EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009

(dopisek z dnia 18.04.2009 pytania od numeru 1 do 30 włącznie zostały skopiowane podczas egzaminu przez autora strony, wyjasnienie tu->protest-pes.pl.tl/DONIESIENIE-DO-PROKURATURY.htm#)

Tak jak obiecałem, zamieszczam nadesłane przez was pytania z testu które udało się zapamiętać-w większości pytań zapamietaliście tylko poprawne odpowiedzi :


1. Które stwierdzenie dotyczące stosowania azotanów jest prawdziwe:
-jesli dolegliwości dławicowe utrzymują się, zaleca się podawanie NTG dożylnie
*
2. Statyny u osób po zawale serca stosujemy w takiej dawce, która pozwala osiągnąć stężenia LDL :
<100 mg/dl, a u osób (wybranych) < 70-80 mg/dl
*
3. Sytuacja kliniczna w której istnieje wskazanie do stymulacji resynchronizującej chorych z niewydolnością serca:
-u chorego z zaawansowaną niewydolnością serca (III lub IV-ta klasa NYHA) mimo optymalnego leczenia farmakologicznego, z zachowanym rytmem zatokowym z szerokimi QRS (>= 120 ms) i frakcją wyrzutową lewej komory =< 35 %
*
4. Nadciśnienie tętnicze nazywamy opornym gdy :
-pomimo zastosowania co najmniej 3-ch leków hipotensyjnych nie uzyskano docelowych wartości ciśnienia.
*
5. Po zabiegu stentowania tętnicy wieńcowej typowa farmakoterapia obejmuje:
-kwas acetylosalicylowy oraz klopidogrel.
*
6. Zalecana dawka klopidogrelu u chorego z niestabilną dławicą piersiową wynosi:
-75 mg 1x dziennie
*
7. Objawy niepożądane po inhibitorach ACE to m.innymi:
-suchy kaszel , obrzęk naczynioruchowy
*
8. Bezwzględne przeciwwskazania do stosowania Betablokerów to :
-blok A-V II i II-go stopnia oraz bradykardia zatokowa <50/min
*
9. Który lek można zastosować w celu obniżenia RR u pacjenta ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu
- chodziło o to aby nie zakreślić Nifedypiny podjęzykowo.
*
10. Czego nie obejmuje skala CRB-65
*
11. Newielki wzrost stęzenia D-dimeru może towarzyszyć:
-zawałowi płuca, reakcji zapalnej , ostrym zespołom wieńcowym
*
12. W jakiej sytuacji klinicznej u chorego z nadciśnieniem tętniczym wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki w kierunku zwężenia tętnicy nerkowej:
-gdy stosuje się 3 leki hipotensyjne ( w tym moczopędny) stosując dawki maksymalne, nie osiągając docelowego RR
-nagle wystąpiło i utrzymuje się pogorszenie dotychczas dobrze kontrolowanego RR
-zawsze gdy rozkurczowe >100 mm Hg
*
13. U chorego na cukrzycę z objawową niewydolnością serca nie należy stosować:
-metforminy
*
14. Prawdziwe stwierdzenia o stosowaniu diuretyków w ostrej niewydolności serca :
-ciągły dożylny wlew furosemidu jest skuteczniejszy niż powtarzane wstrzyknięcia dużych dawek leku
-dołączenie spironolaktonu lub diuretyku tiazydowego do diuretyku pętlowego jest skuteczniejsze niż stosowanie samego diuretyku pentlowego w dużych dawkach
-przy klirensie kreatyniny <30 ml/min diuretyki tiazydowe są nieskuteczne i preferuje się diuretyki pętlowe.
*
15. U chorych z zastoinową niewydolnością krążenia należy unikać:
-NLPZ
-Kortykosterydów (doustnie i pozajelitowych)
-Trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
*
16. Która z poniższych arytmii nadkomorowych nie jest wskazaniem do ablacji przezskórnej (?)
-wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy
*
17. Po zamknięciu tętnicy wieńcowej najwcześniej pojawia się wzrost mioglobiny
*
18. Czynnikiem ryzyka kardiomiopatii połogowej jest ciąża mnoga
*
19. Która z wymienionych nieprwidłowości w spoczynkowym EKG jest u zyteczna w diagnostyce omdleń:
-długi odstęp QT
*
20. U pacjenta po zawale z cukrzycą docelowa wartośc RR to 130/80 mmHg
*
21. Która z wymienionych sytuacji jest przeciwskazaniem do stosowania ASA w świeżym zawale m. sercowego (odpowiedź prawidłowa żadna):
-leczenie streptokinazą
-planowane przeprowadzenie angioplastyki wieńcowej
-zawał serca bez uniesienia odcinka ST
*
22. Zasadniczą rolę w leczeniu prawokomorowej niewydolności serca z zastojem:
– z wyjątkiem ostrej niewydolności w przebiegu świeżego zawału prawej komory odgrywają: diuretyki
*
23. W świeżym zawale m.sercowego zasadniczym lekiem p.bólowym jest:
- morfina
*
24. U chorego u którego podejrzewamy niewydolność serca ( na podstawie objawów klinicznych) należy wykonać:
-rtg klatki piersiowej
-ekg spoczynkowy
-holter
*
25. Leczeniem z wyboru u chorych z częstoskurczem jest kardiowersja w przypadku:
-chorych w niestabilnym stanie hemodynamicznym
*
26. W świeżym zawale prawej komory unikamy :
-diuretyków i azotanów
*
27. Stosowanie betablokerów do leczenia nadciśnienia tętniczego jest szczególnie korzystne z wyjątkiem współistnienia:
– zespołu Raynauda
*
28. U pacjenta po wykonanej koronaroplasyce w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego przed 6-ma miesiącami z nawrotem dolegliowści dławicowych , z potwierdzonym niedokrwieniem w EKG należy wykonać :
-kontrolną koronarografię
*
29. U pacjentów po zawale serca, rokowania nie poprawia: -przyjmowanie azotanów
*
30. Które stwierdzenia odnośnie domowego leczenia tlenem u chorych z zaawansowaną POCHP są prawdziwe:
-domowe leczenie tlenem jest zazwyczaj konieczne gdy PaO2 =<55 mm Hg (lub SaO2 =<88%)
-domowe leczenie tlenem jest zazwyczaj konieczne gdy PaO2 =<56-60 mm Hg i występują objawy nadciśnienia płucnego , oraz obrzęki obwodowe spowodowane przez zastoinową niewydolność krążenia lub Ht>55 %
-Celem domowego leczenia tlenem jest utrzymanie PaO2 >=60 mm Hg (lub SaO2>=90%)
Tlen należy przyjmować co najmniej 15h/24h
*
31. Prawdziwe stwierdzenia dotyczące śródmiąższowych chorób płuc:
-Układowe chorby tkanki łącznej należa do przyczyn śródmiąższowych chorób płuc
-obraz rtg śródmiąższowych chorób płuc charakteryzuje się występowaniem zmian rozsianych
*
32. Jakie leki stosuje sie w leczeniu polimialgii reumatycznej
a) NLPZ
b)leki immunosupresyjne
c)GKS
d)paracetamol
e)leki biologiczne
prawidłowa jest c  czyli GKS
*

Wersja I  
33.
Pytanie Nr 52

W przypadku 65 letniej kobiety z guzem tarczycy średnicy 2 cm, wynikiem BACC: zmiana łagodna i stężeniem  TSH: 0,8  ( n 0,4 – 4,0) najbardziej racjonalnym postępowaniem jest: 

 1. leczenie L-tyroksyną

 2. leczenie operacyjne

 3. leczenie  radiojodem I131

 4. zastosowanie przezskórnych wstrzyknięc 96% etanolo

 5. obserwacja

34.
Pytanie Nr 53

Rzekoma niedoczynność przytarczyc to: 

 1. zespół tężyczkowy u osoby z prawidłowym stężeniem wapnia w surowicy

 2. postać samoistnej niedoczynności przytarczyc, bez napadów tężyczkowych

 3. uwarunkowany genetycznie defekt receptora dla wapnia

 4. uwarunkowana genetycznie oporność tkanek docelowych na parathormon

 5. żadne z powyższych

 35.
Pytanie Nr 54

W których endokrynopatiach cukrzyca mieści się w typowym obrazie klinicznym:

   

 1. zespół  Cushinga

 2. guz wydzielający glukagon

 3. guz wydzielający somatostatynę

 4. akromegalia

 5. choroba Addisona

 5 kombinacji w/w  odpowiedzi  
 

36.
Pytanie Nr 55

Badaniem rutynowym u pacjenta z klinicznym podejrzeniem wola obojętnego jest; 

 1.   ocena stężenia TSH i tyreoglobuliny w surowicy

 2.   ocena stężenia TSH i kalcytoniny w surowicy

 3.   ocena stężenia TSH i  kalcytoniny w surowicy oraz USG tarczycy

 4.   ocena stężenia TSH w surowicy oraz USG tarczycy

 5.   ocena stężenia TSH w surowicy oraz scyntygrafia tarczycy

37.
Pytanie Nr 56

Chory w trakcie przewlekłego leczenia prednizonem  5 mg/d ,

ma zaplanowany zabieg laparoskopowiej cholecystektomii. 

 1. zwiekszenie dawki prednizonu do 10 mg w dniu zabiegu i po zabiegu

 2. zamianę prednizonu na hydrokortyzon w dawce 20mg/d w dniu zabiegu i dwa dni po zabiegu

 3. . Chyba Hydrokortyzon iv 100 mg i po zabiegu przez kilka dni 

 4. kombinacje z deksametazonem, hydrokortyzonem itp.

 5. Przed zabiegiem laparoskopowym nie wymaga zmiany dawki

  38.
  Pytanie Nr 61

Czynnikiem ryzyka cukrzycy ciążowej jest : 

 1. wielorództwo i ciąża po 35 rż

 2. urodzenie dzieci > 4 kg w wywiadzie

 3. zgony wewnątrz maciczne i urodzenie noworodka z wadą

 4. prawdziwe są odpowiedzi  a i b

 5. prawdziwe są odpowiedzi  a, b, c

 39.
Pytanie Nr 62

Najczęstszą przyczyną wodobrzusza jest:

 

 1. prawokomorowa niewydolność serca

 2. choroba nowotworowa

 3. marskość wątroby

 4. zespół nerczycowy

 5. niedoczynność tarczycy

 40.
Pytanie Nr 63

Najczęstszą przyczyną niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby jest: 

 1. stan po wycięciu dużej części jelita

 2. zespół metaboliczny

 3. całkowite żywienie pozajelitowe

 4. przewlekła kortykoterapia

 5. długotrwałe głodzenie

 41.
Pytanie Nr 88

Coraz częściej w diagnostyce wielu chorób wykorzystywana jest wielorzędowa tomografia komputerowa pozwalająca na dużo lepszą diagnostykę. Jednak z powodu zużywania dużej ilości kontrastu w czasie badania powoduje ona narażenie na częstsze występowanie :  

 1. hiperkaliemii

 2. nefropatii kontrastowej

 3. nefropatii niedokrwiennej

 4. zwłóknienia uogólnionego nerkowopochodnego NSF (nephrogenic systemie fibrosis)

 5. wszystkich wymienionych

  
42
Pytanie Nr 89

Hieperfosfatemia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek: 

 1. spowodowana jest nadczynnością przytarczyc i niedoborem witaminy D

 2. hamuje wytwarzanie aktywnej postaci witaminy D i pobudza przytarczyce do wydzielania PTH

 3. zwiększa wytwarzanie i wydalanie z moczem aktywnej formy witaminy D

 4. hamuje wydzielanie witaminy PTH

 5. jest skutkiem zbyt częstego stosowania związków glinu

 43
Pytanie Nr 90

Pierwsza faza nefropatii cukrzycowej w podziale Mogensena to faza: 

 1. hiperfiltracji

 2. pogrubienia błony podstawnej

 3. mikroalbuminurii

 4. stałego białkomoczu

 5. zwiększonej kreatyninemii

   44.
Pytanie Nr 91

Triadę objawów w zespole Reitera stanowi, oprócz zapalenia stawów: 

 1. zapalenie cewki moczowej i zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej

 2. zapalenie cewki moczowej i zapalenie spojówek

 3. zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej i osutka łuszczyco podobna

 4. zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej i owrzodzenia jamy ustnej

 5. zapalenie spojówek i owrzodzenia jamy ustnej

 

wersja I

 45.

Pytanie 120. Podstawowe metody diagnostyczne wykrywania alergii
A. poziom całkowitego IgE w surowicy
B. poziom swoistych IgE w surowicy
C.eozynofilia w krwi obwodowej
D. testy skórne
E. żadne z wymienionych
Prawidłowa odpowiedź D
*
46.

14. Lekiem służącym do obniżania wysokiego ciśnienia w świeżym udarze móżgu jest:

A.labetalol iv
B. urapidyl iv
C. nifedypina podjęzykowo
D. prawidłowe odpowiedzi A i B
E. prawidłowe odpowiedzi A, B, C
Prawidłowa odpowiedź D.
*
47.

1. złożone preparaty przeciwbólowe powinny być szeroko stosowane w leczeniu bólu nowotworowego ponieważ zapewniają elastyczność dawki

A oba prawdziwe ze związkiem
B oba prawdziwe bez związku
C pierwsze prawdziwe drugie nie
D pierwsze nieprawdziwe drugie prawdziwe
E oba nieprawdziwe
*
48.

2. Zalecana dawka klopidogrelu w niestabilnej dławicy piersiowej

A 250 mg 2x dziennie
B 500 mg raz dziennie
C 300 mg raz dziennie
D 160 mg raz dziennie
E 75 mg raz dziennie <-odp. prawdziwa
*
49.

3. Skala CRB-65 nie obejmuje

A tętna
B ciśnienia tętniczego
C kaszlu <-odp. prawdziwa
D wieku
E splątania

*
50.

Pytanie o zespół Rejtera:
 -chodziło o wskazanie czego dotyczy zapalenie, a haczykiem w wyborze było to czy błony naczyniowej oka czy spojówek
*
51

Było pytanie o rzekomą nadczynność przytarczyc.
*
52

Pytanie o zespół Goodpasteura:
-chodziło o wskazanie jakich narządów dotyczy: czy tylko płuca, czy nerki, czy naczynia 
*
53.
Jakie leki można podać u chorego z hemofilią?
-ASA
-paracetamol
-
-a+b
-a+b+c
*
54.
Działania nieporządane po metforminie?
-kwasica metaboliczna
-zaburzenia żołądkowo-jelitowe
*
55.
Astma u kobiety w ciąży najlepsze udokumentowane działanie ma:
-salbutamol
*
56.
Kwasica metaboliczna z dużą luką anionową występuję po
zastosowaniu?
-salicylany
-metanol
-glikol
-wszystkie
*
57.
Starszy(65)chory po kolonoskopii ONN. z bezmoczem. Po zabiegu otrzymał  3l. płynów. Co było przyczyną ONN?:
-fosforanowe leki przeczyszczające zastosowane przed kolonoskopią

*
58.
Chory z 2 cm guzem tarczycy w eutyreozai, biopsja prawidłowa, co dalej?
-chirurgiczne leczenie
-jod
-obserwacja
*
59.
wskazaniem  wyłącznie do RTG terapii jest rak?
-nerki
-wątroby
-krtani
*
60.
intensywna (czynnościowa)insulinoterapia jest to zastosowanie insuliny:
-z uwzględnieniem ilości posiłków + wysiłek
-dożylne podawanie insuliny w pompie
*
61.
Działania uboczne po zastosowaniu morfiny?
-nudności,wymioty
-wysypka/świąd?
-biegunka

*
62.
Najszybciej i najdłuzej działający B2 mimetyk?

-formoterol
*
63.
Chory z cukrzycą po zawale optymalne RR?

-<120/80
-<130/80
*
64.
W Z. Goodpasteura poza zmianami płucnymi najczęściej obserwujemy

zaburzenia funkcji ?
-nerek
*
65.
Przyczyną encefalopatii u chorego z marskością wątroby może być?

-krwawienie z p. pokarmowego
-paracenteza(z upustem dużej ilości)
-
-wszystkie
*
66.
Do narkotycznych leków p/bólowych zaliczamy wszystkie poza

*
67.
Które leki przeciwcukrzycowe wpływają na zwiększenie wagi pacjenta?

a.insulina
b. metformina
c. repaglinid
d. akarboza
e. pochodne sulfonylomocznika
Prawidłowe a, c, e.
*
68.
APTT służy do monitorowania leczenia wszystkimi wymienionymi oprócz

acenokumarolu.
*
69.
Megacolon toxicum widac na rtg w:

a. j. cienkim
b. kątnicy
c. poprzecznicy - odp. prawidłowa
d. zstępnicy
e. wstępnicy
*
2. Subkliniczna niedoczynność tarczycy to:
podwyższone TSH, fT4 w normie
*
70.
leczenie agresywnej postaci RZS Chodziło o wykluczenie leku, który nie należy do tzw leków biologicznych:
1.anakinra
2.etanercept
3. aliskiren
4. adalimumab
5. infliximab
*
71.
przy stosowaniu którego z leków przeciwkrzepliwych NIE bedziesz

  monitorował APTT - chodziało o acenokumarol
*
72.

było pytanie : co jest a czego nie ma w colitis ulcerosa i Leśniowskim-Crohnie (krwawienia , zwężenia , przeciwciała ASCA ....)
*
73

jaki antybiotyk w przypadku infekcji Pseudomonas aeruginosa
*

74
radioterapia jest metodą leczenia nowotworu ...w odp.wymieniony rak okrężnicy , nerki , sutka ....

*
75
działania uboczne morfiny

*
76.
do leków opioidowych zaliuczamy : morfina , tramadol , ketamina ,

buprenorfina...
*
77.
docelowa ciśnienie u pacjenta po zawale m.sercowego i z cukrzycą

*
78.
postępowanie u pacjenta z guzkiem pojedynczym w tarczycy o śr.2 cm , w biopsji bez komórek atypowych

*
79.
pytanie o pierwotną nadczynność przytarczyc - w odp.hipo- i

hiperkalcemia , hipo- i hiperfosfatemia itd...
*
80.
pytanie o adynamiczną chorobę kości w pnn

*
81.
pytanie o plamicę Schonleina-Henocha i nefropatię IgA

*
82.
co będzie w I fazie nefropatii cukrzycowej wg Mogensena ( podchwytliwe,bo w odp.było o hiperfiltracji ale prawidłowa była oczywiście mikroalbuminuria )

*
83.
zespół Goodpasteurea - odp.przeciwciała anty-GBM

*
84.
pytanie o ziarniniaka Wegenera - opis pacjenta

*
85.
kilka pytań o toczeń trzewny

*
86.
typowe zmiany kostne dla rzs to ...w odp.wymienione : geody , nadżerki ,osteofity , syndesmofity  wkombinacji

*
87.
kilka pytań o reaktywne zapalenie stawów

*
88.
Na czym polega insulinoterapia funkcjonalna

*
89.
Działania niepożądane po Metforminie

*
90.
Do działań niepożądanych tyreostatyków nie należy:
a. Osutka skórna
b. bóle stawów
c. Hipotonia
d. Agranulocytoza
e. Uszkodzenie wątroby
Odp. c

*
91.
pyt. 67 wer. 2
Które z leków przeciwcukrzycowych nie zwiększają masy ciała:
1. glibenklamid
2. repaglinid
3. metformina
4. akarboza
5. insulina
odp.:
kombinacje w/w leków
*
92.
pyt. 98 wer. 2
Które stwierdzenie jest dotyczące stosowania ASA i ryzyka powikłań ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jest prawdziwe?

A. w małej (kardiologicznej) dawce nie zwiększa tego ryzyka
B. ryzyko to wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki ASA
C. stosowanie preparatów powlekanych (uwalniających lek dopiero w jelicie
cienkim) lub zbuforowanych zmniejsza to ryzyko
D. B i C
E. A, B i C
*
93.
Wersja II:

Pytanie 58.
W chorobie Leśniowskiego-Crohna:
a. rozpoznaje się najczęściej w wieku 10-30 rok życia
b. zajmuje jelito kręte i okrężnicę
c. do objawów pozajelitowych należy ZZSK i
d. prawidłowe odpowiedzi: "b" i "c"
e. prawidłowe odpowiedzi: "a", "b" i "c".
*
94.
Pytanie 61.

Które autoprzeciwciała są charakterystyczne dla celiakii?
a. przeciw cytoplazmie neutrofilów
b. przeciwendomyzialne i przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA
c. anty Ro
d. anty Sm
e. żadne
*
95.
Ch.Goodpasteura poza manifestacją płucną jakie najczęstsze powikłania:
-nerkowe
*

96.
Erytromelalgia występuje w:
a. czerwienica prawdziwa
b. nadpłytkowość samoistna
c. szpiczak mnogi
d. a + b - OK
e. a + b + c
*
97.
Jakie leki przciwbólowe mozna zastosować u pacjenta z hemofilią?
odp. prawidłowa: paracetamol
 *
98.
Ile powinien wynosić INR w czasie leczenia antykoagulantami zatorowości płucnej?
odp. prawidłowa:2,0 - 3,0
*
99.
Co jest najczęstsza przyczyna zgonów pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną?
odp. prawidłowa: zakażenie
 *
100.
Cechy charakterystyczne ostrej białaczki limfoblastycznej:
a. nie pamietam
b. powiekszone węzły chłonne obwodowe i śledziona
c. Chromosom Phi u 30-40% pacjentów
 *
101.
Co nie wystepuje w przewlekłej białaczce szpikowej
odp. prawidłowa: leukopenia
 *
102.
Swiąd skóry po gorącej kapieli jest charakterystyczny dla:
odp. prawidłowa: czerwienica prawdziwa
 *
103.
Zespół nadlepkości wystepuje w:
a. szpiczak mnogi
b. przewlekła białaczka limfatyczna
c.
d.
e. wszystkie prawidłowe - odp. prawidłowa
 *
104.
Który z antybiotyków  (jako lek pierszego rzutu) zastosujesz u pacjenta z niezbyt ciężkim zaostrzeniam POCHP?
 *
105.
U pacjenta z zaostrzeniem POCHP zastosujesz rutynowo:
a. leki przeciwkaszlowe.
b. antybiotyk
c....
 *
106.
Obecność wałeczków ziarnistych śiwadczy o uszkodzeniu:
a. kłebuszków nerkowych
b. miąższu nerki
*
 
107.
Zapalenia oskrzeli najczęściej wywoływane są przez?
a. wirusy
 *
108.
Predysponujące do zachorowania na grużlicę są:
a. HIV
b. alkoholizm
c. zazywanie GKS wziewnych
 *
 109.
Zatrucie paracetamolem:
-leczenie Acetylocysteiną
 *
110.
Pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek - co powoduje zaostrzenie choroby:
a. zastosowanie paracetamolu 3 x 1 g
b. zastosowanie aminoglikozydów
c. odwodnienie (?)
*
111.
Pytanie o diagnostykę H. pylori: jakie leki należy odstawic przed testem ureazowym (chyba tak brzmiało):
a. ASA
b. NLPZ
c. antybiotyki
d. witamina B
*
112.
Leczenie przełyku Barreta
 *
113.
Pytanie o mechanizm powstawania obrzęków w niewydolności nerek
 *
114.
Leczenie przełomu nadnerczowego:
a. adrenalina
b. HC
c. Dexaven
 *
115

Zaostrzenie łagodne POChP – wybór antybiotyku I rzutu:

Amoksycylina

Amoksycylina+klawulanian

Chinolon

*
116
Niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u kobiety – jak długo (w dniach) stosujemy farmakoterapie?
*
117
Kryteria RIFLE niewydolnośći nerek
*
118
Obecność wałeczków ziarnistych świadczy:
o uszkodzeniu miąższu nerki***
o uszkodzeniu kłębuszków
*
119
Nowotwory trzustki są głównie zmianami torbielowatymi, ponieważ w większości wywodzą się z części wewnątrzwydzielniczej trzustki. Pytanie „prawda- fałsz” członów zdania.
*
120
Badania przesiewowe w kierunku raka płuca sa wykonywane, ponieważ zmineijszają śmiertelność. (coś w tym stylu) Pytanie „prawda- fałsz” członów zdania.
*
121
Farmakoterapia w chorobie refleksowej przełyku

Namnożyło się tych pytań...


BARDZO PROSZĘ O NADSYŁANIE DALSZYCH ZAPAMIĘTANYCH  PYTAŃ i EWENTUALNYCH UWAG NA ADRES:

protest-pes@tlen.pl
Wojciech Buczyński
Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (198 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=