EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
Test z PES z interny jesień 2012 do pobrania.
->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm


I Układ krążenia
I/1
W tętniaku aorty brzusznej o śr. 35mm badanie kontrolne (USG, TK) zlecisz:
Alternatywne wersje odpowiedzi:
A) co 3 miesiące
B) co 6-12miesiące
C) co rok
D) co 2 lata
E) od razu skierować do chirurga naczyniowego
A. co 5 lat
B. co rok
C. co 2-3 lata
D. od razu skierować do chirurga naczyniowego
 
I/2
Pacjent z typowym bólem dławicowym od 30 minut, które badanie pozwoli rozpoznać u niego świeży  zawał serca
a. podwyższony poziom troponin powyżej wartości odcięcia dla zawału
b. uniesienia odcinka ST w EKG
c. muszą być spełnione oba powyższe 
d. dyskineza lokalna (dyskineza LK ) w badaniu echo
e. żadne z powyższych

I/3
Szmer Grahama –Steela powstaje w:
A) stenozie mitralnej
B) niedomykalności mitralnej
C) stenozie aortalnej
D) niedomykalności aortalnej
E) niedomykalności zastawki trójdzielniej

I/4
W zatruciu glikozydami naparstnicy:
A) w EKG obserwuje się miseczkowate uniesienia odc. ST
B) stosuje się fragmenty Fab przeciwciała wiążącego digoksynę
(jeżeli konieczne)
C) obserwuje się zaparcia
D) wszystkie powyższe
E) żadne z powyższych

I/5
Podejrzenie NSTE-ACS z 30 minutowym bólem dławicowym - pierwsza
troponina nieswoiście podniesiona, drugą testem o wysokiej czułości
powinno się oznaczyć po:
A) od razu po uzyskaniu wyniku pierwszej
B) 1 godz.
C) 3 godz.
D) 6 godz.
E) 9-12 godz.

I/6
Ryzyko rozwoju IZW nie będzie zwiększone w następujących sytuacjach:
A)    przy pęknięciu struny ścięgnistej
B)    po przebyciu IZW
C)    po przebyciu gorączki reumatycznej
D)    przy wrodzonej wadzie serca
E)     zakażenie wirusem HIV

I/7
W leczeniu nieswoistym ostrego zapalenia osierdzia stosujemy wszystkie leki, z wyjątkiem:
A.NLPZ
B.GKS
C.Kolchicynę
D.Prawidłowe A,B
E.Prawidłowe A,B,C

I/8
Zapalenie mięśnia sercowego, wskaż prawdziwe
a. najczęsciej występują zmiany w zapisie EKG
b. leczenie NLPZ

I/9
W kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory nie
zastosujesz:
A) beta blokera
B) glikozydów naparstnicy (Digoksyny?)
C) ACEI
D) nitrogliceryny
E) żadnego z powyższych 
Nifedypiny?
 blokery kanału wapniowego ( Werapamil) ?

I/10
Klasyfikacja ostrej niewydolności serca wg Forrestera, wskaż prawidlowe:
A) „zimny i mokry” odnoszą się do wstrząsu kardiogennego
B) „ciepły i suchy” odnoszą się do wstrząsu hipowolemicznego
C) „zimny i mokry” określają izolowany zastój płucny
D) „ciepły i mokry” określają wstrząs hipowolemiczny
E) żadne z powyższych

I/11
W ciasnym zwężeniu lewego ujścia żylnego, przy braku skrzepliny w
lewym przedsionku, przy niedomykalności mitralnej na 1+, i korzystnej
morfologii zastawki, leczeniem z wyboru będzie:
A) leczenie farmakologiczne
B) walwuloplastyka balonowa
C) operacyjna wymiana zastawki mitralnej
D) operacja naprawcza zastawki
E) żadne z powyższych

I/12
W miarowym częstoskurczu z wąskimi QRS po nieskuteczności zabiegów zwiększających napięcie nerwu błędnego  w stabilnym stanie klinicznym podasz :
a)werapamil iv
b)betabloker iv
c)amiodaron iv
d) digoxynę iv
e) a+b prawidłowe
(być może byłya tu jeszcze digoxyna)

I/13
Dabigatran i rywaroksaban – wskaż właściwą odpowiedź:
A) oba są podawane podskórnie
B) oba są bezpośrednimi inhibitorami trombiny
C) powodują wydłużenie PT
D) nie wymagają kontroli w zakresie badań lab.
(stały schemat dawkowania, co nie wymaga monitorowania układu krzepnięcia)
E) ....

I/14
W dodatkowych pobudzeniach komorowych w porównaniu z pobudzeniami
nadkomorowymi z aberracją przewodzenia:
A) nie będzie poprzedzającego załamka P
B) QRS < 120ms
C) przerwa wyrównawcza najczęściej obecna
D) wszystkie powyższe
E) żadne z powyższych

I/15
W skali CHADS2 2 punkty otrzymuje się za:
A)    wiek > 75 lat
B)    cukrzycę
C)    udar mózgu lub przejściowy napad niedokrwienia mózgu (TIA)
D)    nadciśnienie tętnicze
E)     żadne z powyższych

I/16
Zespół (Barlowa) wypadania płatka zastawki mitralnej prawdziwe jest stwierdzenie:
Alternatywne wersje :
a. w leczeniu stosuje się betablokery
b. od razu skierować na leczenie operacyjne (wymiana zastawki)
c. u osób z omdleniami ortostatycznymi poprawa po zwiększeniu podaży płynów i soli
d. prowadzi do omdleń
e. podawaC plyny i sol zeby podwyzszyc RR

a) skuteczne mogą być B- blokery
b) konieczna jest wymiana zastawki
c) wymagana jest profilaktyka IZW
d) prawdziwe a i b
e) prawdziew a,b,c

I/17
W przypadku wirusowego zapalenia mięśnia sercowego prawdziwe jest stwierdzenie:
a) EKG prawie zawsze jest nieprawidłowe
b) wskazane jest stosowanie NLPZ
c) zazwyczaj źle rokuje
d) przeciwskazane jest leczenie przeciwkrzepliwe
e) wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

I/18
Dyslipidemia aterogenna:
a) podwyższone TGL, podwyższone LDL, obniżone HDL
b) podwyższone TGL, podwyśzone LDL, małe gęste LDL
c) podwyższone TGL, obniżone HDL, małe gęste LDL
d) podwyżsozne LDL, obniżone HDL, małe gęste LDL
e) podwyższoeny cholesterol całkowity, obniżone HDL, podwyższone LDL

I/19
 Nadciśnienie złośliwe cechuje się:
A)    jest wysokie ciśnienie rozkurczowe > 120 – 140mmHg
(rozpoznajemy, gdy ciśn. rozkuczowe >=120mmHg i charakteryzuje się szybkim postępem powikłań narządowych)
B)    najcześciej jest spowodowane zwężeniem tętnicy nerkowej i kłębuszkowym zapaleniu nerek
C)    jednym z kryteriów rozpoznania jest stwierdzenie retionopatii  nadciśnieniowa w III lub IV okresie wg Keitha, Wagenera i Barkera.
D)    żadne z powyższych
E)     wszystkie powyższe

I/20
Wskazaniem do przerwania próby wysiłkowej nie jest:
a) obniżenie ST skośne do dołu o >1mm
b) stan przedomdleniowy
c) wzrost ciśnienia skurczowego >160mmHg
d) ogólne zmęczenie
e) nietrwały częstoskurcz komorowy

I/21
Pacjent 60 letni z typowym bólem dławicowym ,jakie należy wykonc badanie dla rozpoznania choroby wieńcowej
a. próba wysilkowo elektrokardiograficzna
b. badanie echo z dobutaminą
c. angiografie wieńcową
d. prawidlowe a i b
e. kombinacje

I/22
Profikatykę IZW zastosujesz:
A)    przed bronchoskopia z pobraniem wycinków po operacji wymiany zastawki
B)    usunięcie kamienia nazębnego u pacjenta po IZW
C)    u chorego z wypadaniem płatka zastawki mitralnej
D)    prawidłowa A i B
E)     prawidłowa A, B i C

I/23
Przewlekła niewydolność serca ze zwiększona pojemnościa minutową, występuje w przebiegu
1  ciężkiej niedokrwistości
2  duże wrodzone lub nabyte przetoki tętniczo- żylne
3  choroba Pageta
4  niedoczynność tarczycy
5  zespół rakowiaka
Prawidłowe: A. wszystkie B,C,D,C,E kombinacje

I/24
W leczeniu nadciśnienia tętniczego w stanach naglących zastosujesz:
A)    nitrogliceryny
B)    nitroprusydku sodu  
C)    urapidilu
D)    prawidłowe B i C
E)     wszystkie prawidłowe

I/25
Bezwzględym przeciwskazaniem do B - blokerów jest:
1) astma; 
2) POChP; 
3) blok A-V II i III stopnia; 
4) zespół chorego węzła zatokowego; 
5) miżdżyca tętnic kończyn dolnych
prawdziwe: 
a) tylko 1; 
b) 1,2; 
c) 2,3,4,5, 
d) 1,3,4; e) wszystkie

I/26
Prawdziwe stwierdzenie odnośnie dławicy odmiennej (prinzmetala) jest:
a) występuje często po wysiłku fizycznym ( rzadko w nocy)
b) w EKG obserwuje się uniesienie odcinka ST
c) podstawowym lekiem są B- blokery
d) większość przypadków kończy się zawałem serca
e) wszystkie odpowiedzi prawdziwe

I/27
W OZW bez uniesienia ST, bez zmian zał. T i bez podwyższonej troponiny koronarografię do 72h wykonasz u osoby z:
a) cukrzycą
b) przewlekłą chorobą nerek
c) dyskinezą lewej komory serca
d) a i b
e) wszystkie ww choroby powodują, że powinien pojechać na koro w ciągu 72 godzin

I/28
Leczenie częstoskurczu nadkomorowego, pacjent stabilny , bez choroby serca, po nieudanej próbie Valsalwy, które leki zastosujesz
a. werapamil i.v.
b. betabloker i.v.
c. lidokaina i.v.
d. amiodaron i.v.
e. wszystkie

I/29
Próba wysiłkowa, wskaż fałszywe:
a. próba dodatnia jeśli obniżenia o 1 mm
b. wzrost cisnienia powyżej 160/100 jest wskazaniem do przerwania próby
c. fałszywie dodatni wynik można stwierdzić w przebiegu niedokrwistości
d. fałszywie ujemny wynik w czasie leczenia b- blokerem

I/30
Pacjent z dużego stopnia objawowym zwężeniem lewego ujścia żylnego serca i małego stopnia niedomykalnością (1+) zastawki mitralnej, bez skrzepliny w sercu i z korzystną anatomią - jakie zastosujesz leczenia:
a) leczenie farmkologiczne
b) przeskórna walwuloplastyka mitralna
c) operacja na otwartym sercu
d) implantację sztucznej zastawki
e) b i c

II  Choroby układu oddechowego
II/1
Pacjent z zapaleniem płuc pozaszpitalnym, leczony ambulatoryjne, bez uczulenia na penicyliny, lekiem pierwszego rzutu będzie:
Alternatywne wersje odpowiedzi:
A) ciprofloksaycna
B) gentamycyna
C) amoksycylina
D) amoksycylina + kwas klawulanowy
E) klarytromycyna

a) amoksycylinę
b) amoksycylinę z klawulonianem
c) makrolid
d) fluorochinolon
e) mozna zastosować każdy

II/2a
Wskazaniem do tlenoterapii domowej chorego z POCHP z pO2 55-60mmHg w gazometrii tętniczej wykonanej w okresie stabilnym choroby w badaniu dwukrotnym w odstępach 3 tygodni?
A.Hematokryt powyżej 55 %
B.Nadciśnienie płucne
C.Kombinacje
D. Zawsze
E. Nie trzeba 

II/2b
Pacjent z POCHP, w stanie stabilnym, w czasie czuwania w 2 z 3 oznaczeń PaO2 wynosi 60 mmHg, domowe leczenie tlenem można włączy jeśli:
a. występują objawy nadciśnienia tętniczego
b. hematokryt >55 %
c. prawidłowe a i b
d. Nigdy nie można włączyć

II/2c
Wskazanie do leczenia tlenem (DLT) u chorego z POChP przy pO2 60mmHg jest:
a) nadciśnienie płucne
b) hematokryt >55%
c) obrzęki obwodowe wskazujące na zastoinową chorobę serca
d) tylko a i b
e) a,b,c

II/3
W razie obrzęku powiek, silnego bólu okolic czoła, obrzęku okolicy
czołowej trwającej od 6 dni, zastosujesz:
A) antybiotyk
B) obserwacje
C) GKS donosowy
D) żadne z powyższych
E) odp. prawidłowa A i C

II/3a
Przy zapaleniu błony śluzowej nosa z zajęciem zatok przynosowych i uciążliwymi objawami utrzymującymi się od 5 dni zastosujesz:
a) antybiotyk - jako pierwszego wyboru amoksycylinę
b) antybiotyk - jako pierwszego wyboru cefalosporynę
c) GKS donosowo
d) a i c
e) żadne z powyższych

II/3b
Przesięk w opłucnej wystąpi we wszystkich stanach z wyjątkiem:
A)    marskości wątroby
B)    raka płuca
C)    zespołu nerczycowego
D)    niedoczynności tarczycy
E)     niewydolności serca

II/4
(25,26 lub 28) letni chłopak, z bólem gardła, gorączką do 39 st. bólem przy
przełykaniu, pow. węzłów chłonnych przednich szyi, nalotem na
migdałkach i ich obrzękiem, bez kaszlu (także bez nieżytu nosa) – co w codziennym rutynowym
postępowaniu wykonasz:
A) wymaz z gardła na szybki test na obecność PBHA i dalsze postępowanie
wg wyniku
B) wymaz z gardła na posiew i dalsze postępowanie wg wyniku
C) leczenie objawowe
D) od razu antybiotyk
E) wymaz z gardła na szybki test na obecność PBHA, a w razie jegu
ujemnego wyniku posiew 
inna propozycja : zakażenie wirusowe- nie leczyć (?)

II/5
 Do określenia przynależności pacjenta do grupy (A-D) ryzyka zaostrzeń POChP wg GOLD 2011 bierze się pod uwagę:
a) objawy choroby
b) liczbę zaostrzeń w ostatnim roku
c) wynik spirometrii
d) tylko a i b
e) a,b,c

II/6
Wskaż prawdziwe stwierdzenie odnośnie raka drobnokomórkowego płuc:
a) jest najczęstszym nowotworem płuc (ponad 50% przypadków)
b) lokalizuje się najczęściej obwodowo
c) często daje zesp. paranowotworowy
d) podstawą leczenia jest wycięcie chirurgiczne
e) wszystkie prawdziwe

II/7
W których chorobach występuje eozynofilia:
Alternatywne wersje odpowiedzi:
a. astma aspirynowa
b. zespół Lofflera
c. z.Churg-Strauss
d. alergiczna aspergilloza oskrzelowo- opłucnowa
e. we wszystkich

1) astmie aspirynowej; 
2) zesp. Lofflera; 
3) ch. Churga i Stauss; 
4) w przebiegu infekcji pasożytniczej
kombinacje odpowiedzi

II/8
Jaki lek anty-TNF alfa zastosujesz w ciężkiej astmie:
A) golimumab
B) tocylizumab
C) omalizumab
D) infliksimab
E) etancercept

II/8a
Jaki lek biologiczny podasz przy źle kontrolowanej astmie, jeśli są do tego wskazania:
a) adamlimumab; 
b) omalizumab; 
c) infliksymab; 
d) etanercept; 
e) rytuksymab

II/9
Choroby, w których występuje włóknienie płuc
a. sarkoidoza
b. RZS
c. ZZSK
d. pylice
e) twardzina układowa
Prawidłowe -kombinacje 

II/10
Pacjent z astmą regularnie przyjmuje LABA i steryd  wziewny w małej dawce, nie osiąga kontroli choroby, co należy zrobić:
A) dodanie teofiliny
B) dodatnie GKS p.o.
C) zwiększenie dawki wziewnego GKS
D) dodanie SABA (krótko działający betamimetyk wziewny) doraźnie
E) dodanie leku antyleukotrienowego

II/11
Jakie choroby nie powodują rozlanego krwawaienia pęcherzykowego:
A)    ziarniniakowatość Wegenera
B)    mikroskopowe zapalalenie naczyń (z. Churga Strausa)
C)    plamica Schonleina-Henocha
D)    zespół Goodpasteura
E)     wszystkie z powyższych

II/12
W leczeniu zaostrzenia POChP jako lek pierwszego rzutu zastosujesz:
a) teofilinę p.o
b) teofilinę i.v.
c) B2 - mimetyk szybko, krótkodziałający wziewnie
d) tiotropium
e) GKS i.v.

II/13
W leczeniu grypy A o ciężkim przebiegu zastosujesz:
A) amantadynę
B) rymantadynę
C) oseltamiwir
D) a i b
E) a,b,c
lub
D)    żadne z powyższych
E)     wszystkie z powyżśzych

II/14
W leczeniu POCHP przewlekłym, wybierz fałszywe
a. teofilina jest lekiem pierwszego rzutu

II/15
W leczeniu sarkoidozy płucnej jako lek pierwszego rzutu zastosujesz:
a) GKS; 
b) MTX; 
c) azatioprynę; 
d) cyklofosfamid; 
e) można każdy z wymienionych

II/16
Profilaktyczne leczenie izoniazydem zastosujesz w przypadku:
a) osoby z kontaktu z chorym na gruźlicę, która jest w stanie ciężkiej immunosupresji lub jest zakażona HIV
b) osoby z dodatnim wynikiem OT/IGRA, która ma być leczona anty - TNF alfa
( lub :u chorych przed leczeniem TNF alfa)
c) u każdej osoby z kontaktu z chorym na gruźlicę
d) nie trzeba stosowć profilaktyki u nikogo
e) przwdziwe a i b

II/17
Powikłaniem bezdechu sennego jest:
a) nadciśnienie tętnicze
b) nadciśnienie płucne
c) refluks żołądkowo - przełykowy
d) tylko a i c
e) a,b,c,

II/18
W  której chorobie nie ma wysięku w opłucnej
a. rak płuca
b. niewydolnoś serca
c. marskośc wątroby
d. zespół nerczycowy
e. niedoczynnoś tarczycy

II/19
 
Nieprawdziwe odnośnie POChP jest:
 
a) teofilina jest lekiem pierwszego rzutu
 
 

 
 
 
III  Choroby układu pokarmowego
 
III/1
 
Profilaktyczne badanie endoskopowe jelita grubego u osób bez dodatkowych obciążeń  (populacyjnym ryzykiem nowotworu ) należy przeprowadza
 
 
a. co 2 lata
b. co 3 lata
c. co 5 lat pełną kolonoskopię
d. co 10 lat
e. Kolonoskopia nie jest badaniem przesiewowym 

III/2
Wskazaniem do eradykacji H. pylori nie będzie:
A) wygojony wrzód żołądka
B) zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka
C) niedokrwistość z niedoboru Fe
D) pierwotna małopłytkowość immunologiczna 
E) wszystkie z powyższych będą wskazaniami do eradykacji
Tu jeszcze był MALT- chyba  (może nie było niedokrwistości  z niedoboru Fe )

III/3
Jak często wykonujemy gastroskopię u chorego z przełykiem Barreta i  dysplazją dużego stopnia 
A.co 6 miesięcy
B.co  1 rok 
C.co 3 miesiące
D.kierujemy do leczenia inwazyjnego (endoskopowego?)
E co 3 lata 
Może było także: nie wymaga kontroli

III/4
W Chorobie Leśniowskiego Crona w porównaniu z collitis ulceroza:
A) rzadziej występują zwężenia jelita
B) częściej występują zmiany okołodobytowe
C) częściej występuje krwista biegunka
D) częściej występują przeciwciała ANCA
E) żadne z powyższych

III/5
Zespół jelita drażliwego (IBS) – wskaż fałszywe:
A) występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet
B) objawia się bólem brzucha lub dyskomfortem, nasila się po posiłku,
ulega złagodzeniu po wypróżnieniu
C) występuje w okresie 30-40r.ż. (lub 20-30 )
D) może doprowadzić do utraty masy ciała
E)     objawy IBS demonstruje 10% społeczeństwa

III/6a
Kiedy u pacjenta z dyspepsją wykonasz badanie endoskopowe
a. występuje dysfagia
b. utrata masy ciała ( niezamierzona)
c. występuje niedokrwistość
d. nie pamiętam
e. wszystkie w/wymienione

III/6b
Pilną gastroskopię zlecisz w przypadku:
a) odynofagii
b) dysfagii
c) spadku masy ciała
d) krwawienia z górnego odc. przewodu pokarm.
e) wszystkie w/w

III/7
W ostrym zapaleniu dróg żółciowych triada Charcota obejmuje:
a) typowy ból (był dokładny opis) + nudności i wymioty + żółtaczka
b) ból j.w. + nudności i wymioty + hipotensja
c) ból j.w. + gorączka z dreszczami + żółtaczka
d) ból j.w. + gorączka z dreszczami + nudności
e) ból j.w. + gorączka z dreszczami + hipotensja

Prawidłowa dpowiedź 
Ostre zapalenie dróg żółciowych
ból w nadbrzuszu, (zwykle prawostronny, o znacznym nasileniu):
gorączka i dreszcze

III/8
Leczenie rzekomobloniastego zapalenia jelita grubego o umiarkowanym nasileniu -lek 1-go wyboru
A.Klindamycynę
B.Metronidazol
C.Amoksycylinę
D.Ciprofloksacynę
E.Aminoglikozyd

III/9
Czynnikiem ryzyka raka trzustki nie jest
a. Przewlekłe zapalenie trzustki
b. Palenie tytonie
c. Otyłość
d. Cukrzyca
e. Ostre zapalenie trzustki w wywiadzie

III/10
Zespół wątrobowo-nerkowy w przebiegu marskości wątroby:
A)    można rozpoznać jedynie po dobrym nawodnieniu chorego
B)    można rozpoznać jedynie po braku skuteczności leczenia polegającego na odstawieniu diuretyków i 2 dniowym wlewie albumin iv
C)    HRS t. 1 przebiega bardzo wolno (tygodniami i miesiącami)
D)    prawidłowe A i B
E)     wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

III/11
Leki przeciwwymiotne, co nie należy 
a. ondansetron
b. dimenhydrymat  (Aviomarin )
c. tietylperazyna (Fenactil)
d. promazyna
e. wszystkie w/w są lekami przeciwwymiotnymi

III/12
Nieprawdziwe o zespole wątrobowo - nerkowy jest:
a) oznacza pojawienie się niewydolności nerek u chorego z ciężką chorobą wątroby bez innych możliwości upośledzenia czynności nerek
b) typ I charakteryzuje się wolno narastającymi objawami
c) brak poprawy po wlewie albumin jest jednym z kryteriów rozpoznania
d) należy wykonać nakłucie diagnostyczne otrzewnej celem wykluczenia samoistnego zap. otrzewnej
e) w leczeniu stosuje się terlipresynę

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego
IV/1
Cukrzyca MODY podobnie jak cukrzyca t.1: 
a.rozpoczyna się nagle 
b. zaczynamy leczenie od zastosowania insuliny 
c.są przeciwciała p/wyspowe 
d.wszystkie wymienione 
e. żadne z wymienionych 

IV/2
Jodochwytność w normie lub podwyższona bedzie w: 
a.ostrej fazie Hashimoto 
b.wolu guzkowym nadczynnym 
c.nadczynności poamiodaronowej 
d.żadne z powyższych 
e. wszystkie z powyższych 

IV/3a
Zespól SIADH, wskaż prawdziwe:
a. występuje u pacjentów z rakiem drobnokomórkowym
b. w przebiegu występują obrzeki i hiponatremia
c. występuje hipowolemia
c. do leczenia stosuje się desmopresynę

IV/3b
 Prawdziwe stwierdzenie dotyczące zasp. nieadekwatnego wydzielania wazopesyny to:
a) charakterystyczne są obrzęki konczyn dolnych
b) stwierdza się niskie stężenie wazopresyny
c) często jest spowodowany rakiem płuca
d) stwierdza się wysokie stężenie sodu
e) wszystkie prawdziwe

IV/4
W przełomie tarczycowym nie zastosujesz: 
A) płynu Lugola, 
B) joheksalu,
C) deksametazonu, 
D) hemodializy, 
E) plazmaferezy

IV/5
Nadczynność tarczycy będziesz leczył w następujących sytuacjach.
A)    TSH <0,1, fT4 = N, objawy nadczynności tarczycy
B)    TSH <0,1, fT4 = N, bez objawów nadczynności tarczycy, bez chorób współistniejących, wiek >65 lat
C)    TSH <0,1, fT4 = N, bez objawów nadczynności tarczycy, bez chorób współistniejących, zawał serca w wywiadzie, wiek < 65 lat
D)    odpowiedź prawidłowa A i B
E)     odpowiedź prawidłowa A, B, C

IV/6
W Zespole Conna ( hiperaldosteronizmie pierwotnym )-wskaż prawdziwe: 
a.hipokaliemię(choć nie zawsze) 
b.hipernatremię
 c.kawsicę metaboliczną 
d.e.kombinacje

IV/7a
W suplementacji GKS we wtórnej niedoczynności kory nadnerczy będzie:
A)    prednizon
B)    hydrokortyzon
C)    fludrokortyzon
D)    metylopredniozon
E)     żadne z powyższych

IV/7b
Podstawą leczenia wtórnej niedoczynności kory nadnerczy jest:
a) deksametazon
b) hydrokortyzon
c) metyloprednizon
d) a i b
e) a.b.c

IV/8a
Co bierzemy pod uwagę w rozpozanawaniu zespołu hiperglikemiczno-hiperosmolarnym
A. Hiperlgikemię
B. pH < 7,3
C. wodorowęglany poniżej 13
D. ketony w moczu
E ciala ketonowe obecne w surowicy

IV/8b
Zespół hiperglikemiczno- hiperosmotyczny, kryteria rozpoznania, wskaż fałszywe:
a. wysoka glikemia
b. pH < 7,3
c. HCO3 < 15 mmol/l
d. dużo ciał ketonowych w moczu 

IV/9
Jaki lek stosowany w cukrzycy t. 2 nie powoduje dolegliwości ze strony
przewodu pokarmowego: 
A) metformina
B) poch. sulfonylomocznika
C) akarboza
D) analogi GLP-1
E) Wszystkie wywołują

IV/10
Leczeniem pierwszego wyboru w guzie prolaktynowym przysadki jest:
a) leczenie operacyjne
b) obserwacja
c) stosowanie leków dopaminergicznych
d) radioterapia
e) chemioterapia

IV/11
Stopa cukrzycowa, wskaż fałszywe:
a. spowodowana angiopatią  i neuropatią
b. głębokie destrukcja i owrzodzenie tkanek.....
c. w czasie zakażenie należy rozpocząć leczenie insuliną
d. prawdziwe a. b.
e. prawdziwe a,b,c

IV/12
Jakie leczenie zastosować u pacjenta z nawrotem nadczynności tarczycy po leczeniu operacyjnym z powodu choroby Gravesa Basedova:
a. ponowna operacja
b. tyreostatyki przewlekle do końca życia
c. leczenie jodem promieniotwórczym

IV/13a
 pacjent leczony metforminą, HgA1c- >7 %, który lek można dołączyć do metforminy:
a. pochodna sulfonylomocznika
b. analog GLP 1
c. DPP IV
d. każdy z ww leków można dołączyć do metforminy
e. kombinacje

IV/13b
Jeśli stosowano metforminę w pełnej dawce w cukrzycy typu 2, ale nie uzyskano wyrównania cukrzycy, to można dołączyć:
a) pochodną sulfonylomocznika
b) antagonistę receptora peptydu glukagonopodobnego 1 (GLP - 1)
c) inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
d) tylko b i c
e) a,b,c

IV/14
W leczeniu objawowej hipokalcemii (tężyczka) podasz jako lek pierwszego rzutu:
a) węglan wapnia p..o
b) alfakalcydol p.o  (vit. D)
c) glukonolaktobionian wapnia i.v.
d) bisfosforany p.o
e) diuretyk tiazydowy

IV/15
Podstawowe leczenie gruczolaka przysadki to:
a. podawanie analogów somatostatyny
b. leki dopaminergiczne
c. leczenie operacyjne

V Choroby nerek i dróg moczowych
V/1
Powikłane zakażenie układu moczowego rozpoznasz:
A.Każde ZUM u mężczyzny
B.ZUM u kobiety  z przeszkodą anatomiczną
C.ZUM wywołany patogenem nietypowym
D.Wszystkie prawidłowe
E.Prawidłowe A i C
V/2a
Kryteria AKI: -
 spadek diurezy do 0.5 ml/h przez 6h, lub wzrost kreat o 25 umol/l (0,3mg/dl)w ciągu 48 h - oba poprawne.

V/2b
Kryteria AKI: 
1) wzrost kreatyniny o ponad 0,3 mg% w ciągu 48 godz.;
 2) wzrost kreatyniny o ponad 0,3 mg% w ciągu 6 godz.; 
3) spadek diurezy <0,5 ml/kg/godz w ciągu 6 godzin; 
4) 1 lub 3; 
5) wszystkie

V/2c
Ostre uszkodzenie nerek AKI można rozpoznać gdy:
A)    występuje wzrost poziomu kreatyniny o 0,3mg/dl w ciągu 48 godz.
B)    występuje spadek diurezy <0,5ml/kg m.c./h  przez ponad 6 godz.
C)    występuje wzrost poziomu kreatyniny o 0,3mg/dl
D)    może wystąpić A lub B
E)     musi wystąpić A i B

V/2d
Kryteria rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek
a. Diureza <0,5 ml/kg/h przez >6 godzin
b. wzrost kreatyniny o 50 % wartości wyjściowej lub o >25 umol./l (0,3 mg/dl) wciągu 48 h
c. prawidłowe a i b , ale wystarczy jedno kryterium
d.niepoprawnych nie pamiętam

V/2e
Ostre uszkodzenie nerek AKI można rozpoznać gdy:
A)    występuje wzrost poziomu kreatyniny o 0,3mg/dl w ciągu 48 godz.
B)    występuje spadek diurezy <0,5ml/kg m.c./h  przez ponad 6 godz.
C)    występuje wzrost poziomu kreatyniny o 0,3mg/dl
D)    może wystąpić A lub B
E)     musi wystąpić A i B

V/2f
Ostre uszkodzenie nerek mozna rozpoznać gdy:
a) diureza zmniejszy się do <0,5ml/kg/h przez >6h
b) wzrośnie kreatynina o >=0,3mg/dl w ciągu 48h
c) wzrośnie kreatynina o >=0,3mg/dl w ciągu 6h
d) a lub b niezależnie
e) żadne z powyższych
V/3
Ostra martwica cewek nerkowych:
A.występuje częściej u kobiet w ciąży pod koniec III trymestru 
B.Objawia się skąpomoczem, bólem okolicy lędźwiowej i krwiomoczem
C.Na ogół dobrze rokuje (najczęściej nie powoduje niewydolności nerek )
D.Prawidłowe A,B
E.Prawidłowe A,B,C

V/4
Bezobjawowy bakteriomocz będziesz leczył w przypadku:
A)    kobiety ciężarnej
B)    planowanej elektroresekcji stercza
 (. przed zabiegami urologicznymi z uszkodzeniem błony śluzowej)
C)    u każdego chorego
D)    prawidłowe A i B
E)     bezobjawowy bakteriomocz nie wymaga leczenia

V/5
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek:
A) 3,4x częściej przebiega bezobjawowo
B) tylko u 10% chorych cofa się samoistnie 
C) jest główną przyczyną schyłkowej niewydolności nerek u dorosłych
D) towarzyszy mu nadciśnienie tętnicze
E) Na ogół żle rokuje
Nie zalicza się do poinfekcyjnych KZN ?

V/6a
Nefropatia IgA - wskaż prawdziwe :
u młodych mężczyzn jest nadciśnienie,
najczęstsza przyczyna zapalenia kłębuszków u dorosłych...
u prawie wszystkich chorych stosujemy leczenie immuopresyjne

V/6b
Nefropatia IgA, wskaż fałszywe
e. najczęstsze mezangialne KZN
f. objawy-nawracający krwiomocz,itd.
g. zawsze trzeba zastosować leczenie immunosupresyjne
h. powolny przebieg

V/7a
Zespół nefrytyczny co występuje : 
aktywny osad moczu, 
białkomocz nerczycowy,
 nadciśnienie,
 wielomocz 
 kombinacje

V/7b
Zespól nefrytyczny:
a. krwinkomocz, aktywny osad moczu
b. nadciśnienie tętnicze
c. białkomocz > 3,5 g/d
d. kombinacje
e. nie pamiętam
V/8
Co nie jest bezwzględnym wskazaniem do dializ w AKI:
a. obrzęk płuc
b. skaza krwotoczna
c. encefalopatia
d. niedokrwistość
e. zapalenie osierdzia

V/9
Ostre uszkodzenie nerek leczymy: 
A/ograniczenie wody i soli, 
B/diuretyki do skutku
( furosemid podawać do czasu uzyskania diurezy)
C/w niedokrwistości erytropoetyna
D/ przy skazie krwotocznej poda witaminę K
E/ A,B i D prawdziwe

V/10
Jakich leków nie stosuje się w napadzie kolki nerkowej
A.Morfiny
B.Diuretyku
C.NLPZ
D.Leki rozkurczowe (hioscyna ? )
E.Wszystkie się stosuje
Tramadol ?

V/11
Rozpoznanie ostrej niewydolności nerek
A.Wzrost kreatyniny > 0,3 mg/dl w ciazgu 48h od wartości wyjściowej
B.Wzrost kreatyniy > 0,3 mg/dl w ciągu 6h
C.Spadek diurezy <0,5ml/h przez 6h
D.Prawidłowe jest A,B – musi być spełnione jedno lub drugie, nie musi oba na raz
E.Prawidłowe B,C

V/12
pierwszym objawem nefropatii cukrzycowej jest:
A.wałeczkomocz
B.mikroalbuminuria
C.krwiomocz
D.inne

V/13
W leczeniu AKI zastosujesz:
A) ograniczenie soli i płynów
B) diuretyki pętlowe w stopniowo zwiększanych dawkach aż do uzyskania
diurezy
C) ?
D) Wszystkie z powyższych
E) żadne z powyższych

VI  Choroby układu krwiotwórczego
VI/1
W czerwienicy wtórnej, w porównaniu z czerwienicą pierwotną:
A)    nie będzie powiększenia śledziony
B)    nie będzie nadpłytkowości i leukocytozy
C)    nie będzie świądu
D)    prawidłowe A i B
E)     prawidłowe A, B, C

VI/2
Prawdziwe stwierdzenie o zesp. mielodysplastycznym to:
a) rzadko prowadzi do ostrych białaczek
b) często występuje powiększenie wątroby i śledziony
c) charakterystyczna jest leukostaza
d) wyleczenie można uzyskać tylko dzięki przeszczepieniu komórek hematologicznych
e) wszystkie prawdziwe

VI/3
Co jest charakterystyczne dla Hemofilii B ?
1.Wydłużony APTT, 2. Wydłużony czas protrombinowy i trombinowy, 3. Wydłużony czas krwawienia, 4. Małopłytkowość
A. prawidłowe 1  
B. prawidłowe 1,2  
C prawidłowe 1,2,3,4
D
E

VI/4
Szpiczak plazmocytowy, wskaż prawdziwe:
A.stosuje się leczenie agresywne
B.można rozpoznać (rzadko) bez stwierdzenia białka M
Obecne jest białko M ( rzadko jest nieobecne)
C.występują zmiany osteolityczne w kościach
D.prawidłowe A,B,C
E.prawidłowe B,C

VI/5
Jaka jest różnica między niedokrwistością chorób przewlekłych, a niedokrwistością z niedoboru żelaza:
A.Niski poziom wysycenia transferryny
B.Niski poziom żelaza 
C.W normie lub podwyższony poziom ferrytyny
D.podwyższone stężenie ferrytyny
E. zwiększone TIBC

VI/6
Cechy charakterystyczne dla choroby von Willebrandta
a. występują krwawienia skórno- śluzówkowe
b. ↑PT
c. często małopłytkowość
d. inne nieprawidłowe
E występują krwawienia (rzadko?) do stawów

VI/7
Ostrą białaczkę szpikową można rozpoznać na podstawie:
A) objawów klinicznych i zwiększonego odsetka blastów we krwi obwodowej
B) zwiększonego odsetka (powyżej 20%)  blastów we krwi obwodowej i charakterystycznych
badań cytogenetycznych
C) zwiększonego odsetka blastów we krwi obwodowej i charakterystycznych
immunofenotypowych 
D) zwiększonego odsetka blastów w szpiku
E) żadne z powyższych

VI/8
Wtórna nadpłytkowość będzie w wymienionych stanach z wyjątkiem:
A) w niedokrwistości z niedoboru Fe
B) w niedokrwistości z niedoboru B12
C) w przebiegu nowotworu złośliwego płuca
D) po splenektomii
E) w wszystkich powyższych

VI/9
Co nie występuje w DIC:
A. ↑APPT
B. ↑ PT
C. małopłytkowość
D. ↓ produktów degradacji fibryna
E. ↓ fibrynogenu

VI/10
Gdzie nie występje eozynofilia krwi obwodowej?
A.Astma aspirynowa
B.Przewlekła aspergiloza oskrzelowo-płucna
C.Choroba Churg-Straussa
D.Zespół Loffgrena
E.We wszystkich występuje

VI/11
.Małopłytkowość (samoistna ?) immunologiczna – wskaż prawdziwe:
A.U dorosłych często ma przebieg przewlekły
B. Stwierdzenie przeciwciał przeciwpłytkowych jest istotne do rozpoznania i leczenia
C. Nie stosuje się GKS
(zawsze stosujemy sterydy, niezależnie od poziomu płytek ?)
D.Zawsze trzeba leczyć
E. Nigdy nie występują samoistne remisje

 
VII  Choroby reumatyczne
VII/1
Ograniczona postać twardziny układowej, wskaż prawdziwe
a. objaw Raynaud u mniej niż 50 %
b. nie są zajęte narządy wewnętrzne
c. zajmuje twarz i części dystalne kończyn
d. kombinacje

VII/2
W zapaleniu mięśnia sercowego w chorobie Stilla zastosujemy:
Alternatywne wersje odpowiedzi :
A) NLPZ
B) GKS
C) cyklosporynę
D) właściwe A, B
E) żadnego z powyższych

a) MTX; 
b) GKS; 
c) sulfasalazynę; 
d) w chorobie Silla nie ma zajęcia serca; 
e) prawidłowe a i b.
(to wydaje się bliższe rzeczywistości)

VII/3
Gdzie jest zapalenie mięśnia serca - RZS, toczeń, ZZSK, ..

VII/4
Co stosujemy w leczeniu pierwszego rzutu w toczniu rumieniowatym układowym :
A.GKS
B.metotreksat
D cyklosporyna
E cyklofosfamid

VII/5
Napad dny wywołać może:
a)spożycie alkoholu
b)dieta bogatopurynowa
c)zakażenie
d)a+b prawidłowe
e)a+b+c prawidłowe

VII/6a
Choroba Takayasu – wskaż odp. błędną:
A) zajmuje tylko aortę i odgałęzienia
B) występują najpierw objawy prodromalne
C) w leczeniu stosuje się GKS (p.o. ?)
D) w bad. dodatkowych stwierdza się wzrost OB. i CRP
E) występuje u ludzi starszych (początkowo objawy paragrypowe ?)

VII/6b
Które stwierdzenie o chorobie Takayasu jest prawdziwe:
a) jest przewlekłym zapaleniem aorty i jej odgałęzień
b) poprzedzają ją objawy rzekomogrypowe i rzekomoreumatyczne
c) typowo stwierdza się brak tętnia na kończynach górnych
d) tylko a i b
e ) a.b.c

VII/7
W mieszanej chorobie tkanki łącznej mogą występować objawy chorób
a. ZZSK
b. RZS
c. twardziny układowej
d. z. Sjogrena
e. tocznia układowego
f. zapalenia skórno- mieśniowego
prawidłowe:
1. wszystkie 
2. b,c,d,e,f  
3.4.5 inne kombinacje

VII/8
Wg aktualnych wytycznych w rozpoznaniu RZS
a. czynnik reumatoidalny IgM
b. przeciwciała aCCP
c. przeciwciała ANA
d. d. Prawidłowe a i b
e.  prawidłowe a,b,c

VII/9
Co jest charakterystyczne dla zespołu antyfosfolipidowego:
A.Skaza krwotoczna 
(dominuje skaza krwotoczna?)
B.Niepowodzenia położnicze
C.Skrócowy APTT
D.Prawidłowe A,B
E.Prawidłowe B,C

VII/10
Pacjent z ZZSK, postać osiowa, dolegliwości nie ustępują po NLPZ, co zastosować
a. sulfasalazyna
b. metotreksat
c. TNF alfa

VII/11
Zapalenie skórno- mięśniowe:
a. leczenie GKS
b. występuje rumień heliotropowy
c. zwiększa prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego
d.e. ?

VII/12
Wykrycie przeciwciał anty - dsDNA jest charakterystyczne dla:
 a) RZS; 
b) SLE; 
c) twardziny ukladowej; 
d) DM; 
e) ZZSK

VIII Choroby alergiczne
VIII/1
W leczeniu obrzęku naczynioruchowego spowodowanego niedoborem C1 inhibitora, najlepszy efekt po
a. adrenalinie
b. przeciwhistaminowych
c. sterydach
d. wszystkich
e. żadnym z ww

VIII/2
Alergiczny nieżyt nosa, wybierz fałszywe:
a. najlepsze sterydy donosowe
b. kromony maja mniejszą skuteczność niż GKS donosowe
c. GKS donosowe tylko 2 tygodnie
d. leki obkurczające błonę śluzową nosa tylko do 5 dni
e.

VIII/3
We wstrząsie anafilaktycznym zastosujesz:
A)    adrenalinę sc
B)    adrenalinę im
C)    GKS
D)    lek przeciwhistaminowy
E)     prawidłowe B, C, D

VIII/4
W leczeniu choroby posurowiczej stosujemy
a.  GKS
a. NLPZ
b. przeciwhistaminowe
c. wszystkie
d. kombinacje

VIII/5
Badaniem z wyboru do diagnostyki nadwrażliwości IgE-zależnej jest:
A)    pomiar całkowitego IgE
B)    pomiar swoistych przeciwciał IgE
C)    testy prowokacyjne
D)    testy skórne punktowe
E)     żadne z powyższych

VIII/6
Pacjent z uczuleniem na jad owadów błonkoskrzydłych, użądlony przez osę, we wstrząsie anafilaktycznym, co zastosujesz:
a. adrenalina i.m, p/histaminowe i.v, sterydy i.v.
b,c,d,e kombinacje czy ww. leki s.c, im czy i.v

 
IX Choroby zakaźne
IX/1
Osoba zaszczepiona p/ko WZW t.B, nie mająca z WZW t. B kontaktu,
będzie miała nast. układ antygenowy:
A) HbsAg (-) ; anty-HBc kl. IgM (-) ; anty-HBc kl. IgG (-) ; anty-HBs (+)
B) HbsAg (-) ; anty-HBc kl. IgM (-) ; anty-HBc kl. IgG (+) ; anty-HBs (-)
C) HbsAg (-) ; anty-HBc kl. IgM (+) ; anty-HBc kl. IgG (-) ; anty-HBs (+)
D) HbsAg (+) ; anty-HBc kl. IgM (-) ; anty-HBc kl. IgG (-) ; anty-HBs (-)
E) HbsAg (+) ; anty-HBc kl. IgM (-) ; anty-HBc kl. IgG (-) ; anty-HBs (+)

IX/2
W diagnostyce i leczeniu Boreliozy z Lime:
A) samo stwierdzenie przeciwciał w kl. IgM jest wskazaniem do leczenia
B) samo stwierdzenie przeciwciał w kl. IgM pozwala na rozpoznanie choroby
C) sapalenie stawów w przebiegu Boreliozy leczymy nast. lekami:
amoksycyliną, doksacyliną, aksetylem cefuroksymu
D) w leczeniu rumienia wędrującego stosujemy doksycyklinę przez 7 dni
E) żadne z powyższych

IX/3
Badaniem podstawowym w diagnostyce malarii jest:
A) Rozmaz manualny krwi włośniczkowej
B) Badanie PCR z surowicy krwi w kierunku zarodźca malarii
C) Badanie serologiczne z surowicy krwi
D) Posiew 
E) Badanie immunochemiczne

IX/4
Osoba nie szczepiona przeciwko WZW t. B zakłuła się krwią od osoby
zarażonej WZW t. B – w takim przypadku należy:
A) natychmiast rozpocząć szczepienie
B) natychmiast podać immunoglobulinę i rozpocząć leczenie
przeciwwirusowe lamiwudyną
C) podać immunoglobulinę
D) podać immunoglobulinę i rozpocząć szczepienie
E) podać 1 dawkę szczepionki

X Toksykologia
X/1
 Alkoholowy zespól abstynencyjny:
a. w celu prewencji lub leczenia encefalopatii wernickiego u każdego pacjenta z należy podać tiaminę
b. w celu opanowania pobudzenia u pacjenta należy podać benzodiazepinę
c. w razie nieskuteczności benzodiazepin, należy zastosować dodatkowo haloperidol
d. wszystkie prawidłowe
e. kombinacje

X/2
Zatrucie metanolem, wskaż fałszywe:
a. podasz hydroksykobalaminę
b. występuje kwasica metaboliczna z dużą luką anionową
c. na toksyczność metanolu  ma wpływ to, czy był spożywany łącznie z etanolem
d. prowadzi do ślepoty
e. kombinacje

X/3
Zatrucie digoksyną
a. w zapisie EKG uniesienia odcinka ST
b. w razie wystąpienia częstoskurczu wykonać kardiowersję elektryczna w każdym przypadku
c. w leczeniu stosuje się fragmenty Fab przeciwciał wiążących digoksynę
d.e. Kombinacje

XI Różne 
XI/1
CEA jest markerem dla jakiego nowotworu:
(lub CEA jest markerem nowotworowym używanym najczęściej
 w monitorowaniu:)
Alternatywne wersje odpowiedzi :
A) raka jajnika
B) raka jelita grubego
C) raka płuca
D) raka piersi
E) raka macicy

A.Raka piersi
B.Raka jajnika
C.Raka jelita grubego
D.Raka prostaty
E.Raka trzustki

XI/2
Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem należy:
A) wykonać morfologię
B) Oznaczyć poziom kreatyniny
C) oznaczyć AST i ALT
D) sprawdzić zdjęcie RTG płuc (ważne z ostatnich 12 miesięcy)
E) wszystkie z powyższych

XI/3
Pytanie o nazwę p-ciała anty IgE.

XI/4
Obniżone stężenie cholesterolu występuje w przebiegu
a. cholestazy
b. ciężkiej choroby wątroby 
c. zespołu nerczycowego
d. nadczynności tarczycy
prawidłowe: 
1. wszystkie 2. b., d. 3. inne kombinacje

XI/5
Do łagodnych opioidów zaliczamy:
a) kodeinę    b) tramal   c) fentanyl    d) buprenorfinę 
A) wszystkie
B) żaden
C) a, b
D) a, b, d
E) a, b, c

XI/6
Hipokaliemii można się spodziewać w następujących sytuacjach z wyjątkiem :
A) leczeniu tiazydami
B) hiperaldosteroniźmie pierwotnym
C) kwasicy nieoddechowej
D) leczeniu GKS
E) Beta2- mimetykami

XI/7
Kwasica oddechowa częściowo wyrównana będzie się charakteryzowała:
A)    pH krwi obniżone, pCO2 podwyższone, HCO3 podwyższone
B)    pH krwi obniżone, pCO2 obniżone, HCO3 podwyższone
C)    pH krwi obniżone, pCO2 obniżone, HCO3 obniżone
D)    pH krwi podwyższone, pCO2 podwyższone, HCO3 podwyższone
E)     pH krwi obniżone, pCO2 podwyższone, HCO3 obniżone

XI/8
Do leczenia hiperkaliemi zastosujesz;
a. diuretyki pętlowe
b. sulfonian polistyrenu
c. hemodializa
d. wszystkie
e. kombinacje

XI/9a
 W leczeniu bólu nowotworowego:
A)    Najlepszym sposobem wdrażania opioidów silnych, po odstawieniu opioidów słabych jest ich miareczkowanie, czyli podawanie w stopniowo zwiększanych dawkach
B)    opioidy mogą powodować nudności wymioty
C)    opioidy mogą powodować zaparcia
D)    prawidłowe B i C
E)     prawidłowe A, B i C

XI/9b
Włączenie leczenia silnymi opioidami po słabych opioidach:
a. w celu szybkiego zniesienia objawów działania opioidów stosuje sie nalokson
b. opioidy moga powodować zaparcia, wymioty
c. cos o miareczkowaniu dawek
d. kombinacje 

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (324 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=