EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
DO POBRANIA tu->protest-pes.pl.tl/DO-POBRANIA_testy-z-interny.htm

PAŃSTWOWY     EGZAMIN SPECJALIZACYJNY Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
TEST WIOSNA 2012

I Układ krążenia

I/1 Którego pacjenta nie będziesz oceniał przy pomocy karty SCORE:
a)z chorobą niedokrwienną serca
b)z cukrzycą
c)z przewlekłą chorobą nerek
d)prawdziwe a i b
e)prawdziwe a, b i c

I/2.U których pacjentów zalecane jest badanie profilu lipidowego osocza: 
a)z cukrzycą
b)z przewlekła chorobą nerek
c)..

I/3.Jaka jest docelowa wartość LDL u osób z grupy bardzo dużego ryzyka:
a)<100
b)<70
c)<115
d)inne propozycje

I/4.Wskaż prawdziwe:
a)stężenie TG > 150 uniemożliwia wyliczenie frakcji LDL ze wzoru Friedewalda
b)TCh i HDL można  oznaczać nie tylko na czczo
c)TG oznaczamy po 12 godz na czczo 
d)posługiwanie się wzorem Friedewalda wymaga badań 12-14 godzin od ostatniego posiłku
e) kombinacje odpowiedzi

I/5.hipertriglicerydemia - gdzie: 
a)cukrzyca, 
b)przew.chor.nerek, 
c)niedoczynnosc tarczycy 
d)kombinacje odpowiedzi

I/6.W różnicowaniu bólu w klp bierzemy pod uwagę:
a)kardiomiopatię
b)wadę zastawkową 
c)chorobę niedokrwienną serca
d)choroba refluksowa
e)zapalenie płuc  -kombinacje odpowiedzi

I/7.W zatorowości płucnej wysokiego ryzyka przy braku przeciwwskazań zastosujesz:
A)trombolizę
B)Hdcz
C)HNF.
D)Embolektomia
E)Inhibitor czynnika Xa – fondaparynuks

I/8.Profilaktyke zapalenia wsierdzia zastosujesz przed zabiegiem stomatologicznym z uszkodzeniem dziąseł dziąseł pacjenta:
a)po IZW
b)ze sztuczną zastawką
c)z wrodzona wada serca skorygowana jedynie paliatywnie
d)prawdziwe a i b
e)prawdziwe a, b i c

I/9.Troponiny –wybierz prawdziwe:
a) wzrastają w niedokrwieniu
b) wzrastają już po 4 godzinach w zawale 
c) gdy ujemne wykluczają OZW
d)ich wzrost może się utrzymywać do tygodnia
e)?

I/10. . Najczęstsza przyczyna niewydolności rozkurczowej serca:
a) choroba niedokrwienna serca, 
b) nadciśnienie tętnicze
c) kardiomiopatia przerostowa
d)Zaciskające zapalenie osierdzia 
e)skrobiawica

I/11.Jakie leki powinien otrzymywać każdy pacjent z niewydolnością skurczową serca NYHA II:
a) ALEI
b) beta-bloker
c) spironolakton
d) trimetazydynę
c) ASA
kombinacje odp.

I/12.Jakie leki powinien otrzymywać pacjent ze istotnym zwężeniem tętnicy szyjnej:
a) ASA
b) statynę
c) pentoksyfilinę
d) a i b
e) a, b i c

I/13. Migotanie przedsionków u chorego z chorobą wieńcową bez niewydolności serca - co zastosujesz do utrzymania rytmu zatokowego 
A amiodaron 
B sotalol 
C werapamil 
D propafenon 
E żadny z wymienionych;

I/14.Skala CHADS2 do czego służy
a)ryzyko krwawienia
b) ryzyko udaru w migot przedsionków u pacjenta bez wady zastawkowej serca
c) ryzyko udaru z FA u pacj bez wady serca
d)ryzyko zdarzeń sercowych po zawale
e) ryzyko zgonu

I/15 U kobiety w ciąży przeciwwskazane leki to:
a) ACE I i antagoniści receptota AT1
b) metyldopa
c) labetalol
d) blokery kanału wapniowego
e) kombinacje


I/16.Leczenie fibrynolityczne można zastosować w :
a) zawale serca z uniesieniem ST
b) zawale serca bez uniesienia ST
c)niestabilnej chorobie wieńcowej
d)a+b
e)wszystkie

I/17. Przyczyny izolowanego nadciśnienia tętniczego skurczowego:
a) choroba Pageta, 
b) nadczynność tarczycy 
c)niedomykalność zastawki aortalnej
d)beriberi
e)wsystkie

I/18.Kaszel po ACE I wskaż fałszywe:
a) zależy od dawki
b) najczęściej w pierwszym tygodniu stosowania
c) może wystąpić po dłuższym okresie stosowania
d) najczęściej ustępuję tydzień po odstawieniu
e) może utrzymywać się przez miesiąc po odstawieniu

I/19. U chorego ze zwezeniem jednej tetnicy nerkowej i niezwezona tetnica drugiej nerki w leczeniu nadcisnienia nie zastosujesz: 
a)ACEI, 
b) ACEI)ARB, 
c)ca blokerów 
d)beta- blokerow, 
e)zastoszujesz wszystkie wyzej wymienione leki. 

I/20.Jakie nieprawidłowości nie występują w EKG spoczynkowym u sportowców.
A tachykardia zatokowa 
B blok zatokowo przedsionkowy 
C zespół wczesnej repolaryzacjii 
D Niezupełny blok prawej odnogi pęczka Hissa. ODP Szczeklik str 9
E Bradykardia

I/21. Kiedy leczenie dozylna nitrogliceryna u chorych z NSTEM. 
a) z niewydolnością serca
b) u wszystkich
c) z zawałem prawej komory
kombinacje odp.

I/22.Azotany są wskazane w OZW w przypadku W pytaniu było coś o hipotensji
a) Utrzymującego się bólu stenokardialnego
b) niewydolności serca
c)u wszystkich pacjentów z OZW
d)?
e)?

I/23. Nadciśnienie rzekome to: 
A) występuje u osób starszych spowodowane jest sztywnością naczyń 
b) pomiary kliniczne wykazują wysokie RR a domowe niskie RR 
c)pomiary domowe wykazują wysokie RR a kliniczne pomiary niskie RR
d)?
e)?

I/24. Leki oszczędzające potas to: 
a)spironol 
b)amilorid 
c)eplerenon 
d) wszystkie 
e)kombinacje

I/25. EKG w OZW bez uniesienia ST
a. prawidłowe wyklucza zawał
b. zmiany w Vr3 i Vr4 odzwierciedlają zawał PK
d.zmiany w V7-V8 odzwierciedlają zamknięcie tętnicy okalającej
c.prawidłowe B i C


I/26.W niedokrwieniu przewlekłym obwodowym mogą byc objawy 
a) ból pośladka
b) ból łydki
c) ból stopy
d) priapizm
 i kombinacje  A tylko 1 B 2i3 C...

I/27.Jaki lek zastosować przy wzroście RR w guzie chromochłonnym
a) b bloker
b) ACEI
c)fentolamina
d)NTG
e)nitroprusydek sodu


I/28.Przy jakim wzroście ALT odstawiamy statynę
a)2krotnym
b)3krotnym
c)5krotnym
d)10krotnym
e)zaden

I/29.Wskaznia do pilnej < 2 h koro w NSTEMI
a)niereagujaca na leki dławaca
b) niewydolnośc serca
c) kombinacje
d)wszystkie

I/30.Wskazaniem do przerwania próby wysiłkowej jest
 A spadek ciśnienia skurczowego >10 mmHg obok innych objawów niedokrwinia mięśnia sercowego 
B ból dławicowy,
 C stan przedomdleniowy,
 D Zasinienie bladość skóry Jeszcze coś tam było i odpowiedż to były kombinacje

I/31.Jakich leków nie podasz w zawale serca NSTEMI
-ASA
-klopidogrel
- fibrynolityczne
-coś jeszcze

I/32 Pacjent po zawale powinien przyjmować do końca życia jeśli nie ma przeciwwskazań:
a) ACE I
b) beta-blokery
c) statyny
d) ASA
e) trimetazydyna

Pytanie nr 6 strona 143 medyc praktyczna 9/2011
Pyt podobne do pyt nr 5 str 143 MP 9/2011

II  Choroby układu oddechowego

II/1.Co przemawia przeciwko rozpoznaniu astmy:
a)brak odwracalności obturacji
b)średni wiek w chwili rozpoznania
c)?
d)?
e)?

II/2.W których chorobach może wystapić zarostowe zapalenie oskrzelików: 
a)RZS
b)Colitis ulcerosa
c)Po przeszczepie szpiku
d)a  i b
e)a,b i c

II/3.Jakiego leku nie stosuje się przewlekle w POChP 
A LABA
 B GKS wziewny
 C GKS doustny
 D cholinolityki wziewne
 E teofilina

II/4. Drugi stopień leczenia przewlekłego astmy
a. GKS wziewny w małej dawce
b. GKS wziewny w dużej dawce
c. B-mimetyk wziewny doraźnie
d. GKS doustny
e coś tam (chyba leukotrienowy)
(sformułowanie pytania tak aby podać co odróżnia od pozostałych stopni
czyli GKS wziewny w małej dawce)

II/5.Zaostrzenie POCH (Chory z nasileniem duszności i zwiększeniem odksztuszania ropnej plwociny w umiarkowanym stopniu Poch). Nieciężkie, bez ciężkich schorzeń towarzyszacych –chory może przyjmować lek doustnie, ostatnie zaostrzenie rok temu, jaki ab wybierzesz:
a)amoksycylina
b) amoksycylina + klawulonian
c)ciprofloksacyna
d)cefalosporyna III gen 
e)E żadnego ;.

II/6.Jaki antybiotyk w paciorkowcowym zapaleniu gardła przy oporności na penicylinę:
a)klindamycyna
b)aminoglikozyd
c)amoksycylina + klawulonian
d)prawdziwe a i c
e)prawdziwe a, b i c

II/7.Jakiego ab nie zastosujesz w paciorkowcowym zapaleniu gardła:
a)aminoglikozydy
b)tetracykliny
c)kotrimoksazol
d)makrolidy
odp. Kombinacje

II/8.SARS: 
a) jest wywołany przez koronawirusy
b) okres wylegania 10-14 dni
c) charakteryzuja go obustronne zmiany w rtg
d) prawdziwe a i c
e) prawdziwe a,b i c

II/9.Erlotynib i Gefitynib zastosujesz:
a)w zaawansowanym raku drobnokomórkowym z mutacją EGFR
 b)w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym z mutacją EGFR 
c)d)e) kombinacje raka zaawansowanego niezawansowanego z mutacją i bez mutacj

II/10.  Wysięk opłucnej może wystąpić w...
a) niewydolność serca
b)zapalenie płuc
c) niedoczynność tarczycy
d)marskość wątroby
e) wszystkie prawdziwe

lub

Przyczyny wysieku w j opłucnowej
1) z Meigsa
2) autoim
3)...  
4)niewyd mitralna
i z tego kombinacje ze a tylko 1 itp

II/11.Sarkoidoza(zaznacz nieprawidłowe):
A występuje najczęściej pomiędzy 20-40 rż,
B gwałtowny początek z gorączką, z rumieniem i bezobjawowymi węzłami wnęk gorzej rokuje,
C w większości przypadków rokowanie jest pomyślne 
DE inne

II/12. Leki w POChP do podawania 1xdz:
a) salmeterol 
b) indakaterol 
c)tiotropium 
d) A+B 
e) B+C ;

II/13. Jak należy leczyć fazę wstępną gruźlicy ( rozpoznana po raz
pierwszy, zwykła):
a. 2 miesiące 2 leki
b. 2 miesiące 4 leki
c. 4 miesiące 4 leki
d. 4 miesiące 2 leki
e. nie pamiętam- chyba 2 miesiące 1 lek?

II/14. Najczęstsze powikłanie leczenia gruźlicy:
a) niewydolność nerek, 
niewydolność)niewydolność wątroby, 
c)utrata wzroku
d) …..
Co jest najczestszym/najwazniejszym ? powikłaniem leczenia gruzlicy-schematu podstawowego
nerki, watroba, słuch, wzrok- jest dokładnie takie zdanie w szczekliku- chodzi o watrobe str. 683

II/15.Która odma wymaga natychmiastowego obarczenia:
A. odma zamknięta
B. odma otwarta
C. odma wentylowa
D. B +C
E. A+B+C

II/16. Czego nie obejmuje skala crb-65
a. wieku
b. splątania
c. mocznika
d. ciśnienia tętniczego
e. częstości oddechów

II/17. Przeciwwskazania do spirometrycznej proby prowokacyjnej:
a) ciężka obturacja oskrzeli w wyjściowej pirometrii
b) tętniak aorty
c) zawał serca i udar do 3 mieś.
d)?

II/18.Co przemawia na korzyść POChP, a na niekorzyść astmy ( kombinacje
odpowiedzi):
a. niepełna odwracalność obturacji
b. powolny przebieg
c.nagły początek w średnim wieku
d.napady

II/19.W astmie sterydy
a)wewszystkich oprócz najlzejszych zaostrzen nalezy stosowac p.o. albo i.
v.
b)efekty dzialania po 24 h ( a prawda ze po 4-6h)  a poprawa parametrow
czynnosciowych po 24 h
c)typowo krótkotrwała terapia 5-10 dni
d)jeśli trwa < 3 tyg trzeba powoli odstawiac dawkę ( nieprawda)

II/20.Co nie jest Zespołem paranowotworowym w raku płuca
a. układowe zap.naczyń
b. reaktywane zap. Stawów
c.SIDAH
d.wędrujące zapalenie żył
e.rakowiak

II/21. Co w zapaleniu zatok przynosowych:
1) Najczęściej wywołany przez Hemophilus influenae
2) Leczenie 1 rzutu amokssycyllina
3) trzeba wykonać rtg zatok
4, 5- coś jeszcze

III  Choroby układu pokarmowego

III/1.  Które testy mogą dać wynik fałszywie ujemny, jeśli wykona je się w trakcie przyjmowania IPP? 
a) test oddechowy
b)test ureazowy 
c) serologia 
d) a i b prawidłowe 
e) wszystkie

III/2.  W Polsce lekiem pierwszego wyboru w zakażeniu Helicobacter P. jest:
a) amoksycylina
b) klarytromycyna
c) metronidazol
d) IPP
e) wszystkie wymienione

III/3. Wleczeniu eradykacyjnym H Pylori pierwszego rzutu nie zastosujesz w Polsce. 
(lub: Na jakie leki w leczeniu H.pylori w Polsce jest oporność
A-metronidazol, 
B-tertacyklina, 
C-amoksycylina,
 D-klarytromycyna
 E-wszystkie sa stosowane.

III/4. Gastropatia krwotoczna (nadżerkową) może być wywołana przez:
a) sepsa
b)wstrząs
c).NSAID (nlpz)
d) mocznica
e) żółć (refluks )
-odpowiedzi kombinacje

III/5.Różnicowanie CU a CHLC(co jest w CU)
a)zweżenia
b)krwawienia
c)zmiany okołóodbytnicze
d)obecność ASCA


III/5. - lub :
.Dla  colitis ulcerosa (wrzodziejące zapalenie jelita grubego)  charakterystyczna są: 
a)ropnie
b)przetoki
c)krwawienia (to zaznaczyłam chocnie nie byłam pewna czy krwawienia w mniemaniu autora = krwiste biegunki)
d)….
e)Żadne z powyższych

III/6.  Wodobrzusze 2 stopnia (lub było umiarkowane wodobrzusze) 
-co w I-szej kolejności leczenia:
A) ograniczenie płynów/sodu 
B) dieta bezsolna
C) Furosemid
D) Spironolakton
E) nakłucie otrzewnej/ paracenteza

III/7.W leczeniu bólu w kolce żółciowej nie zastosujesz:
a)NSAID (nlpz)
b)Petydyny
c)NLPZ
d)Zastosujesz wszystkie
e) morfiny
kombinacje

III/8. Zdanie fałszywe o rodzinnej polipowatości gruczolakowej:
 a) w wieku 40 lat 25% osób będzie miało nowotwór jelita grubego 
b) u większości chorych polipy występują również w żołądku i dwunastnicy 
c) wymagają regularnego nadzoru endoskopowego 
d) ?

III/9. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, co jest prawdziwe:
a) okres wylęgania do 2 tygodni
b) najczęściej wywołane E coli-ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli )
c) leczy się aminoglikozydami
d) coś tam jeszcze
e) wywłane jest przez leki

III/10.W przełyku Bareta leczenie :
a)IPP
b)kontrola endoskopowa
c)leczenie endoskopowe
d) aib
e) a b c

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego

IV/1 Co jest najczęstszą przyczyną choroby Cushinga:
a)mikrogruczolak przysadki
b)makrogruczolak przysadki
c)gruczolak nadnerczy (lub przerost kory nadnerczy )
d) pozaprzysadkowe autonomiczne wydzielanie ACTH
e)?

IV/2 Nadciśnienie może występować (ew nie występuje):
a) zespól Cushinga, 
b)Conna, 
c)Addisona, 
odp. Kombinacje

IV/3 Hipertriglicerydemia wtórna w jakich chorobach: 
a)z.Cushinga,
…........

IV/4 TSH podwyższone, fT4 w normie:
a) subkliniczna niedoczynność tarczycy
b) subkliniczna nadczynność tarczycy
….....

IV/5 Hiperprolaktynemia może wystepować w:
a) niedoczynność tarczycy
b) ciąża
c) leczenie sulpirydem
d) niewydolność nerek i wątroby
e) wszystkie prawdziwe

IV/6 Przyczyny wzrostu PRL
a)niedoczynnosc tarczycy
b)niewydolnosc watrobym 
     (lub marskość wątroby)
c)metoklopramid
d)ciąża
e)wszystkie

IV/7 Subkliniczna niedoczynność tarczycy:
a) ↑ TSH, ↓ fT4
b) ↑ TSH, fT4 w normie
c) ↑TSH, ↑fT4
d) inne kombinacje

IV/8 Jak odroznic moczowke prosta od nerkowej
a) gestosc moczu, 
b) test odwodnieniowy, 
c)test wazopresynowy,
 kombinacje

IV/9.Co nie występuje w pierwotnej nadczynnosci przytarczyc:
A)hipercalcemia, 
b)hiperkalciuria, 
c)hiperfosfatemia, 
d)hiperkalcemia)
e)hiperfosfaturia

IV/10 Najczęstsza przyczyna nadczynności nadnerczy 
a) mikro i makrogluczolak  przysadki
b) wydzielanie  ektopowe
c) wzrost wydzielania ACTH, 
d) przerost nadnerczy 
…..........

IV/11 Czego nie ma w pierwotnym hiperaldosteronizmie
a)hipopigmentacja
b)hiperkaliemia
…....................

IV/12 Co jest przyczyną hiperaldosteronizmu wtórnego: 
a/przerost kory nadnerczy,
b/gruczolak nadnerczy 
c/ niewydolność serca, 
d/ niewydolność wątroby 
(lub marskość wątroby )
e/ zespół nerczycowy

IV/13 Jakie leki podać przy wzroście RR w guzie chromochłonnym:
a) ACEI
b) beta-blokery
c) metyldopa
d) fenoksybenzaminę
e) …..

IV/14 Pierwotna niedoczynnosć kory nadnerczy co wystepuje:
a)Osłabienie
b)Wzrost masy ciała
c) Scienienie skóry
d)…..
kombinacje odp

IV/15 Leczenie niedoczynnosci tarczycy-pytania o L-tyroksyne:
A)Zaczynamy od dużych dawek i stopniowo redukujemy
B)Zaczynamy od małych dawek i stopniowo zwiekszamy do dawki docelowej
C)Stosujemy 3 x dziennie w trakcie posiłków
D)…...

IV/16 Najczęstszą przyczyną niedoczynności nadnerczy jest:
a) grużlica
b) nowotwór
c) uszkodzenie autoimmunologiczne
d) uszkodzenie polekowe

IV/17 W przełomie tarczycowym:
a) tionamidy
b) jod (jeżeli nie jest wywołany jodem)
c) glikokortkosteroidy
d) kombinacje

IV/18 Co dasz w przełomie tarczycowym:
 a) tiamazol 
b) jod (jeśli przełom nie jest spowodowany podaniem nadmiaru jodu) 
c) hydrokortyzon 
d) kombinacje 
e) wszystkie

IV/19 Objawy hipoglikemii polekowej:
a)drżenie, poty, głód
b)drżenie, poty, ślinotok
c)głód ślinotok poty
d)senność
e) skóra blada (różowa ?)

IV/20 LADA –prawdziwe:
a) dodatnie przeciwciała antyGAD
b)rozwija się szybko i gwałtownie
c) początkowo stosujemy leki doustne
d)można leczyć lekami doustnymi hypoglik
e)rozwija się  w młodym wieku

IV/21 Rozpoznanie cukrzycy:
a/ > 200 + objawy; 
b/ > 126 na czczo + objawy,
 c/ > 140 w próbie obciążenia glukozą; 
d/ a+c;
 e/ a+b

IV/22 Cukrzycę można rozpoznać:
a) jednorazowy pomiar przygodny > 200 mg/dl + objawy
b) jednorazowy pomiar na czczo > 126 mg/dl
c) w doustnym teście tolerancji glukozy >140 mg/dl
d) kombinacje

IV/23  Metforminę  (lub było „niemożna ”) można łączyć z:
a) pochodnymi sulfonylomocznika
b) lekami inkretynowymi
c) akarbozą
d)  insuliną
e) wszystkimi ww. lekami

IV/24 Leki inkretynowe (Analogi GLP 1 ):
a)zaliczamy do nich eksanatyd i liraglutyd
b)stosujemy stosujemy wyłącznie sc
c)stosujemy dopasowując dawki według  wielokrotnych pomiarów glikemii jak insulinę
d)prawdziwe a i b
e)prawdziwe a, b i c

IV/25  Długo dzialajace analogi insuliny:
a)detemir,
b) glargina, 
c)lispro, 
d)aspart)
kombinacje odp.

IV/26 Co jest najczęstszą przyczyną endogennej hiperkortyzolemii
 a)mikrogruczolak  przysadki, 
b) makrogruczolak  przysadki,
c)guz nadnercza, 
d)przerost nadnerczy
e)ektopowe wydz ACTH

V Choroby nerek i dróg moczowych

V/1 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc w PCHN:
a)ograniczenie fosforanów w diecie
b)intensywne leczenie kalcymimetykami
c)ograniczenie Ca w diecie
d)….

V/2 Leczenie niedokrwistości  w PCHN:
a)zawsze stosujemy EPO
b)najpierw wyrównujemy niedobór Fe
c) KKCz

V/3 Kiedy stosujemy erytropoetyne: 
a)AKI z dużą niedokrwistością 
b) u chorego dializowanego z dużą niedokrwistością, 
c) u chorego z PChN i niedokrwistością, 
d,e - kombinacje

lub

Kiedy należy podać erytropoetynę
A. u chorego dializowanego z dużą niedokrwistością.
B u wszystkich chorych z PNN i niedokrwistością.
C u chorego z ostrą niewydolnością nerek i niedokrwistością.
D nie pamiętam

V/4 Czynniki sprzyjające (ew niesprzyjające) pogarszaniu funkcji nerek w PCHN:
a) białkomocz
b) nadciśnienie
c) hiperglikemia
d)palenie papierosów
e) ………..

V/5 Wtórne submikroskopowe KZN może być spowodowane przez:
a)NSAID
b)Ziarnicę złośliwą
c)Chłoniaki nieziarnicze
d)Prawdziwe a, b i c
e)Prawdziwe bic

lub

Gwałtownie postępujące KZN może być spowodowane: 
a)WZW 
b)Toczeń
c)Z. Goodpastura
d) chłoniaki

lub

Co nie należy do chorób powodujących gwałtownie postępujące kłębkowe zapalenie nerek: 

V/6 Jakie leczenie 1-go wyboru w nefropatii toczniowej

V/7 U chorego ze zwężeniem jednej tętnicy nerkowej i niezwężona tętnicą drugiej nerki w leczeniu nadciśnienia nie zastosujesz: 
a)ACEI, 
b)ARB, 
c)B blokerów, 
d)zastosujesz wszystkie wyżej wymienione leki

V/8 Kiedy rozpoznamy AKI:
a)diureza < 0.5ml/kg/h przez 6 h
b)wzrost kreatyniny o 10%
c)wzrost mocznika o 50%
d)…..

lub

Ostre uszkodzenie nerek -
a/ wzrost kreatyniny o 20%, 
b/ wzrost mocznika, 
c/ spadek diurezy o 0,5 ml/kg/h przez 12 godz i kombinacje

V/9 Jakie leki podajemy w kwasicy nieoddechowej w ostrej niewydolności nerek.
A NAHCO3
B węglan wapnia
C  cytrynian potasu
…............

V/10 W jakiej sytuacji dializa w AKI –z wyjątkiem:
a)zapalenie osierdzia (wsierdzia ?)
b)encefalopatia
c)obrzęk płuc
d)skaza krwotoczna 
e)wszystkie są wskazaniem do dializy

lub

Przeciwwskazania do HD w schyłkowej niewydolności nerek:
a. obrzek płuc
b. wstrząs
c. encefalopatia
d. zakażenie
e. chyba marskośc wątroby

V/11 Co nie wywołuje ostrego cewkowo - śródmiąższowego zapalenie nerek? 
a)NLPZ 
b)zatrucie ołowiem
c)omeprazol 
d)zakażenie bakteryjne 
e)zakażenie wirusowe 

lub 

Co nie jest prawdą w ostrym cewkowo śródmiąższowym zap nerek
a)wywołują wirusy bakteria NLPZ penicylina
b)zatrucie ołowiem
c)omeprazol
d)objawy to ból okolicy lędżwiowej, skąpomocz, krwiomocz, gorączka,
osutka

V/12 Co składa się na uproszczony wzór MDRD
a. wiek, rasa, masa ciała, płeć
b. wiek, rasa, kreatynina, płeć
c. wiek, wzrost, masa ciała, kreatynina
d. wiek, masa ciała ,płeć kreatynina

VI  Choroby układu krwiotwórczego

VI/1 Do objawów objawów objawów ziarnicy nie należy:
a)świąd skóry
b)spadek masy ciała
c)]goraczka
d)poty nocne
e)wszystkie należą

VI//2 Na podstawie czego rozpoznajemy ziarnice złośliwą:
a)biopsja węzła
b)badanie histopatologiczne całeo węzła
c)podwyższone LDZ.
d)……

VI/3 Powiedzenie śledziony występuje typowo w:
a)czerwienica
b)CML
c)Osteomielofibroza
d)MDS
Kombinacje odp.

VI/4 Kryteria szpiczaka
a)białko monoklonale w surowicy i w moczu
b)plazmocyty w szpiku
c)osteoliza w RTG
d e kombinacje

VI/5 Odczynowa nadpłytkowość występuje w:
a)przewlekłym alkoholizmie 
b)anemi pokrwotocznej
c)anemii z niedoboru żelaza
d)wszystkie prawdziwe
e)……

VI/6  Gdzie nie ma nadpłytkowośc
a) niedokrw hemolityczna
b)
c)niedokrw aplastyczna
d)

VI/7 Czym zróżnicujesz niedokrwistość chorób przewlekłych a niedokrwistość z niedoboru Fe 
A podwyższony poziom ferrytyny 
B obniżony poziom wiązania żelaza 
C obniżony poziom Fe w surowicy 
D Wzrost TIBC
E kombinacje

VI/8 Niedokrwistość normocytarna występuje w:
a) większość niedokrwistości chorób przewlekłych , 
b)hemolitycznych, 
c) niedoboru kw. foliowego, 
d)z niedoboru żelaza) ;

VI/9 W mastocytozie - co nie jest prawdziwe
a. leczenie postaci skórnej to TNF alfa
b. patognomiczny jest objaw Nikolskiego
c. coś jeszcze
d. wszystkie nie sa prawdziwe
e. chorzy powinni mieć czy sobie ampułkostrzykawkę z adrenalina
VI/10 Jakie badanie służy do rozpoznania Hodgkina –
a)rozmaz krwi
b) biopsja węzła chłonnego
c)zwiększone LDH
d)  badanie histologiczne

VI/11 Co charakteryzuje CML:
a)zawsze podwyzszona leukocytoza, 
b)powiekszona sledziona, 
c)obecnosc chromosomu filadelfia), 

VI/12 Co występuje  trombofiliach wrodzonych:
a)niedobór białka s i białka c 
b)czynnik V Leiden 
c)wariant 20210A genu protrombiny 
d) wszystkie 

VI/13 W DIC stwierdzisz: 
a) małopłytkowość 
b) wydłużony INR 
c) obniżony fibrynogen 
d) wydłużony APTT
e) kombinacje 

VI/14 Czego nie ma w DIC
a)wzrost PT
b)wzrost D dimerów
c)skrócenie APTT

VI/15 Kidy nie wystepuje maloplytkowosc: 
a)niedokriwtosc z niedoboru zelaza, 
b)anemia aplastyczna
c)po splenektomii
d)alkoholizm

VI/16 Przewlekła białaczka szpikowa
a) występuje zawsze leukocytoza 
…............

VI/17 Kiedy nie ma powiększenia sledziony: 
a)MDS, 
b) samoistne wloknienie szpiku
…..

VII  Choroby reumatyczne

VII/1 Co będzie różnicowć fibromialgię od polimialgii reumatycznej:
a) zapalenie stawów 
b) podwyższone OB 
c)brak sztywności stawów 
d) …..

VII/2  Polimialgia co nie należy do kryteriów:
a)wiek >50, OB > 40
b)sztywność poranna,
c)dobra reakcja na GKS 
d........

VII/3 Jakie są kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej  wg ASA 2010? 
(generalnie chodzi o tabelkę ze Szczeklika str 1798)
a)ból krzyża trwający 1 miesiąc i wystąpił przed 40 rokiem życia 
b) ból krzyża trwający 3 miesiące, który wystąpił przed 45 rokiem życia 
c) ból trwajacy ponad 3 miesiące, który wystąpił przed 45 rokiem życia 
d) e) inne kombinacje dotycząca wieku i czasu trwania bólu

 VII/4 Pytanie kliniczne o młodą kobietę ( chyba 20 lat) z bólami stawów,
stanem podgorączkowym, powiększonymi węzłami chłonnymi, z toczniem w
rodzinie, z podwyższonym OB, nadżerkami w rtg stawów. Co nie jest typowe
dla tocznia:
a. podwyższone OB
b. powiększone węzły chłonne
c. stan podgorączkowy
d. utrata masy ciała
e. nadżerki w rtg stawów

VII/5 Która choroba wiąże się z 6-krotnie zwiększonym ryzykiem raka
a) toczeń
b) z Sjoegrena
c) DM

VII/6 Astma+eozynofilia+KZN+ jeszcze coś w której chor reumatolog występuje
a)toczeń
b) DM
c)z Churga Straussa

VII/8 Kryteria RZS wg EULAR- wskaż fałszywe
( tabelka str 1733 Szczeklik):
A)zajęcie stawów, 
B)przeciwciała RF,CCP
c)wsk. ostrej fazy, 
d)czas trwania objawów, 
e)symetryczność zmian

VII/9 Twardzinowy przełom nerkowy –leki 1-go rzutu:
a) GKS
b) ACE I
c) cyklofosfamid
d) coś tam jeszcze

VII/11 Zapalny ból krzyża zaznacz nieprawidłowe 
A podstępny początek objawów 
B najczęściej przed 40 rż 
C nie ustępuje po odpoczynku 
D nasila się w nocy 
E nasila się po ćwiczeniach fizycznych

VII/12 Zapalenie stawów wywołane pirofosforanem wapnia ( chondrokalcynoza )
 - czego nie stosujemy:
a. kolchicyna
b.gks
c.allopurinol
d wszystkie stosujemy

VII/13 Współistnienie z nowotworem (6xwieksze prawdopodobieństwo npl)
a) Polimiositis/dermatomiositia
b) jakieś inne choroby inne choroby

VII/14 Zespołem paraneoplastycznym w raku płuc nie jest:
a) Układowe zapalenie naczyń
b) SIADH
c) zespół CUshinga
d) zespół rakowiaka
e) zapalenie wielomięśniowe

VIII Choroby alergiczne

VIII/1 Powikłania po penicylinie:
a)choroba posurowicza
b)wstrząs anafilaktyczny
c)zespoł toczniopodobny
d)jakieś zmiany skórne –nie pamiętam

VIII/2 Co nie wywołuje wstrząsu anafilaktycznego
1)aspiryna
2)penicylinie , 
3)sierść zwierząt (konia? kota?) , 
4)lateks, 
5)surowica p/tężcowa;
6) jady owadów
kombinacje odp.

VIII/3 Pytanie o wskazanie nieprawidlowego zdania o roli IgE w diagnostyce alergii:
a) leki antyhistaminowe zaburzają badanie
b) nie SA dobrym badaniem przesiewowym, bo są mało swoiste
c) są podstawowym badaniem w diagnostyce alergii

IX Choroby zakaźne

IX/1 Zakażenie krztuścem (  zdanie fałszywe ):
A okres zakaźnośći największy w okresie prodromowym i wczesnego kaszlu 
B w morflogii leukopenia 
C lek pierwszego wyboru to makrolid 
D przechorowanie albo szczepienie daje odporność na kolejne zachorowanie. 

IX/2 Choroby wskaźnikowe aIDS (co nie jest):
a)półpasiec
b)kandydoa przełyku
c)nawracające bakteryjne zap. Płuc
d)zapalenie płuc Pneumocystis jiroveci
e) gruźlica

IX/3 Mononukleoza-co jest nieprawdziwe:
A czynnikiem etiologicznym w większości jest zakażenie wirusem EBV.
B Mała zakaźność utzrymuje się przez  4- 6 msc
C Powiększone węzły chłonne są duże niebolesne prężyste przesuwalne względem podłoża
D powiększenie węzłów chłonnych utzrymuje się kilka miesięcy .
prężyste przesuwalne względem
E okres wylegania 7-10 dni

IX/4 W biegunce infekcyjnej (podróżnych?) zastosujesz:
 a)azytromycynę 
b)fluorochinolon (cyprofloksacyna, norfloksacyna, oksacylina) 
c) jakiś inny  
d) a i b prawidłowe 
Pyt podchwytliwe, bo w biegunce infekcyjnesz dajesz fluorochinolon, ale cyprofloksacynę, a nie norfloksacynę

IX/5 Wczesne WZW B
a) HBs Ag (+),  HBeAg (+), anty-HBc IgM (?)
b) HBs Ag (+), HBeAg (+), anty-HBc IgM(-)
c) HBs Ag (-), HBeAg (+), anty-HBc IgM(+)
d) inne kombinacje

X Toksykologia

X/1 W zatruciu metanolem zastosujesz:
a)etanol
b)fomepizol
c)prawdziwe a i b
d)….

X/2 Zatrucie benzodiazepinami: 
a) stwierdzisz szerokie żrenice 
b) podasz węgiel 
c) podasz flumazenil 
d) a i b prawdziwe 
e) a i c prawdziwe

Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (174 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=