EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011

 Dziękuję wszystkim Państwu zdającym za zaangażowanie w proces odtwarzania pytań egzaminacyjnych !!!
Proszę o uwagi i uzupełnienia w „komentarzach” na dole strony.
Wojciech Buczyński


 TEST PES INTERNA WIOSNA 2011

I  Choroby układu krążenia  

I/1
Co to jest ratunkowa PCI-było do wyboru:
A  po nieudanej fibrynolizie,
B we wstrząsie
inne

I/2   
IZW-profilaktyka przy zabiegach (jedna odpowiedź prawidłowa):
a) Stomatologicznych
b) Na drogach oddechowych
c) Urologicznych
d) Gastrologicznych
 

I/3   
Przyczyną obniżenia ST nie jest :
A. hipokaliemia
B. hiperkaliemia
C. zapalenie osierdzia
D przerost LK
E. B+C.

I/4  
Jakiego leku nie podaje się  rutynowo w chorobie wieńcowej, zaostrzonej:
A Trimetazydyny


I/ 5  
Jakie leki powinien zażywać kazdy chory na niestabilną chorobę wieńcową ( bez przeciwwskazań)
A  ACE-I
B statyna,
C nitrat,
D beta bloker,
E  trimetazydyna

I/6   
Jak postępujemy  w cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym czy od razu leki czy czekamy wprowadzając zmiany trybu życia:
A  IACE

I/7   
Najczęstsza przyczyna SKURCZOWEJ niewydolności serca:
A nadciśnienie tętn.
B choroba niedokrwienna serca
C zwężenie zastawki mitralnej
D  inne

I/8   
W skali CHADS2 nie odnotujemy
A. przebytego zawału
B. nadciśnienia tętniczego
C. wieku
D. cukrzycy
E. TIA

I/9         
Jakie badanie nieinwazyjne wykonać u młodego mężczyzny z dużym prawdopodobieństwem CHNS (z objawami)
A. Próba wysiłkowa
B. TK wielorzędowe z opcją angio
C. Koronarografia
D  echo z dobutaminą
E. Scyntygrafia

I/10         
test pochyleniowy w diagnostyce omdleń ( jak w teście jesień 2010)

I/ 11        
Który lek jest pochodną dihydropirydyny
A. Karwedilol
B: Amlodypina
C. Werapamil
D. B, C
E : wszystkie

I/12         
Zwiększony poziom troponiny występuje w niżej podanych stanach z wyjątkiem

A. zatorowość płucna
B. Rozwarstwienie aorty
C. Udar mózgu
D. Przewlekła choroba nerek
E. Zapalenie płuc

I/13        
Które zaburzenia lipidowe nie zwiększają ryzyka sercowo-naczyniowego:
A Rodzinna hipercholesterolemia
B Hipertrójglicerydemia
C Z. chylomikonemii
D Hipoapolipoproteinemia
E        Dyslipidemia aterogenna

I/14         
Najlepsze połączenie leków na nadciśnieniowych:
A.  ACEI + diuretyk
 
I/15         
U 78 letniej chorej z cukrzycą w trakcie kontrolnej wizyty w POZie stwierdzono RR 150/100 mmHg . Do leczenia włączono ramipryl w dawce 5 mg. Po tygodniu RR 140/90 , w badaniach kontrolnych stwierdzono wzrost kreatyniny z 1,5mg/dl do 1,7 mg/dl. W związku z tym

A. Odstawiamy Ramipryl
B . Zmniejszamy  dawkę Ramiprylu do 2,5 mg/ dobę
C. Zwiększamy  dawkę Ramiprylu do 10 mg / dobę
D. Nic nie robimy
E.  Następna wizyta kontrolna za tydzień

I/16         
Co nie charakteryzuje z.chylomikronemii (1-o krotny wybór):
A.  napadowe bóle brzucha
B.  klarowna surowica
C  Podwyższone TG
D. Wysoki cholesterol całkowity
E. niskie LDL

I/17         
Dieta w hiperTG - kombinacje czego unikac :
A . Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
B.  Cukry proste

I/18         
Po zawale (ze STEMI ?) chory powinien otrzymywać
A. ASA
B. Lignokainę
C.  KIG
D. Chyba magnez

I/19         
Co nie pogarsza rokowania w chorobie wieńcowej
A Cukrzyca
B. Wiek 
C. Zaawansowane zmiany w koronarografii
D.  wysokie HDL

I/20         
zabiegi operacyjne o dyzym ryzyku sercowym
A.Operacje aorty  
B. Endarterektomia szyjna
C. ?
D. ?

I/21         
Wskaż charakterystyczne cechy zespołu sercowego X:
A.  Spoczynkowy EKG zwykle bz
B.  Bardzo dobra reakcja na NTG
C.  duże zmiany w koronarografii
D.  ból nie ustępuje po NTG
E. Lek pierwszego wyboru to … (nitraty ?)

I/22       
Zwiększone ryzyko zatorowości płucnej występuje w

1 raku jajnika
2. połogu i ciąży
3. złamaniu szyjki kości udowej
4. trombofilii
5 . Antykoncepcja hormonalna (?)
Odpowiedzi kombinacje (?)

I/23        
Kobieta chorująca na cukrzycę t1 z białkomoczem ,nadciśnienie tętnicze, przyjmuje Ramipril, planuje  ciąże -co robimy:
A. Odstawiamy Ramipril
B Odstawiamy Ramipril i włączamy Metylodopę
C Ramipirl zamieniamy 
na sartan

I/24
Pacjentka leczona Ramiprylem+niezaplanowana ciąża. Co robimy:
A. utrzymujemy leczenie
B. Odstawiamy i włączamy tiazyd
C. Odstawiamy i włączamy ARB
D. odstawiamy i włączamy metyldopę
E. zmniejszamy dawke o ½

I/25        
 Objawy (najbardziej  charakterystyczne) kardiomiopatii przerostowej:
A Omdlenia
B. Duszność wysiłkowa
C. Ból dławicowy
D. Szmer skurczowy
E Wszystkie.

I/26 
       
Wśród poniższych zdań wskaż nieprawdziwe

1. U osób w wieku podeszłym należy rozpocząć leczenie jednym lekiem
2. U  osób powyżej 80go roku życia leczenie hipotensyjne nie zmniejsza istotnie chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo – naczyniowych
3. Prawidłowe RR zwykle uzyskuje się stosując co najmniej 2 leki hipotensyjne
/ważniejszy jest sam spadek RR niż rodzaj zastosowanych w tym celu leków
Odpowiedzi stawnowią kombinacje powyższych

I/27         
PREFEROWANE kombinacje leków na nadciśnienie:
A . ACE I + diuretyk

I/28
W jakich stanach może
wystąpic omdlenie:
A. Stenoza aortalna
B. Kardiomiopatia przerostowa
C. Śluzak lewego przedsionka
D, E kombinacje

II  Choroby układu oddechowego

 

 

II/1         
Leczenie pozaszpitalnego ciężkiego zapalenia płuc - antybiotyki pierwszego wyboru
leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc - antybiotyki pierwszego wyboru
A. amoksycylina z klawulanianem
B. fluorochinolon
C. Amonoglikozyd
D. Amoksycylina z kwasem klawulonowym .+makrolid
E. Ceftriakson

II/2         
Badania przy podejrzeniu pozaszpitalengo zapalenia płuc
A. Rtg klp
B. Plwocina
C. Morfologia i  OB , pulsoksymetria
D Wszystkie
E.  Żadnego

II/3         
Badanie  rozstrzygające w POCHP:
A.RTG klp
B. Spirometrii
C. Gazometrii krwi tętniczej
D. CT klp
E. Biopsja
ew. była jeszcze scyntygrafia

II/4         
Zmniejszona podatność płuc występuje w:

1. chorobach śródmiąższowych
2. POChP
3. Płynie w jamach opłucnej
4.  zwłóknienie płuc
5. wszystkie
odpowiedzi- prawdopodobnie kombinacje.

II/5         
Zapalenie zatok kiedy do szpitala:
A. Ucisk, rozpieranie twarzy
B. Ropny wyciek z nosa
C. Obrzęk powiek
D. Utrata węchu
E. Żadne z powyższych

II/6        
Idiopatyczne włóknienie płuc
A. Charakterystyczny obraz zmian rozsianych w TKWR.
B. Mediana przeżycia 10 lat
C  W leczeniu stosuje się tylko GKS
D W leczeniu stosuje się tylko GKS

II/7         
(W POCHP -?) najdłużej działa:
A Salmeterol
B. Salbutamil.
C.Fenoterol
D. Teofilina
E. Tiotropium

II/8         
Astma oskrzelowa -rozpoznanie, wskaż  poprawne
A. Prawidlowa spirometria wyklucza astmę
C. Charakteryzuje się całkowita odwracalnością w spirometrii po bronchodliatatorowch
D. coś o FEV 
E. ?

II/9         
W astmie oskrzelowej są prawdziwe niżej podane wiadomości z wyjątkiem

A. Może objawiać się tylko kaszlem
B. W okresach międzynapadowych może być bezobjawowa
C. Spirometria może nie wykazać cech obturacji
D. Brak zmienności dobowej PEFu
E. (chyba)kaszel i duszność w godzinach porannych

II/10         
Leki stosowane przy  złej kontroli astmy u pacjenta przyjmującego LABA + kr. Działający GKS :

A. Dodać długo działający KS
B. Dodać lek p/leukotrienowy
C. Dodać Teofilinę
D. Dodać  GKS doustnie
E. Zwiększyć dawkę wziewnego GKS.

II/11         
Pacjent z zaostrzeniem astmy- co dać na początek:
A. Salbutamol+GKS i.v.+ teofilina
B Salbutamol + siarczan magnezu
C. salbutamol + GKS i.v. lub p.o g.
D. GKS + siarczan+ teofilina

II/12        
Pacjnet z POCHP, FEV1 ok 70%, jedno zaostrzenie rocznie czego NIE musi
brać:
A. GKS wziewnie
B Laba
C......

II/13         
Zestpół Löfgrena -
-zwiewne nacieki w płucach i eozynofilia;
-żadna z odp itp.

II/14         
Pytanie opisowe o chorego z astma chyba w stopniu 3- co robic:
A.  zwiekszyc dawke GKS wziewnego,
B.  zastosowac GKS doustnie
C Nic nie zmieniać w leczeniu

II/15         
Przy bakteryjnym zapaleniu gardła najlepszy antybiotyk to:
A. Ampicylina
B. Doxycyklina
C. Kotrmoksazol

II/16 
Badania czynnościowe w astmie, należało wybrać zdanie prawdziwe     


III  Choroby układu pokarmowego

III/1           
Jaki test wykrywa aktywne zakażenie H.pylori - kombinacje odpowiedzi

III/2           
Niedobór witaminy B12 możliwe  przyczyny,wybierz:
A. Choroba Leśniowskiego –Crohna
B. Resekcja jelita krętego
C. Niedobór IF (czynnik wewnętrzny)
D. Przewlekłe zaalenie Trzustki
E. Zespól rozrostu bakteryjnego

III/3         
Kidy włączyć antybiotyk przy marskości wątroby i krwawieniu z żylaków przełyku:
A. Przy krwotoku
B. Przy powtórnym krwotoku
C. Przy wodobrzuszu
D  Zawsze
E. Przy współistniejącym zakażeniu H-P

III/4         
Pytanie o AFP- co ile monitorować u chorego z przewlekłym WZW typu B-
A. Co 6 m-cy
B Co 2 lata

III/5          
Jaki schemat eradykacji Hp po nieskutecznym leczeniu 7 dniowym IPP+amoksy+metronidazol:
a)te same leki 14dni,
b)IPP+amoksy+tetracyklina 7dni,
c)IPP+amoksy+tetracyklina 10-14dni.
D. wszystkie błędne
E. ?

III/6           
 leczenie przełyku Barretta- wymień fałszywe :
A. Leczenie wyłącznie w objawowej Ch. Refluknsowej.

III/7          
Jeżeli remisję w ch. L-C uzyskano przy pomocy sterydów jaki lek zlecić w leczeniu podtrzymującym:
a) GKS
b)sulfasalazynę
c) azatioprynę lub metotrexan
d) lek biologiczny (inflikimab)
e) żadne z powyższych


III/8         
Lekiem biologicznym stosowanym w chorobie Leśniowskiego- Crona jest

A.metotrexat
B.leflumonid
C.infliksimab
D.cyklosporyna
E chyba sulfasalazyna lub aztiopryna

III/9          
Leki podawane przed  nakłuciem otrzewnej u KAŻDEGO pacjenta:
A  albuminy,
B. płytki
C. osocze,
D. wszystko
E. żadne

III/10          
Stany w których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka:

1. Zakażenie H. Pylori
2. Przewlekłe zapalenie trzustki
3. Choroba Leśniowskiego Crona
4. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
5. Coś jeszcze


W odpowiedzi kombinacje w/w

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

IV/1        
67 letni chory ze złamaniem szyjki kości udowej, przewlekłą kamica nerek w wywiadzie. W badaniu ogólnym krwi stwierdzono podwyższony poziom PTH i Ca . W moczu będziemy się spodziewać

A.  Hipokalciuri i hiperfosfaturii
B.  Hiperkalciurii i hipofosfaturii
C.  Hiperkalciurii i hiperfosfaturii
D.  Inne

IV/2         
OGTT - Pytanie o test obciążenia glukozą (do czego służy, jak się go
robi, jaka jest norma- było wybrać nieprawdziwe stwierdzenie)


IV/3         
Pytanie o subkliniczną niedoczynność tarczycy
- prawidłowe fT4 podwyższone TSH

IV/ 3        
Pytanie o zmniejszoną jodochwytność w:
A. G-B,
B Podostrym zapaleniu tarczycy,
C Ropne zapalenie tarczycy,
D,E Kombinacje

IV/ 4        
Cechy różnicujące LADA z DM2:
A.   Charakteryzuje się występowaniem antyGAD, ICA
B.   Przebiega b. szybko
C.  Leczenie od początku insuliną
Kombinacje

IV/5         
Objawy w postaci łagodnej cukrzycy, ubytku masy ciała, biegunki , pełzającego rumienia nekrotycznego są charakterystyczne dla

A. glukagonoma
B. somastatinoma
C. vipoma
D. rakowiaka
E. ?

IV/6        
Kobieta w 10 tyg ciąży z RR 110/70 z niedoczynnością nadnerczy na sterydoterapii substytucyjnej HR 74. Co zrobić: 
A. Zwiększyć sterydy o 25%
B. Zwiększyć sterydy o 50%
C. Zwiększyć sterydy tak aby RR 120/80
D. Nic nie zmieniać w terapii

IV/7         
Dla ostrego bakteryjnego zapalenia tarczycy są charakterystyczne objawy z wyjątkiem.
A. Gorączka
B. Ból tarczycy i obrzęk gruczołu
C. powiększenie węzłów chłonnych
D. Leukocytoza
E. Podwyższone TSH i obniżenie T3

IV/8         
kortyzol nie jest podwyższony w: ciąży; depresji; głodówce; po zaprzestaniu długotrwałego leczenia GKS
Pytanie o poziom kortyzolu,gdzie jest obniżony (depresja,po zakończeniu sterydoterapii,jadłowstręt psychiczny,i coś jeszcze)

IV/9         
Cechą charakterystyczną dla zespołu rakowiaka nie jest
A. bladość skóry
B. tachykardia
C. nadmierne poty
D. biegunka
E. skurcz oskrzeli

IV/10         
różnica między śpiączka ketonową a NHH
A. Zaburzenia świadomości
B. Rozlane bóle brzucha i jeszcze coś
C. ?

IV/11         
Starsza pacjentka z DM t2 na metforminie 2x500 bez albuminurii i retinopatii. Przyjmuje 10mg Ramiprilu. W ciągu 1 mies. Wzrost kreatyniny z 70 do 210 mmol/l, utrata apetytu od 2 tygodni. Przy przyjęciu RR 100/70. Co zrobić:
A. Zamienić metforminę na  ?
C. Wszystkie nieprawidłowe
D. , E ?

IV/11a         
76 letnia chora z PChN , kreatynina wyjściowo 150 umol/l, z cukrzycą typu 2 leczona metforminą 2x 850 mg, z powodu NT leczona hydrochlorotiazydem ( chyba) i ramiprylem ( od 2 lat), badanie ogólne moczu w normie, bez retinopatii w badaniu okulistycznym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obecnie trafiła na IP z powodu narastających od 2 tygodni obrzęków, wzrostu RR, w badaniu kontrolnym wzrost kreatyniny do 250 umol/l.

A. rozpoznajemy cukrzycowa chorobę nerek
B. odstawiamy metforminę , włączamy insulinę
C.  inne

IV/12
Kobieta na metforminie PLANUJE zajście w ciąże- co robimy czekamy aż zajdzie w ciąże i wtedy odstawiamy metforminę , od razu na insulinę i coś jeszcze

IV/12a
Chora w ciąży na dawce metfrominy 2x850 mg-pytanie co robic:
A.  odstawić metforminę i stosować insulinę,
B.   kontynuować metforminę i ewentualnie dolaczyc insulinę
C, D, E ?

IV/15          
Pytanie gdzie nie występuje nadmiar kortyzolu:
A. Ciąża,
B. Depresja,
C. Anoreksja
D. Odstawienie przewlekłej GKS-terapii

V Choroby nerek i dróg moczowych 

V/1         
Zespół Alporta:
A. Dziedziczna nefropatia

V/2          
Hemodializa, hemofiltracja, dializa albuminaowa, forsowna diureza u mężczyzny z niewydolnością serca, chyba nerek i bardzo schorowanego

V/3          
Co powoduje zmętnienie moczu:
A.. leukocyty
B. wydzielina gr. krokowego
C. ?
D. wszystkie
E. ?

V/3          
Przyczyny zanerkowej niewydolności nerek  :
A. Kamica
B. Przerost prostaty
C. Pęcherz neurogenny -
D. Wielotorbielowatośc nerek
E. Kombinacje odpowiedzi

V/4           
 27 letnia chora z leczonym przed 2 tygodniami z powodu zapalenia pęcherza moczowego wykonała badanie kontrolne moczu w którym stwierdzono tylko erytrocyturię. W związku z tym

1. Nic nie robimy gdyż jest to normalny objaw po zapaleniu p. moczowego
2. Włączamy do leczenia antybiotyk
3. Zapalenia pęcherza nie jest przyczyna erytrocyturii i musimy szukać innej przyczyny
4. inne
5.

V/5         
młody mężczyzna do tej pory zdrowy –w badaniach białkomocz 1,8, i cos jeszcze… kre 200 mmol/l(?) nerki a) Skierować na dializy b) Uspokoić pacjenta-kontrola za rok c) Uspokoić pacjenta-kontrola 3miesiące 7
Pacjent młody ma podwyższoną kreatyninę (ok 150) i białkomocz ok
1,8 na dobę, w usg nerki prawidłowe - jakie dalsze postępowanie - czy
tylko kontrola, czy TK, ja wybrałam że powtórzyć badania i rozważyć
biopsję nerki jesli wyniki nadal nieprawdiłowe.

V/6          
Zapalenie osierdzia w PCHN, dializacyjne zapalenie osierdzia :

A. Jest spowodowane zatruciem toksynami mocznicowymi
B. Może doprowadzić do tamponady serca
C. Jest wynikiem niedostatecznych dializ
D. ? 
E. Wszystkie

V/6          
kobieta z hb 10,5, Ht 23,5, E 2300000, Kre 6,5, Fe 15. Jakie postępowanie: a) Podać żelazo b) Rozpocząć dializy c) Dwie inne odp

lub:
/refleksje osoby zdającej/
Co należy zrobić w pierwszej kolejności w niedokrwistości w
przewlekłej chorobie nerek- to było dośc mylące pytanie bo były
wartości podane, kreat około 6, Hb ok 10, ht około 26, i żelazo było
15(ale nie było podanej ferrytyny) Kwestia czy najpierw uzupełnić Fe, czy
podać EPO, czy przetoczyć KKCz (nie było bezwzgl wskazań do
przetoczenia) czy dializować (nie było też wskazań bezwzględnych do dializy)

V/7          
Młody mężczyzna, w badaniu USG liczne torbiele nerek- postęowanie
A.   Tk
B.  Biopsja
C.  Obserwacja
D. , E.   ?

V/7a
38 letni mężczyzna, dotychczas nie leczony, kreatynina około 134 umol/l . Badania krwi bez zmian, mocz bez zmian, w USG liczne torbiele nerek. Co dalej

A. Kierujemy do ośrodka dializa w celu kwalifikacji do przeszczepu
B. Oznaczamy markery nowotworowe i wykonujemy CT j. brzusznej
C. Wykonujemy CT jamy brzusznej w celu potwierdzenia obecności torbieli
D. Kontrolne USG i kreatynina za rok
E. coś jeszcze

V/ 8         
PChN – kombinacje:  hipo-hiperCa, kwasica ,hiponatremia hipofosfatemia -które właściwe

V/9          
Pytanie kliniczne o chorego z kamica moczową-co robic (bądź czego nie robić), zawierało :
cytrynian potasu,
dużo płynów
zakwaszanie moczu,
allopurynol

V/10         
opis przypadku leczony z powodu HA, przypadkowo stwierdzona wielotorbielowatosc nerek i kreatynina ok 150ug jakie postępowanie: biopsja, TK dla potwierdzenia torbieli, dializa (chyba);dalsze leczenie HA i kontrola kreatyniny za rok; inne możliwości

V/11         
Hiperlipidemia w PChN

V/12
65 letni chory z PChN z kreatynina 6,7 mg/dl , Hgb 10,2 g/dl , poziomem żelaza 15mg/L- jakie dalsze leczenie

1. Podajemy żelazo
2. Podajemy EPO
3. Inne


VI  Choroby układu krwiotwórczego

VI/1          
W Hemofilii A stwierdzamy:

A. Wydłużony APTT
B. Wydłużony PT
C. Wydłużony czas trombinowy
D Prawdziwe A i B
E. wszystkie

VI/2          
/ i znów refleksje osoby zdającej.../
w jakiej chorobie wysokie MCH - anemia z niedoboru wit B12 i kwasu foliowego a nie w chorobach przewlekłych - wredne bo typu a i b albo a i b i c

VI/3          
Które z poniższych to objawy leukostazy
A. Zaburzenia .świadomości
B. Zaburzenia .widzenia,
C. Priapizm

/uwaga osoby zdającej: „w tym pytaniu był błąd,ponieważ pisało leukocytozy ale łatwo było się domyślić że to pomyłka”/

VI/4          
Objawy ogólne w ziarnicy złośliwej(wielokrotny wybór):
A. Utrata m.c. o 10% w ciągu 6 m-cy
B. Gorączka >38 przez 2 tyg
C. Poty nocne
D. Świąd skóry
E. Kombinacje w/w

VI/5          
Czym różni się zakrzepowa plamica małopłytkowa od HUS :
 A. W pierwszym bardzo często zaburzenia neurologiczne

VI/6          
W jakich stanach jest niski poziom erytropoetyny :
A. Czerwienica,
B. Wielotorbielowatośc nerek
C. POChP

VI/7          
Przewlekła białaczka szpikowa- wskaż fałszywe :
A. Zawsze duża leukocytoza;
B. Rzadko powiększenie wątroby i śledziony;
C. Chromosom Philadelphia
D. Zwiększone Fe w surowicy
E. Leczenie 1-szego rzutu imatynib

VI/8          
Niedokrwistość z podwyższonym żelazem:
A. W chorobach przewlekłych,
 B. Zespół mielodysplastyczny
C,D,E ?

VI/9         
Obniżenie stężenia żelaza we krwi stwierdzimy w następujących chorobach oprócz.

A. Niedokrwistości chorób przewlekłych
B. Niedokrwistości po utracie krwi ( czy coś w tym stylu)
C. Zespołach mielodysplastycznych
D. A+C

VI/10          
Różnicowanie miedzy gammapatii łagodnej monoklonalnej  (MGUS) a szpiczakiem  plazmocytowym : zmiany w nerkach; anemia; osteoliza; kombinacje

VI/11          
Makrocytoza występuje w:

A. Niedokrwistość z niedoboru B12,
B. Niedokrwistość z niedoboru Fe,
C. Niedokrwistość chorób przewlekłych,
D,E Kombinacje w/w

VII  Choroby reumatyczne

VII/1        
23 letnia chora zgłosiła się do lekarza z powodu utrzymującej się od ponad tygodnia temperatury do 39stC, bólów stawów, łosiowej zwiewnej osutki na skórze klp, bólów gardła, z powiększonymi węzłami chłonnymi szyi . W badaniach laboratoryjnych hipertransaminazemia, podwyższone LDH, OB., leukocytoza z przewagą neutrofili, brak czynnika RF. Lekarz POZu rozpoznał chorobę Stilla

A. zmieniamy rozpoznanie na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
B. włączamy do leczenia NLPZ a jak nie pomogą to GKS
C. Nie możemy rozpoznać ch. Stilla dopóki nie wykluczymy chłoniaka, guzkowego zapalenia tętnic
D.  trzeba wykluczyć najpierw zakażenie
E   trzeba wykluczyć npl

VII/2        
Które z narządów są zajęte w twardzinie układowej:
A.  przewód pokarmowy
B. nerki
C. płuca
D. a+b
E. a+b+c

VII/3        
Dla jakiej choroby NAJBARDZIEJ charakterystyczne  jest objaw Raynauda:
a) SLE
b) Twardzinę
c) RZS
d) Zapalenie wielomięśniowe/ zapalenie skórno-mięśniowe

VII/4        
Ograniczenie rozszerzalności klp jest typowe dla :
A. tocznia
B. ZZSK
C Choroby zwyrodnieniowej
…......

VII/5       
Badania serologiczne w RZS
A. najbardziej specyficzne są aCCP
B. RF jest obecny u zdrowych ( zwłaszcza w starszym wieku)
C. RF i aCCP są osobnymi markerami gorszego rokowania
D. dla rozpoznania konieczne jest stwierdzenie klasycznego (IgM) RF
E. wysokie miano RF koreluje ze zmianami pozastawowym

VII/6        
Różnicą między SLE a RZS jest obecność we wczesnym okresie:
A. RF
B. ANA
A. anty dsDNA
D. anty-ssA, -ssB

VII/7        
Kwas foliowy podajemy podczas stosowania :
1. Metotreksatu
2. sulfasalazyna
3. leflumonidu
4. cyklosporyny
5. cyklofosfamidu ( chyba)

odp. Kombinacje

VII/8        
Lek I rzutu w RZS: Metoterxat
(wg wytycznych EULAR 2010)-uwaga osoby zdającej

VII/9        
pytanie o RF w chorobach seronegatywnych

VII/10        
cechy charakterystyczne zzsk
A. HLA B27,
B. zapalenie błony naczyniowej oka,
C. brak RF
…..

VII/11        
Chłoniak  nieziarniczy- w której chorobie wzrost ryzyka: chodziło o ch. Sjogrena

VII/12        
Jakie są cechy charakterystyczne toczniowego zapalenia stawów?

VII/13        
Spondyloartropatie co występuje ( wszystko)
a) Zapalenie w zakresie oka
b) Zapalenie ścięgien
c)   Syndesmofity i jeszcze coś 

VII/14       
Lekiem biologicznym w leczeniu leśnioweskiego Crohna jest:
A.  infliksimab

VIII  Choroby alergiczne

VIII/1 
  
Co podać przy obrzęku naczynioruchowym spowodowanym niedoborem inhibitora C1,kiedy nie możemy zastosować wlewu z C1:

A. Adrenaliny
B. GKS
C. Antyhistaminiku
D. Danazolu /to jest prawidłowe/
E. coś jeszcze

IX Choroby zakaźne

IX/1     
U chorego po usunięciu wenflonu z przedramienia z powodu zaczerwienia, bólu, obrzęku w przebiegu żyły, przy małym prawdopodobieństwie zakażenia MRSA zastosujesz:

A. Amoksycylinę
B. Amoksycyline z klawulanianem
C. wankomycynę
D. klarytromycnę
E...Cefalosporyny II/IIIgen
ew. było nic nie zastosujesz

IX/2    
 Choroby wskaźnikowe AIDS:
A gruźlica
B grypa o bardzo ciężkim przebiegu
C nawracające zapalenia płuc
D  zakażenie P.jiroverci
E mięsak Caposiego
Pneumocystis carini ?

IX/3   
Leczenie boreliozy: pacjent tylko z rumieniem wędrującym:
1. amoksycyliną
2. azytromycyna i klarytomycyna
3. doksycycliną
4. 1+2
5. wszystkie
ew.  „ niema wskazań do antybiotyku”

IX/4   
Pytanie o krztusiec (u dorosłych): rozpoznanie , leczenie :
(odpowiedzi stanowiły kombinacje)
-diagnostyka na podstawi serologii
 -u dorosłych ( zwłąszcza starszych) zawsze leukocyoza
-w leczeniu aminoglikozydy
inne

IX/5   
Pytanie o profil p/cial w WZW: HBSAg(-),antyHBc(-)anty HBS dodatni-w wariantach odp:ostre zakazenie, przewlekly nosiciel, zaszczepiony itp.

IX/6   
Ostre WZW-C leczenie:
 A INF
B INF peglowany+ rybawiryna
C Entekavir
D Tenofovir

IX/7   
czynniki rokownicze przejscia przejścia  WZW B w marskośc

IX/8   
Powikłania po odrze
A.  Zapalenie jąder
B.  Zapalenie jajników
C.  Zapalenie trzustki
D.  Zapalenie  najądrzy
E. kombinacje

X RÓŻNE

X/1             
Osiągnięcie 80% tlenu w mieszaninie oddechowej możliwe jest przy stosowaniu :
A. Wąsów
B. maski prostej
C. Maski Wenturiego
D. maski częsciowo zwrotnej
E. maski bezzwrotnej kombinacje

X/2            
Które z leków są teratogennne:
A. Acenocumarol
B. Heparyna niefrakcjonowana
C. Heparyna drobnocząsteczkowa
D. Prawidłowa odpowiedź :  B i C
E  Wszystkie 
 
X/3            
W czym występuje kwasica z dużą luką anionową  zatrucie:
A. alkoholem etylowym,
B. glikolem etylowym ,
C. metanolem,
.D. salicylanami
 E.  kombinacje odpowiedzi

X/4            
Wstrząs septyczny co zastosuje się w pierwszej kolejności:
-plyny +antybiotyki
-GKS
-noradrenalina
-l. p/histaminowe

X/5            
Pytanie o diagnostykę bezdechu sennego:
-polisomnografia


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (191 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=