwalifikowanych do odbywania okreslonej specjalizacji w ramach rezydentury oraz w innym trybie i
przedstawia je wojewodzie do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych
osobowych lekarza, udostepnia sie do wgladu w siedzibie WCZP.
3. WCZP kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez niego jednostce
organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nia wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie
medycyny, uwzgledniajac w kolejnosci:
1) wynik postepowania kwalifikacyjnego;
2) miejsce zatrudnienia w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 11;
3) uzyskanie rezydentury;
4) wstepna akceptacje kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 11.
4. Jeżeli w wyniku postepowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji w danej dziedzinie
medycyny zakwalifikowało sie co najmniej dwóch lekarzy posiadajacych I stopien specjalizacji,
deklarujacych we wniosku jej odbywanie w trybie okreslonym w § 14 ust. 2 pkt 4, WCZP może
skierowac do jednostki organizacyjnej, na jedno wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie
umożliwiajacej realizacje programu specjalizacji, ustalonej przez kierownika komórki organizacyjnej,
na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników
specjalizacji w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim.
5. Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji, lekarzowi, o którym mowa
w § 45 ust. 1, i lekarzowi cudzoziemcowi, o którym mowa w § 14 ust. 4, WCZP wydaje:
1) skierowanie do odbywania specjalizacji w okreslonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem
trybu i okresu jej odbywania;
2) karte szkolenia specjalizacyjnego;
3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych;
4) informacje o obowiazujacym programie specjalizacji.
6. WCZP kieruje lekarza do odbycia specjalizacji, po przedstawieniu przez niego dokumentu
„Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie
nie dłuższym niż do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia.
7. Jednostka organizacyjna posiadajaca wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie
medycyny, umożliwia odbywanie specjalizacji lekarzowi skierowanemu do jej odbywania w tej
jednostce.
8. Lekarz odbywajacy specjalizacje, w szczególnie uzasadnionym przypadku albo w przypadku
likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa specjalizacje, badz zaprzestania spełniania
wymagan, o których mowa w § 11 ust. 2, jest kierowany przez WCZP, w pierwszej kolejnosci, do
kontynuowania specjalizacji w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nia
wolnych miejsc szkoleniowych.
9. Po podjeciu przez organ założycielski uchwały o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej
zatrudniajacego rezydentów - zakład ten jest obowiazany do:
1) wypowiedzenia umów, o których mowa w § 30 ust. 7 i 8, z zachowaniem 3-miesiecznego okresu
wypowiedzenia;
2) zawiadomienia WCZP o tym fakcie celem skierowania rezydentów do innych jednostek
uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.
10. Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 8, znajduje sie na obszarze innego
województwa, zmiana miejsca szkolenia nastepuje po wyrażeniu zgody przez WCZP oraz konsultanta
wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuowac odbywanie specjalizacji.
11. Lekarz rezydent, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w trybie
rezydentury, może zmienic miejsce odbywania specjalizacji poza terenem województwa, nie wczesniej
niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa specjalizacje,
uległa likwidacji lub przestała spełniac wymagania, o których mowa w § 11 ust. 2.
12. Wzór karty szkolenia specjalizacyjnego, o której mowa w ust. 5 pkt 2, okresla załacznik nr 6
do rozporzadzenia.
13. Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, okresla
załacznik nr 7 do rozporzadzenia.
§ 23. 1. WCZP prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywajacych specjalizacje na
obszarze danego województwa, zwany dalej "rejestrem".
2. Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według niżej okreslonego
układu danych:
1) numer wpisu do rejestru składajacy sie z ciagu kolejnych znaków:
a) dwucyfrowego symbolu województwa, bedacego pierwszym członem identyfikatora jednostek
podziału terytorialnego okreslonego rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998
r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziału terytorialnego kraju oraz zwiazanych z tym obowiazków
organów administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.
1031, z pózn. zm.4)),
b) czterocyfrowego kodu specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji w okreslonych
dziedzinach medycyny, stanowiacego załacznik nr 8 do rozporzadzenia,
c) jednocyfrowego oznaczenia zawodu lekarza, lekarza dentysty:
1 - dla lekarza,
2 - dla lekarza dentysty,
3 - dla lekarza posiadajacego jednoczesnie tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty,
d) siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
2) imie (imiona) i nazwisko lekarza;
3) nazwisko rodowe;
4) obywatelstwo;
5) data i miejsce urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca;
6) numer PESEL;
7) numer rejestracyjny lekarza w okregowej izbie lekarskiej;
8) numer seryjny i data wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty";
9) posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania;
10) data i wynik zakonczenia postepowania kwalifikacyjnego;
11) numer i data decyzji ministra własciwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na
odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca;
12) tryb odbywania specjalizacji lub zasady finansowania specjalizacji odbywanej przez lekarza
cudzoziemca;
13) data i numer skierowania do odbywania specjalizacji;
14) numer karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu zabiegów i procedur medycznych;
15) nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której odbywana
jest specjalizacja;
16) imie i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadane specjalizacje, stanowisko;
17) data rozpoczecia i zakonczenia szkolenia specjalizacyjnego;
18) data przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to zostało przedłużone;
19) data uzyskania zaliczenia PES;
20) adnotacje dotyczace przeniesienia sie lekarza w celu odbywania specjalizacji z obszaru innego
województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał
dotychczas specjalizacje, tryb odbywania specjalizacji, nazwisko i imie dotychczasowego
kierownika specjalizacji, dotychczasowy okres trwania specjalizacji;
21) adnotacje dotyczace wykreslenia lekarza z rejestru.
§ 24. 1. O rozpoczeciu przez lekarza specjalizacji WCZP powiadamia okregowa izbe lekarska,
zwana dalej "OIL", której lekarz jest członkiem, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 4,
także ministra własciwego do spraw zdrowia.
2. WCZP przekazuje do CMKP, po przeprowadzonych postepowaniach kwalifikacyjnych,
aktualne informacje o lekarzach odbywajacych specjalizacje.
3. CMKP prowadzi rejestr lekarzy odbywajacych specjalizacje na terenie kraju, zawierajacy dane,
o których mowa w § 23 ust. 2.
§ 25. 1. Kierownikiem specjalizacji jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny bedacej
przedmiotem specjalizacji, a w uzasadnionych przypadkach - w pokrewnej dziedzinie medycyny.
2. Lekarz odbywa specjalizacje pod kierunkiem wybranego przez siebie lekarza, sposród lekarzy
wykonujacych swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby w danej jednostce
organizacyjnej albo sposród lekarzy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 i 7, wyznaczonych przez
kierownika tej jednostki, w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny
lub odpowiednio z własciwym konsultantem powołanym do realizacji zadan zwiazanych z obronnoscia
kraju, zwanego dalej "kierownikiem specjalizacji" - za jego zgoda.
3. Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza specjalisty w danej dziedzinie
medycyny, a w uzasadnionych przypadkach - w pokrewnej dziedzinie medycyny, wyznaczonego przez
kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa staż kierunkowy, w porozumieniu z własciwym
konsultantem, o którym mowa w ust. 2, i kierownikiem specjalizacji.
4. Kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujacy stażem kierunkowym moga prowadzic
jednoczesnie specjalizacje nie wiecej niż trzech lekarzy.
5. Kierownik specjalizacji jednoczesnie może dodatkowo kierowac stażem kierunkowym nie
wiecej niż dwóch lekarzy.
§ 26. 1. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie rocznych szczegółowych planów
odbywania specjalizacji, w tym za ustalenie miejsc odbywania staży kierunkowych, w sposób
zapewniajacy realizacje programu specjalizacji, w okresie nie krótszym niż 1 miesiac od rozpoczecia
kolejnego roku odbywanej specjalizacji.
2. Kierownik specjalizacji, który nie dopełnił obowiazku ustalenia szczegółowego planu
odbywania specjalizacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, może zostac pozbawiony funkcji
kierownika specjalizacji - przez kierownika jednostki, w porozumieniu z własciwym konsultantem
wojewódzkim.
3. Do obowiazków kierownika specjalizacji należy w szczególnosci:
1) sprawowanie nadzoru nad realizacja planu odbywania specjalizacji;
2) ustalanie lekarzowi, który odbywa specjalizacje w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 4,
zakresu oraz terminów realizacji szczegółowego programu specjalizacji w jednostce
organizacyjnej prowadzacej specjalizacje;
3) wyznaczenie lekarzowi pacjentów do prowadzenia, konsultowanie i ocenianie proponowanych
przez niego badan diagnostycznych i ich interpretacji, rozpoznania choroby, sposobu leczenia,
rokowania i zalecen dla pacjenta;
4) bezposredni nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych, objetych programem specjalizacji, do czasu nabycia przez lekarza umiejetnosci
samodzielnego ich wykonywania;
5) bezposredni udział w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej
metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzajacej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu
nabycia przez lekarza umiejetnosci samodzielnego ich wykonywania lub stosowania;
6) ustalanie harmonogramu dyżurów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, w tym decydowanie o
dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru;
7) ocenianie przygotowanych przez lekarza opracowan teoretycznych objetych programem
specjalizacji, pracy pogladowej lub oryginalnej;
8) wystepowanie do pracodawcy lekarza odbywajacego specjalizacje lub odpowiednio kierownika
studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio o
zwolnienie go z obowiazku uczestniczenia w zajeciach programowych w ramach studiów
doktoranckich, w celu odbycia staży kierunkowych i kursów okreslonych w programie
specjalizacji;
9) kierowanie do odbycia staży kierunkowych w innych jednostkach organizacyjnych, o których
mowa w § 11 ust. 3;
10) kierowanie lekarza na kursy szkoleniowe;
11) przeprowadzanie sprawdzianów z nabytych przez lekarza umiejetnosci praktycznych;
12) przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w programie specjalizacji;
13) potwierdzanie uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonania okreslonych zabiegów i procedur
medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji, w indeksie wykonanych zabiegów i
procedur medycznych;
14) wystawianie opinii zawodowej, w tym dotyczacej uzdolnien i predyspozycji zawodowych,
umiejetnosci manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolnosci organizacyjnych
i umiejetnosci pracy w zespole;
15) wnioskowanie do WCZP o przerwanie kontynuowania specjalizacji przez lekarza, który nie
realizuje lub nie może realizowac programu specjalizacji;
16) potwierdzanie odbycia szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia
specjalizacyjnego;
17) poinformowanie pracodawcy lekarza odbywajacego specjalizacje w trybie rezydentury oraz
WCZP o zakonczeniu szkolenia, zgodnie z programem specjalizacji okreslonym w trybie, o
którym mowa w ust. 4 i 6, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia
celem rozwiazania umowy o prace, o której mowa w § 14 ust. 1.
3a. Kierownik specjalizacji potwierdza lekarzowi odbycie szkolenia zgodnie z programem
specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wczesniej niż z dniem rozwiazania umowy, o
której mowa w § 14 ust. 1, z uwzglednieniem ust. 3b oraz § 17.
3b. W przypadku gdy lekarzowi odbywajacemu specjalizacje w trybie rezydentury do
zakonczenia umowy o prace, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzglednieniem § 17, lub zakonczenia
specjalizacji w trybie innym niż rezydentura pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik
specjalizacji może potwierdzic odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie
szkolenia specjalizacyjnego nie wczesniej niż z dniem poprzedzajacym rozpoczecie tego urlopu.
4. Kierownik specjalizacji w pierwszym roku trwania specjalizacji może wystapic do ministra
własciwego do spraw zdrowia, za posrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze
zrealizowaniem elementów okreslonych w programie danej specjalizacji stażu szkoleniowego,
obejmujacego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur
medycznych, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granica lub w kraju, w
jednostce upoważnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, i ewentualne skrócenie
odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukonczenia do dnia rozpoczecia przez lekarza
specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.
5. Kierownik specjalizacji może wystapic do ministra własciwego do spraw zdrowia, za
posrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie okresu odbywania specjalizacji lekarzowi, który
zrealizował staż szkoleniowy za granica w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji w jednostce
uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
6. Minister własciwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii
zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznac staże i szkolenia, o których mowa w
ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem czesci programu specjalizacji i skrócic lekarzowi okres
odbywania specjalizacji, jednak nie wiecej niż o 1/3.
6a. Minister własciwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii
zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznac staże i szkolenia, o których mowa w
ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem czesci programu specjalizacji i skrócic lekarzowi, o którym
mowa w ust. 5, okres odbywania specjalizacji.
7. Informacje o uznaniu lekarzowi stażów lub szkolen oraz o skróceniu okresu trwania
specjalizacji odbywanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 CMKP przekazuje niezwłocznie przed
zakonczeniem skróconej specjalizacji odpowiedniemu WCZP, a WCZP niezwłocznie przekazuje te
informacje zakładowi zatrudniajacemu lekarza, któremu skrócono okres trwania specjalizacji, celem
odpowiedniego skrócenia umowy o prace zawartej na okres odbywania specjalizacji.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, stanowi załacznik nr 9 do rozporzadzenia.
§ 27. 1. Do zadan jednostki organizacyjnej prowadzacej staż kierunkowy, o której mowa w § 11
ust. 3, należy:
1) ustalanie szczegółowego planu stażu kierunkowego;
2) realizacja zadan okreslonych w § 26 ust. 3 pkt 3-7 i 11-14 oraz innych zadan okreslonych
programem danej specjalizacji w ramach stażu kierunkowego;
3) potwierdzenie odbycia stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji.
2. Do zadan jednostki organizacyjnej prowadzacej kurs szkoleniowy należy:
1) zapewnienie zrealizowania szczegółowego programu kursu przez wszystkich uczestników;
2) przeprowadzenie sprawdzianu z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejetnosci praktycznych
objetych programem kursu;
3) potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu szkoleniowego.
§ 28. 1. Lekarz nie może realizowac lub kontynuowac szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:
1) zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu;
2) ograniczenia lekarza w wykonywaniu okreslonych czynnosci medycznych;
3) niepodjecia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesiecy od dnia wskazanego
jako dzien rozpoczecia specjalizacji na skierowaniu wystawionym przez WCZP;
4) zaprzestania przez lekarza odbywania specjalizacji;
5) przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu
opinii konsultanta wojewódzkiego i własciwej OIL;
6) upływu okresu, w którym lekarz był obowiazany ukonczyc specjalizacje.
2. Własciwy podmiot jest obowiazany do powiadomienia WCZP o zaistnieniu okolicznosci, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
3. Kierownik WCZP skresla lekarza z rejestru:
1) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w
ust. 2;
2) w przypadku przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek, o którym mowa w ust.
1 pkt 5;
3) w przypadku stwierdzenia upływu czasu, w którym lekarz był obowiazany ukonczyc specjalizacje;
4) w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w § 31 ust. 1, w terminie, o którym mowa
w § 31 ust. 2.
4. O skresleniu lekarza z rejestru WCZP niezwłocznie powiadamia tego lekarza, kierownika
specjalizacji i własciwa ORL, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 4, również ministra
własciwego do spraw zdrowia.
§ 29. Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych
zabiegów i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód odbycia
specjalizacji.
§ 30. 1. Liczbe wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy moga rozpoczac specjalizacje
w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postepowaniu
kwalifikacyjnym, w tym liczbe rezydentur, minister własciwy do spraw zdrowia ogłasza na 21 dni przed
rozpoczeciem postepowania kwalifikacyjnego, w oparciu o informacje dotyczaca liczby wszystkich
wolnych miejsc szkoleniowych przekazana przez WCZP.
2. Minister własciwy do spraw zdrowia, uwzgledniajac dostepnosc swiadczen zdrowotnych w
danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa lub kraju, po zasiegnieciu opinii własciwego
konsultanta wojewódzkiego, może ustalic liczbe miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny
mniejsza od liczby miejsc wynikajacej z informacji przekazanych przez WCZP.
3. Minister własciwy do spraw zdrowia w ramach liczby miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2,
ustala corocznie liczbe miejsc szkoleniowych w okreslonych specjalnosciach w skali kraju oraz w
poszczególnych województwach dla lekarzy, którzy beda mogli odbywac specjalizacje w ramach
rezydentury.
4. Lekarz, który odbywa specjalizacje w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze
wynagrodzenie miesieczne ustalane corocznie przez ministra własciwego do spraw zdrowia do dnia
30 marca roku poprzedzajacego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizacje, na
podstawie przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z
zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia
każdego roku, w wysokosci nie mniejszej niż 70 % tego wynagrodzenia.
5. Minister własciwy do spraw zdrowia zapewnia corocznie srodki finansowe niezbedne do
odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
6. Srodki finansowe, o których mowa w ust. 5, moga obejmowac dofinansowanie okreslonych
przez ministra własciwego do spraw zdrowia kosztów szkolenia w specjalizacjach uznanych za
priorytetowe dla ochrony zdrowia, po uzyskaniu opinii własciwych konsultantów krajowych.
7. Srodki finansowe niezbedne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez lekarzy,
którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywaja ja w tym trybie, w ramach liczby miejsc
szkoleniowych ustalonych przez ministra własciwego do spraw zdrowia, minister własciwy do spraw
zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z jednostka organizacyjna zatrudniajaca tych
lekarzy, o której mowa w § 14 ust. 1. Umowa ta okresla wysokosc srodków i ich przeznaczenie.
8. Minister własciwy do spraw zdrowia okresla wysokosc srodków finansowych, o których mowa
w ust. 6, i przekazuje je na podstawie umowy zawartej z jednostka prowadzaca szkolenie w
specjalizacjach, o których mowa w ust. 6.
9. Srodki finansowe, o których mowa w ust. 6, nie obejmuja wynagrodzenia okreslonego w § 15
ust. 2 pkt 1 oraz pozostałych składników wynagrodzen wynikajacych z układu zbiorowego pracy lub z
regulaminu wynagradzania obowiazujacego w jednostce zatrudniajacej lekarza, o której mowa w § 14
ust. 1.
10. Srodki finansowe, o których mowa w ust. 7 i 8, powinny byc wykorzystane zgodnie z ich
przeznaczeniem, a w przypadku ich niewykorzystania zwrócone ministrowi własciwemu do spraw
zdrowia w trybie okreslonym w umowie, o której mowa w ust. 7 i 8.
Rozdział 6
Sposób i tryb składania egzaminu panstwowego
§ 31. 1. Lekarz przed przystapieniem do PES składa do własciwego WCZP nastepujace
dokumenty:
1) wniosek o przystapienie do PES;
2) karte szkolenia specjalizacyjnego;
3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, o którym mowa w § 22 ust. 5 pkt 3.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz ze szczegółowym planem albo indywidualnym
harmonogramem odbywania specjalizacji, lekarz może złożyc do dnia 31 lipca albo do dnia 31
grudnia, w terminie nie dłuższym niż 12 miesiecy od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez
kierownika specjalizacji.
3. W przypadku PES w dziedzinie urologii, dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz ze
szczegółowym planem albo indywidualnym harmonogramem odbywania specjalizacji, lekarz może
złożyc na trzy miesiace przed terminem PES ustalonym w danej sesji przez konsultanta krajowego w
dziedzinie urologii.
4. Lekarz odbywajacy specjalizacje w trybie rezydentury składa własciwemu WCZP, poza
dokumentami wymienionymi w ust. 1, kopie swiadectwa pracy z ostatnio zatrudniajacej go jednostki.
5. WCZP po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, spełniaja warunki formalne,
przekazuje je do CEM, nie pózniej niż w terminie 14 dni od ich złożenia, oraz zawiadamia CEM o
liczbie przyjetych zgłoszen.
§ 32. 1. PES dla każdej specjalnosci jest składany w formie egzaminu praktycznego, egzaminu
testowego i egzaminu ustnego, obejmujacych program specjalizacji w kolejnosci ustalonej w tym
programie.
2. Test oraz egzamin ustny i praktyczny, o których mowa w ust. 1, opracowuje i ustala CEM w
porozumieniu z własciwym konsultantem krajowym lub jego przedstawicielem oraz przedstawicielem
własciwego towarzystwa naukowego odrebnie dla każdej specjalnosci oraz na każda sesje
egzaminacyjna.
2a. Test do PES w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii opracowuje i ustala konsultant
krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
3. Zadania testowe musza byc zachowane w tajemnicy przez wszystkie osoby uczestniczace w
ich opracowaniu, przetwarzaniu i dystrybucji.
4. Egzamin testowy uważa sie za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co
najmniej 60 % możliwej do uzyskania liczby punktów.
§ 33. 1. PES dla danej specjalnosci organizuje CEM.
2. PES jest przeprowadzany przez Panstwowa Komisje Egzaminacyjna, zwana dalej "PKE".
3. Przewodniczacego i członków PKE powołuje i odwołuje Dyrektor CEM, sposród osób
zaproponowanych przez Krajowa Rade Egzaminów Lekarskich, zwana dalej "KREL", w porozumieniu
z własciwym konsultantem krajowym, własciwym towarzystwem naukowym oraz NRL, po ich
zaakceptowaniu przez ministra własciwego do spraw zdrowia.
4. W skład PKE wchodza lekarze specjalisci w dziedzinie medycyny objetej PES lub, w
uzasadnionych przypadkach, w pokrewnej dziedzinie medycyny, a w szczególnosci:
1) przedstawiciel lub przedstawiciele konsultanta krajowego;
2) przedstawiciel lub przedstawiciele własciwych towarzystw naukowych dla dziedziny medycyny
objetej egzaminem panstwowym;
3) przedstawiciel lub przedstawiciele NRL lub przedstawiciele ORL;
4) przedstawiciel lub przedstawiciele uczelni medycznych lub uczelni prowadzacych działalnosc
dydaktyczna i badawcza w zakresie nauk medycznych, CMKP lub medycznych jednostek
badawczo-rozwojowych.
5. W skład PKE nie może byc powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo
powinowatym do drugiego stopnia włacznie lekarza, który składa egzamin.
§ 34. Do zadan PKE lub wydzielonego sposród jej członków zespołu egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 35 ust. 6, należy:
1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lekarza do egzaminu panstwowego;
2) ustalenie listy lekarzy dopuszczonych do egzaminu panstwowego w danym terminie;
3) dokonywanie oceny egzaminów praktycznego i ustnego;
4) przekazanie CEM kart testowych po przeprowadzeniu egzaminu testowego, z zachowaniem
tajnosci procedury;
5) przekazanie CEM ocen z egzaminów praktycznego i ustnego oraz innej dokumentacji zwiazanej z
przeprowadzonym PES, nie pózniej niż w ciagu 14 dni do zakonczenia specjalizacji.
§ 35. 1. PES odbywa sie, z zastrzeżeniem ust. 2, dwa razy w roku:
1) w sesji wiosennej - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;
2) w sesji jesiennej - od dnia 1 pazdziernika do dnia 30 listopada.
2. PES w dziedzinach urologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii odbywa sie w terminach
ustalonych przez własciwego konsultanta krajowego w porozumieniu z Dyrektorem CEM.
3. Czesci składowe egzaminu, o którym mowa w § 32 ust. 1, przeprowadzane sa w miejscach i
terminach ustalonych przez Dyrektora CEM, w porozumieniu z własciwa PKE.
4. Egzamin testowy dla danej specjalnosci odbywa sie jednoczesnie w całym kraju.
5. W uzasadnionych przypadkach minister własciwy do spraw zdrowia może, na wniosek
Dyrektora CEM, wyrazic zgode na odstapienie od przeprowadzenia egzaminu testowego dla
wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej specjalnosci w okreslonym terminie, z
zachowaniem pozostałych czesci egzaminu, lub zdecydowac o przeprowadzeniu PES jeden raz w
roku - z zachowaniem wszystkich jego czesci, w terminach, o których mowa w ust. 1.
6. W zależnosci od liczby lekarzy przystepujacych do PES egzaminy przeprowadza PKE lub
wyłonione sposród jej członków zespoły egzaminacyjne z zachowaniem reprezentacji wszystkich
podmiotów wymienionych w § 33 ust. 4.
7. W czasie składania przez lekarza egzaminu praktycznego lub ustnego może byc obecny
kierownik specjalizacji jako obserwator.
8. Lekarz powinien byc powiadomiony przez CEM o miejscach i terminach PES nie pózniej niż 14
dni przed data jego rozpoczecia.
§ 36. 1. Lekarz może przystepowac do PES trzy razy, a w przypadkach, o których mowa w ust.
4, cztery razy.
2. Lekarz uzyskuje wynik negatywny PES, jeżeli uzyska taki wynik chocby z jednej czesci PES, o
których mowa w § 32 ust. 1. W takim przypadku lekarz może złożyc wniosek do PKE, co najmniej na
miesiac przed rozpoczeciem sesji egzaminacyjnej, o wyznaczenie drugiego terminu PES.
3. W razie dwukrotnego negatywnego wyniku PES, a także w razie dwukrotnego nieprzystapienia
w wyznaczonym terminie do PES, lekarz może wystapic do PKE z wnioskiem o przystapienie do
egzaminu w nastepnej sesji egzaminacyjnej. W razie nieprzystapienia do jednej z czesci PES, o
których mowa w § 32 ust. 1, lekarz może wystapic do PKE z wnioskiem o przystapienie tylko do tej
czesci PES. Trzeci termin przystapienia do PES musi byc wyznaczony nie pózniej niż 36 miesiecy od
daty potwierdzenia odbycia specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika
specjalizacji.
4. W razie trzeciego negatywnego wyniku PES lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3,
lekarz może przystapic do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli PKE uzna, że zaistniały
okolicznosci uzasadniajace dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza
sie w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, liczac od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.
§ 37. (uchylony).
§ 38. 1. Lekarz uzyskuje tytuł specjalisty w okreslonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia
specjalizacyjnego i złożeniu PES z wynikiem pozytywnym.
2. Lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, CEM wydaje dyplom i przekazuje jego kopie do własciwej
OIL i własciwego WCZP.
3. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 2, okresla załacznik nr 10 do rozporzadzenia.
§ 39. 1. Rejestr lekarzy posiadajacych specjalizacje II stopnia oraz lekarzy, którzy uzyskali tytuł
specjalisty w okreslonej dziedzinie medycyny, prowadzi NRL w ramach Centralnego Rejestru Lekarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, a w odniesieniu do obszaru województwa - własciwa ORL w ramach
okregowego rejestru lekarzy.
2. Dokumentacja dotyczaca szkolenia specjalizacyjnego lekarza oraz kopia dyplomu PES sa
przechowywane przez własciwe WCZP zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708, Nr
170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600).
Rozdział 7
Warunki i tryb uznawania równoważnosci tytułu specjalisty uzyskanego za granica
§ 40. Uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granica może nastapic, jeżeli zostały spełnione
nastepujace warunki:
1) lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) okres szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granica nie odbiega od okresu okreslonego w
programie danej specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) program szkolenia specjalizacyjnego w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz
umiejetnosci praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejetnosci odpowiada w
istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalnosci w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejetnosci
odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 41. 1. Lekarz ubiegajacy sie o uznanie równoważnosci tytułu specjalisty uzyskanego za granica
wystepuje z wnioskiem do ministra własciwego do spraw zdrowia, za posrednictwem CMKP.
2. Do wniosku dołacza sie:
1) odpis prawa wykonywania zawodu;
2) potwierdzenie uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w kraju, w którym
lekarz uzyskał tytuł specjalisty;
3) oryginał dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty;
4) dokument zawierajacy dane o miejscu odbycia szkolenia specjalizacyjnego, okresie jego trwania i
programie;
5) informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i
umiejetnosci praktycznych;
6) zaswiadczenia o miejscu, okresie trwania i rodzaju czynnosci zawodowych wykonywanych po
uzyskaniu tytułu specjalisty.
3. Minister własciwy do spraw zdrowia uznaje równoważnosc tytułu specjalisty uzyskanego za
granica, jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów stwierdzi, że okres trwania
szkolenia oraz formy nabywania wiedzy i umiejetnosci praktycznych odpowiadaja w istotnych
elementach programowi specjalizacji w danej specjalnosci w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmawia
uznania tego tytułu.
4. Zespół, o którym mowa w ust. 5, w przypadku rozpatrywania wniosków, o których mowa w §
26 ust. 4 i 5, zbiera sie w miare potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
5. Minister własciwy do spraw zdrowia podejmuje decyzje, o której mowa w ust. 3, na podstawie
opinii Dyrektora CMKP, wynikajacej z oceny merytorycznej wniosku lekarza wydanej przez zespół
ekspertów powołany przez Dyrektora CMKP, w skład którego wchodza lekarze posiadajacy tytuł
specjalisty w danej dziedzinie medycyny:
1) konsultant krajowy lub jego przedstawiciel;
2) dwaj lekarze posiadajacy tytuł naukowy lub stopien naukowy doktora habilitowanego;
3) przedstawiciel NRL;
4) przedstawiciel towarzystwa naukowego własciwego dla dziedziny medycyny, w której lekarz
ubiega sie o uznanie równoważnosci tytułu specjalisty.
6. Lekarz ubiegajacy sie o uznanie równoważnosci tytułu specjalisty uzyskanego za granica, na
podstawie opinii zespołu, o którym mowa w ust. 5, może zostac skierowany na wniosek Dyrektora
CMKP przez ministra własciwego do spraw zdrowia na staż adaptacyjny, trwajacy nie dłużej niż 3
miesiace, w jednostce organizacyjnej prowadzacej specjalizacje w danej dziedzinie medycyny,
wskazanej przez ten zespół, który powinien byc zakonczony uzyskaniem opinii zawodowej,
wystawionej przez kierownika własciwej komórki organizacyjnej tej jednostki.
7. Staż adaptacyjny, o którym mowa w ust. 6, lekarz odbywa na podstawie umowy o prace ze
wskazana jednostka organizacyjna albo umowy o odbycie stażu adaptacyjnego zawartej z ta
jednostka, na warunkach okreslonych w umowie.
8. W przypadku okreslonym w ust. 6 minister własciwy do spraw zdrowia uznaje równoważnosc
tytułu specjalisty uzyskanego za granica lub odmawia uznania tego tytułu, biorac pod uwage również
opinie zawodowa, o której mowa w ust. 5.
9. Minister własciwy do spraw zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego
za granica za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji
administracyjnej.
Rozdział 8
Przepisy przejsciowe i koncowe
§ 42. 1. Lekarz, który uzyskał specjalizacje I stopnia w zakresie: chorób płuc, toksykologii,
transfuzjologii oraz uzyskał tytuł specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny, może
odbyc specjalizacje w szczegółowej dziedzinie medycyny, odpowiednio w dziedzinie: choroby płuc,
toksykologia kliniczna, transfuzjologia, zgodnie z programem tej specjalizacji, uwzgledniajacym zakres
wiedzy teoretycznej i umiejetnosci praktycznych nabytych na podstawie dotychczasowego szkolenia, z
tym że czas trwania tej specjalizacji nie może byc krótszy niż rok.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz może złożyc wniosek do WCZP o odbycie
specjalizacji, w terminie do dnia 30 listopada 2007 r.
§ 43. Jednostki organizacyjne wpisane na liste prowadzona przez ministra własciwego do spraw
zdrowia na podstawie dotychczasowych przepisów staja sie jednostkami organizacyjnymi
prowadzacymi specjalizacje w rozumieniu rozporzadzenia.
§ 44. 1. W dziedzinach otorynolaryngologii dzieciecej, hipertensjologii, ginekologii onkologicznej,
urologii dzieciecej i neuropatologii - minister własciwy do spraw zdrowia może powierzyc w terminie do
dnia 31 grudnia 2007 r. okreslone w rozporzadzeniu obowiazki kierownika specjalizacji lekarzowi
legitymujacemu sie dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie.
2. Obowiazki, o których mowa w ust. 1, minister własciwy do spraw zdrowia może powierzyc
osobie wskazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z własciwym
konsultantem wojewódzkim, po zasiegnieciu opinii konsultanta krajowego, na okres trwania
specjalizacji.
§ 45. 1. Lekarz posiadajacy stopien naukowy doktora habilitowanego i majacy odpowiedni
dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny wymienionej w wykazie specjalnosci
lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny okreslonych w załaczniku nr 1 do rozporzadzenia
może złożyc wniosek o skierowanie go do odbywania tej specjalizacji bez postepowania
kwalifikacyjnego, na wniosek własciwego konsultanta krajowego.
2. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1, kierownik specjalizacji może wystapic, za
posrednictwem CMKP, do ministra własciwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego
dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w czesci
lub w całosci, szczegółowego programu własciwej specjalizacji.
3. W przypadku lekarza posiadajacego stopien naukowy doktora habilitowanego i majacego
odpowiedni dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny, o której mowa w ust. 1,
zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w trybie postepowania kwalifikacyjnego, kierownik
specjalizacji w porozumieniu z własciwym konsultantem krajowym może wystapic, za posrednictwem
CMKP, do ministra własciwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i
zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w czesci lub w całosci,
szczegółowego programu specjalizacji.
4. Minister własciwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, sporzadzony na podstawie
opinii powołanego przez niego zespołu, może uznac dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy
lekarza, o którym mowa w ust. 1 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w czesci lub w
całosci, szczegółowego programu własciwej specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w
całosci - podjac decyzje o dopuszczeniu tego lekarza do PES.
4a. Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, o którym mowa w
ust. 2 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całosci szczegółowego programu
specjalizacji nastepuje pod warunkiem, że czas wykonywania przez lekarza, posiadajacego
specjalizacje w podstawowej dziedzinie medycyny, czynnosci naukowych i zawodowych w pełnym
wymiarze godzin nie bedzie krótszy niż czas trwania danej specjalizacji, z wyłaczeniem specjalizacji w
nastepujacych dziedzinach:
1) angiologia;
2) balneologia i medycyna fizykalna;
3) chirurgia onkologiczna;
4) diabetologia;
5) ginekologia onkologiczna;
6) hipertensjologia;
7) kardiologia dziecieca;
8) medycyna paliatywna;
9) medycyna sportowa;
10) neurologia dziecieca;
11) neuropatologia;
12) onkologia i hematologia dziecieca;
13) otorynolaryngologia dziecieca;
14) seksuologia;
15) toksykologia kliniczna;
16) transplantologia kliniczna;
17) urologia dziecieca.
4b. Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, o którym mowa w
ust. 2 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w czesci szczegółowego programu
specjalizacji nastepuje pod warunkiem, że łaczny czas wykonywania przez lekarza, posiadajacego
specjalizacje w podstawowej dziedzinie medycyny, czynnosci naukowych i zawodowych w pełnym
wymiarze godzin oraz czas specjalizacji pozostały do odbycia nie bedzie krótszy niż czas trwania
danej specjalizacji, z wyłaczeniem specjalizacji w nastepujacych dziedzinach:
1) angiologia;
2) balneologia i medycyna fizykalna;
3) chirurgia onkologiczna;
4) diabetologia;
5) ginekologia onkologiczna;
6) hipertensjologia;
7) kardiologia dziecieca;
8) medycyna paliatywna;
9) medycyna sportowa;
10) neurologia dziecieca;
11) neuropatologia;
12) onkologia i hematologia dziecieca;
13) otorynolaryngologia dziecieca;
14) seksuologia;
15) toksykologia kliniczna;
16) transplantologia kliniczna;
17) urologia dziecieca.
5. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 4, wchodza:
1) własciwy konsultant krajowy;
2) kierownik specjalizacji;
3) przedstawiciel własciwego towarzystwa naukowego;
4) przedstawiciel NRL posiadajacy tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopien naukowy
doktora habilitowanego.
§ 46. (uchylony).
§ 47. Lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów został zakwalifikowany do
odbywania specjalizacji, odbywa ja zgodnie z programem specjalizacji oraz okresem jej trwania,
okreslonych na podstawie dotychczasowych przepisów, z uwzglednieniem § 17 ust. 3-6 i 8.
§ 48. Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury
w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postepowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego
na podstawie dotychczasowych przepisów, może wystapic z wnioskiem do ministra własciwego do
spraw zdrowia o przyznanie rezydentury w trybie okreslonym w § 20.
§ 49. Kierownicy specjalizacji oraz lekarze prowadzacy staże kierunkowe, wyznaczeni na
podstawie dotychczasowych przepisów, pełnia nadal swoje funkcje.
§ 50. W 2005 r. wnioski, o których mowa w § 20 ust. 1, składa sie nie pózniej niż do dnia 15
listopada 2005 r.
§ 51. W 2005 r. jednostka organizacyjna, o której mowa w § 20 ust. 8, zawiera z lekarzem,
któremu minister własciwy do spraw zdrowia przyznał rezydenture, umowe o prace w terminie do dnia
15 grudnia 2005 r.
§ 52. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 i Nr 148, poz. 1661, z 2003 r. Nr 85, poz. 784 i
Nr 205, poz. 1992 oraz z 2004 r. Nr 224, poz. 2284).
§ 53. Rozporzadzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rzadowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i
885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr
121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661,
Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.
1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,
1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124,
poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
4) Zmiany wymienionego rozporzadzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z
2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz.
2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 1706.
ZAŁACZNIKI
ZAŁACZNIK Nr 1
WYKAZ SPECJALNOSCI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH
I. Wykaz specjalnosci lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:
1. Anestezjologia i intensywna terapia
2. Audiologia i foniatria
3. Chirurgia dziecieca
4. Chirurgia klatki piersiowej
5. Chirurgia ogólna
6. Chirurgia plastyczna
7. Chirurgia szczekowo-twarzowa
8. Choroby wewnetrzne
9. Choroby zakazne
10. Dermatologia i wenerologia
11. Diagnostyka laboratoryjna
12. Epidemiologia
13. Genetyka kliniczna
14. Kardiochirurgia
15. Kardiologia
16. Medycyna nuklearna
17. Medycyna pracy
18. Medycyna ratunkowa
19. Medycyna rodzinna
20. Medycyna sadowa
21. Medycyna transportu
22. Mikrobiologia lekarska
23. Neonatologia
24. Neurochirurgia
25. Neurologia
26. Okulistyka
27. Onkologia kliniczna
28. Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu
29. Otorynolaryngologia
30. Patomorfologia
31. Pediatria
32. Położnictwo i ginekologia
33. Psychiatria
34. Psychiatria dzieci i młodzieży
35. Radiologia i diagnostyka obrazowa
36. Radioterapia onkologiczna
37. Rehabilitacja medyczna
38. Transfuzjologia kliniczna
39. Urologia
40. Zdrowie publiczne
II. Wykaz specjalnosci lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny:
1. Alergologia
2. Angiologia
3. Balneologia i medycyna fizykalna
4. Chirurgia naczyniowa
5. Chirurgia onkologiczna
6. Choroby płuc
7. Diabetologia
8. Endokrynologia
9. Farmakologia kliniczna
10. Gastroenterologia
11. Geriatria
12. Ginekologia onkologiczna
13. Hematologia
14. Hipertensjologia
15. Immunologia kliniczna
16. Kardiologia dziecieca
17. Medycyna paliatywna
18. Medycyna sportowa
19. Nefrologia
20. Neurologia dziecieca
21. Neuropatologia
22. Onkologia i hematologia dziecieca
23. Otorynolaryngologia dziecieca
24. Reumatologia
25. Seksuologia
26. Toksykologia kliniczna
27. Transplantologia kliniczna
28. Urologia dziecieca
III. Wykaz specjalnosci lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny:
1. Chirurgia stomatologiczna
2. Chirurgia szczekowo-twarzowa
3. Ortodoncja
4. Periodontologia
5. Protetyka stomatologiczna
6. Stomatologia dziecieca
7. Stomatologia zachowawcza z endodoncja
8. Zdrowie publiczne
9. Epidemiologia
ZAŁACZNIK Nr 2
SPECJALNOSCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJACY ODPOWIEDNIA SPECJALIZACJE I LUB
I I II STOPNIA LUB TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MO E
UZYSKAC TYTUŁ SPECJALISTY W OKRESLONEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY
PO ODBYCIU SPECJALIZACJI
Lp.
Specjalnosci w
podstawowych dziedzinach
medycyny, w których można
uzyskac tytuł specjalisty
Specjalnosci, w których
lekarz posiada specjalizacje
I stopnia
Specjalnosci, w których lekarz
posiada specjalizacje I i II
stopnia lub tytuł specjalisty w
odpowiedniej dziedzinie
medycyny
1
2
3
4
1
Anestezjologia i
intensywna terapia
Anestezjologia i intensywna
terapia
2
Audiologia i foniatria
Otolaryngologia
Otolaryngologia I
stopnia i audiologia II stopnia
Otolaryngologia I stopnia i
foniatria II stopnia
Otolaryngologia I i II stopnia
Otorynolaryngologia
3
Chirurgia dziecieca
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna
4
Chirurgia klatki
piersiowej
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca Chirurgia
ogólna
5
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
6
Chirurgia plastyczna
Chirurgia ogólna Chirurgia
dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
7
Chirurgia szczekowotwarzowa
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna Chirurgia
stomatologiczna
Otolaryngologia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia stomatologiczna
Otolaryngologia
8
Choroby wewnetrzne
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Transfuzjologia
Choroby płuc Transfuzjologia
kliniczna
9
Choroby zakazne
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Medycyna ogólna
Pediatria
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
10
Dermatologia i
wenerologia
Dermatologia i wenerologia
11
Diagnostyka
laboratoryjna
Analityka kliniczna
Diagnostyka laboratoryjna
Farmakologia
Toksykologia
Farmakologia
Toksykologia
12
Epidemiologia
Wszystkie specjalnosci
Wszystkie specjalnosci
13
Genetyka kliniczna
Neurologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Neurologia
Neurologia dziecieca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
14
Kardiochirurgia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
15
Kardiologia
Choroby wewnetrzne
Choroby wewnetrzne
16
Medycyna nuklearna
Choroby wewnetrzne
Medycyna nuklearna
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Pediatria
17
Medycyna pracy
Choroby wewnetrzne
Medycyna lotnicza
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Choroby wewnetrzne
Medycyna lotnicza
Medycyna ogólna
18
Medycyna ratunkowa
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Ortopedia i traumatologia
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Ortopedia i traumatologia
Pediatria
Ortopedia i traumatologia
narzadu ruchu
Pediatria
19
Medycyna rodzinna
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
20
Medycyna sadowa
Medycyna sadowa
21
Medycyna transportu
Choroby wewnetrzne
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna lotnicza
Choroby wewnetrzne
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna pracy
22
Mikrobiologia lekarska
Mikrobiologia
23
Neonatologia
Pediatria
Pediatria
24
Neurochirurgia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Neurochirurgia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
25
Neurologia
Choroby wewnetrzne
Neurologia
Pediatria
Choroby wewnetrzne Pediatria
26
Okulistyka
Okulistyka
27
Onkologia kliniczna
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Radioterapia onkologiczna
Chemioterapia nowotworów
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Radioterapia onkologiczna
28
Ortopedia i
traumatologia narzadu
ruchu
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Ortopedia i traumatologia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
29
Otorynolaryngologia
Otolaryngologia
30
Patomorfologia
Patomorfologia
31
Pediatria
Pediatria
Neurologia dziecieca
32
Położnictwo i
ginekologia
Położnictwo i ginekologia
33
Psychiatria
Psychiatria
Psychiatria dzieci i
młodzieży
34
Psychiatria dzieci i
młodzieży
Psychiatria
Psychiatria dzieci i
młodzieży
Psychiatria
35
Radiologia i diagnostyka
obrazowa
Radiodiagnostyka
36
Radioterapia
onkologiczna
Radioterapia onkologiczna
37
Rehabilitacja medyczna
Choroby wewnetrzne
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Neurologia
Ortopedia i traumatologia
Pediatria
Rehabilitacja ogólna
Rehabilitacja medyczna
Choroby wewnetrzne
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Neurologia
Ortopedia i traumatologia
Pediatria
38
Transfuzjologia
kliniczna
Anestezjologia i intensywna
terapia
Analityka kliniczna
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia i wenerologia
Medycyna pracy
Mikrobiologia
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Diagnostyka laboratoryjna
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia
Otolaryngologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Radioterapia onkologiczna
Transfuzjologia
Dermatologia i wenerologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Mikrobiologia
Mikrobiologia lekarska
Neurochirurgia
Neurochirurgia i
neurotraumatologia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia kliniczna
Ortopedia i traumatologia
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecieca
Otorynolaryngologia
Otorynolaryngologia dziecieca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Radioterapia onkologiczna
Urologia
39
Urologia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
40
Zdrowie publiczne
Wszystkie specjalnosci
Wszystkie specjalnosci
41
Chirurgia
stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna
Wszystkie specjalnosci
w zakresie stomatologii
42
Ortodoncja
Stomatologia ogólna
Wszystkie specjalnosci
w zakresie stomatologii
43
Periodontologia
Stomatologia ogólna
Chirurgia stomatologiczna
Wszystkie specjalnosci
w zakresie stomatologii
44
Protetyka
stomatologiczna
Stomatologia ogólna
Wszystkie specjalnosci
w zakresie stomatologii
45
Stomatologia dziecieca
Stomatologia ogólna
Wszystkie specjalnosci
w zakresie stomatologii
46
Stomatologia zachowawcza
z endodoncja
Stomatologia ogólna
Wszystkie specjalnosci
w zakresie stomatologii
ZAŁACZNIK Nr 3
SPECJALNOSCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJACY ODPOWIEDNIA SPECJALIZACJE II
STOPNIA ALBO POSIADAJACY TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ PODSTAWOWEJ
DZIEDZINIE MEDYCYNY MO E UZYSKAC TYTUŁ SPECJALISTY W OKRESLONEJ
SZCZEGÓŁOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY
Lp.
Specjalnosci w
szczegółowych dziedzinach
medycyny, w których
lekarz może uzyskac tytuł
Specjalnosci, w których
lekarz posiada tytuł
specjalisty w okreslonej
podstawowej dziedzinie
Specjalnosci, w których lekarz
posiada odpowiednia
specjalizacje II stopnia
specjalisty
medycyny
1
2
3
4
1
Alergologia
Choroby wewnetrzne
Dermatologia i wenerologia
Otorynolaryngologia
Pediatria
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Dermatologia i wenerologia
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecieca
Pediatria
2
Angiologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
3
Balneologia i medycyna
fizykalna
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Dermatologia i wenerologia
Kardiochirurgia
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Neurologia
Neurochirurgia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia
narzadu ruchu
Otorynolaryngologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia dziecieca
Chirurgia ogólna
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Dermatologia i wenerologia
Kardiochirurgia
Medycyna rodzinna
Medycyna ogólna
Neurologia
Neurologia dziecieca
Neurochirurgia
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecieca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Reumatologia dziecieca
Urologia
4
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia ogólna
5
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia ogólna Chirurgia
dziecieca
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
6
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Pediatria
7
Diabetologia
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Pediatria
8
Endokrynologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
9
Farmakologia kliniczna
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Neurologia
Onkologia kliniczna
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chemioterapia nowotworów
Choroby wewnetrzne
Choroby płuc
Choroby zakazne
Farmakologia
Neurologia
Neurologia dziecieca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
10
Gastroenterologia
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne Pediatria
Chirurgia ogólna
Choroby wewnetrzne
Pediatria
11
Geriatria
Choroby wewnetrzne
Medycyna rodzinna
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Neurologia
Medycyna rodzinna
Neurologia
12
Ginekologia onkologiczna
Położnictwo i ginekologia
Położnictwo i ginekologia
13
Hematologia
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Pediatria
14
Hipertensjologia
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Pediatria
15
Immunologia kliniczna
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Dermatologia i wenerologia
Diagnostyka laboratoryjna
Onkologia kliniczna
Patomorfologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Radioterapia onkologiczna
Chemioterapia nowotworów
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Dermatologia i wenerologia
Diagnostyka laboratoryjna
Patomorfologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Radioterapia onkologiczna
16
Kardiologia dziecieca
Pediatria
Pediatria
17
Medycyna paliatywna
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia szczekowo-twarzowa
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Dermatologia i wenerologia
Medycyna nuklearna
Medycyna pracy
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia kliniczna
Ortopedia i traumatologia
narzadu ruchu
Otorynolaryngologia
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Radioterapia onkologiczna
Rehabilitacja medyczna
Urologia
Urologia dziecieca
Anestezjologia i intensywna
terapia
Balneoklimatologia i medycyna
fizykalna
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia szczekowa
Choroby płuc
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Dermatologia i wenerologia
Farmakologia kliniczna
Geriatria
Medycyna ogólna
Medycyna pracy
Medycyna rodzinna
Neurochirurgia i
neurotraumatologia
Neurologia
Neurologia dziecieca
Okulistyka
Ortopedia i traumatologia
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecieca
Pediatria
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
Radioterapia onkologiczna
Chemioterapia nowotworów
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Reumatologia dziecieca
Transfuzjologia kliniczna
Urologia
18
Medycyna sportowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby wewnetrzne
Ortopedia i traumatologia
narzadu ruchu
Pediatria
Rehabilitacja medyczna
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Ortopedia i traumatologia
Pediatria
Rehabilitacja medyczna
19
Nefrologia
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Pediatria
20 Neurologia dziecieca Pediatria Pediatria
Neurologia
Neurologia
21
Neuropatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Patomorfologia
Neurochirurgia i traumatologia
Neurologia
Patomorfologia
22
Onkologia i hematologia
dziecieca
Pediatria
Pediatria
23
Otorynolaryngologia
dziecieca
Otorynolaryngologia
Otolaryngologia
24
Reumatologia
Choroby wewnetrzne
Pediatria
Choroby wewnetrzne
Medycyna ogólna
Pediatria
Reumatologia dziecieca
25
Seksuologia
Choroby wewnetrzne
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Choroby wewnetrzne
Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Psychiatria dzieci i młodzieży
26
Toksykologia kliniczna
Anestezjologia i intensywna
terapia
Choroby wewnetrzne
Medycyna pracy
Pediatria
Anestezjologia i intensywna
terapia
Choroby wewnetrzne
Medycyna pracy
Pediatria
Toksykologia
27
Transplantologia
kliniczna
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Chirurgia klatki piersiowej
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Kardiochirurgia
Pediatria
Urologia
Anestezjologia i intensywna
terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecieca
Choroby wewnetrzne
Choroby zakazne
Pediatria
Urologia
28
Urologia dziecieca
Chirurgia dziecieca
Urologia
Chirurgia dziecieca
Urologia
ZAŁACZNIK Nr 4
WZÓR
WNIOSEK O ROZPOCZECIE SPECJALIZACJI
w dziedzinie .........
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
ZDROWIA PUBLICZNEGO
w .................
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
1. Imie (imiona) i nazwisko .................................
2. Tytuł zawodowy ...........................................
3. Obywatelstwo .............................................
4. Numer PESEL, data i miejsce urodzenia ....................
5. Miejsce stałego zameldowania .............................
6. Adres do korespondencji, telefon .........................
7. Staż podyplomowy / praktyka przygotowawcza lekarskodentystyczna
zakonczona w dniu ...........................
8. Egzamin panstwowy konczacy staż podyplomowy złożony w dniu
...................... ocena .............................
9. Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty
nr ..... wydane przez ....................................
w dniu .............. numer seryjny dokumentu ............
10. Członek okregowej/wojskowej izby lekarskiej w ............
nr rejestracyjny .........................................
11. Miejsce wykonywania zawodu ...............................
..........................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej / oddział,
przychodnia; adres, stanowisko)
12. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ..................
..........................................................
(podmiot prowadzacy, adres)
..........................................................
(temat pracy)
..........................................................
(w ramach stypendium, urlopu szkoleniowego, urlopu
bezpłatnego)
13. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej ...................
..........................................................
..........................................................
14. Posiadane specjalizacje (nazwa, stopien, data i nr
dyplomu, podmiot wydajacy) ...............................
..........................................................
..........................................................
15. Posiadany stopien naukowy: ................. nadany przez
.............. w dniu ........... tytuł pracy doktorskiej,
habilitacyjnej ...........................................
..........................................................
16. Przynależnosc do medycznych towarzystw naukowych (nazwa
towarzystwa naukowego, od kiedy - rok)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
17. Liczba publikacji (wykaz publikacji w załaczeniu) ........
18. Wnioskuje o odbywanie specjalizacji:
1) na podstawie umowy o prace, zawartej z jednostka
organizacyjna prowadzaca specjalizacje, na czas
okreslony w celu doskonalenia zawodowego obejmujacego
realizacje programu specjalizacji (rezydentura),*
2) w ramach umowy o prace zawartej na czas nieokreslony /
okreslony okresem trwania specjalizacji* z jednostka
organizacyjna prowadzaca specjalizacje,*
3) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego
przez pracodawce na czas trwania specjalizacji,*
4) w ramach poszerzenia o program specjalizacji zajec
programowych dziennych studiów doktoranckich
prowadzonych przez uprawniony podmiot, w którego skład
wchodzi komórka organizacyjna prowadzaca
specjalizacje*, oraz urlopu szkoleniowego / urlopu
bezpłatnego* udzielonego przez pracodawce,*
5) w ramach umowy o prace na czas nieokreslony z jednostka
organizacyjna nieuprawniona do prowadzenia
specjalizacji i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych
udzielanych przez pracodawce na czas niezbedny do
zrealizowania czesci programu specjalizacji w jednostce
organizacyjnej prowadzacej specjalizacje lub
prowadzacej staż kierunkowy,*
6) w ramach umowy cywilnoprawnej.*
*Niepotrzebne skreslic.
.................... .....................
(data) (podpis i pieczatka
wnioskujacego)
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
Ad 1) Zobowiazuje sie do rozpoczecia, odbywania i ukonczenia
specjalizacji w dziedzinie .......................
w ramach rezydentury, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
.................... .....................
(data) (podpis i pieczatka
wnioskujacego)
WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZATRUDNIAJACA LEKARZA
Ad 2) Wyrażam zgode na odbywanie specjalizacji w dziedzinie
........................................................
przez Pana/Pania .............................. w ramach
umowy o prace na czas nieokreslony / okreslony okresem
trwania specjalizacji zawartej z Panem/Pania przez .....
........................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej zatrudniajacej lekarza)
.................... .......................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika jednostki
organizacyjnej)
Ad 3) Wyrażam zgode na odbywanie specjalizacji w dziedzinie
........................................................
przez Pana/Pania .............................. w ramach
płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na okres
trwania specjalizacji ..................................
........................................................
(nazwa podmiotu zatrudniajacego lekarza)
.................... .......................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika)
WYPEŁNIA PODMIOT PROWADZACY STUDIA DOKTORANCKIE LUB JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA ZATRUDNIAJACA LEKARZA
Ad 4) Wyrażam zgode na odbywanie specjalizacji w dziedzinie
........................................................
przez Pana/Pania .............................. w ramach
poszerzenia o program specjalizacji zajec programowych
dziennych studiów doktoranckich, własciwych dla
wnioskowanej specjalizacji, odbywanych przez ww. w
okresie od .............. do ............. w ...........
........................................................
(nazwa podmiotu prowadzacego studium doktoranckie)
.................... .......................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika studium
doktoranckiego)
--------------------------------------------------------------
Wyrażam zgode na udzielenie urlopu szkoleniowego/bezpłatnego
Panu/Pani ................................ w celu odbywania
specjalizacji w dziedzinie .......................... w ramach
odbywanych studiów doktoranckich .............................
..............................................................
(nazwa podmiotu zatrudniajacego lekarza)
.................... .......................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika)
Ad 5) Wyrażam zgode na odbywanie specjalizacji w dziedzinie
........................................................
przez Pana/Pania ........................ w ramach umowy
o prace zawartej na czas nieokreslony z ww. przez ......
........................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej zatrudniajacej lekarza)
oraz płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych ww.
zgodnie z programem specjalizacji, na wniosek kierownika
specjalizacji ..........................................
.................... .......................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika jednostki
organizacyjnej)
WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZACA SPECJALIZACJE
..................... ..........................
(nazwa jednostki) (nazwa komórki
prowadzacej specjalizacje)
Wstepnie akceptuje odbywanie specjalizacji w ramach wolnych
miejsc szkoleniowych przez Pana/Pania
..............................................................
........................ ......................
(podpis i pieczatka (podpis i pieczatka
kierownika komórki kierownika jednostki
organizacyjnej) organizacyjnej)
WYPEŁNIA WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO
ADNOTACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W wyniku postepowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w
okresie ................. Pan/Pani ...........................
uzyskał(a) ............ liczbe punktów ...... stanowiaca ....%
ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów i został(a) / nie
został(a) zakwalifikowany(a) do odbywania specjalizacji w
dziedzinie ...................................................
w trybie .....................................................
.................... .......................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika)
______________________________________________________________
ADNOTACJE DOTYCZACE ODBYWANIA SPECJALIZACJI
Nr wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywajacych
specjalizacje na obszarze województwa ........................
Pan/Pani ........................ został(a) skierowany(a) do
odbywania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych
do ...........................................................
..............................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej
prowadzacej specjalizacje)
w dniu .......................................................
.......................
(podpis i pieczatka
kierownika)
Pan/Pani ........................ odbył(a) specjalizacje w
okresie od ...................... do .........................
w ............................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej
prowadzacej specjalizacje)
pod kierunkiem ...............................................
(imie i nazwisko, specjalizacja i stanowisko
kierownika specjalizacji)
Okres przedłużenia specjalizacji od ............ do ..........
______________________________________________________________
POTWIERDZENIE ZAKONCZENIA SPECJALIZACJI w dniu ...............
Egzamin panstwowy złożony w dniu .............................
.......................
(podpis i pieczatka
kierownika)
______________________________________________________________
ADNOTACJE O SKRESLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
ODBYWAJACYCH SPECJALIZACJE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
Pan/Pani ........................ wpisany(a) do rejestru pod
numerem ......... został(a) skreslony(a) z rejestru lekarzy i
lekarzy dentystów odbywajacych specjalizacje na obszarze
województwa ..................... w dniu .....................
..............................................................
(przyczyna skreslenia)
.......................
(podpis i pieczatka
kierownika)
ZAŁACZNIK Nr 5
WZÓR
WNIOSEK DO MINISTRA ZDROWIA O WYRA ENIE ZGODY NA ROZPOCZECIE SPECJALIZACJI
W DZIEDZINIE .........
...............................
...............................
...............................
(nazwa organu wydajacego zgode
na odbywanie specjalizacji)
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
1. Imie (imiona) i nazwisko ..................................
2. Tytuł zawodowy ............................................
3. Obywatelstwo ................... Pochodzenie ..............
4. Data i miejsce urodzenia ..................................
5. Kraj stałego zamieszkania .................................
6. Seria i numer paszportu ...................................
7. Nr karty czasowego pobytu .................................
wydanej przez ................... dnia ....................
8. Dokładny adres zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ..................................................
telefon w miejscu pracy ................. telefon w miejscu
pobytu ....................................................
9. Nazwa, data i nr dyplomu ..................................
10. Numer i data otrzymania zaswiadczenia o uznaniu dyplomu za
równoważny z dyplomem ukonczenia wyższej uczelni medycznej
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .....................
wydanego przez ............................................
11. Data ukonczenia stażu podyplomowego .......................
12. Data decyzji w sprawie uznania stażu odbytego za
granica ...................................................
13. Data egzaminu panstwowego konczacego staż podyplomowy .....
................... ocena .................................
14. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza
dentysty nr ................ wydane przez .................
.......................... dnia ..........................
15. Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty nr ....
wydane przez ........................... dnia .............
16. Członek okregowej/wojskowej izby lekarskiej w .............
nr rejestracyjny ..............
17. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ...................
...........................................................
(podmiot prowadzacy, adres)
...........................................................
(temat pracy)
...........................................................
(na warunkach stypendialnych, na warunkach odpłatnosci
dewizowej, bez swiadczen)
18. Posiadane specjalizacje ...................................
(nazwa, stopien, data i nr dyplomu,
podmiot wydajacy)
...........................................................
...........................................................
19. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej
...........................................................
...........................................................
...........................................................
20. Uzasadnienie wniosku
...........................................................
...........................................................
...........................................................
21. Sposób odbywania specjalizacji:
- na warunkach stypendialnych*
- na warunkach odpłatnosci dewizowej*
- bez swiadczen*
* Niepotrzebne skreslic.
............ .....................................
(data) (podpis i pieczatka wnioskujacego)
_______________________________________________________________
WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZACA SPECJALIZACJE
WYRA
AM ZGODE NA PROWADZENIE SPECJALIZACJI
PRZEZ PANA/PANIA ..............................................
(imie i nazwisko)
w dziedzinie ............................... od dnia ..........
w ramach posiadanych wolnych miejsc szkoleniowych:
- na warunkach stypendialnych*
- na warunkach odpłatnosci dewizowej*
- bez swiadczen*
w .............................................................
(nazwa jednostki)
w .............................................................
(nazwa komórki organizacyjnej)
* Niepotrzebne skreslic.
.......................... .........................
(podpis i pieczatka (podpis i pieczatka
kierownika komórki kierownika jednostki
organizacyjnej) organizacyjnej)
_______________________________________________________________
WYPEŁNIA ORGAN WYDAJACY ZGODE NA ODBYWANIE SPECJALIZACJI
ADNOTACJE DOTYCZACE ZAKWALIFIKOWANIA DO ODBYWANIA SPECJALIZACJI
Pan/Pani ..................... został(a) zakwalifikowany(a)
/ nie został(a) zakwalifikowany(na) do odbywania specjalizacji
w dziedzinie ................. na warunkach ...................
decyzja Ministra ........... nr .......... z dnia .............
.......... ...........................
(data) (podpis osoby upoważnionej)
_______________________________________________________________
ADNOTACJE DOTYCZACE ODBYWANIA SPECJALIZACJI
Pan/Pani ...................... odbył/a specjalizacje w okresie
od ................... do ............. w .....................
...............................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej
prowadzacej specjalizacje)
pod kierunkiem ................................................
(imie i nazwisko, specjalizacja i stanowisko
kierownika specjalizacji)
Okres przedłużenia specjalizacji od ............ do ...........
_______________________________________________________________
POTWIERDZENIE ZAKONCZENIA SPECJALIZACJI
w dniu ...............
Egzamin panstwowy złożony w dniu .............
......................................
(podpis i pieczec osoby upoważnionej)
_______________________________________________________________
ADNOTACJE O SKRESLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
ODBYWAJACYCH SPECJALIZACJE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
Pan/Pani wpisany/na do rejestru pod numerem .......... został/a
skreslony/na z rejestru lekarzy odbywajacych specjalizacje na
obszarze województwa ...................... w dniu ............
...............................................................
...............................................................
(przyczyna skreslenia)
........................................
(podpis i pieczec osoby upoważnionej)
ZAŁACZNIK Nr 6
WZÓR
pieczatka wojewódzkiego centrum
zdrowia publicznego
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Nr wpisu do rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów
odbywajacych specjalizacje
na obszarze województwa
KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR ...../..... r.
w dziedzinie ................
Sposób odbywania specjalizacji ................................
...............................................................
DANE OSOBOWE
1. Imie i nazwisko ...........................................
2. Nr PESEL .......... Data urodzenia ........................
3. Miejsce zamieszkania ......................................
...........................................................
tel. ..............
4. Tytuł zawodowy ............................................
5. Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty nr ......
wydane przez ...................... w dniu ................
6. Członek okregowej/wojskowej izby lekarskiej w .............
nr rejestracyjny ..................
7. Posiadane specjalizacje (nazwa, stopien, data uzyskania)
...........................................................
...........................................................
8. Nazwa i adres jednostki oraz komórki organizacyjnej
prowadzacej specjalizacje:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
9. Okres szkolenia: od dnia ............. do dnia ............
................................
(podpis, pieczatka kierownika
centrum zdrowia publicznego)
.............
(data)
10. Imie i nazwisko kierownika specjalizacji ..................
...........................................................
(nazwa posiadanej specjalizacji,
stopien naukowy, stanowisko)
11. Data rozpoczecia specjalizacji ............
......................... ................................
(podpis i pieczatka (podpis i pieczatka kierownika
kierownika specjalizacji) jednostki organizacyjnej
prowadzacej specjalizacje)
12. Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania specjalizacji
do dnia ...................................................
przyczyna przedłużenia ....................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
......................... ................................
(podpis i pieczatka (podpis i pieczatka kierownika
kierownika specjalizacji) jednostki organizacyjnej
prowadzacej specjalizacje)
_______________________________________________________________
UWAGI
REALIZACJA PROGRAMU SPECJALIZACJI
I ROK SZKOLENIA
1. Kurs wprowadzajacy
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
2. Kursy szkoleniowe:
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
3. Staże kierunkowe:
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego
..........................................................
ocena ........................
............ ........................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego
..........................................................
ocena ........................
............ ........................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego
..........................................................
ocena ........................
............ ........................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
4. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie
zabiegów i procedur medycznych okreslonych w indeksie
zabiegów i procedur medycznych
............................................................
............................................................
............................................................
.......... ..................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
5. Formy samokształcenia
rodzaj .....................................................
............................................................
w przypadku opracowania prac pogladowych, doniesien lub
publikacji - w załaczeniu tytuł pracy pogladowej,
doniesienia, publikacji i wydawnictwa
.......... ..................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
6. Dyżury medyczne
komórka organizacyjna ......................................
liczba dyżurów ...........
.......... ..................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
7. Spełnienie innych wymagan okreslonych w programie
specjalizacji:
............................................................
............................................................
............................................................
.......... ..................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
_______________________________________________________________
UWAGI
II ROK SZKOLENIA
1. Kursy szkoleniowe:
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
2. Staże kierunkowe:
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ....................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ........................
............ ........................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ........................
............ ........................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ....................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ........................
............ ........................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie
zabiegów i procedur medycznych okreslonych w indeksie
zabiegów i procedur medycznych
............................................................
............................................................
............................................................
.......... .................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
4. Formy samokształcenia
rodzaj .....................................................
............................................................
w przypadku opracowania prac pogladowych, doniesien lub
publikacji - w załaczeniu tytuł pracy pogladowej,
doniesienia, publikacji i wydawnictwa
.......... .................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
5. Dyżury medyczne
komórka organizacyjna ......................................
liczba dyżurów .............................................
.......... .................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
6. Spełnienie innych wymagan okreslonych w programie
specjalizacji:
............................................................
............................................................
............................................................
.......... .................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
_______________________________________________________________
UWAGI
III ROK SZKOLENIA
1. Kursy szkoleniowe:
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu: ..........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu: ..........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu: ..........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
2. Staże kierunkowe:
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...............
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ..............
.......... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...............
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ..............
.......... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...............
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ..............
.......... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie
zabiegów i procedur medycznych okreslonych w indeksie
zabiegów i procedur medycznych
............................................................
............................................................
............................................................
........... ..................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
4. Formy samokształcenia
rodzaj .....................................................
............................................................
w przypadku opracowania prac pogladowych, doniesien lub
publikacji - w załaczeniu tytuł pracy pogladowej,
doniesienia, publikacji i wydawnictwa
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
5. Dyżury medyczne
rodzaj komórki organizacyjnej ..............................
liczba dyżurów .....................
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
6. Spełnienie innych wymagan okreslonych w programie
specjalizacji:
............................................................
............................................................
............................................................
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
_______________________________________________________________
UWAGI
IV ROK SZKOLENIA
1. Kursy szkoleniowe:
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
2. Staże kierunkowe:
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ......................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ........................
........... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres .....................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ........................
........... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ........................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ........................
........... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie
zabiegów i procedur medycznych okreslonych w indeksie
zabiegów i procedur medycznych
............................................................
............................................................
............................................................
........... .................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
4. Formy samokształcenia
rodzaj .....................................................
............................................................
w przypadku opracowania prac pogladowych, doniesien lub
publikacji - w załaczeniu tytuł pracy pogladowej,
doniesienia, publikacji i wydawnictwa
........... .................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
5. Dyżury medyczne
komórka organizacyjna ......................................
liczba dyżurów ....................
.......... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
6. Spełnienie innych wymagan okreslonych w programie
specjalizacji:
............................................................
............................................................
............................................................
.......... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
_______________________________________________________________
UWAGI
V ROK SZKOLENIA
1. Kursy szkoleniowe:
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
2. Staże kierunkowe:
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ...................
.......... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ...................
.......... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres ...................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ...................
.......... ......................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie
zabiegów i procedur medycznych okreslonych w indeksie
zabiegów i procedur medycznych
............................................................
............................................................
............................................................
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
4. Formy samokształcenia
rodzaj .....................................................
............................................................
w przypadku opracowania prac pogladowych, doniesien lub
publikacji - w załaczeniu tytuł pracy pogladowej,
doniesienia, publikacji i wydawnictwa
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
5. Dyżury medyczne
komórka organizacyjna ......................................
liczba dyżurów ...............
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
6. Spełnienie innych wymagan okreslonych w programie
specjalizacji:
............................................................
............................................................
............................................................
........... ...................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
_______________________________________________________________
UWAGI
VI ROK SZKOLENIA
1. Kursy szkoleniowe:
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
Nazwa podmiotu prowadzacego kurs: ..........................
temat i nr kursu ...........................................
Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................
........... ..............................
(data) (podpis kierownika kursu
lub kierownika specjalizacji
- na podstawie zaswiadczenia
o ukonczeniu kursu)
2. Staże kierunkowe:
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres.....................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ..............
........... .....................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres.....................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ..............
........... .....................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
- Staż kierunkowy w zakresie ...............................
okres.....................
nazwa podmiotu prowadzacego staż kierunkowy ..............
nazwa komórki organizacyjnej .............................
potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....
ocena ..............
........... .....................
(data) (podpis kierownika
stażu kierunkowego)
3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie
zabiegów i procedur medycznych okreslonych w indeksie
zabiegów i procedur medycznych
............................................................
............................................................
............................................................
........... ....................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
4. Formy samokształcenia
rodzaj .....................................................
............................................................
w przypadku opracowania prac pogladowych, doniesien lub
publikacji - w załaczeniu tytuł pracy pogladowej,
doniesienia, publikacji i wydawnictwa
........... ....................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
5. Dyżury medyczne
komórka organizacyjna ......................................
liczba dyżurów ..............
........... ....................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
6. Spełnienie innych wymagan okreslonych w programie
specjalizacji:
............................................................
............................................................
............................................................
........... ....................................
(data) (podpis kierownika specjalizacji)
_______________________________________________________________
UWAGI
KOLOKWIUM Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONE NA
PODSTAWIE § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 20 pazdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i
lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779)
Podmiot przeprowadzajacy kolokwium
...............................................................
...............................................................
................
(ocena)
........... ........................................
(data) (podpis przeprowadzajacego kolokwium)
_______________________________________________________________
JEZYK OBCY
Podmiot przeprowadzajacy sprawdzian z jezyka ..................
zgodnie z § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
pazdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779)
...............................................................
...............................................................
Pan/Pani ..................... zaliczył/a sprawdzian w zakresie
znajomosci jezyka ................... w stopniu umożliwiajacym:
rozumienie tekstu pisanego, a w szczególnosci korzystanie z
fachowej literatury i pismiennictwa lekarskiego, porozumiewanie
sie z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów
medycznych, pisanie zgodnie z zasadami ortografii tekstów
medycznych, w szczególnosci orzeczen i opinii lekarskich.
.......... .......................................
(data) (podpis przeprowadzajacego sprawdzian)
_______________________________________________________________
ZALICZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO PRZEZ KIEROWNIKA
SPECJALIZACJI
Pan/Pani .............................. wpisany(na) do rejestru
lekarzy i lekarzy dentystów odbywajacych specjalizacje na
obszarze województwa pod numerem
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
odbył/a zgodnie z programem specjalizacji oraz zaliczył/a
specjalizacje w dziedzinie
...............................................................
........... ..............................
(data) (podpis i pieczatka
kierownika specjalizacji)
ZAŁACZNIK Nr 7
WZÓR
INDEKS WYKONANYCH ZABIEGÓW I PROCEDUR MEDYCZNYCH
Wzór pominiety
ZAŁACZNIK Nr 8
WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI W OKRESLONYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY
Kod 0701 Anestezjologia i intensywna terapia
Kod 0702 Chirurgia dziecieca
Kod 0703 Chirurgia ogólna
Kod 0704 Chirurgia szczekowo-twarzowa
Kod 0705 Choroby wewnetrzne
Kod 0706 Choroby zakazne
Kod 0707 Dermatologia i wenerologia
Kod 0708 Diagnostyka laboratoryjna
Kod 0709 Genetyka kliniczna
Kod 0710 Higiena i epidemiologia/Epidemiologia
Kod 0711 Medycyna pracy
Kod 0712 Medycyna ratunkowa
Kod 0713 Medycyna rodzinna
Kod 0714 Medycyna sadowa
Kod 0715 Medycyna transportu
Kod 0716 Mikrobiologia lekarska
Kod 0717 Neurochirurgia
Kod 0718 Neurologia
Kod 0719 Okulistyka
Kod 0720 Ortopedia i traumatologia
Kod 0721 Otorynolaryngologia
Kod 0722 Patomorfologia
Kod 0723 Pediatria
Kod 0724 Położnictwo i ginekologia
Kod 0725 Psychiatria
Kod 0726 Radiologia i diagnostyka obrazowa
Kod 0727 Radioterapia onkologiczna
Kod 0728 Rehabilitacja medyczna
Kod 0729 Urologia
Kod 0730 Zdrowie publiczne
Kod 0731 Alergologia
Kod 0732 Angiologia
Kod 0733 Audiologia i foniatria
Kod 0734 Balneologia i medycyna fizykalna
Kod 0735 Chirurgia klatki piersiowej
Kod 0736 Chirurgia naczyniowa
Kod 0737 Chirurgia onkologiczna
Kod 0738 Chirurgia plastyczna
Kod 0739 Choroby płuc
Kod 0740 Diabetologia
Kod 0741 Endokrynologia
Kod 0742 Farmakologia kliniczna
Kod 0743 Gastroenterologia
Kod 0744 Geriatria
Kod 0745 Hematologia
Kod 0746 Immunologia kliniczna
Kod 0747 Kardiochirurgia
Kod 0748 Kardiologia
Kod 0749 Medycyna nuklearna
Kod 0750 Medycyna paliatywna
Kod 0751 Medycyna sportowa
Kod 0752 Nefrologia
Kod 0753 Neonatologia
Kod 0754 Onkologia kliniczna
Kod 0755 Onkologia i hematologia dziecieca
Kod 0756 Psychiatria dzieci i młodzieży
Kod 0757 Reumatologia
Kod 0758 Seksuologia
Kod 0759 Toksykologia kliniczna
Kod 0760 Transfuzjologia kliniczna
Kod 0761 Transplantologia kliniczna
Kod 0762 Kardiologia dziecieca
Kod 0763 Neurologia dziecieca
Kod 0781 Chirurgia stomatologiczna
Kod 0782 Ortodoncja
Kod 0783 Periodontologia
Kod 0784 Protetyka stomatologiczna
Kod 0785 Stomatologia dziecieca
Kod 0786 Stomatologia zachowawcza z endodoncja
Kod 0787 Ginekologia onkologiczna
Kod 0788 Hipertensjologia
Kod 0789 Neuropatologia
Kod 0790 Otorynolaryngologia dziecieca
Kod 0791 Urologia dziecieca
ZAŁACZNIK Nr 9
WZÓR
WNIOSEK
o uznanie odbytych staży/kursów za równoważne ze zrealizowaniem elementów okreslonych w
programie specjalizacji
Na podstawie § 26 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 pazdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i
lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779) wnioskuje o
zaliczenie lek. ...............................................
do stażu specjalizacyjnego w dziedzinie .......................
odbywanej w trybie .................. na podstawie postepowania
kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie ..................
niżej wymienionych elementów programu specjalizacji odbytych w
kraju lub za granica:
I. Rodzaj stażu: szkoleniowy
Lp.
Staż
szkoleniowy*
(zabiegi,
procedury
medyczne)
Nazwa kraju
Odniesienie do
programu
specjalizacji
(czas trwania,
wykaz zabiegów,
procedur
medycznych)*
Nazwa jednostki
uprawnionej do
prowadzenia
szkolenia
specjalizacyjnego
Okres
realizacji
stażu
(od - do)
II. Rodzaj stażu: kierunkowy
Lp.
Staż kierunkowy*
(zabiegi,
procedury
medyczne)
Nazwa kraju
Odniesienie do
programu
specjalizacji
(czas trwania,
wykaz zabiegów,
procedur
medycznych)*
Nazwa jednostki
uprawnionej do
prowadzenia
szkolenia
specjalizacyjnego
Okres
realizacji
stażu
(od - do)
III. Kursy szkoleniowe
Lp.
Kurs
szkoleniowy*
(zabiegi,
procedury
medyczne)
Nazwa kraju
Odniesienie do
programu kursu
(czas trwania,
wykaz zabiegów,
procedur
medycznych)*
Organizator kursu
Okres
realizacji
kursu
(od - do)
* W okresie stażu szkoleniowego lekarz uczestniczył w
wykonaniu/wykonał zabiegi, procedury medyczne (rodzaj,
liczba) - wykaz w załaczeniu.
IV. Wnioskuje o skrócenie/zaliczenie okresu odbywania
specjalizacji o ........... miesiecy.
W załaczeniu:
1. Dokumenty potwierdzajace odbycie przez lekarza staży/kursów.
2. Informacja na temat jednostki, w której został zrealizowany
staż/kurs, dotyczaca uprawnien do prowadzenia szkolenia
specjalizacyjnego lekarzy lub czy kurs wpisany jest na liste
prowadzona przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
3. Kserokopia dyplomu lekarza.
4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza.
5. Kserokopia karty specjalizacji.
6. Kserokopia dyplomu posiadanej specjalizacji.
7. Opinia kierownika specjalizacji potwierdzajaca wiedze i
umiejetnosci lekarza w zakresie zrealizowanych staży/kursów
bedacych przedmiotem wniosku.
........................ .........................
(data, miejscowosc) (podpis i pieczatka
kierownika specjalizacji)
Pieczatka jednostki szkolacej:
________
Wnioski dotycza lekarzy, którzy:
1) odbyli w kraju staże/kursy w okresie 5 lat od dnia ich
ukonczenia do dnia rozpoczecia specjalizacji,
2) odbyli za granica staże/kursy w okresie 5 lat od dnia ich
ukonczenia do dnia rozpoczecia specjalizacji oraz po dniu
rozpoczecia specjalizacji pod warunkiem, że był to podmiot
prowadzacy szkolenie specjalizacyjne.
ZAŁACZNIK Nr 10
WZÓR
.......................
(pieczec Centrum
Egzaminów Medycznych)
Nr ....../...... r.
DYPLOM
Pan(i) .................. urodzony(na) ....... w ..............
posiadajacy(ca) obywatelstwo ....................
oraz
prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
nr .......... wydane przez .................. w dniu ..........
po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem Pana(Pani) ............
i złożeniu panstwowego egzaminu specjalizacyjnego w dniu ......
przed Panstwowa Komisja Egzaminacyjna w trybie okreslonym
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 pazdziernika 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr
213, poz. 1779) uzyskał(a) tytuł specjalisty w dziedzinie:
..............................................................
.......................... ..............................
(data wydania dyplomu) (podpis i pieczec Dyrektora
Centrum Egzaminów Medycznych)

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (51 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=