EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.

 

Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.  do pobrania tu ->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm


PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY Z CHOROB WEWNETRZNYCH   WIOSNA  2016R.


ROZDZIAŁ I-  CHOROBY UKŁADU KRĄZENIA

Rozd. 01   /ARYTMIE

1. Uchorego z miarowym czestoskurczem z szerokimi zesp. QRS, stabilnego hemodynamicznie, bez dysfunkcji skurczowej LK, rozpoznano częstoskurcz komorowy. Jakie leczenie stosujemy w pierwszej kolejności?
*A/ podać i.v sotalol lub lidokainę
b/podać i.v werapamil
c/wykonać defibrylację
d/wykonać kardiowersję elektryczną
e/wykonać zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego

2. Które z wymienionych obejmie skala HAS-BLED
a) RR>160/90
b) NLPZ/ASA
c) Niewydolność nerek
d) 65rż
e) Wszystkie

odpowiedzi kombinacje np a+b+c+d

3. Lekiem przeciwarytmicznym stosowanym celem przywrócenia u utrzymania rytmu zatokowego  u chorych z migotaniem przedsionków i przewlekłą niewydolnością serca jest?
A/beta-bloker
*b/amiodaron
c/propafenon
d/diltiazem
e/ nie pamiętam

4. Przed próbą kardiowersji u chorego z migotaniem przedsionków konieczne jest wcześniejsze przygotowanie pacjneta za pomocą conajmniej 3 tygodniowego leczenia doustnym antykoagulantem, jeśli od wystąpienia arytmii upłynęło conajmniej:
a/6 godzin
b/12 h
c/24h
*d/48h
e/36h

5. Stymulacja serca typu VVI oznacza: (nie do końca pamiętam dokładnych odpowiedzi)
a/komorową synchronizowaną rytmem przedsionków blokowaną...
*b/komorwą blokowaną własnymi pobudzeniami komór
c/dwujamową z dwujamowym sterowaniemnppod postacią wyzwolenia/hamowania własnymi pobudzeniami
d/dwujamową blokowaną rytmem komór
e/żadną z powyższych

str.01 PES 2016 WIOSNA
6. Efekt przeciwkrzepliwy monitoruje się laboratoryjnie w przypadku stosowania?
A/acenokumarolu i warfaryny
b/dabigatranu i rywaroksabanu
c/ heparyny niefrakcjonowanej
d/HDCZ
*e/prawidłowe a i c

7.U chorych z objawami wstrząsu i bradykardią w pierwszej kolejności zastosujesz:
a/adrenalinę
b/noradrenalinę
*c/atropinę
d/dopaminę
e/elektrostymulację


rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA DIAGNOSTYKA


1. Przyczyna wzrostu troponin:
A/Niewydolność serca
B/Sepsa
C/Niewydolność serek
D/A,B
E/A,B,C

2.Choremu któremu z powodu OZW wszczepiono DES, zalecono codzienne przyjmowanie ASA i Klopidogrelu. Jak długo po wszczepieniu DES powinien przyjmować oba leki?
a) przez 1 mies
b) przez 6 mies
*c)przez 12 mies
d) do końca życia
e) po wszczepieniu DES nie ma potrzeby dłuższego stos 2 leków i od razu można 1 odstawić

3.U chorego u którego w karetce rozpoznano świeży zawał serca (nie było konkretnie wymienionego czy STEMI czy NSTEMI) na podstawie 12 odprowadzeniowego EKG, nie należy stosować przedszpitalnego leczenia fibrynolizą, jeśli można wykonać koronarografię i przezskórną interwencję wieńcową w czasie:
*a) do 2h od pierwszego kontaktu medycznego
b) do 3 h
c) do 4 h
d) należy dążyć do zastosowania przedszpitalnego leczenia fibrynolizą w każdym przypadku, niezależnie od czasu jaki upłynąl od pierwszego kontaktu.
e) w żadnym przypadku nie zaleca się przedszpiatlnej fibrynolizy

4. Chory z OZW NSTEMI wymaga wykonania koronarografii( nie było napisane czy pilnej czy wczesnej) i ew. Leczenia inwazyjnego w trybie pilnym jeśli:
a) dławica oporna
b)niewydolność serca
c0migotanie komór
 kombinacje odpowiedzi min wszystkie

str.02 PES 2016 WIOSNA

rozd. 01 / CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA FIBRYNOLIZA 

1. Kiedy można nie stosować przedszpitalnej fibrynolizy, jeśli w karetce rozpoznano zawał, a jest możliwość transportu do ośrodka zPCI
a) Do 2h
b) Do 3h
c) Do 4h
d) Zawsze należy podać
e) Nigdy nie można rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA LEKI

1. Jak długo klopidogrel po OZW 
A 12 miesięcy

2. U chorych w zawale serca lekiem przeciwbólowym z wyboru jest?
A/morfina
b/nlpz
innych odpowiedzi nie pamiętam


rozd. 01 /CHOROBA NIEDOKRWIENNNA SERCA PCI

1. U chorego po ostrym zespole wieńcowym, po którym wszczepiono stent uwalniający lek, zadecydowano o stosowaniu ASA i klopidogrelu. Jak długo 2 leki powinien być stosowany :
A. 1 miesiąc
B. 6 miesięcy
C. 12 miesięcy
D. Nie ma potrzeby stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej.

Pierwsze 3 dystraktory były na pewno ( nie wiem czy w takiej kolejności), jeszcze jakiś zakres czasowy był podany.
Prawidłowa odpowiedź to 12 miesięcy.
Podobne pytanie w poprzednich sesjach, tylko tam było, jak maksymalnie można skrócić podwójną terapię przeciwpłytkową


rozd. 01 / HEPARYNA

1. W celu zniesienia działania przeciwkrzepliego Heparyny niefrakcjonowanej stosujemy:
a/witaminę K
b/świeżo mrożone osocze
*c/siarczan protaminy
d/kwas transkemowy
e/a + b


str.03 PES 2016 WIOSNA


rozd. 01 / KARDIOMIOPATIE

1. W rozpoznaniu różnicowym kardiomiopatii przerostowej należy uwzględnić:
a/ nadciśnienie tętnicze
b/zwężenie zastawki aortalnej
c/przerost mięśnia sercowego u sportowców
d/prawdziwe a + b
*e/prawdziwe a + b + c


rozd. 01 / NADCIŚNIENIE TĘTNICZE JAKO POWIKŁANIE

1. W której chorobie nie występuje HA (nadciśnienie)
nadczynność tarczycy, 
guz chromochłonny, 
zespół Cushinga,
Chorba Addisona, 
Zespół Conna

2.W której postaci nadciśnienia tętniczego wtórnego występuje hiperglikemia?:
a/hiperaldosteronizm pierwotny
b/zespół Cushinga
c/Guz chromochłonny
*d/b i c
e/żadne
rozd. 01 /  NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

1.U chorego rozpoznano Przewlekła niewydolność serca, EF 35%, występują objawy przewodnienia (obrzęki  ?)- leczenie należy rozpocząć od zastosowania:
a/samego diuretyku
b/samego ACEI
*c/diuretyku i ACEI
d/diuretyku i digoksyny
e/diuretyku, ACEI i b-blokera

2. Jaki lek podajemy w przypadku FA u chorego z niewydolnością krążenia?
1. propafenon  
2. amiodaron  
3. sotalol...


rozd. 01 /  TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ 
1. Przesiewowe badania w kierunku tętniaka aorty brzusznej należy wykonać u mężczyzn po:
A. 30 r. życia
B. 40 r. życia
C. 50 r. życia
D. 55 r. życia
E. 65 r. życia


str.04 PES 2016 WIOSNA

rozd. 01 / UDAR NIEDOKRWIENNY / UDAR MÓZGU

1.  Lekiem służącym do obniżania wysokiego ciśnienia w świeżym udarze móżgu jest:
A.labetalol iv
B. urapidyl iv
C. nifedypina podjęzykowo
D. prawidłowe odpowiedzi A i B
E. prawidłowe odpowiedzi A, B, C
Prawidłowa odpowiedź D.

rozd. 01 / WADY SERCA

1. Jak często kontrolne ECHO seca u chorego (chyba było  „z małą” ) niedomykalnością zastawki mitralnej
a. c 6 m-cy
b. co rok
c. co 3 lata
d. co 5 lat
e. co 10 lat


2. Fałszywe stwierdzenie dotyczące prolapsu mitralnego
a) Prawie zawsze leczony zabiegowo
b) W leczeniu objawowym B-blokery
c) Po udarze wymaga przewlekłego leczenia p/krzepliwego


3.Które stwierdzenie dot. Chorych z zespołęm wypadania płatka zastawki mitralnej jest fałszywe:
a/może być wynikem  fałszywie dodatniego testu wysiłkowego
b/jeśli występują omdlenia ortostatyczne należy zwiększyć podaż płynów i soli
c/jeśłi wyst. Napadowe kołatania serca z uczuciem lęku, bólem w klatce i męczliwością korzystne może być stosowanie b-blokera'
*d/w większości przypadków konieczna jest operacja
e/jeśli wystąpił udar mózgu lub jest FA należy włączyć antykoagulację


rozd. 01 / ZABURZENIA LIPIDOWE

1.  U pacjenta z hipertryglicerydemią oraz prawidłowym stężeniem LDL lekiem pierwszego wyboru będzie:
A.statyna
B. fibrat
C. Kwas nikotynowy
D. Prawidłowe B i C
E. Ezetymib

Ewentualnie w odpowiedzi C mogła być żywica jonowymienna.
Kolejność raczej prawidłowa.


str.05 PES 2016 WIOSNA

rozd. 01 /ZATOROWOŚĆ PŁUCNA

1. Co stanowi wysokie ryzyko zgonu w zatorowości płucnej
a) Wstrząs
b) Hipotonia
c) Cechy dysfunkcji RV
d) Wzrost BNP/ntPRO-BNP
e) Kombinacje
1a Skala Wellsa/skala genewska w zatorowości płucnej co występuje:
A/Krwioplucie
B/Tachykardia
C/Duszność
D/A,B
E/A,B,C


1c Występowanie których z wymienionych objawów zwięsza prawdopodobieństwo zatorowości płucnej i jest wykorzystywane w skalach  tego prawdopodobieństwa?:
a/objawy zakrzepicy żył głębokich
b/tachykardia
c/krwioplucie
d/duszność

Odp: różne kombinacje min. 1,2,3 lub 1,3,4 (wg komisji)


str.06 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ II-  CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 

rozd. 02 /UKŁAD ODDECHOWY -PYLICE 

1. W jakiej pylicy wsytępuje włóknienie ogrniskowe?
A/krzemowa
b/kopalń węgla
c/azbestowa
a/a i b
e/a i b i c


rozd. 02 /IDIOPATYCZNE ZWŁÓKNIENIE PŁUC

1. Które stwierdzenie dotyczące idiopatycznego włóknienia płuc nie jest/jest prawdziwe?:
a/jest postacią przewlekłego śródmiąższowego zapalenia płuc
b/w badaniach czynnościwowych układu oddechowego wcześnie w przebiegu  choroby stwierdza się zmniejszoną zdolność dyfuzyjną gazów oddechowych
c/istotny dla rozpoznania jest obraz w HRCT
d/w przebiegu choroby rozwija się nadciśnienie płucne
e/w większości przypadków skuteczna jest przewlekła glikokortykoterapia


rozd. 02 /PŁUCA NOWOTWORY

1. Leczenie raka drobnokomórkowego płuca
a) Chemioterapia
b) Chirurgia
c) Radioterapia
d) Erlotynib i gefytynib


rozd. 02 /ZATOKI, GARDŁO

1. U pacjenta leczonego objawowo  5 dni z powodu ostrego zapalenia zatok ( m.in. lekami obkurczającymi naczynia ) utrzymują się uporczywe objawy ( gorączka 38 st.C i silny ból ), Jakie będzie postępowanie
A. antybiotyk
B. GKS donosowo
C. Antybiotyk i GKS donosowo
d. lek przeciwhistaminowy
e/NLPZ

Pytanie na podstawie schematu
Ryc. II.C.1-4. Algorytm postępowania u dorosłych z ostrym nieżytem nosa i zatok przynosowych (na podstawie wytycznych EPOS)
Na jego podstawie należy wybrać antybiotyk i GKS donosowo
str.07 PES 2016 WIOSNA
2. Przy zapaleniu błony śluzowej nosa z zajęciem zatok przynosowych i uciążliwymi objawami utrzymującymi się od 5 dni zastosujesz:
a) antybiotyk - jako pierwszego wyboru amoksycylinę
b) antybiotyk - jako pierwszego wyboru cefalosporynę
c) GKS donosowo
d) a i c
e) żadne z powyższych


3. Którego z wymienionych leków przeciwbakteryjnych nie stosuje się w leczeniu anginy paciorkowcowej ze względu na dużą liczbę szczepów opornych PBHA?
1. doksycyklina 
2. azytromycyna 
3. kotrimoksazol 
4. penicyliny V
kombinacje np. Tylko 1 lub tylko 3 lub 1 i 3 lub 1,2,3, lub wszystkie


rozd. 02 / ASTMA DIAGNOSTYKA

Które stwierdzenie dotyczące badań czynnościowych w diagnostyce astmy jest prawdziwe?
A/prawidłowy wynik spirometrii nie wyklucza astmy
b/ w próbie rozkurczowej obturacja jest zawsze odwracalne
c/w próbie prowokacyjnej stwierdza się nadreaktywność oskrzeli 
d/charakterystyczne jest zniesienie dobowej zmienności szczytowego przepływu wydechowego
*e/A i C


rozd. 02 /ASTMA KONTROLA 

U chorego na astmę, która nie jest dobrze kontrolowana pomimo regularmego przyjmowania GKS wziewnego w małej dawce preferowanym sposobem intensyfikowania leczenia kontrolującego jest:
a/zwiększenie dawki GKS wziewnego
b/zastąpienie GKS wziewnego – GKS doustnym
*c/dodanie LABA
d/dodatnie leku przeciwleukotrienowego
e/dodanie wziewnego leku antycholinergicznego

rozd. 02 /GRUŹLICA
 
1.  IGRA (+) u pacjenta przed leczeniem antyTNF, co zrobić
a) INH przez 3 miesiące
b) INH przez 9 miesięcy
c) Pełne leczenie 4 lekami
d)  nie leczymy
e)  

str.08 PES 2016 WIOSNA
rozd. 02 /ZAPALENIE PŁUC

1. Pacjent 75 letni z objawami pozaszpitalnego zapalenia płuc, w dość dobrym stanie, z niepokojących objawów jedynie tachypnoe. Przeszedł kilka lat temu zawał serca. Zadecydowano o hospitalizacji. Co zastosować w leczeniu empirycznym :
A Ciprofloksacyna
B Amoksycylina z kwasem klawulanowym
C Ampicylina z makrolidem i.v.
D Amoksycylina (?)


rozd. 02 /SARKOIDOZA

1. Na RTG kl. Piersiowej u chorego na sarkoidozę można stwierdzić:
a/pow. ww. Chłonnych wnęk i śródpiersia
b/zmiany guzkowe w miąższu płuc
c/włóknienie płuc
d/obraz prawidłowy
odp prawidłowa to kombinacje min wszystkie

rozd. 02 / POCHP

1. U chorego na POCHP, który musi się zatrzymać dla nabraniu tchu już po kilku minutach 
marszu w normalnym rytmie po płaskim terenie, który przed kilkoma miesiącami był hospitalizowany z powodu zaostrzenia choroby, zalecanym leczeneim pierwszego wyboru będzie:
a/wziewne sam LAMA lub LABA
b/GKS wziewny
*c/LABA i GKS wziewny
d/LABA i GKS doustny
e/LABA i teofiliny doustnej

2. Wartość którego z wymienionych parametrów bierze się pod uwagę w ocenie ryzyka wystąpienia zaostrzeń POCHP:
a/PEF
b/FEV1?FVC
*c/FEV1
d/FVC
e/DLCO

rozd. 02 / PŁUCA - OBJAWY

1. Eozynofilowe nacieki w płucach występują w przbiegu:
a/alergicznej aspegilozy oskrzelowo-płucnej
b/astmy
c/glistnicy
d/stosowania niektórych leków (min. Sulfasalazyny)
odp prawidłowa to kombinacja 1,3,4
str.09 PES 2016 WIOSNA
2. W której postaci zapaleń naczyń nie występuje rozlane krwawienie do pęcherzyków płucnych?
A/mikroskopowe zzap. Naczyń
b/choroba Goodpasturea
*c/guzkowe zap. Tętnic
d/zapalenie naczyń związe z IgA 
e/ziarniniakowatość Wegenera

str.10 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ III -  CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO


rozd. 03 /  EOZYNOFILOWE ZAPALENIE PRZEŁYKU 

1. Eozynofilowe zapalenie przełyku, wybierz nieprawidłowe:
A/Jest spowodowana tylko przez alergeny pokarmowe.
B/Jednym z objawów jest zwężenie przełyku
C/Powoduje wzrost IgE i swoistych IgE
D/W leczeniu stosuje się budezonid.


rozd. 03 /  GASTROPAREZA 

1. Które leki powodują gastroparezę:
1. Opioidy
2. Przeciwcholinergiczne
3. Erytromycyna
4. Metoklopramid
A.1   B.1,2  C.1,2,3  D.wszystkie


rozd. 03 /  NOWOTWORY WĄTROBY

1. Naczyniak krwionośny wątroby – wybrać prawidłowe
a) Często bezobjawowo, wykrywany przypadkowo
b) Często wymaga leczenia operacyjnego
c) Wymaga obserwacji
d) Kombinacje


rozd. 03 / PRZEŁYK ZAPALENIA:

1. Które stwierdzenie dotyczące eozynofilwego zap. Przełyku jest fałszywe?
*A/ jest indukowane wyłącznie przez alergeny pokarmowe
b/objawia się głównie zaburzeanimi połykania
c/u większości chorych stwierdza się we krwi zwiększone st IgE całkowite i Ige swoiste
d/lekami pierwszego wyboru są GKS o działaniu miejscowym np. Budezonid
e/zaprzestanie leczenia może wywołać nawrót choroby

rozd. 03 / PRZEWÓD POKARMOWY NOWOTWORY 

1.U chorych z przełykiem Baretta
a/w każdym przypadku, niezależnie od występowania dysplazji, wskazany jest nadzór endoskopowy
b/leczenie IPP prowadzi do ustąpienia metaplazji jelitowej
c/dysplazja nigdy nie cofa się samoistnie
*d/w przypadku dyspalzji dużego stopnia zaleca się endoskopową resekcję lub albację zmienionej błony śluzowej
e/żadne z powyższych

str.11 PES 2016 WIOSNA
2. Jak leczymy rak żołądka:
A operacja
B chemioterapia
C trastuzumab
D prawidłowe A i B
E prawidłowe A, B i C

3. Naczyniak krwionośny wątroby – wybrać prawidłowe
a) Często bezobjawowo, wykrywany przypadkowo
b) Często wymaga leczenia operacyjnego
c) Wymaga obserwacji
d) Kombinacje


4. Jakie badania w monitorowaniu chorego po radykalnym usunięciu raka j. grubego
a) Kolonoskopia
b) RTG klatki piersiowej
c) TK/USG jamy brzusznej
d) CEA 
e) kombinacje

rozd. 03 / Różnicowanie CU a CHLC

W porównaniu do choroby Leśniowskiego Crohna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego częściej występują
1. Krwawienia
2. Zwężenia
3. Guz w jamie brzusznej
4. Zmiany okołoodbytowe
5. Polipy rzekome


rozd. 03 /  CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA

1. Jakie leki w krwawieniu z wrzodu żołądka
a) Oktreotyd
b) Terlipresyna
c) IPP 
d) Kwas transeksamowy
e)  

rozd. 03 /  RZEKOMOBŁONIASTE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

1.Ze względu na dobrze udokumentowaną skuteczność przeszcepienia flory bakteryjnej izolowanje ze stolca zdrowych osób można rozważyć w leczeniu:
*a/ nawrotowego rzekomobłoniastego zap jelit
b/chorobie wrzodowej
c/zespole jelita drażliwego
d/nieswoistych zap jelit
e/ prawidłowe c i d

str.12 PES 2016 WIOSNA
rozd. 03 / WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO

1. Jak leczymy zaostrzenie WZJG
A mesalazyna
B GKS
C leki immunosupresyjne
D wszystkie 
E A i B


rozd. 03 / TRZUSTKA

1.U pacjentów z wykrytymi torbielą o średnicy 2,0 cm bez objawów i cech złośliwienia monitorowanie za pomocą badań obrazowych co:
A 6 mies. przez pierwsze 2 lata, następnie co 12 mies.
B co rok
C co 3 lata
D co 5 lat


1a. Przypadkowo wykryta torbiel trzustki – jaki monoitoring
a) Co 6m-cy przez 2 lata
b) Co rok
c) Co 3 lata
d) Co 5 lat
e) Nie trzeba monitorować

2. Ostre zapalenie trzustki- leczenie
A leki przeciwbólowe
B płyny
C zawsze antybiotyki

rozd. 03 / H. PYLORI

1. Które zdania odnośnie diagnostyki H. pylori są prawdziwe :
A. Aby wykonać test ureazowy trzeba wykonać gastroskopię
B. Przed testami wykrywającymi H.pylori powinno się odstawić na conajmniej 2 tygodnie IPP
C. Dodatnie testy serologiczne świadczą o nieskuteczności leczenia
D. Prawidłowe A i B
E. Prawidłowe A,B,C


rozd. 03 / WZW
1. Osoba nie szczepiona przeciwko WZW t. B zakuła się krwią od osoby zarażonej
WZW t. B – w takim przypadku należy:
A)natychmiast rozpocząć szczepienie
B)natychmiast podać immunoglobulinę i rozpocząć leczenieprzeciwwirusowe lamiwudyną
C)podać immunoglobulinę
D)podać immunoglobulinę i rozpocząć szczepienie
E)podać 1 dawkę szczepionki
Odpowiedź prawidłowa D
str.13 PES 2016 WIOSNA

2. Jakie przeciwciała występują u chorego szczepionego na WZW B?
1. anty-HBc IgG
2. anty-HBc IgM
3. anty-HBs
4. Hbs

3. Zajęcie pozawątrobowe w przebiegu przewlekłego WZW C, co nie występuje
a) KZN
b) Zapalenie naczyń
c) Reaktywne zapalenie stawów
d) Chloniak
e) Krioglobulinemia


str.14 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ IV-  CHOROBY UKŁADU KRĄZENIA

rozd. 04 /ENDOKRYNOLOGIA NOWOTOWRY

1. Gruczolaki przysadki nie wydzielają:
a/prolaktyny
*b/glikokortykosteroidów
c/FSH lub LH
d/ACTH
e/TSH


rozd. 04 /PCOS (ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW )

1. W zespole PCOS stwierdza się:
a/hipoandrogenizm
*b/zaburzenia miesiączkowania
c/hipoinsulinemię
d/zmniejszone stężenie LDL w surowicy
e/hipoandregonemię


rozd. 04 /TYREOSTATYKI 

1. Które stwierdzenie dot. Tiamazolu w nadczynności tarczycy jest prawidłowe?
a) zaczynamy od dawki 2.5 mg
b) TSH i ft4 oznaczamy po 3 tygodniach
rezty nie pamietam


rozd. 04 /TARCZYCA- STANY NAGLĄCE

W pełni rozwiniętym przełomie tarczycowym stosuje się wszystkie metody leczenia, oprócz :
A. Leki przeciwtarczycowe podawane przez zgłębnik żołądkowy
B. Beta blokery (np. propranolol i.v.)
C. Antybiotyk ( lub steryd)
D. Hemodializa
E. Plazmafereza

Prawidłowa odpowiedź D

rozd. 04 /TARCZYCA- NIEDOCZYNNOŚĆ

1. Cechy subklinicznej niedoczynności tarczycy
a) Obniżenie TSH
b) Obniżenie Ft4
c) Obniżenie Ft3i fT4
d) Wzrost Ft4
e) Żadne


str.15 PES 2016 WIOSNA

rozd. 04 / PRZYTARCZYCE

1. W pierwotnej nadczynności przytarczyc stwierdza się:
a/hiperfosfatemię
b/zmniejszone wydzielanie fosforanów z moczem
c/zmniejszoną aktywność izoenzymu kostnego fosfatazy alkalicznej
*d/hiperkalcemię
e/brak upośledzenia zagęszczania moczu

2. Co odrożna wtórną nadczynność przytarczyc od pierwotnej
a) Stężenie wapnia prawidłowe lub obniżone
b) Wzrost PTH
c) Hiperfosfatemia
d)  
e)  

rozd. 04 / KORTYZOL

W zespole Cushinga ( dla zespołu Cushinga) charakterystyczne są poniższe  objawy za wyjątkiem:
a/nadmiernego apetytu
b/nadciśneinia tętniczego
*c/zwiększonego stężenia HDL
d/zmniejszonego wchłaniania zwrotnego potasu w cewkach nerkowych
e/hiperglikemii


rozd. 04 /HIPERALDOSTERONIZM

1. Który z wymienionych objawów przemawia za hiperaldosteronizmem pierwotnym jako przyczyną nadciśnienia tętniczego wtórnego:
a/przyrost m.c.
*B/osłabenie mięsni
c/napadowe zwyżki RR
d/a i b
e/żadne


rozd. 04 / CUKRZYCA -LEKI DOUSTNE

1. Leki zwiększające wydzielanie endogennej insuliny to:
1. Gliklazyd ( lub była inna pochodna sulfonylomocznika)
2. Metformina
3. Saksagliptyna ( lub była wildagliptyna, sitagliptyna)
4. Flozyna (?)

Odp. Kombinacje w/w
str.16 PES 2016 WIOSNA
2. Który z doustnych leków przeciwcukrzycowych może powodować hipoglikemię
a. metformina
b. akarboza
c. sulfonylomocznik
d. DPP-4
e. wszystkie 

3.Jakie typu cukrzycy na początku leczymy doustnymi lekami
A typ 1
B typ 2
C LADA
D MODY
E prawidłowe B i D


rozd. 04 / PYTANIE PRZEKROJOWE 

1.Przyczyną hirsutyzmu nie jest?
A/ PCOS
b/leczenie steroidami anabolicznymi
*c/hipoprolaktynemia
d/zespół oporności na insulinę
e/guz nadnerczy produkujący androgeny


rozd. 04 /TYREOTOKSYKOZA 

Poamiodaronowa nadczynność tarczyny t.2 
a) Na podłożu istniejącej choroby tarczycy
b) Nadprodukcja hormonów
c) Leczymy tiamazolem
d) Żadna z nichstr.17 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ V-  CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

rozd. 05 /NERKI- PRZEDNERKOWA AKI

1.W ostrej przednerkowej niewydolności  nerek stwierdza się:
a/gęstość względna moczu powyżej 1,023
*b/stężenie sodu w moczu poniżej 20
c/zespół nerczycowy
d/osmolarność moczu poniżej 400
e/małe nerki

2. Miąższowe ostre uszkodzenie nerek 
a) Filtracja obniżona
b) Filtracja zwiększona
c) Filtracja prawidłowa
d) Filtracja prwaidłowa, zmniejszona lub zwiększonarozd. 05 /NERKI -ZABURZENIA WTÓRNE

1. Kiedy stwierdzamy małe nerki
a) Cukrzyca
b) Skrobiawica
c) KZN
d) Nefropatia HIV
e) A i B


rozd. 05 /DIALIZOTERAPIA

1.Wskazania do dializ
A zapalenia osierdzia
B encefalopatia
C skaza krwotoczna


rozd. 05 /NERKI-TORBIELE

Wielotorbielowatośc nerek wskazać fałszywe:
*a) wyst. Z częstością 1/milinon
b) pierwszym objawem może być nadciśnienie tętnicze
c) w ponad 50% wyst torbiele wątroby
d)może być przyczyną schyłkowej niewydolności nerek
e) chorzy są idealnymi kandydatami do przeszczepu

str.18 PES 2016 WIOSNA
rozd. 05 / NERKI- BADANIA LAB. MOCZU

1. Albuminuria występuje w:
A/Kłębuszkowym zapaleniu nerek
B/Nefropatii cukrzycowej
C/Zakażeniu układu moczowego
D/A,B
E/A,B,C

Ewentualnie było jeszcze :
a) Cukrzyca
b) Nadciśnienie tętnicze


rozd. 05 / NERKI - ZAPALENIA AUTIMMUNOLOGICZNE 

1. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, poinfekcyjne
A przebiega z nadciśnieniem tętniczym 
B występuje 1-3 tygodni za anginie paciorkowcowej


2. Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek występuje w przebiegu
A SLE
B układowych zapaleń naczyńrozd. 05 / NERKI- PCHN

1. We wtórnej nadczynności przytarczyc w przebiegu PCHN, w przeciwieństwie do nadczynności pierwotnej:
a) st. PTH w surowicy jest zmniejszone
*b)st. Wapnia w surowicy jest prawidłowe lub zmniejszone
c) stężenie fosforanów jest zmniejzone
d) prawdzie b + c
e) żadna z powyższych

2.  Zmniejszenie kwasicy u chorych na PCHN uzyskamy stosując:
a) zwiększenie podaży białka w diecie
b) przyjmowania węglanu wapnia
c) przyjmowanie wodorowęglanu sodu
d i e kombinacje odpowiedzi


3. W schyłkowej PCHN, małe nerki stwierdza się w:
a/amyloidozie nerek
b/nefropatii cukrzycowej
*c/przewlekłych KZN
d/torbielowatym zwyrodnieniu nerek
e/nefropatii HIV

str.19 PES 2016 WIOSNA
rozd. 05 / NERKI-NOWOTWORY

W leczeniu raka nerkowokomórkowego zastosujesz:
*a) neferktomia
b)chemioterapia
c) radioterapia
d) leczenie ukierunkowane molekularnie....
e) prawidłowe b + c
 


          


str.20 PES 2016 WIOSNA

ROZDZIAŁ VI-  CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

rozd. 06 /CHŁONIAKI

1.W chłoniaku Hodgkina nie stwierdza się:
a/powiększenia ww. Chłonnych
b/powiększenia śledziony
c/zmian ziarniczych w kościach
d/niedokrwistości normocytowej ze zmniejszeniem stężenia żelaza
*e/nadpłytkowości


rozd. 06 /HUS (ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY )

2.Prawidłowe stwierdzenie dotyczące HUS
a) Po zakażeniu E.coli H157O07 lub Shigella
b) W badaniach małopłytkowość i niedokrwistość
c) Niewydolność nerek
d) Kombinacje


rozd. 06 /ZESPÓŁ MIELODYSOLASTYCZNY
W MDS stwierdzamy następujące z wyjątkiem:
*a/zmniejszenie stężenie żelaza w surowicy
b/niedokrwistości
c/neutropeni
d/małopołytkowości
e/pancytopenia


rozd. 06 /DIC

1. W zaawansowanym DIC nie występuje:
przedłużone APTT, PT
podwyższone D-dimery
podwyższone FDP
podwyższony fibrynogen
małopłytkowość


rozd. 06 /ZIARNICA ZŁOSLIWA
1. Co nie występuje w ziarnicy złośliwej (chłoniaku Hodgkina) ?
a) niedokrwistość normcytowa ze zmiejszonym stężeniem żelaza ,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) zmiany ziarnicze w kościach,
d) splenomegalia,
e) nadpłytkowość.

Prawidłowa odpowiedź wg Szczeklika E ( bo jest małopłytkowość)
Uzupełniłem pytanie wrzucone przez użytkownika Marta w komentarzu
str.21 PES 2016 WIOSNA

rozd. 06 /NIEDOKRWISTOŚĆ

W niedokrwistości z niedoboru żelaza :
1. Wysokie stężenie ferrytyny
2. Niskie stężenie ferrytyny
3. Niska zdolność wiązania żelaza
4. Wysoka zdolność wiązania żelaza

Prawie na pewno taka kolejność
Oczywiście odpowiedzi prawidłowe to 2,4


rozd. 06 /BIAŁACZKI

Jaki procent blastów w szpiku lub krwi obwodowej upoważnia do rozpoznania ostrej białaczki szpikowej :
a) 15%
b) 20%
c) 10%
d) 30%
e) 50%


Chromosom Philadelphia występuje w :
A. Ostra białaczka szpikowa
B. Przewlekła białączka szpikowa
C. Ostra białaczka limfoblastyczna
D. Czerwienica prawdziwa (?)

Tu zaznaczyłem przewlekła białaczka szpikowa, no bo jest najbardziej charakterystyczna.
Chociaż tak naprawdę występuje też w ostrej białaczce lifoblastycznej i jest wtedy niekorzystnym czynnikiem rokowniczym,więc na upartego 2 odpowiedzi były prawidłowe (UWAGA ZDDAJĄCEGO )


rozd. 06 /RÓŻNE 

Przyczyną granulocytopeni poniżej 1500 nie jest:
a/zakażenie wirusowe np HIV
b/powiększenie śledziony (zesp. Felteyego)
c/niedokrwistość aplastyczna
d/kotrimoksazol
*e/stan po masywnej utracie krwistr.22 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ VII-  CHOROBY  REUMATUCZNE


rozd. 07 /ZESPÓŁ SJöGRENA

1.Choroba Sjórgena - wskaż prawdziwe (ew wskaż fałszywe ) -wielokrotny wybór:
a. zajete są gruczoły łzowe i ślinianki.
b. predysponuje do chłoniaków nieziarniczych
c. nie są zajęte narządy wewnętrzne i stawy.
d. leczy się pochodnymi chlorochiny (lub było Leki p/malaryczne )rozd. 07 /CHOROBA STILLA 

Choroba Stilla – co jest prawidłowe (ewentualnie wskaż fałszywe )
a) Powiększenie węzłów chłonnych i śledziony
b) Leukopenia
c) Nie stosuje się GKSrozd. 07 /SKROBIAWICA

Zmiany w RTG w skrobiawicy - wielokrotny wybór
1. zmiany we wnękach
2. obraz prawidłowy
3. włóknienie


rozd. 07 /CELIAKIA 

1. W diagnostyce celiakii oznaczamy przeciwciała:
a/ okołojądrowemu ag granulocytów
b/ Sacharomyces cerEviscae
*c/ transglutaminazie tkankowej
d/mięśniom gładkim
e/ komórkom okładzinowym 


rozd. 07 /DNA MOCZANOWA

1. W napadzie dny moczanowej nie stosujemy ( lub pytanie było co stosujemy) :
a. GKS ( ew. GKS dostawowo )
b. NLPZ
c. Kolochicyna
d. Allopurynol
e. Wszystkie zastosujemy
Chodziło po prostu, że nie stosujemy w ostrym napadzie dny allopurynolu.(uwaga zdającego )


str.23 PES 2016 WIOSNA


rozd. 07 /SPONDYLOARTROPATIE

 1 Podstawowe badanie w rozpoznawaniu osiowej SpA:
1. MR  2. RTG  ....


rozd. 07 /ZZSK

1. ZZSK – jakie badanie do rozpoznania zmian w stawach krzyżowo-biodrowych
a) RTG
b) MRI
c) TK

Innych odpowiedzi nie pamiętam.
Kolejność przypadkowa Prawidłowa odpowiedź to RTG. Pytanie na podstawie Szczeklika
Cytat ''Według zaleceń EULAR (2014) klasyczna radiografia stawów krzyżowo-biodrowych jest metodą pierwszego wyboru w rozpoznawaniu zapalenia tych stawów jako objawu osiowej SpA ''
MRI jest najdokładniejsze, ale słowo klucz to było pierwszego wyboru (uwagi zdającego) 
 
2. Lekami pierwszego wyboru(lub rzutu) w leczeniu ZZSK są :
A. GKS
B. NLPZ
C. Leki anty TNF
d) Metotreksat + sulfasalazyna
e. Paracetamol ?

Prawidłowa odpowiedź NLPZ


rozd. 07 / POLIMIALGIA-FIBROMIALGIA

1. Leczenie polimialgii reumatycznej
a) GKS max 2 miesiące
b) GKS ponad rok
c) NLPZ
d) L.immunosupresyjne
str.24 PES 2016 WIOSNA


rozd. 07 / TWARDZINA UKŁADOWA

1. Co trzeba monitorować we wczesnej fazie uogólnionej twardziny, by wykluczyć zajęcie narządów
a) Poziom kreatyniny
b) RR
c) EKG
d) Badania czynnościowe płuc

Które z wymienionych badań należy wykonywać okresowo u chorych we wczesnym okresie uogólnionej postaci twradziny w celu wykrycia zmian w narządach wewnętrznych?
A/kreatynia w surowicy
b/badanie czynności płuc
c/pomiry ciśnienia tętniczego
d/EKG

odp to kombinacje. Tylko A. Lub tylko 3,4, lub 1,2,3 lub1,3,4 lub wszystkie dobre


rozd. 07 / TOCZEŃ

1. W badaniach immunologicznych w kierunku tocznia rumieniowatego układowego:
a/niestwierdzenie przeciwciał przeciwjądrowych przemawia przeciwko rozpoznaniu SLE
b/stwierdzenie przeciwciał anty-dsDNA lun anty SM na ogól potwierdza rozpoznanie tocznia
c/stwierdzenie przeciwciał antyfosfolipidowych przemawia przeciwko rozp. SLE
*d/ a i b
e/b i c


2. W której z niżej wymienionych chorób wyst rumień w kształcie motyla na twarzy?
A/RZS
b/choroba Stilla
c/Twardzina układowa
*d/toczeń rumieniowy układowy
e/zapalenie skórno-mięśniowe

3. Do typowych nieprwidłowości w morfologii u chorych na SLE nie należy:
a/niedokrwistość
*b/leukocytoza
c/limfopenia
d/małopłytkowość
e/ c i d


rozd. 07 / RZS
1. Kryteria rozpoznania RZS
A. Wzrost OB lub CRP
B. objawy powyzej 2 tyg
C. brak antyCCP
D....
str.25 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ VIII-  CHOROBY ALERGICZNE 

rozd. 08 / CHOROBA POSUROWICZA

1.U chorych na chorobę posurowiczą przebiegającą z zapaleniem stawów, wysoką gorączką i uogólnioną osutką należy zastosować:
a/sam lek przeciwhistaminowy
b/sam NLPZ
*c/GKS ogólnoustrojowo
d/adrenalinę domięśniowo
e/adrenalinę podskórnie
str.26 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ IX-  CHOROBY  ZAKAŹNE

rozd. 09 / GRZYBICE 

1.Do leków przeciwgrzybiczych stosowanych w leczniu kandydozy układowej nie należy:
a/flukonzaol
*b/klotrimazol
c/worykonazol
d/amfoterycyna B
e/kaspofungina


rozd. 09 / KRZTUSIEC

1. Które stwierdzenie dotyczące krztuśca jest fałszywe?
A/źródłem zakażenie jest chory człowiek
b/zakaźnosć dla osób z otoczenia jest największa w okresie nieżytowym i na początku okresu napadowego kaszlu
c/zalecaną met. Diagnostyczną u osób dorosłych z kaszlem utrzymującym się ponad 3 tygodnie jest oznaczenie w surowicy przeciwciał IgG przeciwko toksynie krztuścowej
d/ lekami z wyboru są antybiotyki makrolidowe
*e/przechorowanie krztuśca lub szczepienie przeciwko tej chorobie daje trwałą odporność.


rozd. 09WSTRZĄS SEPTYCZNY, SEPSA 

1.W ciężkiej sepsie zasadniczne znaczenie dla rokowania ma jak najszybsze dożylne podanie:
a/antybiotyku
*b/antybiotyku i płynoterapii
c/antybiotyku i GKS
d/antybiotyku i adrenaliny
e/antybiotyku i dopaminy


rozd. 09ZAKAŹNE- RÓŻNE  (PRZEKROJOWE )

1.W jakich chorobach toksyny bakteryjne wywołują chorobę
A botulizm
B błonica
C tężec
D rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
E wszystkie
str.27 PES 2016 WIOSNA
ROZDZIAŁ X TOKSYKOLOGIA

rozd. 10 /ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ODSTAWIENNY

1.Co podajemy w alkoholowym zespole abstynencyjnym 
A. tiamina
B oxazepam lub diazepam
C. haloperidol
D A i B
E. A,B,C


rozd. 10 /ZATRUCIA -Dopalacze

1.Dopalacze:
a. pochodne amfetaminy i kanabinoidów
b. brak swoistych testów wykrywajacych
c. mogą powodować rabdomiolizę
d. leczenie objawowe
e. przyjmowane doustnie, dożylnie, wziewnie
kombinacje powyższych- dałam wszystkierozd. 10 /ZATRUCIA- OPIOIDY 

1.Odtrutka w leczeniu zatrucia opioidami
a) Fomepizol
b) Flumazenil
c) Nalokson

ROZDZIAŁ XII RÓŻNE

rozd. 12 / OPIATY

1. Które leki zaliczamy do II stopnia drabiny analgetycznej
1. Kodeina
2. Dihydrokodeina
3. Tramadol
4. Morfina w małej dawce
5. Oksykodon w małej dawce
Prawidłowa odpowiedź - wszystkie


rozd. 12 / CHOROBA NOWOTWOROWA TERAPIA BÓLU

1. Prawidłowe stwierdzenie dotyczące leczenia p/bólowego u chorych z chorobą nowotworową
a) Preferowana droga podawania opioidów – pozajelitowa
b) Opioidy należy podawać tylko doraźnie – w obawie przed uzależnieniem
c) Należy rozważyć podawanie koanelgetyków
d) A i B
e) B i C


rozd. 12 / OBJAWY
1. Przyczyną wysięku w jamie opłucnowej jest :
A. Niewydolność serca
B. Marskość wątroby
C. Zespół nerczycowy
D. Niedoczynność tarczycy
E. Rak jajnika

2. W którym przypadku występują małe nerki:
A. Amyloidoza nerek
B. Nefropatia cukrzycowa
C. Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek ( to był dobra odpowiedż)
D. Wielotorbielowatość nerek
E. Nefropatia HIV

3. Do objawów mocznicy należy:
a)zapalenie osierdza
b) skaza krwotoczna
c) chyba encefalopatia mocznicowa
d) coś jeszcze
e) prawidłowa odpowiedż to kombinacje 

4. Do przyczyn zwiększenia wydalania albuminy z moczem należy:
a) DM
b) HA
c) Zum
a + b
*e) a+ b + c

 16.03.2016r.

 

Niestety nie udało się wynieść książeczki testowej.

 

Chciałem wynieść -nawet trzymałem w ręku owe dzieło ale kobieta pilnująca , podbiegła do mnie chwilę przepychała się ze mną .w końcu wyrwała mi je-

 

Wnioski

 

1- Niestety nie był to mężczyzna, taka napaść zostałaby odparta, ale z kobietą?

 

2- Jakoś dziwnie to się wszystko potoczyło, po zakończeniu egzaminu, w miejscu którym siedziałem jakoś nie było mężczyzn podeszły 3-4 kobiety -przypadek ?

 

A co jeśli nie? Czyżby tzw mężczyźni wysługiwali się paniami ?

 


 

Oczywiście wyniesienie książeczki nie byłoby złamaniem prawa, złamaniem prawa można by uznać szarpanie się tek kobiety ze mną, była to zwyczajna napaść

 


 

Co dalej będzie zrobione?

 

Zwrócę się do dyrektora CEM o wydani testów ze wszystkich testów PES organizowanych przez CEM – wszystkie specjalizacje.

 

Oczywiście-jeśli odmówi , poproszę o wyjaśnienie w trybie dostępu do informacji publiczne na jakiej prawnej podstawie nie zgłosił faktu wyniesienia i publikacji Policji. Całą sytuację wyjaśnię Państwu po konsultacji z prawnikiem, sytuacja jest bardzo ciekawa, proszę się zapoznać z poprzednimi moimi wpisami.

 


 

A TYMCZASEM PROSZĘ, JAK ZAWSZE O DOPISYWANIE ZAPAMIĘTANYCH PYTAŃ W KOMENTARZACH NA DOLE STRONY – LUB LEPIEJ O WYSYŁANIE NA ADRES

protest-pes@tlen.pl

 Uwaga !!!
Ci z Państwa którzy korzystali z  dotychczas umieszczonych matriałów-maja nawet taki moralny obowiązek !

 

 

Ostatnie komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Am, 09.07.2016, o 19:15 (UTC):
Dziękuję dobrzy ludzie :-) dobrze, ze jestescie

Komentarz pochodzi od Jola, 03.04.2016, o 17:00 (UTC):
Kardiomiopatię przerostową należy różnicować z:
a. przerostem LK w przebiegu NT
b. przerostem LK spowodowanym uprawianiem sportu
c. zwężeniem zastawki Ao
d i e- kombinacje

Komentarz pochodzi od WOJ, 24.03.2016, o 10:17 (UTC):
*************

Komentarz pochodzi od Agata, 20.03.2016, o 20:51 (UTC):
Uniesienie odcinka ST świadczące o zawale prawej komory:
a. II, III, aVF
b. rV4, rV6
c. I, aVL
d. V1-V4
3. V5-V6

Komentarz pochodzi od Woj, 20.03.2016, o 08:27 (UTC):
**************

Komentarz pochodzi od Majkel, 18.03.2016, o 11:02 (UTC):
32. Glowne leczenie w raku drobnokomórkowym - operacja.
33. Wybrac bledna odp. o idopatycznym włóknieniu pluc - ze w wiekoszosci jest poprawa po sterydach.
34. Leczenie nadciśnienia u kobiet w ciąży jakie leki z wymianki.
35. Kiedy odstawiamy ACE-I i były podane wartości kreatyniny z procentowym wzrostem - odp. pow. 100% lub 300 umol/l.
36. wstrząs z bradykardia co w pierwszej kolejności robimy podajemy.
37 częstoskurcz z szerokimi qrs stabilny co robimy - lidokaina lub sotalol.
38. niewydolność serca z af jaki lek - amiodaron.
39. jaki lek z wyboru w bolu dlawicowym silnym - morfina
40. w jakiej chorobie nie zastosujesz beta blokera - dławica printzmetala
41. prawidłowy ldl i fibrat kolo 200 jaki lek
42. leczenie h. pylori wybrać prawilodwe odp. - bledna była ze dodatnie testy serologicznie swiadcza o nieskuteczności leczenia.
43. co w krwotoku z wrzodu zoladka wybrać prawidlowa - pr. IPP (zle terlipresyna, oktreotyd, somatost).
44. które leki zwiekszaja poziom endogennej insuliny (gliklazyd, i jakas gliptyna była) blednie ze jakas flozyna
45. mezczyzna zmierzyl przygpdnie cukier i było kolo 145 co dalej - oznaczyn na czczo
46. charakterystyka gwałtownie post. kleuszkowego zapalenia nerek - wybrać prawidłowe.
47. nefropatia IgA tez wybor odpowiedzi
48. bakteriomocz znamienny u mezczycn - 10 do 3
49. kiedy usg brzucha rutynowo u mężczyzn w kierunku tętniaka po raz pierwszy podane kryteria wieku.
50. co robimy w kontroli po us. raka j. grubego - odp. rtg klatki, kal, na krew etc.
51. przełyk barreta i pytanie o nadzor endoskopowy wybrać prawidlowa odpowiedz.
52. gdzie wystepuje osłabienie miesni wśród chorob endokrynologicznych - hiperaldosteronizm pierw.
53. co oznacza stymulacja DDR
54. co nie należy do skali hasbled - rozne kombinacje
55. co nie należy do skali wellsa - kombinacje
56. jakie leki przeciwkrzepliwe można monitorować - VKA + HNF
57. co znosi efekt działania HNF
58. gdzie nie wystepuje powiększenie nerek - KZN.
59. pytanie o wielotorbielowatosc nerek wybrać falszywa - ze wyst z czestoscia jedna na milion
60. leczenie z wyboru raka jasnokomorkowego

Komentarz pochodzi od Majkel, 18.03.2016, o 10:48 (UTC):
15. Chory z HIV z dodatnim testem IGRA co robimy - INH przez 3m, przez 9m, 4 leki standardowo czy nic nie robimy.
16. Pozaszpitalne zapalenie pluc nie ciężkie jaki leki 1 wyboru w trakcie leczenia szpitalnego.
17. chory z astma bez poprawy po gks wziwnym w malej dawce co dokładamy.
18. chory z pochp z hospitalizacja w ciągu roku jakie leki 1 wyboru w leczeniu.
19. jaki parametr określa ciezkosc POCHP w spirometrii.
20. Co nie powoduje rozlanego krwawienia do pecherzykow płucnych - były wymienione rozne zapalenia naczyń.
21. Jakie choroby sa powodowane przez toksyny bakteryjne i były wymienione: rzekomobl zap. jelit, tezec, krzusiec, botulizm -odp wszystkie
22. Co robimy gdy leczymy bez efektu zapalenie zatok i chory nadal gorączkuje i ma bol glowy - steryd plus antybiotyk.
23. Co jest charakt. dla poamiodaronowej nadcz, tarczycy typu II - jedna prawidlowa odpowiedz albo wszystkie były bledne niepamietam.
24. leki w psychozie poalkoholowej - taimina, halo, diazepam.
25. które leki naleza do 2 stopnia drabiny - były wszystkie (tez male dawki morfiny i oksykodonu)
26. Wybrac prawdziwa odp., o leczeniu bolu w npl.
27. Pytanie o krztusiec wybrać prawdziwą - przechorowanie nie daje odporności.
28. Kryteria osoby zaszczepionej na HBV wybrać.
29. Prawdilowa odp. o polimialgii - leczymy gks co najmniej rok.
30. rumien w kształcie motyla gdzie wyst.
31. Wybrac pr. o leczeniu fibrynolitycznym w OZW - leczymy jeśli nie można wykonać PCI do 2 h.

Komentarz pochodzi od Majkel, 18.03.2016, o 10:35 (UTC):
1. Czego nie wydzielają guzy przysadki - odp. GKS
2. Ile % blastów we krwi w przełomie blastycznych - 20%
3. Co nie należy do uszkodzeń narządowych w szpiczaku mnogim.
4. Co nie stosuje się w przełomie hipermetabolicznym.
5. Leczenie zatrucia metanolem.
6. Odtrutka po zatruciu opioidami.
7. Co obserwuje się w pierwotnej nadczynności przytarczyc - kryteria biochemiczne były podane.
8. Co wystepuje w lizie guza - kryteria biochemiczne podane - odp. hiperkaliemia.
9. jakie leki w niewydolności serca z frakcją 35% i obrzękami w pierwszym rzucie.
10. zawal prawej komory w ekg.
11. chory po zawale z stentem uwalniającym lek ile czasu lleczenie podwójne.
12. gdzie nie wystepuje hirustyzm- hipoprolaktynemia
13. gdzie jest niskie ciśnienie - choroba Addisona.
14. leki osmotyczne w biegunce wybrać z listy (lactuloza i cos jeszcze)

Komentarz pochodzi od Anna, 18.03.2016, o 10:29 (UTC):
1. Jakie leki stosuje sie w krwawieniu z wrzodu żołądka i dwunastnicy:
a) telripresyna
b) oktreotyd
c) IPP
d) H2 bloker
e) ranitydynę

2. Jakie przeciwciała wykrywa się w diagnostyce celiakii:
a. ANCA
b. przeciwjądrowe
c. przeciwcytoplazmatyczne
d. przeciwko transglutaminazie

3. Przeszczepienie stolca zdrowej osoby znajduje zastosowanie w leczeniu:
a. nawracającego lub ciężkiego zakażenia Clostridium difficile
b.IBS
c. Wrzodziejące zapalenia jelita grubego
d. Nie ma zastosowania

4. W przypadku braku preparatu bizmutu - jaki jest schemat leczenia eradykacyjnego H.pylorii pierwszego wyboru:
a. IPP + klarytromycyna + metronidazol
b. IPP + klarytro + azytrpomycyna
c. IPP + amoksycylina przez 5 dni, potem IPP + metronidazol + klarytromycyna
d. IPP + Amoksycylina + metronidazol

5. W przypadku rozpoznanego przełyku Barretta z dyspolazją dużego stopnia dalsze postępowanie będzie nastepujące:
a. kontrolna gastroskopia z pobraniem wycinków za rok
b. kontrolna gastroskopia + wycinki za dwa lata
c. endoskopowe leczenie zabiegowe (resekcja)
d. nic nie trzeba robić dalej
e. IPP w podwójnej dawce

6. Jaki serotyp będzie miała osoba zaszczepiona przeciwko WZW typu B:
a. HBsAg +, HBcIGM +
b. HBsAg -, HBcIGM +
c. HBsAg +, HBcIGM -
d. HBsAg -, anty HBs +
e. HBsAg +, antyHBs +

7. W powikłaniu HCV występują:
1.krioglobulinemia
2.zapalenie naczyń
3.chłoniak nieziarniczy
a. 1+2
b. 2+3
c. tylko 1
d. 1+3
e. 1+2+3

8. W CU w przeciwieństwie do ChLC częściej występują:
1.zwężenia
2.przetoki
3.krwawienia
4.zmiany okołoodbytnicze
5.polipy rzekome
a. wszystko
b. 3+5
c. 1+2+3
d. 1+3
e. 4+5

9. W jakim wieku powinno się wykonywac badanie przesiewowe USG w kierunku tętmniaka aorty brzusznej u mężczyzn:
a. 45 lat
b. 50 lat
c. 55 lat.
d. 60 lat
e. 65 lat

Znamienny bakteriomocz u mężczyzny to 10 do potęgi:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

11. W pierwotnej nadczynności prztrarczyc występuje:
a. hiperkalcemia
b. hiperfosfatemia
c. zmniejszone wydalanie fosforanów z moczem
d. hipokalcemia
e. zmniejszone PTH

12. Osmotyczne leki przeczyszczające to:
a. bisakodyl
b. laktuloza
c. preparaty glicerynowe
d. b+c
e. żadne

13. We wtórnej nadczynności przytarczyc:
a. hipokalcemia
b. spadek PTH
c. hiperkalcemia
d. hiperfosfatemia
e. zmniejszone wydalanie Pi z moczem

Komentarz pochodzi od ania, 18.03.2016, o 10:28 (UTC):
stymulator VVI - co oznacza skrót, ZZSK - lek pierwszego wyboru, glikemia 136 mg % co zrobić, odtrudta na opioidy, co jest na 2- gin stopniu drabiny analgetycznej, co jest obnizone w subklinicznej niedoczynnosci tarczycy, badanie 1- go rzutu w rozpoznawaniu zmian w stawach krzyzowo- biodrowych, zatrucie dopalaczami, róznice w nadczynnosci poamiodaronowej tarczycy typu I i II, FA kiedy leczenie VKA przed kardiowersja, zawał prawej komory w ekg,

Komentarz pochodzi od Hana, 18.03.2016, o 08:27 (UTC):
Kryterium rozpoznania AML - poziom blastów:
1. 10%
2. 20%
3. 30%

Komentarz pochodzi od Michał , 17.03.2016, o 21:34 (UTC):
Halopomidor najelpszy

Komentarz pochodzi od Ulka, 17.03.2016, o 19:12 (UTC):
1. Zespół Sjogrena, wskaż nieprawdziwe:
A. zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaka nieziarniczego.
B. nie występują zmiany narządowe.
C. występuje suchość rogówki/spojówki i w jamie ustnej.
D. w leczeniu stosuje się preparaty sztucznych łez.
2. W zawale lekiem p/bólowym z wyboru jest: morfina.
3. Cechy HUS:
m. in. występuje w przebiegu zakażenia enterokrwotocznym szczepem E.Coli i inne (nie pamiętam)

Komentarz pochodzi od Tomek, 17.03.2016, o 18:44 (UTC):
Leki pierwszego rzutu w ZZSK

Komentarz pochodzi od Ulka, 17.03.2016, o 18:42 (UTC):
Pytanie o zakażenie HSV, co nieprawdziwe:
A. przenosi się przez kontakt bezpośredni.
B. W leczeniu zastosujesz acyklowir.
C. Stres sprzyja reaktywacji zakażenia.
D. Można stosować profilaktykę długoterminową farmakologiczną acyklowirem.
E. Istnieje skuteczna szczepionka.

Komentarz pochodzi od Ulka, 17.03.2016, o 18:31 (UTC):
1. Postępowanie poeskpozycyjne - zakłucie igłą skażoną krwią chorego na WZW t.B.
2. Jakie parametry serologiczne świadczą o dobrej odpowiedzi na szczepienie p/ko WZW t.B. (antyHBs,antyHBc,HBsAg etc, kombinacje)
3. Znamienny bakteriomocz u mężczyzny - 10 CFU/ml do której potęgi.
4. W których jednostkach nie wystąpi granulocytopenia <1500 (5 odpowiedzi, m.in. po masywnym krwawieniu)
5. Nieśmiertelne pytanie o DIC - nie będziesz obserwować zmniejszenie D-dimeru.
6. Leki zwiększające poziom endogennej insuliny.
7. W czasie terapii DM którymi preparatami doustnymi zwiększa się ryzyko wystąpienia hipoglikemii.
8. Jednostka chorobowa ściśle związana z chromosomem Ph.
9. Z czym należy różnicować HCM:
A. zwężenie zastawki aortalnej.
B. nadciśnienie tętnicze.
C. przerost mięśnia sercowego u sportowców.
D wszystkie prawidłowe.
10. Skala HASBLED co zawiera:
A. Czynność nerek.
B. Nadciśnienie tętnicze SBP>160mmHg.
C. wiek > 65rż
D. Terapię lekami p/płytkowymi.

Komentarz pochodzi od woj , 17.03.2016, o 12:31 (UTC):
********************

Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2016, o 11:56 (UTC):
Co należy do kryteriów Wellsa w ocenie prawdopodobieństwa zatorowości płucnej?
a)tachykardia;
b)krwioplucie;
c)objawy zakrzepicy żył kończyn dolnych;
d)duszność;
e)?

Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2016, o 10:44 (UTC):
Co nie występuje w chłoniaku Hodgkina?
a) niedokrwistość,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) zmiany ziarnicze w kościach,
d) splenomegalia,
e) nadpłytkowość.

Komentarz pochodzi od Kasia, 17.03.2016, o 10:05 (UTC):
1. astma - jeśli nie ma poprawy po małej dawce GKS to co zrobimy w następnej kolejności
a. zwiększymy dawke GKS
b. dodamy LABA
c.....
2. Znamienny bakteriomocz u meżczyzny to - ile kolonii bakterii w 1 ml moczu - 10 do potęgi:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
3. Leczenia raka żoładka:
a. operacja
b. chemioterapia
c. trastuzumab
d. a+b
e. a+b+c

Komentarz pochodzi od Kasia, 17.03.2016, o 09:56 (UTC):
1. astma - jeśli nie ma poprawy po małej dawce GKS to co zrobimy w następnej kolejności
a. zwiększymy dawke GKS
b. dodamy LABA
c.....
2. Znamienny bakteriomocz u meżczyzny to - ile kolonii bakterii w 1 ml moczu - 10 do potęgi:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
3. Leczenia raka żoładka:
a. operacja
b. chemioterapia
c. trastuzumab
d. a+b
e. a+b+c

Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2016, o 09:34 (UTC):
Jak powinno wyglądać leczenie polimialgii reumatycznej?
a) GKS tylko przez 2 miesiące.
b) GKS przez 1 rok.
c) Metotreksat.
d) coś jeszcze...

Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2016, o 08:57 (UTC):
Jakie zmiany można stwierdzić w rtg klatki piersiowej w sarkoidozie?
a) powiększenie węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia;
b) zmiany drobnoguzkowe w miąższu płuc;
c)włóknienie;
d) obraz prawidłowy;
odp: 1)tylko c; 2)b,c; 3)a,b; 4) wszystkie prawidłowe

Komentarz pochodzi od Marta, 17.03.2016, o 08:17 (UTC):
Którego leku przeciwgrzybiczego nie stosujemy w leczeniu ogólnoustrojowo?
a)flukonazol
b)amfoterycyna b
c)worykonazol
d)kaspofungina
e)klotrimazol

Komentarz pochodzi od kid, 17.03.2016, o 07:44 (UTC):
w subklinicznej nadczynności tarczycy podwyższone jest;
tsh, t4, t3, kombinacje

Komentarz pochodzi od Woj, 17.03.2016, o 07:33 (UTC):
**************

Komentarz pochodzi od magda p., 17.03.2016, o 00:09 (UTC):
1.FA kiedy nie wdrazamy antykoagulacji przed kardiowersja:od poczatku do 48 h.
2.facet z pochp w osytanim roku 1 hospitalizacja skala dusznosci wedlug mdr chyba 2 jakie leczenie stosujemy:laba plus gks.
3.co wydziela grucxolak przysadki: no generalnie chodzilo o to ze nie wydziela gks.
4.cechy charakterystyczne dla nadcisnienia wtornego w przebiegu hiperaldosteronizmu pierwotnego:a)nagle wysokie wzrosty cisnienia tetniczego b)wzrost masy cialac)oslabienie miesni.
Odpowiwdzi kombinacje.mysle ze oslabienie miesni i te nagle wzrosty ale nie jestem pewna .w szczeklu napisali ze nadxisnienie tetnicze oporne nie wiem czy dla autora to jest to samo.
5.pytanie o zespol cushinga:chodzilo o te ze nie wystepuje podwyzszony hdl.inne typowe :wzmozony apetyt hiperglikemia hipokaliemia podwyzszony ldl.
6.pytanie o niedomykalnosc mitralna lagodna :kontrola co 5 lat.
7. Co podajemy z powodu krawienia z gopp z powodu wrzodow:IPP
8. Pytanie o leki wywolujace gastropareze.
9.leki przeczyszczajace osmotyczne.
10.Co ma decydujace znaczenie w przezywalnosci w sepsie :
Anyybiotykoterapia plus plyny i.v.
11.zayrucie dopalaczami:
Pochodne kanabinoidow i amfetaminy, nie ma testow pozwalajacych wykryc w/w w organizmie, i chyba pytanie o rabdomiolize ktorej nie wywoluja.
12.zatrucie metanolem:odtrutki etanol , wywoluje kwasice met.z duza luka anionowa, uszkadza nerw wzrokowy.
13.morfina w malych dawkach oksykodon a malych dawkach tramadol kodeina i jej pochodna to wszystko II stopien drabiny analgety znej
14. Leczenie bolu nowotworeoweg
A.nie leczymy opioidami doustnie.
B.Nie pamietam
C.koanalgetyki stosujemy
Ps do powyzszego.jak jest jedna odpowiedz to ta prawidlowa .

Komentarz pochodzi od magda p., 16.03.2016, o 23:36 (UTC):
1.W prawokomorowym zawale serca ktore odprowadzenia:vr3 vr4
2.zatrucie opioidami:nalokson
3.pytanie o niewydolnosc serca z przewodnieniem i niska frakcja ponizej chyba 35% :aceI i diuretyk
4.pytanie o lek anytarytmiczny w migotaiu przedsionkow i do utrzymania rytmu zqtokowwgo przy uszkodoznej lewej komorze:amiodaron.
5.stabilny VT bez uszkodzonej lewej komory:sotalol i lidnokaina.

Komentarz pochodzi od sinuhe, 16.03.2016, o 22:51 (UTC):
Ad. 28. Uszkodzenie miąższu nerek, jak będzie wyglądało zagęszczanie moczu:
a. bez zmian, zwiększone lub zmniejszone
b. zwiększone lub bez zmian
c. zmiejszone lub bez zmian
d. ?
e. ?


31. Najważniejszym leczeniem w przypadku raka nerki jest:
a. operacja
b. chemioterapia
c. radioterapia
d. ?
e. ?

32. W przypadku nadcisnienia wtórnego, co może sugerować hiperaldosteronizm pierwotny:
a. przyrost masy ciała
b. osłabienie siły mięśni
c. skoki cisnienia
d. A i B
e. A, B i C

33. SLE, czego nie będzie w badaniach:
a. małopłytkowość
b. leukocytoza
c. limfopenia
d. przeciwciała antyfosfolipidowe (albo zaczynam już zmyślać)
e. niedokrwistość normocytarna ze zmniejszonym stężeniem żelaza we krwi

34. W przypadku SLE:
a. nieobecność ANA przemawia preciwko rozpoznaniu SLE
b. obecność przeciwciał anty ds DNA i anty SM potwierdza rozpoznanie
c.tu było coś o przeciwciałąch antyfosfolipidowych (chyba?)
d. A i B
e. wszystkie (nie pamietam)

35. W której chorobie nie będzie krwawienia pęcherzykowego?
a. guzkowe zapalenie tętnic
b. mikroskopowe zapalenie naczyń
c. zapalenie naczyń z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej
d. ziarniniakowatość z zapaleniem naczyc
e. plamica Schonleina Henocha

36. Objawy pozawątrobowe HCV
a. układowe zapalenia naczyń
b. chłoniaki
c. reaktywne zapalenia stawów
d. krioglobulinemia
e. kłębuszkowe zapalenia nerek

37. W przypadku niedokrwistości z niedoboru FE będzie:
a. zwiększona ferrytyna
b. zmniejszona ferrytyna
c. zmniejszone TIBC
d. zwiększone TIBC
e. ?

I tu były różne kombinacje do wyboru

38. Choroba Stilla:
a. leukopenia
b. powiększoenie ww chłonnych i śledzony
c.

39. Wczesny okres dSSc, co monitorujemy:
a. stężenie kreatyniny
b. czynność płuc
c. ciśnienie tętnicze
d. EKG

I tu były kombinacje, m.in. c i d (czyli odp. B (3 i 4) na teście, kto był, ten wie;)

40. Do drugiego stopnia drabiny analgetycznej zaliczamy:
a. kodeinę
b. oksykodon w małej dawce
c. tramadol
d. morfina

Tu chyba były kombinacje powyższych do wyboru.

41. W leczeniu napadu dny nie stosujemy:
a. kolchicyny
b. GKS
c. allopurynolu
d. NLPZ
e. ?

42. W leczeniu ciężkiej sepsy najistotniejsze znaczenie ma jak najwcześniejsze zastosowanie:
a. antybiotyku
b. antybiotyku+ płynów
c. ?
d. ?
e. ?

Komentarz pochodzi od Magda, 16.03.2016, o 22:43 (UTC):
Leczenie nadczynnosci tarczycy
A.zaczynamy od dawki 2,5mg tiamazolu B.sprawdzamy TSH i FT4 po3tyg od wlaczenia leczenia
W klasycznym przelomie tarczycowym nie zastosujesz a.metizolu po. (przez zglebnik) b.antybiotyku c.b-blokera d.hemodializy e.plazmaferezy
Leczenie zelazem-wskaz nieprawdxiwe a.IPP uposledzaja wchlanianie zelaza b.mozna podac iv. jednorazowo w celu szybkiegobuzupelnienia c.doustnie- podaje sie łącznie z posilkiem

Komentarz pochodzi od Magda, 16.03.2016, o 22:33 (UTC):
W miazszowej ostrej NN ilosc moczu jest A.zmniejszona B.w normie C.zwiekszona D.zwiekszona lub w normie E.zmniejszona, w normie lub zwiekszona

Komentarz pochodzi od :-), 16.03.2016, o 22:25 (UTC):
-Rumień w kształcie motyla, gdzie występuje?-toczeń
-Pacjentowi bez objawów hiperglikemii wykonano glikemię na czczo-136mg%, co robimy:ponowne oznaczenie na czczo, test OGTT, rozpoznajemy nieprawidłową glikemię na czczo i chyba nieprawidłową tolerancję glukozy i chyba rozp.cukrzycę.
- Pacjent we wstrząsie plus bradykardia, co podajemy: adrenalinę, noradrenalinę, dopaminę i coś tam jeszcze...

Komentarz pochodzi od sinuhe, 16.03.2016, o 22:25 (UTC):
21. Pacjent operowany z powodu ca jelita grubego, jakie badania robimy później w ramach monitorowania:
a. USG lub TK jamy brzusznej
b. RTG klp
c. CEA
d. kolonoskopia
e wszystkie robimy

22. Przełyk Baretta:
a. metaplazja jelitowa ustępuje po IPP
b. dysplazja dużego stopnia -leczymy- mukozektomia albo albacja
c. dysplazja małego stopnia nie ustepuje sama
d. ?
e. ?

23. Poamiodaronowa nadczynność tarczycy t.2, w odróżnieniu od typu 1:
a. w wywiadzie choroba tarczycy
b. leczymy tiamazolem
c. nadmiar jodu powoduje zwiększoną syntezę HT
d. ?
e. żadne z powyższych

24. Zespół zmiażdżeniowy, co będzie:
a. hipofosfatemia
b. hiperkalcemia
c. hipokalemia
d. ? (hipourkemia tu była??)
e. ?

25. Kryteria rozpoznania RZS:
a. podwyższony poziom CRP lub OB
b. objawy 2 tygodnie
c.


26. Pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu, jakie leczenie hipotensyjne mozna zastosować:
a. labetalol
b. urapidyl
c. bloker ca był ( ale nie nifedypina, może amlodypina?)
d. A i B
e. A, B i C

27. Szpiczak, czego nie ma w kryteriach uszkodzenia narządowego:
a. hiperkalcemia
b. ogniska osteolizy
c. podwyższony poziom kreatyniny
d. niedokrwistość
e. ?

28. Uszkodzenie miąższu nerek, jak będzie wyglądało zagęszczanie moczu:
a. bez zmian

29. Ostre przednerkowe uszkodzenie nerek, czego nie będzie:
a. osmolalność moczu <400mOsm
b. wydalanie sodu<20mmol
c. gęstość>1.023
d. ?
e. ?

30. Eozenofilowe zapalenie przełyku, wskaż nieprawdziwe:
a. wystepuje zawsze tylko po alergenach pokarmowych
b. objawem trudności w połykaniu
c. zwiększone stężenie IgE w surowice
d. w leczeniu stosuje się budezonid miejscowo
e. zaprzestanie leczenia może wywołać nawrót

Komentarz pochodzi od Magda, 16.03.2016, o 22:22 (UTC):
Co wystepuje w zespole rozpadu nowotworu: hiperkalcemia, hipofosfatemia, hiperkaliemia, zadne z powyzszych
Co ile monitorowanie w malej niedomykalnosci mitralnej?
Jakie badania w monitorowaniu po radykalnej operacji raka jelita grubego? 1.tomografia lub usg j.brzusznej 2.rtg pluc 3.CEA 4. kolonoskopia Kombinacje
Co wystepuje czesciej w wzjg w porownaniu z chlc: Krwawienia, polipy zapalne, zwezenia, zmiany okoloodbytowe- kombinacje
U pacjenta zdiagnozowano przewlekla niewydolnosc serca, EF 35%, wystepuja cechy odwodnienia. Od jakich lekow rozpoczniesz leczenie: A.diuretyk B. ... C.ACE D.ACE➕diuretyk E.ACE➕diuretyk➕B-bloker

Komentarz pochodzi od sinuhe, 16.03.2016, o 22:16 (UTC):
11. Pacjent z PChN, z kwasicą, jakie postepowanie może zmniejszyć kwasicę:
a. zwiększenie spożycia białka
b. węglan wapnia
c. wodorowęglan sodu
d. B i C
e. wszystkie

12. Zatrucie metanolem, co mozna zastosować:
a. etanol
b. fomepizol
c. ?
d. ?
e. wszystkie

13. Zatorowość płucna wysokiego ryzyka, z czym się wiąże:
a. wstrząs
b. hipotensja
c. cechy dysfunkcji prawej komory
d. podwyższone markery uszkodzenia m. serca

I tu różne opcje były odpowiedzi:
a. A i B b. wszystkie c.

14. 75 letni pacjent po zawale serca kilka lat temu, obecnie bez dolegliwości ze strony serca, ma rozpoznane pozaszpitalne zapalenie płuc, podaje niewielką duszność, przyjmowany do szpitala, jaką antybiotykoterapię ma otrzymać:
a. ciprofloksacyna
b. ampicylina+ makrolid
c. amoksycylina z kwasem klawulonowym
d. ?
e. ?

15. HAS-BLED, co obejmuje skala (a może czego nie obejmuje było):
a. Ciśnienie skurczowe >160 mmHg
b. przewlekłą chorobę nerek (coś z uszkodzeniem nerek było)
c. przyjmowanie ASA lub NSAID
d. wiek>65 rż
e. wszystkie obejmuje

16. Idiopatyczne włóknienie płuc-wskaż nieprawdziwe:
a. jest rodzajem śródmiąższowego zap płuc
b. pierwszym objawem zmniejszenie DLCO
c. pomaga długotrwała terapia sterydami
d. do rozpoznania pomaga HRCT
e. ?

17. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, wskaż nieprawdziwe:
a. 1 na milion
b. w 50% towarzyszą torbiele wątroby
c. często prowadzi do PNN
d. idealni kandydaci do przeszczepu
e. ?


18. Pacjent z torbielą trzustki 2 cm, bez cech złośliwienia, czy i jak kontrolujemy:
a. USG co 6 m-cy przez 2 lata, potem co rok
b. co rok
c. co 5 lat
d. co 2 (albo 3) lata
e. pacjent nie wymaga kontroli

19. Pacjent z małą niedomykalnością zastawki mitralnej, jak często wizyty kontrolne:
a. co 10 lat
b. co 5 lat
c. co 3 lata
d. co rok
e. co 6 miesięcy

20. Gdzie może być zwiększone wydalanie albuminy z moczem:
a. cukrzyca
b. nadciśnienie tętnicze
c. zakażenie ukłądu moczowego
d. A i B

Komentarz pochodzi od iranka, 16.03.2016, o 22:12 (UTC):
IPF - wskaż fałszywą: dobry efekt leczenia GKS

Eozynofilowe zapalenie przelyku

czy w kazdym przypadku przelyku Barreta trzeba kontrolowac

Leczenie w raku nerki


Komentarz pochodzi od sinuhe, 16.03.2016, o 22:03 (UTC):
1. Leczenie zaawansowanego raka żołądka:
a.operacja
b.chemioterapia
c.trastuzumab
d. A i B
e. A, B i C

2. Leczenie rzutu colitis ulcerosa:
a. mesalazyna
b. glikokortykosteroidy
c. leki immunosupresyjne
d. A i B
e. A, B i C

3. Zespół odstawienny po etanolu jak leczymy:
a.tiamina
b.benzodiazepiny
c.halopomidor
d. A i B (chyba)
e. wszystkie

4. Pacjent z częstoskurczem z szerokimi zespołami QRS, stabilny hemodynamicznie, co zastosujemy w leczeniu:
a. sotalol albo lidokainę
b. werapamil
c. kardiowersję (nie jestem pewna)
d. defibrylację
e. próba Valsalvy

5. Pacjent z migotaniem przedsionków, chcemy zrobić kardiowersję, po jakim czasie od początku napadu musimy przed kardiowersją włączyć przeciwkrzepliwe leki:

6. Podstawowym leczeniem w drobnokomórkowym raku płuca jest:
a. radioterapia
b. chemioterapia
c. operacja
d. ?
e. ?

7. Przyczyną ogniskowego włóknienia płuc może być:
a. pylica azbestowa
b. krzemowa krzemowa
c. pylica górników kopalni
d. wszystkie
e. B i C

8. Gruczola przysadki, czego nie będzie wydzielał:
a. ACTH
b. TSH
c. glikokortykosteroidy
d. LH i FSH
e. prolaktyna (albo coś innego było)

9. Obraz RTG pacjenta z sarkoidozą, czego nie będzie:
a. powiększenie węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia
b. guzki
c. włóknienie
d. prawidłowy obraz RTG
e. wszystkie mogą być

10. Dodatnie test IGRA przed włączeniem anty TNF alefa, co robimy
a. izoniazyd na 2 (albo 3 miesiące)
b. izoniazyd na 9 miesięcy
c. ?
d. pełnie leczenie 4-ma lekami
e. nic nie robimy

Komentarz pochodzi od iranka, 16.03.2016, o 21:55 (UTC):
Pacjent z PNS i przewodnieniem/obrzękmi jakie leczenie I rzutu:
beta bloker, ACEI, ACEI+ diuretyk, ACEI + diuretyk+ betbloker

Pacjent po zawale NSTEMI z wszczepionym stentemjak długo leczenie ASA + klopidogrel - 12 mcy

zmiany w RTG w sarkoidozie: powiększonewęzły chłonne,guzki wmiąższu, bez zmian

Skala wellsa w ZP

Co nie jest zajete w chorobie Hodgkina.

Pacjent gorączkujący z obrzękiemokolicy czołowej? po 5 dniach nasileie objawów jakie leczenie: GKS donosowo + antybiotyk

Zmiany naciekowe? w płucach w pylicy azbestowej, krzemowej ....

rumień na twarzy w kształcie motyla w jakiej chorobie

pacjen z hipertriglicerydemią , prawidłowym LDL jaki I rzutu: statyna,fibraty, kwas nikotynowy, ezetymib

coodróznia wtorna nadczynność prztarczyc od pierwotnej

w ktorym typiecukrzycy leczenie zaczynamyod lekow doustnych: cukrzyca typ 1, LADA, cukzyca typ 2,MODY

leki które wpływaja na wydzielanie insuliny : gkliklazyd, metformin, jakis lek inkretynowy

Jaki lek powoduje hipoglikemi: poch sulfonylomocznika

PAcjent z cęstoskurczem z szerokimi zespołami QRS, stabilny hemodynamicznie jaki lek

Pacjent z FA, z PNS jaki le do umiarowienia i utrzymania rytmu zatokowego - amiodaron

Pytanie o PCOS

polimiaglia reumatyczna - leczenie GKS jak dlugo czy 2 miesiace czy rok

pacjent z pozaszpitalnym zapalenie płuc,zwiększona nieznacznie liczba oddechów, ostatnio kilka lat temu hospitalizowany z powodu zawału, jakie dożylne leczenie szpitalne : ampicylina + makrolid

Co jest w chorobie Stilla: leukopenia, powiększenie węzłów chłonnych

Jakie zmiany w pierwotnej nadczynności przytarczyc

Pacjentka z dodatnik testem IGRA przed leczeniem anty TNF jaka profilaktyka: izoniazyd 9 miesięcy

Komentarz pochodzi od magda, 16.03.2016, o 21:34 (UTC):
W ktorej chorobie wystepuja male nerki? Nefropatia cukrzycowa, amyloidoza, klebuszkowe zap nerek, zwyrodnienie wielotorbielowate nerek, nefropatia hiv

Komentarz pochodzi od Magda, 16.03.2016, o 21:20 (UTC):
Jakie leki naleza do drugiego stopnia drabiny analgetycznej? Oksykodon, kodeina, morfina w malej dawce, tramadol

Komentarz pochodzi od sinuhe, 16.03.2016, o 21:07 (UTC):
Leki na gastroparezę:
a morfina (albo opioidy były)
b leki antycholinergiczne
c erytromycyna
d metoclopramid
e A i B

Komentarz pochodzi od Agata, 16.03.2016, o 20:16 (UTC):
Leki gastroparezę:
a ?
b leki antycholinergiczne
c erytromycyna
d metoclopramid
e A i B

Komentarz pochodzi od Przemek, 16.03.2016, o 20:02 (UTC):
Zawał prawej komory w EKG

HSV charkaterystyka

Krztusiec - przechorowanie i szczepienie nie daje trwałej odporności

zatrucie manitolem - uszkodzenie n. wzrokowego, kwasica ze zwiększoną luką anionowa, leczymy etanolem

stymulator VVI co oznacza

Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2016, o 18:16 (UTC):
Jakich antybiotyków nie podajemy w zapalenie gardła paciorkowcowym bo jest oporność

zapalenie tarczycy typu II poamiodaronowe charakterystyka


Jakie leki w zzsk jako pierwszego wyboru


Diagnostyka bóle
stawów krzyżowo- biodrowego co wykonać najpierw rtg, mri, tk.....


Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2016, o 18:08 (UTC):
Choroby w których chorobotwórcze są toksyny- wymieniono;
krztusiec , błonicę, tężec i rzekomobłoniaste zapalenie jelitpytanie o dopalacze: droga przyjęcia doustnie, palenie, przez błony śluzowe. Działania niepożądane i leczenie oraz czego są pochodnymi

zespół Sjógrena objawy

krwawienia śródpęcherzykowe w jakich chorobach


drugi stopień drabiny analitycznej


Przeszczepianie flory jelitowej - C difficile


krztusiec

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej nieprawdą jest, że trzeba operować

objawy pozawątrobowe wzw: wymieniono reaktywacja zapalenie stawów, chroniąca, guzików zapalenie tętnic, kontakt

zakłucie igłą od chorego z wzw osoba która uległa ekspozycji nie była szczepionka co podać
immunoglobulina plus szczepienie....poza szpitalne zapalenie płuc mężczyzna z chiński kilka lat temu był w szpitalu z powodu oz co podać iv: amoksycylina z kw klawulanowym, ampicylina + makrolid, ......


małe nerki w jakiej chkrobie: amyloidoza, pchnięcie w cukrzycy, zakażenie HIV, ....


albumie w moczu obecną w : zum, nefropatia cukrzyca, NT....

pytanie o piwie ciała w ślę


kiedy odstawić ACEI: wzrost kreatywny o 20%,50%,100%, redukcja dawki bądź nie obstawiać


wstrząs sceptyczny co najważniejsze dla rokowania: antybiotyk, antybiotyk plus płyny, sterydy....


choroba posurowicza

czy sam sterydy, sam antyhistaminowy. ..


nadczynność przyłączyć pierwotna co stwierdzamywtórna nadczynność przytarczyc w przebiegu pan w porównaniu do pierwotnej różnice


jak walczymy z kwasicą u chorego z pchnięcie
nahco3, caco3,..?Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2016, o 17:46 (UTC):
Przepraszam za błędy

oczywiście nie SZPINAK
tylko SZPICZAK


i nie IGRASZKI

a TEST IGRA

Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2016, o 17:38 (UTC):
Które grupa leków pciw cukrzycowych ma w działaniach niepożądanych hipoglikemię

zespoły z wtórnym nadciśnieniem
w których występuje hiperglikemia- był wymieniony guz chromochlonny, z cushinga i z conna

czestoskurcz z szerokimi zespołami qrs u chorego stabilnego hemodynamicznie co zastosujemy do przerwania

czym przerywamy działanie HNF

czym przeżywamy działanie opioidów

przełom tarczycy czego nie stosujemy- wymieniono min antybiotyk,sterydy, plazmaferezę, nemodializę, tyreostatyki,jod

Niedoczynność tarczycy subkliniczna co jest obniżone
Tsh,FTP i FT3, Ft4

choroba Stella
skala Wells w zatorowości płucnej

co jest w skali Has-bled

Które leki pciw krzepliwe wymagają kontroli


zatrucie metalowej jakie objawy i czym leczymy

co odróżnia wzjg od Cu

leczenie wzjg

leczenie zaawansowanego ramka żołądka

leczenie Ca płuc drobnokomórkowego

czym monitoruje pochp: Fev1/fvc, Fev1

Jak długo asa i klopidogrel po zawale u chorego że stentem

Włóknienie płuc co nie jest prawdą: zawsze pomagają sterydy, jest rodzajem śródmiąźszowego zapalenia płuc....

co zobaczysz na zdjęciu rtg kup u chorego z sarkoidozą: prawidłowy rtg, poszerzenie węzłów wnęk i śródpiersia...

środki przeczyszczające będące czynne osmotycznie: dokumenty sądowy, laktuloza, glikogenu polietylenowy


dodatni test igraszki u chorego leczone ant tnf co zastosjesz: jaki lek piw gruźlicy i prze ile czasu

pytanie o zmiany w morfologii w rzeczywistości

pytanie o chłoniaka Hodgkina o powiększenie śledzimy, zmiany w węzła chyba


Szpinak co charakterystyczne śląskie rozpoznania


Rzs kryteria rozpoznania


śródmiąźszowego zapalenia nerek czy mało moczu czy dużo bądź bez zmian,kombinacje


Komentarz pochodzi od Ewa, 16.03.2016, o 17:13 (UTC):
Wstrząs z bradykardią co zastosujemy w pierwszej kolejności:
1.atropina
2.adrenalina
3. kardiostymulacja i coś jeszcze jako czwarta opcja
Czego nie wydzielają guzy przypadki
1 ach
2 fsh i lh
3 ach
4 tsh
Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (180 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=