EGZAMINY SPECJALIZACYJNE -FORUM PROTESTU
 
  Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2019 r.
  strona startowa
  MINI BLOG
  TESTY PES CHOROBY WEWNĘTRZNE
  => ZBIORCZE OPRACOWANIE PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH PES CHOROBY WEWNĘTRZNE Z SESJI JESIEŃ 2008r. DO JESIEŃ 2015r.
  => DO POBRANIA-testy z interny
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych WIOSNA 2019 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych JESIEŃ 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2018 r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2017r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych jesień 2016r.
  => Test PES z Chorób Wewnętrznych wiosna 2016r.
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2014
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2013
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2012
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2011
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2010
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEN 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2009
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => PYTANIA Z TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => STRONA Z TESTAMI PES+materiały dydaktyczne
  => MATERIAŁY OTRZYMANE OD ZDAJĄCYCH TEST INTERNA JESIEŃ 2009
  => SKANY TESTU Z INTERNY WIOSNA 2008
  => SKANY TESTU Z INTERNY JESIEŃ 2007
  => EKG- CIEKAWA STRONA Z EKG
  NASZE FORUM
  Część "ustna" PES z interny
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje podstawowe
  PES-INNE SPECJALIZACJE-specjalizacje szczegółowe
  TESTY PES PSYCHIATRIA
  MEDYCYNA RATUNKOWA TESTY PES +MATERIAŁY
  Ginekologia jesień 2009
  DLACZEGO UJAWNIAMY PYTANIA ?
  Chinskie ziola czyli jak dawniej bywalo...
  KARDIOLOGA TEST WIOSNA 2009
  UWAGA Proszę o informacje !!! A JEDNAK TRZEBA DALEJ WALCZYĆ....
  EGZAMIN INTERNA wiosna 2009
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 25.02.2008
  STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
  FORUM 4x
  Dyskusja o zasadach otwierania specjalizacji i nadspecjalizacji
  Spotkanie z Doradcą Pana Prezydenta RP dr. Tomaszem Zdrojewskim
  korespondencja od naszych sympatyków
  Pisma od CEM-u i inne przychodzące
  linki
  PRZECIEK PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
  artykuły prasowe
  zapytanie poselskie
  pisma wychodzące
  Opinia eksperta
  STAN PRAWNY, PROJEKTY USTAW
  kontakt
  kronika wydarzeń
  APEL- Prośba o wsparcie.
  TEST- PES Z CHIRURGII WIOSNA 2012
  PYTANIE DO OSÓB KTÓRE ZDAWAŁY PES W JESIENI 2014 r.
  Publikacja pytan z egzaminu PES- sytuacja przed egzaminem jesien 2015r.
  Doniesienie do organow scigania
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawia zarzuty
  Sesja wiosenna 2017r.- APEL
PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015

PYTANIA Z TESTU Z INTERNY WIOSNA 2015

PROSZĘ O UZUPEŁNIANIE (ZAPAMIĘTANYCH PYTAŃ)

SKANY (TEST NIECO PORWANY Z POWODU NADGORLIWOŚCI URZĘDASÓW)- ALE CO SIĘ DAŁO TO UMIESZCZAM -WERSJA SKANÓW POPRAWIONA->drive.google.com/file/d/0B1P0fZvVK5cnQTNEUHBDdWkxMFE/view


PYTANIA Z PES: 

Numer na stronie portest-pes/ Numer w książeczce testowej wersja I
(*)- prawidłowa odpowiedź wg CEM

I Układ krążenia 

I01/Nr 1. Podczas resuscytacji u osób dorosłych liczba uciśnięć mostka i liczba następujących po nich oddechów ratowniczych powinny wynosić odpowiednio:
A. 5 i 2.             
B. 10i2.           
C. 20 i 2.           
*D. 30 i 2.           
E. 30 i 5.

I02/Nr 2. U chorego z nagłym zatrzymaniem krążenia z powodu migotania komór energie pierwszego i kolejnych wyładowań defibrylatora jednofazowego powinny wynosić:
A. 50, 150 i 360 J.      
B. 150 i 360 J.      
C. 200 i 360 J.     
D. 200 J.        
*E. 360 J.

I03/Nr 3. Karta ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE nie uwzględnia:
A. wieku.                                                                          
B. ciśnienia tętniczego.                                                    
C. stężenia cholesterolu całkowitego w osoczu.
*D. glikemii.
E. palenia tytoniu.

I04/Nr 4. Stężenie cholesterolu we osoczu wzrasta w przebiegu:
A. nadczynności tarczycy.
B. zespołu nerczycowego.
C. przewlekłego przyjmowania glikokortykosteroidów.
*D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

I05/Nr 5. Które stwierdzenie dotyczące miopatii statynowej jest fałszywe?
*A. występuje u około 20% chorych przyjmujących statyny.
B. może wystąpić w dowolnym momencie po rozpoczęciu leczenia statyną.
C. zaleca się rutynowe oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej (CK) w surowicy przed rozpoczęciem leczenia statyną.
D. nie ma potrzeby monitorowania aktywności CK podczas leczenia statyną, jeśli nie występują dolegliwości mięśniowe.
E. jeśli aktywność CK przekracza ponad 5-krotnie górną granicę normy, należy natychmiast odstawić statynę.

I06/Nr 6. Podstawowe znaczenie w leczeniu dyslipidemii aterogennej ma:
*A. dieta i redukcja masy ciała.
B. stosowanie preparatów wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3......

I07/Nr 8. W celu doraźnego zniesienia bólu dławicowego należy zastosować:
A. propranolol.                       
B. werapamil.                        
*C.  nitroglicerynę.
D. amlodypinę.
E. dowolny z wyżej wymienionych leków.

I08/Nr 9. Do przeciwwskazań do stosowania azotanów w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych należą:
1) przyjęcie inhibitora fosfodiesterazy typu 5 (np. sildenafilu) w ciągu ostatnich 24 godzin;
2) kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu;
3) objawowa niedomykalność zastawki mitralnej;
4) duże zwężenie zastawki aortalnej. Prawidłowa odpowiedź to:
A. tylko 1.      
B. 1,2.       
C. 1,2,3.        
*D. 1,2,4.        
E. wszystkie wymienione.

I09/Nr 10. Które stwierdzenie dotyczące dławicy mikronaczyniowej jest fałszywe?
*A. w czasie bólu stwierdza się przejściowe uniesienie odcinka ST w EKG.
B. obraz tętnic wieńcowych w koronarografii  jest prawidłowy.
C. ból w klatce piersiowej często jest nietypowy, a odpowiedź na nitroglicerynę podaną podjęzykowo jest słaba.
D. lekami pierwszego wyboru do doraźnego opanowania dolegliwości bólowych są beta-blokery.
E. wszyscy chorzy powinni przyjmować kwas acetylosalicylowy i statynę.

I10/Nr 11. Na zawał dolnej ściany serca wskazują typowe zmiany EKG w odprowadzeniach:
*A. II, III i aVF.    
B. l i aVL          
C. V5iV6.        
D. V1-V4.         
E. Vr4-Vr6.

I11/Nr 12. U chorego z ostrym bólem w klatce piersiowej utrzymującym się od 2 godzin wykonano oznaczenie troponiny sercowej z użyciem testu o dużej czułości i uzyskano wynik prawidłowy (poniżej górnej granicy normy). Kolejne oznaczenie takim testem w celu wykluczenia ostrego zespołu wieńcowego powinno się :

I12/Nr 15. Podanie leku fibrynolitycznego w świeżym zawale serca u chorego, który przebył niedokrwienny udar mózgu, nie jest przeciwwskazane, jeśli od udaru upłynęło co najmniej:
A. 2 tygodnie.   
B. 4 tygodnia.   
C. 3 miesiące.   
*D, 6 miesięcy.   
E. 12 miesięcy.

I13/Nr 16. Lekiem antyarytmicznym klasy III według klasyfikacji Vaughana Wllliamsa jest:
A. lidokaina.      
B. propafenon. 
*C. amiodaron.   
D. propranolol. 
E. diltiazem.

I14/Nr 17. Miarowy częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS, widocznymi załamkami P i rytmem przedsionków szybszym od rytmu komór to:
A. migotanie przedsionków.
*B. trzepotanie przedsionków.
C. częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym.
D. wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy.
E. żadne z powyższych.

I15/Nr 18. U chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków wymagających przewlekłej antykoagulacji można zastosować:
A. acenokumarol lub warfarynę.    
B. dabigatran.                                  
C. rywaroksaban lub apiksaban.
D. prawdziwe są odpowiedzi B lub C.
*E. dowolny z wyżej wymienionych leków.

I16/Nr 19. U chorego z przewlekłą niedomykalnością zastawki aortalnej wskazaniem do wymiany zastawki jest:
A. znaczne poszerzenie aorty wstępującej.
B. duża niedomykalność z dusznością lub bólem dławicowym.
C. duża bezobjawowa niedomykalność z frakcją wyrzutową lewej komory < 50%.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
*E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

I17/Nr 20. Standardowe leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia u chorego z protezą zastawkową wywołanego przez paciorkowce o pełnej wrażliwości na penicylinę trwa:

I18/Nr 23. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu ostrego pozawałowego zapalenia osierdzia jest:
*A. ibuprofen.                         
B. prednizon.                        
C. kolchicyna.
D. prawdziwe są odpowiedzi B lub C.
E. żaden z wymienionych leków.

I19/Nr 25. Które stwierdzenie dotyczące kaszlu wywoływanego przez inhibitory konwertazy angiotensyny jest fałszywe?
*A. zależy od dawki leku.
B. najczęściej pojawia w 1. tygodniu stosowania leku, ale może wystąpić do kilku miesięcy.
C. zazwyczaj zmniejsza się w ciągu kilku dni od odstawienia leku, ale może się utrzymywać dłużej.
D. zwykle nawraca po zastosowaniu innego leku z tej grupy.
E. jeśli kaszel się utrzymuje i jest uciążliwy, można inhibitor konwertazy angiotensyny zastąpić sartanem.

I20/Nr 26. Do przeciwwskazań do stosowania digoksyny należy:
1) hipokaliemia;
2) migotanie przedsionków;
3) blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia;
4) ostry zespół wieńcowy. Prawidłowa odpowiedź to:
A. tylko 3.       
B. 1,3.       
C. 1,2,3.        
*D. 1,3.4.        
E. wszystkie wymienione.

I21/Nr 27, U chorego z ostrym kardiogennym obrzękiem płuc należy w pierwszej kolejności:                 

I22/Nr 29. Które stwierdzenie dotyczące nadciśnienia tętniczego w podeszłym wieku jest fałszywe?
A.  najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego jest izolowane nadciśnienie skurczowe.
B.  na ogół leczenie hipotensyjne powinno się rozpoczynać, gdy ciśnienie tętnicze skurczowe wynosi  >= 160 mmHg.
C. ciśnienie tętnicze należy obniżać stopniowo, rozpoczynając od małych dawek leków hipotensyjnych.
D. w przypadku izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego zaleca się w  pierwszej kolejności stosowanie diuretyku tiazydowego/tiazydopodobnego lub blokera  kanału wapniowego.
*E.  leczenie hipotensyjne u chorych w wieku > 80 lat nie zmniejsza chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

I23/Nr 32. W jakim czasie po ciężkim udarze mózgu, po wykluczeniu rozległego obrzęku i wtórnego ukrwotocznienia, u chorego wymagającego przewlekłego stosowania doustnego antykoagulantu można go zastosować?
A. bez zwłoki.                                              
B po kilku dniach.                                         
*C?
D. po 2 miesiącach,
E. ? miesiącach 

I24/Nr 31. Do typowych cech klinicznych zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń należy:
A.  początek choroby po 50. roku życia.
B. zajęcie głównie tętnic łuku aorty.
*C. wędrujące zapalenie żył powierzchownych, poprzedzające objawy niedokrwienne lub z nimi współistniejące.
D.  prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. żadne z wyżej wymienionych.

II Choroby układu oddechowego 

II01/Nr 35. Antybiotykiem pierwszego wyboru w leczeniu ambulatoryjnym ostrego zapalenia zatok przynosowych o prawdopodobnej etiologii bakteryjnej jest:
A. azytromycyna.                          
B. lewofloksacyna.                      
*C. amoksycylina.
 D. amoksycylina z klawulanianem.
  E. kotrimoksazol.

II02/Nr 36. Kryterium rozpoznania POChP stanowi wartość:
*A. FEV1/FVC po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela < 0,70 wartości należnej (wn.).
B. FEV1/FVC po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela < 0,50 wn.
C.  FEV1/FVC przed inhalacją leku rozszerzającego oskrzela < 0,70 wn.
D. FEV1/FVC przed inhalacją leku rozszerzającego oskrzela < 0,50 wn.
E. FEV1 po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela < 70% wn.

II03/Nr 37. Która z wymienionych cech wiąże się z małym ryzykiem wystąpienia zaostrzeń POChP?
*A. FEV1 po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela > 50% wartości należnej.
B. 2 zaostrzenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
C.  1 hospitalizacja z powodu zaostrzenia POChP w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

II04/Nr 38. Który z beta2-mimetyków wizwnych diała około 24 godziny ?
1) formoterol; 2) indakaterol:    3) salmeterol;     4) wilanterol. 
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1,3.         
*B. 2,4.         
C. tylko 2.         
D, tylko 4.       
E. wszystkie wymienione.

II05/Nr 39. U chorego na POChP, który musi się zatrzymać dla nabrania tchu już po kilku minutach marszu w normalnym rytmie po płaskim terenie, ale u którego ryzyko zaostrzeń choroby jest małe, zalecanym leczeniem pierwszego wyboru jest stosowanie wziewne:
A. samego krótkodziałającego beta2-mimetyku

III06/Nr 41. W celu zapobieżenia wystąpieniu skurczu oskrzeli indukowanego wysiłkiem fizycznym zaleca się przyjęcie na około 15 minut przed rozpoczęciem wysiłku:
A. glikokortykosteroidu wziewnego.
B. glikokortykosteroidu doustnego.
*C. wziewnego krótko działającego B2-mimetyku.
D. doustnego antagonisty receptora leukotrienowego.
E. prawdziwe są odpowiedzi A lub C.

II07/Nr 42. Które stwierdzenie dotyczące astmy aspirynowej jest prawdziwe?
A. zwykle ujawnia się w dzieciństwie.
B. napady astmy wywołuje przyjęcie kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowego leku przeciwzapalnego.
C. jedyną obiektywną metodą ustalenia rozpoznania jest próba prowokacyjna z kwasem acetylosalicylowym.
D. dzięki unikaniu leków wywołujących napady astmy choroba się nie rozwija w postać przewlekłą.
*E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

II08/Nr 43. U pacjenta z objawami klinicznymi odpowiadającymi astmie rozpoznanie choroby potwierdza stwierdzenie:
A. w próbie rozkurczowej - przyrostu FEV1 o >12% i >200 ml w porównaniu z wartością wyjściową.
B. w pomiarach PEF - dobowa zmienność >10% (średnia z 1-2 tygodni pomiarów).
C. przyrost FEV1 o >12% i >200 ml w porównaniu z wartością wyjściową (lub PEF o 20%) po 4 tygodniach leczenia glikokortykosteroidem.
D. prawdziwe są odpowiedzi A lub B.
*E. prawdziwe są odpowiedzi A, B lub C.

II09/Nr 44. U chorego na astmę, u którego leczenie przewlekłe glikokortykosteroidem wziewnym w połączeniu z długo działającym (B2-mimetykiem wziewnym nie zapewnia dobrej kontroli astmy, postępowaniem pierwszego wyboru w intensyfikacji leczenia jest:

II10/Nr 46. Do typowych objawów gruźlicy płuc nie należy:
A. kaszel.                                               
B. podwyższona temperatura ciała.       
C.  nocne pocenie się.                                 
D. chudnięcie.
*E. wszystkie ww. objawy są typowe dla gruźlicy płuc.

II11/Nr 47. Które stwierdzenie dotyczące bakterioskopii plwociny w diagnostyce gruźlicy płuc jest prawdziwe?
*A. daje szybką odpowiedź, czy w plwocinie są obecne prątki kwasooporne.
B. pozwala odróżnić prątki gruźlicy od prątków niegruźliczych.
C. dodatni wynik uzyskuje się u ponad 2/3 chorych.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

II12/Nr 48. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii jest:
1) duszność;
2) masywne krwioplucie o nieznanej etiologii;
3) odma opłucnowa;
4) duży tętniak aorty. 
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1,3.               
B. 2,3.               
C. 3.4.               
D, 1,2,3.            
*E. 2,3,4.

II13/Nr 49. Które stwierdzenie dotyczące raka drobnokomórkowego płuca jest fałszywe?
*A. stanowi ponad połowę przypadków raka płuca.
B. guz pierwotny jest najczęściej zlokalizowany przywnękowo.
C. często powoduje zespoły paranowotworowe.
D. daje wczesny rozsiew do węzłów chłonnych i narządów odległych.
E. podstawą leczenia jest chemioterapia.

III Choroby układu pokarmowego 

III01/Nr 50. Do pozaprzełykowych objawów choroby refluksowej przełyku należy:
A. suchy kaszel.
B. chrypka.
C. ból w klatce piersiowej.
D. prawdziwe są odpowiedzi 
*E.

III02/Nr 52. U chorych przyjmujących inhibitory pompy protonowej (IPP) naieży przed wykonaniem testu ureazowego w celu wykrycia zakażenia Helicobacter pylori odstawić IPP na co najmniej:
A. miesiąc.
B. 24 godziny.
*C. 2 tygodnie.
D. 1 tydzień.
E. 2 dni.

III03/Nr 53. Jeśli nie jest dostępny preparat bizmutu, zalecanym schematem pierwszego wyboru w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori w Polsce jest:
A. inhibitor pompy protonowej (IPP) + amoksycylina + metronidazol przez 5 dni.
B.  IPP + amoksycylina + metronidazoi przez 10 dni.
*C. przez 5 dni IPP + amoksycylina, przez następnie 5 dni IPP + klarytromycyna + metronidazoi.
D. IPP + amoksycylina + tetracyklina przez 5 dni.
E. żaden z wyżej wymienionych.

III04/Nr 54. Które stwierdzenie dotyczące wczesnego raka żołądka jest fałszywe?
A. nie nacieka błony mięśniowej ściany żołądka.
B. może dać przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych.
*C. w każdym przypadku trzeba wykonać całkowite wycięcie żołądka.
D. nie stosuje się leczenia systemowego.
E. 5 lat po wycięciu raka wczesnego przeżywa ponad 90% chorych.

III05/Nr 55. W celu potwierdzenia rozpoznania celiakii u osoby dorosłej należy wykonać:
1) badanie histologiczne wycinka błony śluzowej odbytnicy;
2) badanie histologiczne wycinka błony śluzowej dwunastnicy;
3) oznaczenie we krwi przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA

III06/Nr 57. U każdego chorego z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego należy w pierwszej kolejności zastosować:
A. dożylne nawadnianie i uzupełnianie elektrolitów.
B. dożylne nawadnianie i uzupełnianie elektrolitów + mesalazyna we wlewkach doodbytniczych i doustnie.
*C. dożylne nawadnianie i uzupełnianie elektrolitów + glikokortykosteroid dożylnie.
D. dożylne nawadnianie i uzupełnianie elektrolitów + antybiotyk.
E. antybiotyk + mesalazyna we wlewkach doodbytniczych i doustnie.

III07/Nr 58. Podczas kolonoskopii usunięto z okrężnicy polipa gruczolakowego o wielkości 25 mm. W takim przypadku kolejne badanie kolonoskopowe jest wskazane za:
*A.  1 rok.
B. 3 lata.
C. 5 lat.
D. 10 lat.
E. nie ma potrzeby wykonywania kontrolnej kolonoskopii.

III08/Nr 59. Które stwierdzenie dotyczące glistnicy jest prawdziwe?
*A. postać larwalna migruje przez płuca.
B.  rozpoznanie ustala się na podstawie wyniku badania serologicznego
C. lekiem pierwszego wyboru jest metronidazol.
D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

III09/Nr 60. U wszystkich chorych na ostre zapalenie trzustki należy niezwłocznie zastosować:
*A. intensywne nawadnianie (jeśli nie ma przeciwwskazań).
B. antybiotyk.
C. glikokortykosteroid.
D. inhibitor pompy protonowej.
E. całkowite żywienie pozajelitowe.

III10/Nr 61. Efekt przeciwbólowy w przewlekłym zapaleniu trzustki uszykuje się 
/Nr 64. Kryterium diagnostycznym przewlekłego zapalenia wątroby typu B jest utrzymywanie się HBsAg we krwi:
*A. przez ponad 6 miesięcy.
B. przez ponad 3 miesiące.
C. przez ponad 1 miesiąc.
D. co najmniej przez rok.
E. utrzymywanie się HBsAg we krwi nie zalicza się do kryteriów diagnostycznych przewlekłego zapalenia wątroby typu B.

III11/Nr 65. W alkoholowym stłuszczeniu wątroby wzrasta we krwi aktywność głównie:
A. aminotransferazy alaninowej.                     
B. aminotransferazy asparaginianowej.          
*C. gamma-glutamylotranspeptydazy.
D. fosfatazy zasadowej.
 E. amylazy.

IV Choroby układu wewnątrzwydzielniczego 

IV01/Nr 67. U pacjenta bez klinicznych objawów hiperglikemii stwierdzono w przygodnym oznaczeniu stężenie glukozy w surowicy 12 mmol/l (216 mg%). W takim przypadku należy:
A. rozpoznać cukrzycę.
B.  rozpoznać nieprawidłową tolerancję glukozy.
*C. oznaczyć glikemię na czczo.

IV02/Nr 70. Do tzw. insulin posiłkowych należą niżej wymienione, z wyjątkiem:
A. insuliny neutralnej.                                      
*B. insuliny izofanowej.                                    
C. insuliny lispro.
D, insuliny aspart.
E. glulizyny.

IV03/Nr 71. Którego połączenia leków nie powinno się stosować w leczeniu cukrzycy typu 2?
A. metformina + pochodna sulfonylomocznika.
B. metformina + insulina.
C. metformina + lek inkretynowy.
D. metformina + flozyna.
*E. wszystkie wyżej wymienione połączenia lękowe mają zastosowanie w leczeniu cukrzycy.

IV04/Nr 74. Poamiodaronowa nadczynność tarczycy typu II;
A. jest spowodowana bezpośrednim uszkodzeniem tyreocytów przez amiodaron.
B. wymaga zastosowania tiamazolu.

IV05/Nr 76. Do objawów śpiączki hipometabolicznej w przebiegu ciężkiej niedoczynności tarczycy nie należy.
A. hipotermia.
B. znaczna bradykardia zatokowa.
C. hipotensja.
*D. wzmożenie odruchów ścięgnistych.
E. wszystkie wyżej wymienione objawy występują w śpiączce hipometabolicznej.

IV06/Nr 77. Terapia jodem promieniotwórczym 131 I jest użyteczną metodą leczenia   nadczynności tarczycy w przebiegu:
1) pojedynczego guzka autonomicznego; 
2) wola guzkowego nadczynnego;            
 Prawidłowa odpowiedź to:
3) choroby Gravesa i Basedowa;
4) przewlekłych zapaleń tarczycy.
A. tylko 2.       
B. 1,2.         
C. 2,3.           
*D. 1,2,3.          
E. wszystkie wymienione.

IV07/Nr 78. W chorobie Cushinga:
A. przyczyną hiperkortyzolemii jest najczęściej rozrost kory nadnerczy.
B. w surowicy stwierdza się zmniejszone stężenie ACTH.
*C. stwierdza się zahamowanie wydzielania kortyzolu w teście z 8 mg deksametazonem.
D. postępowaniem z wyboru jest stosowanie analogów somatostatyny.
E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

IV08/Nr 79. W ostrej niewydolności kory nadnerczy należy:
A. przetaczać płyny.
B. podawać hydrokortyzon dożylnie.
C. podawać prednizon doustnie.
*D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

IV09/Nr 80. Spośród badań laboratoryjnych przy podejrzeniu guza chromochłonnego największą przydatność diagnostyczna mają oznaczenia:

IV10/Nr 63. Które stwierdzenie dotyczące hiperaldosteronizmu pierwotnego (zespół Conna) jest fałszywe?
A. występuje hipokaliemia.
*B. stwierdza się hiponatremię.
C. stwierdza się zwiększone wydalanie potasu z moczem u osób z hipokaliemia.
D. występuje hipomagnezemia.
E. występuje zasadowica metaboliczna.

IV11/Nr 85. Która z wymienionych nieprawidłowości nie należy do obrazu klinicznego ciężkiej nadczynności  
??

V Choroby nerek i dróg moczowych 

V01/Nr 24. W zespole nerczycowym można stwierdzić następujące zmiany, z wyjątkiem:
A. hipoalbuminemii.                                        
B. hipercholesterolemii.                                   
C. niedokrwistości.
D. hipokalcemii.
*E. hipopotasemii.

V02/Nr 30. W leczeniu rozplemowej glomerulopatii toczniowej (klasa III i IV) nie stosuje się:
A.  metyloprednizoionu.                                         
*B.  niesteroidowych leków przeciwzapalnych.       
C. cyklofosfamidu.
D. mykofenolanu mofetilu (MMF).
E. inhibitorów ACE.

V03/Nr 66. Rzadkim powikłaniem hemodializy jest/są:
A. hipotensja.                                         
B. kurcze mięśni.                                   
*C.  hemoliza.
D. ból głowy.
E. świąd skóry.

V04/Nr 82. Które stwierdzenie dotyczące zapobiegania wystąpieniu nefropatii kontrastowej u pacjentów poddawanych angiografii z użyciem radiologicznego środka cieniującego jest fałszywe?
A. ryzyko wystąpienia nefropatii kontrastowej jest zwiększone m.in. u chorych na cukrzycę.
B. należy podawać najmniejszą możliwą ilość środka cieniującego o jak najmniejszej osmolalności.
C. należy odpowiednio nawodnić pacjenta dożylnie przed badaniem i po badaniu.
*D. u pacjentów obciążonych zwiększonym ryzykiem nefropatii kontrastowej należy podać przed badaniem prednizon.
E. u pacjentów obciążonych zwiększonym ryzykiem nefropatii kontrastowej można dodatkowo podać doustnie N-acetylocysteinę przed badaniem. 

 
V05/Nr 82. Które stwierdzenie dotyczące zapobiegania wystąpieniu nefropatii kontrastowej u pacjentów poddawanych angiografii z użyciem radiologicznego środka cieniującego jest fałszywe?
A. ryzyko wystąpienia nefropatii kontrastowej jest zwiększone m.in. u chorych na cukrzycę.
B. należy podawać najmniejszą możliwą ilość środka cieniującego o jak najmniejszej osmolalności.
C. należy odpowiednio nawodnić pacjenta dożylnie przed badaniem i po badaniu.
*D. u pacjentów obciążonych zwiększonym ryzykiem nefropatii kontrastowej należy podać przed badaniem prednizon.
E. u pacjentów obciążonych zwiększonym ryzykiem nefropatii kontrastowej można dodatkowo podać doustnie N-acetylocysteinę przed badaniem.

V06/Nr 83. U chorego z ostrym uszkodzeniem nerek rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego jest pilnie wskazane w przypadku:
1) przewodnienia z obrzękiem płuc;
2) encefalopatii mocznicowej:
3) stężenia kreatyniny w surowicy > 400 umol/i (4,5 mg/dl);
4) stężenia potasu w surowicy > 5.5 mmol/l. Prawidłowa odpowiedź to:
*A. 1,2.       
B. 3,4.       
C. 1,2.3.        
D. 2.3.4.          
E. wszystkie wymienione.

V07/Nr 84. U chorego z niedokrwistością w przebiegu przewlekłej choroby nerek:
A. zaleca się utrzymywanie stężenia hemoglobiny w przedziale 10-11,5 g/dl.
B. w pierwszej kolejności należy uzupełnić niedobór żelaza.
C. jeśli po wyrównaniu niedoboru żelaza i wykluczeniu innej niż przewlekła choroba nerek przyczyny niedokrwistości stężenie hemoglobiny nadal jest mniejsze od zalecanego, należy zastosować lek pobudzający erytropoezę.
D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
*E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

V08//Nr 89. U pacjenta bez objawów podmiotowych i przedmiotowych zakażenia układu moczowego stwierdzono w moczu obecność bakterii w ilości > 105 CFU/ml. Kiedy w takiej sytuacji jest wskazane zastosowanie leczenia przeciwbakteryjnego?
A. u kobiety ciężarnej.
B. przed zabiegami urologicznymi mogącymi spowodować krwawienie z błony śluzowej dróg moczowych.
*C. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
D. zawsze.
E. nigdy.

V09/Nr 90. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu ambulatoryjnym zapalenia pęcherza moczowego u mężczyzny jest:
A. kotrimoksazol.                                            
*B. cyprofloksacyna.                                        
C. amoksycylina.
D. azytromycyna.
E. gentamycyna.

VI Choroby układu krwiotwórczego 

VI01/Nr 72. Bezwzględnym wskazaniem do trepanobiopsji szpiku jest:
A. obecność blastów we krwi obwodowej.            D. podejrzenie ostrej białaczki.
*B. podejrzenie zespołu mielodysplastycznego.    E. niedokrwistość makrocytowa.
C. gammapatia monoklonalna.

VI02//Nr 87. Która odpowiedź dotycząca ostrej białaczki szpikowej jest nieprawdziwa?
A. stwierdza się objawy ogólne np. osłabienie, gorączka.
B. występują objawy skazy małopłytkowej.
C. dochodzi do upośledzenia odporności.
*D. często rozwija się zespół nerczycowy.
E. mogą wystąpić objawy nacieczenia narządów przez komórki białaczkowe.

VI03/Nr 88. W chorobie Hodgkina stwierdza się:
A. zmniejszenie śledziony.
B. najczęściej zajęte są węzły chłonne poniżej przepony.
*C. powiększenie węzłów chłonnych występuje u 95% chorych.
D. zmiany ziarnicze w skórze występują w 20%.
E. komórki chłoniakowe w biopsji aspiracyjnej szpiku stwierdza się w 30%.

VI04/Nr 91 W ostrym rozsianym krzepnięciu wewnątrznaczyniowym stwierdza się:

VI05/Nr 93. W hemofilii A stwierdza się przedłużony:
*A. czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT). 
B. czas protrombinowy (PT).                                            
C. czas trombinowy.                                                              
D. czas krwawienia.
E. prawdziwe są odpowiedzi C i D.

VI06/Nr 94. Która postać małopłytkowości ma podłoże immunologiczne?
*A. małopłytkowość poheparynowa HIT. D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
B. zakrzepowa plamica małopłytkowa.   E. żadna z wyżej wymienionych.
C. zespół hemolityczno-mocznicowy.

VI07/Nr 96. Pospolity zmienny niedobór odporności:
A. jest wrodzonym defektem odporności komórkowej.
B. typowo objawia się nawracającymi zakażeniami zatok przynosowych i płuc.
C. wymaga podawania preparatów immunoglobulin,
D. stanowi wskazanie do allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych.
*E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

VI08/Nr 97. Które stwierdzenie dotyczące szpiczaka plazmocytowego jest fałszywe?
A. u większości chorych występuje niedokrwistość.
B. typowe są nawracające zakażenia układu moczowego.
C. zdarzają się przypadki bez białka monoklonalnego.
*D. najskuteczniejszą metodą leczenia jest radioterapia.
E. w celu hamowania osteolizy stosuje się bisfosfoniany.

VII Choroby reumatyczne 

VII01/Nr 100. Objawem klinicznym niedoczynności tarczycy nie jest:
A. przyrost masy ciała.                                    
B. zaburzenie pamięci.                                    
C. obecność płynu w worku osierdziowym.
*D. biegunka.
E. zespół cieśni nadgarstka.

VII02/Nr 101. Które z wymienionych leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów uważa się za bezpieczne w okresie ciąży?
*A. sulfasalazynę.                                    
B. metotreksat.                                           
C. sulfasalazynę i metotreksat.
D. metotreksat i leflunomid.
E. żaden z wyżej wymienionych.    

VII03/Nr 102. Który z markerów serologicznych cechuje się największą swoistością dla reumatoidalnego zapalenia stawów?
A. czynnik reumatoidalny.
*B. przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi.
C. przeciwciała przeciwjądrowe.
D. przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów.
E. przeciwciała antyfosfolipidowe.

VII04/Nr 103. Rumień wokół oczu o fiołkowym zabarwieniu (tzw. heliotropowy) jest objawem typowym dla:
A. twardziny układowej.                                  
B. tocznia rumieniowatego układowego.      
*C. zapalenia skórno-mięśniowego.
D. choroby Stilla.
E. zespołu Sjógrena.

VII05/Nr 104. W przebiegu tocznia rumieniowatego układowego nie dochodzi do zajęcia:
A. serca.             
B. płuc.               
C. nerek.
D. skóry.
*E. choroba zajmuje wyżej wymienione narządy.

VII06/Nr 105. Która z wymienionych chorób nie powoduje powstawania nadżerek w stawach

VII08/Nr 107. W której układowej chorobie tkanki łącznej występują zmiany śródmiąższowe w płucach?
1) reumatoidalne zapalenie stawów;      
2) toczeń rumieniowaty układowy;        
3) twardzina układowa;
 4) zapalenie wielomięśniowe. 
Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 2.      
B. 2,3.        
C. 1,2,3.        
D. 2,3,4.          
*E. wszystkie wymienione.

VII09/Nr 108. Zespół Goodpasture'a jest eponimem używanym dla określenia płucno-nerkowej 
manifestacji:
A. zapalenia naczyń związanego z krioglobulinemią.
B. eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń.
*C. choroby związanej z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej.
D. zapalenia naczyń związanego z przeciwciałami IgA.
E. mikroskopowego zapalenia naczyń.

VII10/Nr 109. U chorego z układowym zapaleniem naczyń należy wykluczyć:
A. zakażenie HCV i HBV.
B.  nowotwór złośliwy.
C. układowe choroby tkanki łącznej, np. toczeń rumieniowaty układowy.
D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
*E. prawdziwe są odpowiedzi A. B i C.

VII11/Nr 110. Które z wymienionych zapaleń naczyń zajmuje aortę i jej główne gałęzie?
A. guzkowe zapalenie tętnic.
*B. olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic.
C. eozynofilowa ziarniniakowatości zapaleniem naczyń (Churga i Strauss).
D. zapalenie naczyń związane z przeciwciałami igA.
E. żadna.

VII12/Nr 111. Do kryteriów rozpoznania polimialgii reumatycznej nie zalicza się:
A. Wiek > 50 lat.        
?                              

VII13/Nr 113. W początkowym okresie reaktywnego zapalenia stawów poadstawą terapii jest stosowanie:
A. glikokortykosteroidów w dużych dawkach.                    
*B. niesteroidowych leków przeciwzapalnych.                    
C. antybiotyków o szerokim spektrum działania.
D. sulfasalazyny.
E. metotreksatu.

VII14/Nr 95. Kryterium klasyfikacyjnym tocznia rumieniowatego wg ACR nie jest:
A. leukopenia < 4000 yl 2 2 krotnie.
B. limfopenia < 1500 |jl > 2 krotnie.
C. niedokrwistość hemolityczna z retikulocytozą.
*D. nadpłytkowość powyżej 300000 ul.
E. małopłytkowość poniżej 100000 (jl.

VII15/Nr 114. Który z leków moczopędnych może wywołać napad dny moczanowej? 
A. spironoiakton.                           
B. hydrochlorotiazyd.                   
C. furosemid.
*D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

VIII Choroby alergiczne 

VIII01/Nr 115. U osoby dorosłej z rozwijającym się wstrząsem anafilaktycznym należy niezwłocznie wstrzyknąć:
*A. 0,3-0,5 mg adrenaliny domięśniowo.          
B.  1 mg adrenaliny domięśniowo.                    
C. 0,3-0,5 mg adrenaliny dożylnie.
D. 1 mg adrenaliny dożylnie.
E. 100 mg hydrokortyzonu dożylnie.
IX Choroby zakaźne 

IX Choroby zakaźne

IX01/Nr 11
6. Które stwierdzenie dotyczące odry jest fałszywe?
A. okres wylęgania do czasu pojawienia się osutki wynosi średnio 14 dni.
B. ryzyko zachorowania po kontakcie u osoby podatnej na zakażenie jest bardzo duże.
C. rozpoznanie potwierdza obecność swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi odry w klasie IgM w surowicy (u osoby nieszczepionej przeciwko odrze w ostatnich 2-3 miesiącach).
D. izolacja chorego jest konieczna przez 4 dni od wystąpienia osutki.
*E. w leczeniu stosuje się acyklowir.

IX02/Nr 117. Osoba w przeszłości zaszczepiona przeciwko HBV, bez oceny odpowiedzi poszczepiennej, przypadkowo ukłuła się igłą, która, pobrano wcześniej krew od chorego HBs-dodatniego. U tej osoby należy:
A. niezwłocznie podać 1 dawkę swoistej immunoglobuliny przeciwko HBV. 
B niezwłocznie podać przypominającą dawkę szczepionki przeciwko HBV

X Toksykologia 

X01/Nr 120. Przedawkowanie opioidów objawia się:
A. przyspieszeniem oddychania
B. rozszerzeniem źrenic.  
*C. Zaburzeniami świadomości
D. biegunką
E. prawdziwe są odpowiedzi B i C

XI Różne 

XI01/Nr 73. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące terapii żelazem:
A. żelazo podane doustnie wchłania się głównie w dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego.
*B. w skutecznym leczeniu doustnymi preparatami żelaza liczba retikulocytów wzrasta po 2 dniach.
C. dożylne preparaty żelaza, jeśli są wskazane, stosuje się we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.
D. powikłaniem dożylnego leczenia żelazem może być ból stawów.
E. można stosować jednorazowo 1000 mg żelaza dożylnie (nowe preparaty),

XI02/Nr 119. Przyczyną odwodnienia izotonicznego może być;
1) biegunka;                                  
2) krwotok;                                    
3) oparzenie; 
4) wodobrzusze;
5) moczówka prosta.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. wszystkie wymienione.    
*B. 1,2,3,4.     
C. 1,2,3.      
D. 4,5.       
E. tylko 5.

---------------------

Prosze o uzupełnianie brakujących pytań, wszystkich przystępujących do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych, a zwłaszcza tych z Państwa lekarzy którzy korzystali z pytań umieszczonych na stronie „Protest-Pes” do przysyłania na adres
protest-pes@tlen.pl
 (preferowane) lub dopisywania w komentarzach poniżej zapamiętanych pytań z testu.

Powodzenia na egzaminie !!!

Wojciech Buczyński

Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od kuba, 03.09.2017, o 09:56 (UTC):
dsostałem 4Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
   
Reklama  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 25 odwiedzający (123 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=